Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2020-05-28

Sammanträde 2020-05-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

INVESTERINGSÄRENDEN

7 Breddning av cykelbanan längs med Riddarholmskajen. Inriktningsbeslut (Tp)

8 Norra Rinkebygången och Norra stadsparken i Rinkeby, en del av Grönare Stockholm. Reviderat genomförandebeslut (Stm)

9 Förstärkningsåtgärder i anslutning till ombyggnation av Slussen för 2016-2019. Slutredovisning (Stm)

10 Gång- och cykelåtgärder mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan. Slutredovisning (Inf)

12 Motion om att Stockholm stad bör medverka till att en frivillig resursgrupp tillskapas i Stockholm och att den civila beredskapen stärks av Karin Wanngård (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

13 Stadsrevisionens årsrapport 2019 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport (Adm)

14 Förändrade avgifter för näringsidkare på offentlig plats. Åtgärder med anledning av coronapandemin (Ti)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av nedskrivning av fordringar

§7 Breddning av cykelbanan längs med Riddarholmskanalen. Inriktningsbeslut

§8 Norra Rinkebygången och Norra stadsparken i Rinkeby, en del av Grönare Stockholm. Reviderat genomförandebeslut

§9 Förstärkningsåtgärder i anslutning till ombyggnation av Slussen för 2016-2019. Slutredovisning

§10 Gång- och cykelåtgärder mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan. Slutredovisning

§12 Motion om att Stockholm stad bör medverka till att en frivillig resursgrupp tillskapas i Stockholm och att den civila beredskapen stärks av Karin Wanngård (S). Svar på remiss från kommunstyrelse

§13 Stadsrevisionens årsrapport 2019 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport

§14 Förändrade avgifter för näringsidkare på offentlig plats. Åtgärder med anledning av coronapandemin