Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2006-11-14

Sammanträde 2006-11-14

Datum
Klockan
9.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Ekonomisk uppföljning för månad 10/2006 (E) (Utdelas)

6 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 10/2006 (Tp)

7 Reviderat genomförandeavtal för Vägtrafikcentralen i Stockholm (Tp)

8 Genomförandeavtal för väg E 18 Hjulsta – Kista (G)

9 Upphandling av årsavtal för vägmarkeringar för trafikkontoret (G) *

10 Upphandling av årsavtal för markarbeten och löpande gatuunderhåll i ytterstaden (G) *

11 Upphandling av årsavtal för mindre mark- och gatuarbeten i ytterstaden (G) *

13 Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm. Remiss (G) *

15 Utredning av alternativa lägen för bergmaterialhantering med betongstation för fastigheten Rostugnen 6 i Ulvsunda (G + Mk + Sbk)

16 Ökad säkerhet vid Stadshuset. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) (G)

17 Samrådsförslag till översiktsplan för Nationalstadsparken – stockholmsdelen. Remiss. Bordlagt 17 oktober 2006 nr 6 (Tp) *

18 Markvärme. Åtgärdspaket med anledning av revisionsrapport. Bordlagt 17 oktober 2006 nr 9 (Tt)

19 Underlätta trafiksituationen på Nybroplan. Skrivelse från ledamoten Helena Bonnier (m). Bordlagt 17 oktober 2006 nr 10 (G)

20 Borttagna parkeringsplatser på Strandvägskajen. Skrivelse från ledamoten Helena Bonnier (m). Bordlagt 17 oktober 2006 nr 11 (G)

21 Trafiksäkerhet på Runebergsgatan. Skrivelse från ledamoten Helena Bonnier (m). Bordlagt 17 oktober 2006 nr 12 (G)

22 Principer för tillstånd till borrhål för bergvärme i stadens mark. Bordlagt 17 oktober 2006 nr 17 (G)

23 Upprustning av Kungsholmstorg. Reviderat genomförandebeslut. Bordlagt 17 oktober 2006 nr 18 (G)

24 Ombyggnad av Västerled i Bromma till säker huvudgata. Genomförandebeslut och återremiss. Bordlagt 17 oktober 2006 nr 20 (G)

25 Sammanträdesdagar för trafiknämnden 2007 m m.

Bordlagt 19 september 2006 nr 6 och 17 oktober 2006 nr 22 (S)

26 Bredda Essingeleden. Skrivelse från Sten Nordin (m).

Bordlagt 19 september 2006 nr 12 och 17 oktober 2006 nr 23 (Tp)

27 30-zoner på stadens lokalgator. Utvärdering och förslag till åtgärder.

Bordlagt 19 september 2006 nr 13 och 17 oktober 2006 nr 24 (Tp)

28 Upprustning av Fjällgatan på Södermalm. Återremiss.

Bordlagt 19 september 2006 nr 16 och 17 oktober 2006 nr 26 (G)

29 Ändrad detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen. Remiss.

Bordlagt 19 september 2006 nr 17 och 17 oktober 2006 nr 27 (G + Mk)

30 Utveckling av ”Mors Stuga” på Långholmen. Skrivelse från Vasilios Roussos.

Bordlagt 19 september 2006 nr 18 och 17 oktober 2006 nr 28 (G)

31 Ny väganslutning mellan Drivhjulsvägen och Upplagsvägen i Västberga industriområde.

Bordlagt 19 september 2006 nr 20 och 17 oktober 2006 nr 29 (G + Mk + Sbk)

32 Bättre tillgänglighet, säkerhet och miljö längs Trollesundsvägen-Skebokvarnsvägen i Bandhagen. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 19 september 2006 nr 21 och 17 oktober 2006 nr 30 (G)

33 Bullerskydd längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Remiss och samrådsredovisning.

Bordlagt 19 september 2006 nr 22 och 17 oktober 2006 nr 31 (G + Sbk)

34 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i Alvik. Remiss.

Bordlagt 19 september 2006 nr 24 och 17 oktober 2006 nr 33 (G + Mk)

35 Upprustning av Västertorps Centrum i Västertorp. Remiss.

Bordlagt 19 september 2006 nr 26 och 17 oktober 2006 nr 34 (G)

36 Försök att ta bort förvirrande trafikskyltar. Redovisning av uppdrag.

Bordlagt 19 september 2006 nr 27 och 17 oktober 2006 nr 35 (G)

37 Offentlig belysning. Samarbetsavtal mellan trafikkontoret och Fortum.

Bordlagt 19 september 2006 nr 28 och 17 oktober 2006 nr 36 (G)

38 Dag- och nattservice på innerstadens gator. Resultat av utredning.

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 13 och senast 17 oktober 2006 nr 38 (G)

39 Parkeringssituationen i Årstadal. Skrivelse från ersättaren Hannah Ekeroos (kd).

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 16 och senast 17 oktober 2006 nr 39 (G)

40 Trafikförbättrande åtgärder i Enskede. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd).

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 18 och senast 17 oktober 2006 nr 40 (G)

41 Parkeringsproblem vid Björkbacksvägen. Skrivelser från Bromma stadsdelsnämnd.

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 19 och senast 17 oktober 2006 nr 41 (G)
Mötesinformation

Justerat:23 november 2006
Mikael Söderlund Mirja Särkiniemi

Närvarande:

Ledamöter
Mikael Söderlund (m), ordförande
Mirja Särkiniemi (s), vice ordförande
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Kåre Gustavsson (s)
Jimmy Lindgren (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Ann-Marie Strömberg (-)
Regina Öholm (m)

Ersättare
Gulan Avci (fp)
Hannah Ekeroos (kd), tjänstgörande
Eva-Louise Erlandsson Slorach (s)
Bo Holmberg (s)
Kathléen Nilsson (m)
Margarita Pulido (s)
Hampus Rubaszkin (mp), tjänstgörande
Göran Wrene (s)

Personalföreträdare
Sonja Mogert, SKTF

Tjänstemän
T f trafikdirektören Göran Gahm och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Barbro Collin, Eva Leijon och Anette Scheibe samt borgarrådssekreterarna från roteln Ylva Lageson och Magnus Thulin.

§1 Justering

Beslut

Trafiknämnden utsåg vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 28 november 2006 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafiknämnden enligt följande:

- Störande genomfartstrafik på Mälarhöjdsvägen av ledamoten Ann-Marie Strömberg (-).

- Trafikmiljön i Gröndal av ledamoten Ann-Marie Strömberg (-).

- Behov av trafiksäkerhetsåtgärder Årstabergsvägen/Sjöviksbacken m m av ledamoten Ann-Marie Strömberg (-).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden

vilka förtecknats i promemoria av den 7 november 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 13 november 2006.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2006-010-00110

Trafikkontoret hade den 22 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Ekonomisk uppföljning för månad 10/2006

Dnr T2006-112-00352

En av trafikkontoret den 11 november 2006 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för oktober 2006 anmäldes.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 10/2006

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 14 september 2006.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§7 Anmälan av reviderat genomförandeavtal för vägtrafikcentralen Trafik Stockholm

Dnr T2006-300-02339

Trafikkontoret hade den 20 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner anmälan av reviderat genomförandeavtal för vägtrafikcentralen Trafik Stockholm.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Genomförandeavtal för väg E 18 Hjulsta – Kista

Dnr T2006-410-02666

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 31 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden tillstyrker förslaget till genomförandeavtal för väg E 18 Hjulsta - Kista samt överlämnar det till kommunfullmäktige för godkännande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden tillstyrker förslaget till genomförandeavtal för väg E 18 Hjulsta - Kista samt överlämnar det till kommunfullmäktige för godkännande.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) enligt bilaga A2.

§9 Upphandling av årsavtal för vägmarkeringar för trafikkontoret

Dnr T2006-006-02504

Trafikkontoret hade den 17 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen och teckna erforderligt entreprenadkontrakt samt att ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelning- och anskaffningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen och teckna erforderligt entreprenadkontrakt samt att ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelning- och anskaffningsbeslut.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§10 Upphandling av årsavtal för markarbeten och löpande gatuunderhåll i ytterstaden

Dnr T2006-006-02500

Trafikkontoret hade den 26 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, på förslag av kontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§11 Upphandling av årsavtal för mindre mark- och gatuarbeten i ytterstaden

Dnr T2006-006-02499

Trafikkontoret hade den 12 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§12 Underlag för miljöbedömning m m för snöhantering och snöbortforsling i Stockholm

Dnr T2006-660-00211

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 24 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att tjänsteutlåtandet inklusive bilagor remitteras till berörda nämnder, bolag m m enligt sändlista - remissinstanser.

 2. Nämnden uppmanar remissinstanserna att ge synpunkter på utredningsmaterialet samt lämna förslag till hur stadens snöbortforsling skall ske i framtiden.

 3. Nämnden överlämnar utredningen till naturvårdsverket för kännedom och för eventuella synpunkter.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafiknämnden beslutar att tjänsteutlåtandet inklusive bilagor remitteras till berörda nämnder, bolag m m enligt sändlista - remissinstanser.

 2. Nämnden uppmanar remissinstanserna att ge synpunkter på utredningsmaterialet samt lämna förslag till hur stadens snöbortforsling skall ske i framtiden.

 3. Nämnden överlämnar utredningen till naturvårdsverket för kännedom och för eventuella synpunkter.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§13 Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm

Dnr T2006-440-02156

Trafikkontoret hade den 17 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E3.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet till kontoret och att därutöver anföra följande:

I det liggande budgetförslaget anges nya inriktningsmål för klottersanering. Trafikkontoret ges därför uppdraget att svara på kommunstyrelsens remiss utifrån de nya direktiven.

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s) och Kåre Gustavsson (s) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) enligt det av henne framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§14 Reparation av Norrbro. Genomförandebeslut

Dnr T2005-420-01705

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 26 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner för sin del genomförandet av grundförstärkning och reparation av Norrbro, med undantag av beläggningens detaljutformning, omfattande investeringsutgifter om 150 mnkr.

 2. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger nämnden, genom kontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att återkomma till nämnden angående den nya beläggningens utformning i samband med behandlingen av genomförandebeslut för Gustav Adolfs Torgs upprustning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att som tillfällig åtgärd under byggtiden öppna Vasabron till två körfält i vardera riktning, att den projekterade lösningen med avsmalnat körfält görs om och körfälten ges motsvarande bredd som i dagsläget och att därutöver anföra följande:

Framkomligheten på innerstadens gator är redan i dag ett problem som leder till både köbildningar och fara för trafikanters säkerhet. Under den period som Norrbro-reparationen planeras kommer även Centralbron och övriga nordsyd-axeln att ha begränsad framkomlighet. De trafikanter som då väljer att passera Gamla Stan och Norrström på mer lokala gator kommer ytterligare att öka framkomlighetsproblemen. Det är därför av yttersta vikt att alla möjligheter för att öka framkomligheterna genomförs. En av dessa är att åter nyttja Vasabron i sin maximala körfältskapacitet.

I utredningen uttalas att Norrbro är ”onödigt bred”. Denna skrivning är inte relevant och nämnden önskar inte att smala av körbanan.

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s) och Ann-Marie Strömberg (-) enligt det av vice ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) gemensamt framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt kontorets förslag.

§15 Utredning av alternativa lägen för bergmaterialhantering med betongstation för fastigheten Rostugnen 6 i Ulvsunda

Dnr T2006-514-02717

Trafikkontoret m fl hade den 19 oktober 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Per Wallberg den 1 november 2006, Odd Steijer den 4 november 2006, Johan Tisell den 5 november 2006, Cecilia Obermüller den 5 november 2006, Christina Falk den 6 november 2006, Kim Björklund den 6 november 2006, Eva och Christer Franzén den 6 november 2006, Helena Bjurling den 6 november 2006, Brf Rostugnen, Tackjärnet och Udden den 31 oktober 2006, Jan Warnroth den 5 november 2006, Kerstin Alfheim inkommen den 7 november 2006, Brf Järnheden inkommen den 9 november 2006, Henri Seppänen den 8 november 2006, Ola Gränshagen den 9 november 2006, Theres Hagberg den 9 november 2006 och familjen Elisabet Carlsson inkommen den 10 november 2006. I tjänsteutlåtandet, vars sida 10 sedermera ändrats, föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utredningen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter behandling av ärendet efter ärende 41 och efter ajournering, att bordlägga ärendet.

§16 Öka säkerheten vid Stadshuset. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2006-320-01875

Trafikkontoret hade den 25 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner den lämnade redovisningen med förslag på åtgärd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§17 Samrådsförslag till översiktsplan för Nationalstadsparken – stockholmsdelen

Dnr T2006-512-01525

Bordlagt 17 oktober 2006 nr 6

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 20 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) enligt det av henne framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§18 Markvärme. Åtgärdspaket med anledning av revisionsrapport

Dnr T2006-510-02430

Bordlagt 17 oktober 2006 nr 9

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 2 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner förslag till åtgärder samt standardavtal i enlighet med utlåtandet.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att omarbeta de två resterande avtalstyperna samt att lösa dessa förhållanden i förhandling med respektive motpart.

 3. Nämnden ges i uppdrag att teckna markvärmeavtal med stadens fastighetsförvaltande förvaltningar och bolag för de fastigheter som dessa innehar.

 4. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna av kontoret föreslagen avgift per m2 för markvärme samt ge nämnden delegation att vid behov justera avgiften till stadens självkostnad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafiknämnden godkänner förslag till åtgärder samt standardavtal i enlighet med utlåtandet.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att omarbeta de två resterande avtalstyperna samt att lösa dessa förhållanden i förhandling med respektive motpart.

 3. Nämnden ges i uppdrag att teckna markvärmeavtal med stadens fastighetsförvaltande förvaltningar och bolag för de fastigheter som dessa innehar.

 4. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna av kontoret föreslagen avgift per m2 för markvärme samt ge nämnden delegation att vid behov justera avgiften till stadens självkostnad.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§19 Underlätta trafiksituationen på Nybroplan. Skrivelse från ledamoten Helena Bonnier (m)

Dnr T2006-320-01344

Bordlagt 17 oktober 2006 nr 10

Trafikkontoret hade den 27 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets förslag att inte dubbelrikta Smålandsgatan och Almlöfsgatan.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Borttagna parkeringsplatser på Strandvägskajen. Skrivelse från ledamoten Helena Bonnier (m)

Dnr T2006-340-01343

Bordlagt 17 oktober 2006 nr 11

Trafikkontoret hade den 26 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelse från ledamoten Helena Bonnier (m).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att uppdra åt kontoret att åter utreda frågan och återkomma med alternativ på vinkelparkeringar i området och att därutöver anföra följande:

Det är inte acceptabelt att ett så stort antal parkeringsplatser försvinner från Strandvägen utan att ersättningsplatser etableras. Garnisonen är inte ett fullgott alternativ som boendeparkering för de som tidigare utnyttjade Strandvägskajen och ett tänkt parkeringsgarage har en alltför lång tidshorisont för att vara en bra lösning i dagsläget.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s) och Ann-Marie Strömberg (-) samt tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) enligt bilaga I2.

§21 Trafiksäkerhet på Runebergsgatan. Skrivelse från ledamoten Helena Bonnier (m)

Dnr T2006-340-01342

Bordlagt 17 oktober 2006 nr 12

Trafikkontoret hade den 2 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att införa vinkelparkering på vissa avsnitt av Runebergsgatan i enlighet med utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att införa vinkelparkering på vissa avsnitt av Runebergsgatan i enlighet med utlåtandet.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Kåre Gustavsson (s), Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s) och Ann-Marie Strömberg (-) enligt bilaga J2.

§22 Principer för tillstånd till borrhål för bergvärme i stadens mark

Dnr T2006-540-02432

Bordlagt 17 oktober 2006 nr 17

Trafikkontoret hade den 25 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag i utlåtandet.

§23 Upprustning av Kungsholmstorg. Reviderat genomförandebeslut

Dnr T2005-510-01329

Bordlagt 17 oktober 2006 nr 18

Trafikkontoret hade den 3 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner förslag till reviderat genomförandebeslut samt ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Ombyggnad av Västerled i Bromma till säker huvudgata. Genomförandebeslut och återremiss

Dnr T2005-320-00140

Bordlagt 17 oktober 2006 nr 20

Trafikkontoret hade den 25 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra ombyggnaden av Västerled som ”säker huvudgata” enligt kontorets förslag, inom en investeringsram av 15 miljoner kronor.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§25 Sammanträdesdagar för trafiknämnden 2007 m m

Dnr T2005-010-00100

Bordlagt 19 september 2006 nr 6 och 17 oktober 2006 nr 22

Trafikkontoret hade den 4 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden antar i utlåtandet föreslagna sammanträdesdagar m m för nämnden under 2007.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att återremittera ärendet till kontoret för att ta fram ett förslag om sammanträdestider på torsdagar kl 16.00.

§26 Bredda Essingeleden. Skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr T2006-410-01337

Bordlagt 19 september 2006 nr 12 och 17 oktober 2006 nr 23

Trafikkontoret hade den 18 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 30-zoner på stadens lokalgator. Utvärdering och förslag till åtgärder

Dnr T2006-320-00339

Bordlagt 19 september 2006 nr 13 och 17 oktober 2006 nr 24

Trafikkontoret hade den 24 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att överlämna åt kontoret att utfärda erforderliga föreskrifter för de ytterligare gator som kontoret förslår ska ha 30 km/timmen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§28 Upprustning av Fjällgatan på Södermalm. Återremiss

Dnr T2006-400-00037

Bordlagt 19 september 2006 nr 16 och 17 oktober 2006 nr 26

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Gruppen Rädda Fjällgatan den 6 november 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets förslag till vidare arbete enligt utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden godkänner kontorets förslag till vidare arbete enligt utlåtandet.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) enligt det av henne framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§29 Ändrad detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen

Dnr T2006-512-01623

Bordlagt 19 september 2006 nr 17 och 17 oktober 2006 nr 27

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och markkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheterna Långholmen 1:13 och 1:14, Skutskepparvägen m m i stadsdelen Långholmen, S- Dp 2004-04556-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheterna Långholmen 1:13 och 1:14, Skutskepparvägen m m i stadsdelen Långholmen, S- Dp 2004-04556-54.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§30 Utveckling av ”Mors Stuga” på Långholmen. Skrivelse från Vasilios Roussos

Dnr T2006-510-00648

Bordlagt 19 september 2006 nr 18 och 17 oktober 2006 nr 28

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 23 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner att anläggningsarrendet för Mors Stuga sägs upp före april 2008 för att istället prövas som markupplåtelse med polistillstånd.

 2. Nämnden beslutar att överlämna och åberopa utlåtandet som svar på skrivelse från Vasilios Roussos.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Ny väganslutning mellan Drivhjulsvägen och Upplagsvägen i Västberga industriområde

Dnr T2006-410-01993

Bordlagt 19 september 2006 nr 20 och 17 oktober 2006 nr 29

Trafikkontoret m fl hade den 31 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorens redovisning av trafikutredningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Trafiknämnden godkänner kontorens redovisning av trafikutredningen.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) enligt det av henne framställda yrkandet.

§32 Bättre tillgänglighet, säkerhet och miljö längs Trollesundsvägen-Skebokvarnsvägen i Bandhagen. Inriktningsbeslut

Dnr T2006-310-00254

Bordlagt 19 september 2006 nr 21 och 17 oktober 2006 nr 30

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden fattar inriktningsbeslutet att stråket Trollesundsvägen – Skebokvarnsvägen i Bandhagen bör förbättras avseende tillgänglighet, säkerhet och miljö.

 2. Nämnden godkänner att kontoret genomför en uppdatering av programhandlingen enligt kontorets förslag.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att ansöka om erforderlig detaljplaneändring för att senare återkomma till nämnden med underlag för genomförandebeslut.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§33 Bullerskydd längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Remiss- och samrådsredovisning

Dnr T2006-321-00140

Bordlagt 19 september 2006 nr 22 och 17 oktober 2006 nr 31

Trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorens redovisning.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoren att återkomma med underlag för ställningstagande i skärmfrågan efter det att erfarenheter finns från pågående försöksverksamhet med ”tyst asfalt”.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2 .

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

 1. Trafiknämnden godkänner kontorens redovisning.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoren att återkomma med underlag för ställningstagande i skärmfrågan efter det att erfarenheter finns från pågående försöksverksamhet med ”tyst asfalt”.

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Kåre Gustavsson (s), Jimmy Lindgren (s) och Reine Meyer-Strömberg (s) enligt det av vice ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) enligt det av henne framställda yrkandet.

§34 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i Alvik

Dnr T2006-512-01410

Bordlagt 19 september 2006 nr 24 och 17 oktober 2006 nr 33

Trafikkontoret och markkontoret hade den 21 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Carl-Otto Beckvid av den 17 september 2006, Catarina Ihre av den 17 september 2006, Västerleds trädgårdsstadsförening av den 17 september 2006, föreningen Värna miljön Alvik/Äppelviken av den 18 september 2006, Annika Jensfelt av den 19 september 2006 och föreningen Bygg i hela Bromma inkommen den 3 oktober 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av planförslag för ändrad detaljplan inom fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik, S- Dp 2004-07261-54 samt godkänner redovisningen av trafikutredningar avseende Gustavslundsvägen och Runda vägen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§35 Upprustning av Västertorps Centrum i Västertorp

Dnr T2006-510-01949

Bordlagt 19 september 2006 nr 26 och 17 oktober 2006 nr 34

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner föreslagen upprustning av Västertorps Centrum.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att underrätta markkontoret om beslutet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§36 Försök att ta bort förvirrande trafikskyltar. Redovisning av uppdrag

Dnr T2005-430-01278

Bordlagt 19 september 2006 nr 27 och 17 oktober 2006 nr 35

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§37 Offentlig belysning. Samarbetsavtal mellan trafikkontoret och Fortum

Dnr T2006-610-02008

Bordlagt 19 september 2006 nr 28 och 17 oktober 2006 nr 36

Trafikkontoret hade den 5 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets förslag till policy för sponsring.

 2. Nämnden godkänner samarbetsavtalet mellan kontoret och Fortum.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets förslag till policy för sponsring.

 2. Nämnden godkänner samarbetsavtalet mellan kontoret och Fortum.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§38 Dag- och nattservice på innerstadens gator. Resultat av utredning

Dnr T2006-340-01389

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 13 och senast 17 oktober 2006 nr 38

Trafikkontoret hade den 24 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner redovisningen samt beslutar att ändra parkeringsreglerna för dag- och nattservice enligt kontorets förslag.

 2. Nämnden överlämnar sitt beslut för kännedom till stadsdelsnämnderna i innerstaden.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§39 Parkeringssituationen i Årstadal. Skrivelse från ersättaren Hannah Ekeroos (kd)

Dnr T2006-340-01099

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 16 och senast 17 oktober 2006 nr 39

Trafikkontoret hade den 26 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen från ersättaren Hannah Ekeroos (kd).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§40 Trafikförbättrande åtgärder i Enskede. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2006-320-01097

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 18 och senast 17 oktober 2006 nr 40

Trafikkontoret hade den 14 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från kristdemokraterna samt medborgarförslag från Anders Fenger-Krog.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§41 Parkeringsproblem vid Björkbacksvägen. Skrivelser från Bromma stadsdelsnämnd

Dnr T2006-340-00583

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 19 och senast 17 oktober 2006 nr 41

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 15 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Louise Sandström av den 17 augusti 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på inkommet förslag.

 2. Nämnden översänder sitt beslut till Bromma stadsdelsnämnd för kännedom.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på inkommet förslag.

 2. Nämnden översänder sitt beslut till Bromma stadsdelsnämnd för kännedom.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) enligt det av henne framställda yrkandet.

§42 Fråga om dagvattenledningarnas kapacitet vid klimatförändring

Tf trafikdirektörn Göran Gahm besvarade fråga av ledamoten Regina Öholm (m) om dagvattenledningarnas kapacitet vid ökad nederbörd till följd av klimatförändring.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.