Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2018-11-15

Sammanträde 2018-11-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Efter sammanträdet, ca 16.30, hålls nämndens årliga möte med rådet för funktionshinderfrågor.

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 10/2018 (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

7 Ny väg och parkering till Järvabadet. Genomförandebeslut (Tp)

8 Cykelåtgärder på Kungsholms strand, delen mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan. Slutredovisning (Inf)

9 Cykelbanor längs Strömbron och Stallgatan. Slutredovisning (Inf)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

10 Högersväng mot rött och allgrönt för cykeltrafik. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Tp)

11 Inbjudan till dialog och samverkan kring spår- och busstrafik i kommande trafikaffärer med trafikstart 2021. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

12 Färdplan för ett Stockholm för alla. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

13 Om farlig trafik vid Hornsbergs Strand. Svar på skrivelse från Mikael Valier (KD) och Patrik Silverudd (L) (Tp)

14 Utveckla Sergels torg. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (MP) (Inf)

15 Laglighetsprövning av trafiknämndens beslut 2018-06-14 §19 Nattugglan 14 (Inf)

16 Årsredovisning Gångplan 2017-2018. Lägesrapport (Tp)

17 Förvaltning, support och vidareutveckling av trafikkontorets och exploateringskontorets ärende- och dokumenthanteringssystem, Public 360. Upphandling (Adm)

18 Beläggningsarbeten 2019 innerstad och ytterstad. Upphandling (Stm)

19 Drift- och underhållsentreprenad av fontäner och dammar. Upphandling (Inf)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2018-00300

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2018-00136

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 10/2018, Dnr T2018-00276

§7 Ny väg och parkering till Järvabadet. Genomförandebeslut, Dnr T2018-02506

§8 Cykelåtgärder på Kungsholms strand, delen mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan. Slutredovisning, Dnr T2016-00284

§9 Cykelbanor längs Strömbron och Stallgatan. Slutredovisning, Dnr T2015-03009

§10 Högersväng mot rött och allgrönt för cykeltrafik. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2018-02430

§11 Inbjudan till dialog och samverkan kring spår- och busstrafik i kommande trafikaffärer med trafikstart 2021. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2018-02832

§12 Färdplan för ett Stockholm för alla. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2018-01997

§13 Om farlig trafik vid Hornsbergs Strand. Svar på skrivelse från Mikael Valier (KD) och Patrik Silverudd (L), Dnr T2018-01761

§14 Utveckla Sergels torg. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (MP), Dnr T2018-02372

§15 Laglighetsprövning av trafiknämndens beslut 2018-06-14 § 19 Nattugglan 14, Dnr T2018-00760

§16 Årsredovisning Gångplan 2017-2018. Lägesrapport, Dnr T2018-02749

§17 Förvaltning, support och vidareutveckling av trafikkontorets och exploateringskontorets ärende- och dokumenthanteringssystem, Public 360. Upphandling, Dnr T2018-02672

§18 Beläggningsarbeten 2019 innerstad och ytterstad. Upphandling, Dnr T2018-02761

§19 Drift- och underhållsentreprenad av fontäner och dammar. Upphandling, Dnr T2018-02494