Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2018-12-10

Sammanträde 2018-12-10

Datum
Klockan
16:00
Plats
Gamla Biblioteket, Fleminggatan 4

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 11/2018 (Adm)

7 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

8 Utgår

9 Framkomlighetsåtgärder för stombusslinjerna 172 och 173. Inriktningsbeslut (Tp)

10 Tillgänglighetsåtgärder 2019. Genomförandebeslut (Tp)

11 Trafikantförbättrande åtgärder 2019. Genomförandebeslut (Inf)

12 Byte av bro för Västberga allé över Stambanan och ny gång- och cykelbro över Åbyvägen. Slutredovisning (Inf)

13 Gång- och cykelåtgärder på Arenavägen vid Globen. Slutredovisning (Inf)

14 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2017. Slutredovisning (Stm)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

15 Snubbelstenar. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L) (Stm)

16 Snöröjning av gångvägar. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD) (Stm)

17 Upprustning av boulebana i Bagarmossens centrum. Svar på skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd (Stm)

18 Sammanträdestider 2019 för trafiknämnden (Stab)

19 Dag- och spolvattenhantering. Avtal mellan trafiknämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB (Stab)

20 Avgifter i samband med flyttning, förvaring och återvinning av fordon. Beslut om ändring (Ti)

21 Ändring av felparkeringsavgifter. Förslag till kommunfullmäktige (Ti)

22 Blomsterprogram för stadsdelarna i innerstaden. Upphandling (Stm)

23 Val av ledamöter till trafiknämndens och Stockholm stads Parkering ABs gemensamma funktionshindersråd för åren 2019-2022 (Stab)

24 Komplettering till trafikkontorets delegationsordning (Adm & Stab)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2018-00300

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2018-00136

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 11/2018, Dnr T2018-00276

§7 Anmälan av nedskrivning av fordringar, Dnr T2018-00759

§8 Tätskiktsrenovering Kungsgatan. Utredningsbeslut, Dnr T2018-02894

§9 Framkomlighetsåtgärder för stombusslinjerna 172 och 173. Inriktningsbeslut, Dnr T2018-02748

§10 Tillgänglighetsåtgärder 2019. Genomförandebeslut, Dnr T2018-03011

§11 Trafikantförbättrande åtgärder 2019. Genomförandebeslut, Dnr T2018-02895

§12 Byte av bro för Västberga allé över Stambanan och ny gång- och cykelbro över Åbyvägen. Slutredovisning, Dnr T2014-00475

§13 Gång- och cykelåtgärder på Arenavägen vid Globen. Slutredovisning, Dnr T2011-00525

§14 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2017. Slutredovisning, Dnr T2016-03503

§15 Snubbelstenar. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L), Dnr T2018-02374

§16 Snöröjning av gångvägar. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD), Dnr T2018-00734

§17 Upprustning av boulebana i Bagarmossens centrum. Svar på skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Dnr T2018-01514

§18 Sammanträdestider 2019 för trafiknämnden, Dnr T2018-03135

§19 Dag- och spolvattenhantering. Avtal mellan trafiknämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB, Dnr T2018-03374

§20 Avgifter i samband med flyttning, förvaring och återvinning av fordon. Beslut om ändring, Dnr T2018-03220

§21 Ändring av felparkeringsavgifter. Förslag till kommunfullmäktige, Dnr T2018-03312

§22 Blomsterprogram för stadsdelarna i innerstaden. Upphandling, Dnr T2018-02967

§23 Val av ledamöter till trafiknämndens och Stockholm stads Parkering ABs gemensamma funktionshindersråd för åren 2019-2022, Dnr T2018-03338

§24 Komplettering till trafikkontorets delegationsordning, Dnr T2015-00076