Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

8 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

9 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

10 Förbättrad säkerhet för gångtrafikanter vid övergångs-ställen. Motion (2017:23) av Yvonne Fernell-Ingelström (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

11 Gräv ner Centralbron i tunnel, skrivelse samt motion (2017:27). Svar på skrivelse från Cecilia Brink m.fl. (M), Jill Eriksson (L), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD) samt svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

12 Omvandla Karlbergsvägen till esplanad likt Karlavägen. Motion (2017:20) från Karin Ernlund, Christina Linderholm,Johan Fälldin och Jonas Naddebo (samtliga C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

13 Om en ny stadsdel på Loudden. Motion (2017:31) från Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson, båda (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

14 Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

15 Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

16 Ny översiktsplan för Stockholm. Svar på utställningsremiss från stadsbyggnadsnämnden (Tp)

17 Program för City. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden (Tp)

18 Värtahamnen. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Mikael Valier (KD) (Tp)

19 Uppföljning av arbetet med Framkomlighetsstrategin samt komplettering Offentliga rum. Beslut om remiss (Tp)

20 Årsavtal för planerade markarbeten i innerstaden 2019. Upphandling (Stm)

21 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

22 Delbetänkande detaljplanekravet (SOU 2017:64). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2017-00079

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2017-00237

§6 Anmälan av nedskrivning av fordringar, Dnr T2017-01110

§8 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-01926

§9 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-01934

§10 Förbättrad säkerhet för gångtrafikanter vid övergångs-ställen. Motion (2017:23) av Yvonne Fernell-Ingelström (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-01529

§11 Gräv ner Centralbron i tunnel, skrivelse samt motion (2017:27). Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Jill Eriksson (L), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD) samt svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-01621 och T2017-01112

§12 Omvandla Karlbergsvägen till esplanad likt Karlavägen. Motion (2017:20) från Karin Ernlund, Christina Linderholm, Johan Fälldin och Jonas Naddebo (samtliga C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-01126

§13 Om en ny stadsdel på Loudden. Motion (2017:31) från Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson, båda (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-01622

§14 Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-01925

§15 Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-02031

§16 Ny översiktsplan för Stockholm. Svar på utställningsremiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr T2016-03268

§17 Program för City. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr T2017-01704

§18 Värtahamnen. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Mikael Valier (KD), Dnr T2017-01837

§19 Uppföljning av arbetet med Framkomlighetsstrategin samt komplettering Offentliga rum. Beslut om remiss (Tp), Dnr T2017-01611

§20 Årsavtal för planerade markarbeten i innerstaden 2019. Upphandling (Stm), Dnr T2017-01652

§21 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-01935

§22 Delbetänkande detaljplanekravet (SOU 2017:64). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-02051