Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2006-12-19

Sammanträde 2006-12-19

Datum
Klockan
09.00
Plats
Svenska Bostäders kontor på Söder Mälarstrand / Heleneborgsgatan 2 A

OBS! Fotografering av styrelsen till verksamhetsplanen 2006 kommer att ske direkt efter st Läs mer...yrelsemötet.

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Fyllnadsval styrelsen, anmälan

8 Fastställelse av finanspolicy

9 Överföring av pensionsadministration och pensionsskuld

10 Rapport om utfört lägenhetsunderhåll

13 Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av lägenheter inom kv Triplexen 4, Seminariet 1 och Yrvädret 1, Hammarbyhöjden.

14 Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av lägenheter inom kv Inköpschefen 5, blivande kv Kontorsskylten 8, Vällingby.

15 Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av två punkthus med bostäder inom kv Reservoaren 6, Nybohov.

16 Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av flerbostadshus i kv Skohornet 2 och Sylklacken 1, Solberga.

17 Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av tre lamellhus i Kv Gåshällan, Kärrtorp.

18 Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av fem lamellhus i Kv Jordbruksministern A & B, Kärrtorp.

19 Beslutsunderlag för försäljning av ombyggnadsfastighet.

20 Sammanträdestider 2007

21 Samarbete med hyresgäster mfl på Järva

22 Avtal om ramavtal med STOKAB, anmälan

Mötesinformation

Justeras:
Kristina Alvendal Teres Lindberg

Närvarande:

Ordföranden Kristina Alvendal (m)

Vice ordföranden Teres Lindberg (s)

Ledamöterna
Ann Mari Engel (v)
Ulf Fridebäck (fp)
Anita Pospisil (s)
Mats Rudin (m)
Erik Saers (m)

Suppleanterna
Anders Broberg (kd)
Jan Demuth (mp)
Leif Hjärpe (s)
Hugo Nordenfelt (m)

Personalrepresentanten
Curt Öhrström

Ersättare
Kjell Savenholm

Verkställande direktören
Göran Wendel

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Sven Belfrage, Torbjörn Dacke och Klas Heldesten.

§1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 24.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 3 oktober 2006 (nr 6 - 2006) är justerat och utsänt.

§4 Fyllnadsval styrelsen, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Anmälan om fyllnadsval”, daterad den 7 december 2006, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

§5 Nya firmatecknare

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Nya firmatecknare”, daterad den 27 november 2006, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att Svenska Bostäders firma skall tecknas

två i förening av Kristina Alvendal, Ann Mari Engel, Ulf Fridebäck, Teres Lindberg, Anita Pospisil, Mats Rudin, Erik Saers samt Göran Wendel;

eller

två i förening av Sven Belfrage, Torbjörn Dacke, Patrik Emanuelsson, Mona Finnström, Klas Heldesten, Thomas Lundmark, Roland Nilsson, Sandra Plavinskis och Göran Wendel.

§6 Verksamhetsplan och budget 2007

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Verksamhetsplan och budget 2007”, daterad den 6 december 2006, (Bilaga § 6).

Torbjörn Dacke lämnade en kompletterande redogörelse i huvudsak enligt föredrag­ningspromemoria, (Bilaga § 6 a).

Under överläggning gjorde ordföranden samt ledamöterna Mats Rudin, Erik Saers och Ulf Fridebäck, följande särskilda uttalande:

”Majoriteten vill understryka vissa delar i verksamhetsplanen för att tydligt visa i vilken riktning bolaget skall gå.

När det gäller produktion av nya bostäder skall verksamheten fortgå som tidigare. Det behövs byggas nya bostäder i Stockholm och Svenska Bostäder är en del av aktörerna som skall svara för att nybyggnationen under mandatperioden uppnår 15 000 nya bostäder.

Bolaget skall också aktivt arbeta med ombildningar till bostadsrätt, enligt de direktiv som tagits i staden.

För att få en långsiktigt hållbar ekonomi i bolaget måste resurserna användas på rätt sätt. Bolaget måste hålla en tillfredsställande takt på underhållet av fastigheterna, så att inte detta skjuts upp och blir en allt för stor börda framöver. Det är också viktigt att de intäkter bolaget får i hyror räcker till underhållet av de fastigheter bolaget äger och förvaltar.”

Under överläggning yrkade vice ordföranden och ledamoten Anita Pospisil att styrelsen beslutar

att i enlighet med den Socialdemokratiska budgetreservationen i kf, samt reservation i Stockholm Stadshus AB, inte ombilda eller utförsälja allmännyttan,

att ge vd i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys av vad majoritetens ägardirektiv innebär för sysselsättningen i bolaget samt utarbeta en strategi för att möte en eventuell sysselsättningsminskning,

samt att därutöver anföra följande

Vi vill värna den mångfald som idag finns på bostadsmarknaden i staden . Problemet i Stockholm är inte att hyresrätterna är för många, snarare att de är för få. Ombildningarna i det privata beståndet har pågått under hela förra mandatperioden och väntas inte avstanna under kommande år.

Den borgerliga majoritetens massiva utförsäljningsvåg under deras förra mandatperiod har satt sina spår i Stockholm. Sedan 1999 har mer än 40 000 lägenheter omvandlats från hyresrätter till bostadsrätter. Det stora flertalet (77 %) av antalet omvandlade lägenheter i allmännyttan är belägna i innerstaden. I stadsdelar som Vasastaden, Östermalm och Kungsholmen utgörs det kommunala beståndet nu av endast fem procent. Det säger sig själv att det inte är möjligt att fortsätta på den vägen om vi vill att det ska finnas hyresrätter kvar i staden.

Särskilt upprörande är också den överföring av stora värden som sker från det allmänna till enskilda personer och hushåll. När borgerliga politiker nu återigen genomför utförsäljningar så är ett utav redskapen att konsekvent sälja till kraftigt underpris. För att inte våra gemensamma tillgångar skall skänkas bort borde marknadsvärdet vara rådande vid prissättningen på de lägenheter majoriteten nu skall sälja ut.

Hyresrätten är en boendeform som skapar flexibilitet och mångfald och som inte utesluter. Hyresrätten kräver inte att man har flera årslöner på banken eller en hög lön. Hyresrätten är nödvändig för alla som inte har möjlighet att binda stora belopp i sitt boende, för studenter, för arbetslösa och sjuka och för alla som inte har tillräckligt hög lön, (tillsvidareanställning), för att få banklån.

Samtidigt signalerar marknaden att byggandet av bra och billiga hyresrätter i Stockholm i princip kommer att upphöra i och med att den borgliga regeringen kommer att stoppa räntebidragen och investeringsbidragen vid årsskiftet.

I och med utförsäljningen ställs många människor inför ett plågsamt val när deras lägenheter ska ombildas. Ska de ta risken att skuldsätta sig för att köpa sin bostad eller ska de tvingas bli hyresgäster till sina grannar?

Vi är kritiska till att det ska räcka med att 40 % av de boende visar intresse för att få fastigheten värderad. Det förefaller rimligare att denna rätt förbehålls en majoritet av de boende.

Vi tycker det är bra med blandade upplåtelseformer. Det ska finnas både hyresrätter, bostadsrätter och egna hem i alla delar av staden. I den borgliga retoriken pratar man också om blandande upplåtelseformer och om att ombildningar främst ska ske i ytterstaden. Verkligheten visar dock något helt annat, nämligen att ombildningar främst sker i attraktiva lägen i innerstaden. Av de intresseanmälningar som har inkommit till stadens bostadsbolag framgår att den absoluta majoriteten av de aktuella lägenheterna ligger i innerstaden eller i attraktiv närförort. Risken är alltså stor att mångfalden snarare minskar och att segregationen ökar.

Sammantaget innebär den borgerliga bostadspolitiken att den sociala dimensionen försvinner och att bostaden blir en handelsvara för de resursstarka i samhället. En sådan osolidarisk politik kommer att öka klyftorna i samhället och exkludera allt fler människor från det allra mest grundläggande i ett välfärdssamhälle, - rätten till bostad!”

Under överläggning yrkade ledamoten Ann Mari Engel att styrelsen beslutar

att i enlighet med Vänsterpartiets budgetreservation samt reservation i Stockholms Stadshus AB inte ombilda eller utförsälja några fastigheter inom Stadsholmen,

att ge VD i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys av vad majoritetens ägardirektiv innebär för sysselsättningen i bolaget samt utarbeta en strategi för att möte en eventuell sysselsättningsminskning,

samt att i övrigt hänvisa till Vänsterpartiets reservation i Stockholms Stadshus AB.”

Suppleanten Jan Demuth avgav suppleantyttrande och anförde följande: ”Jag anser att styrelsen skall besluta

att i enlighet med den miljöpartiets budgetreservationen i kf, samt reservation i Stockholm Stadshus AB, inte ombilda eller utförsälja allmännyttan,

samt att ge vd i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys av vad majoritetens ägardirektiv innebär för sysselsättningen i bolaget samt utarbeta en

strategi för att möta en eventuell sysselsättningsminskning.”

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget för 2007.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Anita Pospisil och Ann Mari Engel.

§7 Direktiv bostadsrätt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Direktiv bostadsrätt”, daterad den 11 december 2006, (Bilaga § 7).

Under överläggning yrkade vice ordföranden och ledamoten Anita Pospisil att styrelsen beslutar

att i enlighet med den Socialdemokratiska budgetreservationen i kf, samt reservation i Stockholm Stadshus AB, inte ombilda eller utförsälja allmännyttan,

att ge vd i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys av vad majoritetens ägardirektiv innebär för sysselsättningen i bolaget samt utarbeta en strategi för att möte en eventuell sysselsättningsminskning,

samt att därutöver anföra följande

Vi vill värna den mångfald som idag finns på bostadsmarknaden i staden . Problemet i Stockholm är inte att hyresrätterna är för många, snarare att de är för få. Ombildningarna i det privata beståndet har pågått under hela förra mandatperioden och väntas inte avstanna under kommande år.

Den borgerliga majoritetens massiva utförsäljningsvåg under deras förra mandatperiod har satt sina spår i Stockholm. Sedan 1999 har mer än 40 000 lägenheter omvandlats från hyresrätter till bostadsrätter. Det stora flertalet (77 %) av antalet omvandlade lägenheter i allmännyttan är belägna i innerstaden. I stadsdelar som Vasastaden, Östermalm och Kungsholmen utgörs det kommunala beståndet nu av endast fem procent. Det säger sig själv att det inte är möjligt att fortsätta på den vägen om vi vill att det ska finnas hyresrätter kvar i staden.

Särskilt upprörande är också den överföring av stora värden som sker från det allmänna till enskilda personer och hushåll. När borgerliga politiker nu återigen genomför utförsäljningar så är ett utav redskapen att konsekvent sälja till kraftigt underpris. För att inte våra gemensamma tillgångar skall skänkas bort borde marknadsvärdet vara rådande vid prissättningen på de lägenheter majoriteten nu skall sälja ut.

Hyresrätten är en boendeform som skapar flexibilitet och mångfald och som inte utesluter. Hyresrätten kräver inte att man har flera årslöner på banken eller en hög lön. Hyresrätten är nödvändig för alla som inte har möjlighet att binda stora belopp i sitt boende, för studenter, för arbetslösa och sjuka och för alla som inte har tillräckligt hög lön, (tillsvidareanställning), för att få banklån.

Samtidigt signalerar marknaden att byggandet av bra och billiga hyresrätter i Stockholm i princip kommer att upphöra i och med att den borgliga regeringen kommer att stoppa räntebidragen och investeringsbidragen vid årsskiftet.

I och med utförsäljningen ställs många människor inför ett plågsamt val när deras lägenheter ska ombildas. Ska de ta risken att skuldsätta sig för att köpa sin bostad eller ska de tvingas bli hyresgäster till sina grannar?

Vi är kritiska till att det ska räcka med att 40 % av de boende visar intresse för att få fastigheten värderad. Det förefaller rimligare att denna rätt förbehålls en majoritet av de boende.

Vi tycker det är bra med blandade upplåtelseformer. Det ska finnas både hyresrätter, bostadsrätter och egna hem i alla delar av staden. I den borgliga retoriken pratar man också om blandande upplåtelseformer och om att ombildningar främst ska ske i ytterstaden. Verkligheten visar dock något helt annat, nämligen att ombildningar främst sker i attraktiva lägen i innerstaden. Av de intresseanmälningar som har inkommit till stadens bostadsbolag framgår att den absoluta majoriteten av de aktuella lägenheterna ligger i innerstaden eller i attraktiv närförort. Risken är alltså stor att mångfalden snarare minskar och att segregationen ökar.

Sammantaget innebär den borgerliga bostadspolitiken att den sociala dimensionen försvinner och att bostaden blir en handelsvara för de resursstarka i samhället. En sådan osolidarisk politik kommer att öka klyftorna i samhället och exkludera allt fler människor från det allra mest grundläggande i ett välfärdssamhälle, - rätten till bostad!”

Under överläggning yrkade ledamoten Ann Mari Engel att styrelsen beslutar

att i enlighet med Vänsterpartiets budgetreservation samt reservation i Stockholms Stadshus AB inte ombilda eller utförsälja några fastigheter inom Svenska Bostäder,

att ge VD i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys av vad majoritetens ägardirektiv innebär för sysselsättningen i bolaget samt utarbeta en strategi för att möte en eventuell sysselsättningsminskning,

samt att i övrigt hänvisa till reservationen i Stockholms stadshus AB.”

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna redovisningen av koncernstyrelsens direktiv samt att arbetet inleds på det sätt som redovisas i ärendet.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Anita Pospisil och Ann Mari Engel.

§8 Fastställelse av finanspolicy

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Fastställelse av finanspolicy”, daterad den 15 november 2006, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna i ärendet redovisad finanspolicy att gälla tills vidare.

§9 Överföring av pensionsadministration och pensionsskuld

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Överföring av pensionsadministration och pensionsskuld”, daterad den 6 december 2006, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.

Noterades till protokollet att styrelsen som sin mening uttalade att engångskostnaden i samband med överföringen av pensionsskulden bokföringsmässigt bör hänföras till innevarande år.

§10 Rapport om utfört lägenhetsunderhåll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Rapport om utfört lägenhetsunderhåll”, daterad november 2006, (Bilaga § 10).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.

§11 Gemensamma uthyrningsregler

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Gemensamma uthyrningsregler”, odaterad, (Bilaga § 11).

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt ledamöterna Anita Pospisil och Ann Mari Engel att styrelsen beslutar

att återremittera förslaget till de gemensamma hyresreglerna

samt att därutöver anföra följande

Hur segregationsproblematiken i staden ska lösas är ingen enkel fråga. Vi är tveksamma till huruvida restriktioner för bidragstagare är rätt väg att gå. Även personer som har sin försörjning via bidrag måste kunna bo i vår stad och inte vara helt uteslutna från vissa bostadsområden.

Det kan inte vara rimligt att porta socialbidragstagare från vissa områden och hänvisa till segregationsaspekten om man inte samtidigt ger socialbidragstagare förtur i områden som till exempel Östermalm och Vasastaden. Detta är dock svårgenomförbart eftersom det kommunala beståndet av hyresrätter där endast ligger kring 5 procent på grund av den tidigare borgerliga utförsäljningsivern. Att ånyo ställa bolagets bestånd till utförsäljning kommer att än mer förvärra situationen.

Vi anser med anledning av ovanstående att uthyrningsreglerna ska arbetas om så att även bidragstagare ges rätt att bo i alla delar av staden.”

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna de gemensamma uthyrningsreglerna.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Anita Pospisil och Ann Mari Engel.

Verkställande direktören åtog sig att återkomma till styrelsen med en rapport om tillämpningen av de högre godkännandekraven.

§12 Vällingby C, lägesrapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Vällingby Centrums förnyelse - lägesrapport”, daterad den 8 december 2006, (Bilaga § 12).

Under överläggning hänvisade ordföranden samt ledamöterna Mats Rudin, Erik Saers och Ulf Fridebäck till särskilda uttalanden i tidigare styrelseärenden rörande Vällingby Centrum.

Under överläggning gjorde vice ordföranden och ledamoten Anita Pospisil följande särskilda uttalande:

”Kostnadsutvecklingen för Vällingby Centrums förnyelse är oroväckande. Det är dock glädjande att se att de inte fortsatt skena iväg i samma takt som tidigare. Viktigt är nu att hålla i och fortsätta för att minimera riskerna och risken för framtida nedskriv­ningar.”

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna lägesrapporten.

§13 Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av lägenheter inom kv Triplexen 4, Seminariet 1 och Yrvädret 1, Hammarbyhöjden SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av lägenheter genom förtätning inom kv Triplexen 4, Seminariet 1 och Yrvädret 1, Hammarbyhöjden Stockholm”, daterad den 23 november 2006, (Bilaga § 13).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att genomföra investeringen enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys,

samt att uppdra åt verkställande direktören att teckna exploateringsavtal.

§14 Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av lägenheter inom kv Inköpschefen 5, blivande kv Kontorsskylten 8, Vällingby. SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av lägenheter inom kv Inköpschefen 5, blivande kv Kontorsskylten 8, Vällingby”, odaterad, (Bilaga § 14).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att genomföra investeringen enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys,

samt att uppdra åt verkställande direktören att teckna exploateringsavtal.

§15 Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av två punkthus med bostäder inom kv Reservoaren 6, Nybohov SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av två punkthus med bostäder inom kv Reservoaren 6, Nybohov”, odaterad, (Bilaga § 15).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att genomföra investeringen enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys,

samt att uppdra åt verkställande direktören att teckna exploateringsavtal.

§16 Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av flerbostadshus i kv Skohornet 2 och Sylklacken 1, Solberga

SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av flerbostadshus i kv Skohornet 2 och Sylklacken 1, med adress Toffelbacken m fl i Solberga”, daterad den 13 november 2006, (Bilaga § 16).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att genomföra investeringen enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys,

samt att uppdra åt verkställande direktören att teckna exploateringsavtal.

§17 Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av tre lamellhus i Kv Gåshällan, Kärrtorp

SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av tre lamellhus i Kv Gåshällan, Sockenvägen, Kärrtorp”, daterad den 16 november 2006, (Bilaga § 17).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att genomföra investeringen enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys,

samt att uppdra åt verkställande direktören att teckna exploateringsavtal.

§18 Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av fem lamellhus i kv Jordbruksministern A & B, Kärrtorp

SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av fem lamellhus i kv Jordbruksministern A & B, Sockenvägen, Kärrtorp”, daterad den 27 november 2006, (Bilaga § 18).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att genomföra investeringen enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys,

samt att uppdra åt verkställande direktören att teckna exploateringsavtal.

§19 Beslutsunderlag för försäljning av ombyggnadsfastighet

SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Försäljning av ombyggnadsfastighet”, daterad den 28 november 2006, (Bilaga § 19).

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt ledamöterna Anita Pospisil och Ann Mari Engel att styrelsen beslutar

att inte sälja fastigheten,

samt att därutöver anföra följande

att sälja fastigheter samtidigt som majoriteten bedriver utförsäljningsiver av allmännyttan är inte förenligt med vår syn om blandade upplåtelseformen. Bolagen får gärna vara en seriös fastighetsägare som använder beståndet för att både köpa och sälja och på det sättet skapa just blandade upplåtelseformen. Det som saknas är ansvars­tagande för framtida generationer stockholmare.”

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att uppdra åt verkställande direktören att undersöka förutsättningarna för en försäljning samt att återkomma till styrelsen med förslag till köpeavtal.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Anita Pospisil och Ann Mari Engel.

§20 Sammanträdestider 2007

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förslag till sammanträdestider 2007”, daterad den 30 november 2006, (Bilaga § 20).

Styrelsen beslutade att nästa sammanträde skall äga rum den 22 februari 2007 kl 09.00 (årsbokslut) samt uppdrog till verkställande direktören att i övrigt återkomma till styrelsen med ett reviderat förslag till sammanträdestider under 2007.

§21 Samarbete med hyresgäster m fl på Järva

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Angående samarbete med berörda parter som hyresgäster med flera”, daterad den 30 november 2006, (Bilaga § 21).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna redovisningen.

§22 Avtal om ramavtal med STOKAB

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för tecknat ramavtal mellan IT-BO i Stockholm AB och AB Stokab”, daterad den 11 december 2006, (Bilaga § 22).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna ramavtalet.

§23 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde”, (Bilaga § 23).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

§24 Övriga frågor

a) Hyresförhandlingar avseende 2007 års hyror

Verkställande direktören lämnade en muntlig lägesrapport rörande de pågående

hyresförhandlingarna.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten samt uppdrog åt styrelsens ordförande och vice ordförande (presidiet) att på styrelsens vägnar besluta om godkännande av eventuell kommande förhandlingsöverenskommelse avseende 2007 års hyror.

b) Avtackning av den avgående styrelsen

Ordföranden uppgav att avsikten är att vid ett senare tillfälle avtacka den avgående styrelsen. Ordföranden bad att få återkomma med en inbjudan till middag.

Ordföranden tillönskade avslutningsvis samtliga en God Jul och Ett Gott Nytt ÅR!