Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2015-12-10

Sammanträde 2015-12-10

Datum
Klockan
16:00
Plats
Glasbruket, Hantverkargatan 3D

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av minnesanteckningar från trafiknämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning 11/2015 (Adm)

9 En förvaltning som håller ihop. SOU 2015:66. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Adm)

10 Samråd om byggskedet för utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och söderort. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

11 Program för norra delen av Hagastaden i Solna. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

12 Program för östra Hagastaden (Norrtull). Anmälan av svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden (Tp)

13 Samråd för Spårväg syd. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

14 Promemorian "Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden". Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

15 Renovering av klaffar och reparation av anslutande konstruktioner på Liljeholmsbroarna. Utredningsbeslut (Anl)

16 Förlängning av samarbetsavtal med Kungliga Djurgårdsförvaltningen t.o.m 31/3 2016 för skötsel och underhåll av Kungliga Djurgården. Genomförandebeslut (Stm)

17 Utbyggnad av cykelbanor och tillgänglighetsåtgärder utmed del av Sockenvägen. Genomförandebeslut (Anl)

18 Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder längs Sörgårdsvägen. Slutredovisning (Anl)

19 Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Bällstavägen, etapp 1 Doktor Abrahams väg - Gamla Bromstensvägen. Slutredovisning (Anl)

21 Lägesrapport av kontorets arbete med säkrare högersvängar för cyklister enligt nederländsk modell. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Tp)

22 Avrapportering av kontorets arbete med konflikten mellan gående och cyklister. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Tp)

23 Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (T)

24 Om inkluderande design. Motion (2015:39) från Karin Ernlund, Stina Bengtsson (båda C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

25 Utveckling Brunkebergstorg. Motion (2015:48) av Henrik Sjölander (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm + Explk)

26 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

27 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

28 En strategi för utvecklingen av trafiksituationen vid förtätningen av Kungsholmens urbana centrum: Fridhemsplan-S:t Eriksgatan/Fleminggatan. Svar på skrivelse från Mark Klamberg, Charlotta Schenholm och Jesper Svensson samtliga (FP) (Tp)

29 Vad gör trafiknämnden åt problem med rulltrappa och ramp på Älvsjö station. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (FP), Jill Eriksson (FP) och Mikael Valier (KD) (Anl)

30 Trafiksäkerhet och stadskvalitet i Örby centrum. Svar på skrivelse från Karin Ernlund (C), Patrik Silverudd (FP) och Mikael Valier (KD)

31 Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering. Utredningsbeslut samt beslut om remiss (T + Tp)

32 Allmän vatten- och avloppsanläggning i stadens mark. Omförhandling av markavtal (T)

33 Stäng Wahrendorffsgatan för biltrafik. Svar på skrivelse från trafiknämnden (Tp)

Dnr: T2015-00979

Bordlagt den 12 november 2015, pkt 19

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2015-00024

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2015-00002

§6 Anmälan av minnesanteckningar från trafiknämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2015-00002

§7 Anmälan av nedskrivning av fordringar, Dnr T2015-00857

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning 11/2015, Dnr T2015-00407

§9 En förvaltning som håller ihop. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02661

§10 Samråd om byggskedet för utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och söderort. Anmälan av svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr T2015-02623

§11 Program för norra delen av Hagastaden i Solna. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02637

§12 Program för östra Hagastaden (Norrtull). Anmälan av svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr T2015-02489

§13 Samråd för Spårväg syd. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02722

§14 Promemorian "Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden". Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02833

§15 Renovering av klaffar och reparation av anslutande konstruktioner på Liljeholmsbroarna. Utredningsbeslut, Dnr T2015-02828

§16 Förlängning av samarbetsavtal med Kungliga Djurgårdsförvaltningen t.o.m 31/3 2016 för skötsel och underhåll av Kungliga Djurgården. Genomförandebeslut, Dnr T2015-02849

§17 Utbyggnad av cykelbanor och tillgänglighetsåtgärder utmed del av Sockenvägen. Genomförandebeslut, Dnr T2015-01188

§18 Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder längs Sörgårdsvägen. Slutredovisning, Dnr T2013-300-05965

§19 Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Bällstavägen, etapp 1 Doktor Abrahams väg-Gamla Bromstensvägen. Slutredovisning, Dnr T2013-320-00684

§21 Lägesrapport av kontorets arbete med säkrare högersvängar för cyklister enligt nederländsk modell. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2015-02840

§22 Avrapportering av kontorets arbete med konflikten mellan gående och cyklister. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2015-02901

§23 Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02689

§24 Om inkluderande design. Motion (2015:39) från Karin Ernlund, Stina Bengtsson (båda C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-022261

§25 Utveckling Brunkebergstorg. Motion (2015:48) av Henrik Sjölander (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02530

§26 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02531

§27 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02768

§28 En strategi för utvecklingen av trafiksituationen vid förtätningen av Kungsholmens urbana centrum: Fridhemsplan-S:t Eriksgatan/Fleminggatan. Svar på skrivelse från Mark Klamberg, Charlotta Schenholm och Jesper Svensson samtliga (FP), Dnr T2013-320-05802

§29 Vad gör trafiknämnden åt problem med rulltrappa och ramp på Älvsjö station. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (FP), Jill Eriksson (FP) och Mikael Valier (KD), Dnr T2015-00497

§30 Trafiksäkerhet och stadskvalitet i Örby centrum. Svar på skrivelse från Karin Ernlund (C), Patrik Silverudd (FP) och Mikael Valier (KD), Dnr T2015-02691

§31 Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering. Utredningsbeslut samt beslut om remiss, Dnr T2012-310-02254

§32 Allmän vatten- och avloppsanläggning i stadens mark. Omförhandling av markavtal, Dnr T2015-02539

§33 Stäng Wahrendorffsgatan för biltrafik. Svar på skrivelse från trafiknämnden, Dnr T2015-00979

Bordlagt den 12 november 2015, pkt 19

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
33 protut.pdf (229 kb)