Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2016-08-25

Sammanträde 2016-08-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 07/2016 (Adm)

7 Nytt samråd om mark- och sjökabelförläggning mellan Beckomberga och Bredäng - enligt 6 kap 4 § miljöbalken (nätkoncession). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

8 Förslag till ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall samt till ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

9 Samråd avseende ny 400 kV elnätsförbindelse Örby-Snösätra. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

10 Hastighetsplan för Solna stad. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

11 Pendlingsstråk för cykel och återställning efter citybanan på Torsgatan. Inriktningsbeslut (Anl)

12 Reinvesteringsprogram för trafiksignalanläggningar 2017-2021. Genomförandebeslut (Tp)

13 Cykelåtgärder på Kungsholms strand, delen mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan. Reviderat genomförandebeslut (Tp)

14 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (Stab + Expl + Sbk + Mf + Stockholms Hamn AB + Stockholm Vatten AB + Östermalm sdf)

15 Översyn av hastighetsgränser i Södermalm, Älvsjö, Norrmalm och Östermalm. Beslut om remiss (Tp)

16 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

17 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, ett samrådsförslag. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

18 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

19 Mer flyg och bostäder - den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet (N/2016/02702/TIF). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp + Slk + Explk + Sbk + Mf)

20 Delbetänkande från miljömålsberedningen. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

21 Redovisning av Transportstyrelsens uppdrag att utreda möjligheten att tillåta längre bussar i kollektiv- och linjetrafik. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

22 Kungörande och granskning av vägplan för anläggning och ombyggnad av sträckan mellan E4/E20 Essingeleden och väg 75 Södra Länken. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

23 Landstingets rapport Framtida inriktning för färdtjänsten. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

24 Tillstånd för kaffevagnar. Svar på skrivelse från Karin Ernlund (C) Riktlinjer för att möjliggöra fler Food Bikes. Motion (2016:17) från Bo Arkelsten (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

25 Att låta stadens alla fastighetsägare ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter. Motion (2016:27) från Lotta Edholm (L) och Patrik Silverudd (L). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

26 Om en ny park längs Årstaviken. Motion (2016:23) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

27 Parkeringsvakter på cykelfälten. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L) (Ti)

28 Om övergångsställe vid Söder Mälarstrand. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L) (Tp)

29 Avtal om nyttjande av stadens tunnlar samt mark-förläggningsavtal för stads- och fordonsgasledningar i allmän platsmark och annan av staden ägd mark inom Stockholms kommun. Förberedelse inför avyttring av Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB, dotterbolag till Fortum Värme AB (Anl + Explk)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2016-00028

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2016-00073

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 07/2016, Dnr T2016-00195

§7 Nytt samråd om mark- och sjökabelförläggning mellan Beckomberga och Bredäng ­enligt 6 kap 4 § miljöbalken (nätkoncession). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01508

§8 Förslag till ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall samt till ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01421

§9 Samråd avseende ny 400 kV elnätsförbindelse Örby-Snösätra. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-01641

§10 Hastighetsplan för Solna stad. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01884

§11 Pendlingsstråk för cykel och återställning efter citybanan på Torsgatan. Inriktningsbeslut, Dnr T2016-01728

§12 Reinvesteringsprogram för trafiksignalanläggningar 2017-2021. Genomförandebeslut, Dnr T2016-01650

§13 Cykelåtgärder på Kungsholms strand, delen mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan. Reviderat genomförandebeslut, Dnr T2016-00284

§14 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden, Dnr T2016-01273

§15 Översyn av hastighetsgränser för Södermalm, Älvsjö, Norrmalm och Östermalm. Beslut om remiss, Dnr T2016-01750

§16 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01320

§17 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, ett samrådsförslag. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01148

§18 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01754

§19 Mer flyg och bostäder - den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet (N/2016/02702/TIF). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01596

§20 Delbetänkande från miljömålsberedningen. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01970

§21 Redovisning av Transportstyrelsens uppdrag att utreda möjligheten att tillåta längre bussar i kollektiv- och linjetrafik. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01793

§22 Kungörande och granskning av vägplan för anläggning och ombyggnad av sträckan mellan E4/E20 Essingeleden och väg 75 Södra Länken. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01945

§23 Landstingets rapport Framtida inriktning för färdtjänsten. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01815

§24 Tillstånd för kaffevagnar. Svar på skrivelse från Karin Ernlund (C) Riktlinjer för att möjliggöra fler Food Bikes. Motion (2016:17) från Bo Arkelsten (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-00877 och T2016-00345

§25 Att låta stadens alla fastighetsägare ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter. Motion (2016:27) från Lotta Edholm (L) och Patrik Silverudd (L). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-00882

§26 Om en ny park längs Årstaviken. Motion (2016:23) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-00878

§27 Parkeringsvakter på cykelfälten. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L), Dnr T2016-00792

§28 Om övergångsställe vid Söder Mälarstrand. . Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L), Dnr T2016-01212

§29 Avtal om nyttjande av stadens tunnlar samt mark-förläggningsavtal för stads- och fordonsgasledningar i allmän platsmark och annan av staden ägd mark inom Stockholms kommun. Förberedelse inför avyttring av Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB, dotterbolag till Fortum Värme AB, Dnr T2016-02245