Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2020-08-27

Sammanträde 2020-08-27

Datum
Klockan
16:00
Plats
Fullmäktigesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Dnr: T2020-00195

Inget protokoll finns att anmäla här.

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 07 2020 (Adm)

7 Åtgärder för norrgående busstrafik längs Nynäsvägen. Utredningsbeslut (Tp)

8 Hinder på Wahrensdorffsgatan. Inriktningsbeslut (Tp)

9 Tvärbana norr (Kistagrenen). Avtal avseende genomförande av tillfällig omledning av E4. Genomförandebeslut (Tp Expl)

10 Reinvestering busshållplatser i inner- och ytterstad 2020. Genomförandebeslut (Stm)

11 Kulturstråket Husby, en del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut (Stm)

12 Upprustning av Hässelby torg. Genomförandebeslut etapp 2 (Stm) UTGÅR

Dnr: T2020-01410

Ärendet utgår

13 Norra länken. Slutredovisning (Inf)

14 Ökad trafiksäkerhet, bättre tillgänglighet och mer miljövänliga transporter på Djurgården. Motion från Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

15 Trafikförvaltningens sjötrafikutredning del 1. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

16 Motion om att göra det lättare att återvinna, öka öppethållandet på återvinningscentralerna. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

17 Motion om konstutställning på El-skåp. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

18 Motion om hantering av elsparkcyklar. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

19 Elsparkcyklarnas påverkan på klimat och biltrafik. Svar på skrivelse från Rikard Warlenius m. fl. (V) (Ti)

20 Ökat utrymme för cyklister och fotgängare med anledning av Covid-19. Svar på skrivelse från Joel Höglund (V) (Tp)

21 Pilotprojekt Stockholm framtidsgator. Lägesrapport (Tp)

22 Gemensamt dataskyddsombud vid trafiknämnden och exploateringsnämnden (Adm+Expl)

23 Ramavtal IT- och telefoni beställarstöd. Upphandling (Adm)

24 Förvaltning och nyutveckling av verksamhetsstödet ”Pass” för parkeringsövervakning. Upphandling (Ti)

TILLÄGGSÄRENDEN

25 Inriktning av en eventuell nästa etapp av Grönare Stockholm. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Stm)

26 Yttrande över laglighetsprövning av trafiknämndens beslut 2020-03-26, § 22, om genomförande av projekt Möjliggöra dubbelriktad cykeltrafik på tidigare enkelriktade gator (Tp)

27 Förlängning av åtgärder inom parkeringsverksamheten med anledning av coronapandemin (Ti)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 07 2020

§7 Åtgärder för norrgående busstrafik längs Nynäsvägen. Utredningsbeslut

§8 Hinder på Wahrendorffsgatan. Inriktningsbeslut

§9 Tvärbana norr (Kistagrenen). Avtal avseende genomförande av tillfällig omledning av E4. Genomförandebeslut

§10 Reinvestering busshållplatser i inner- och ytterstad 2020. Genomförandebeslut

§11 Kulturstråket Husby, en del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut

§12 Upprustning av Hässelby torg. Genomförandebeslut etapp 2

§13 Norra länken. Slutredovisning

§14 Ökad trafiksäkerhet, bättre tillgänglighet och mer miljövänliga transporter på Djurgården. Motion från Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Trafikförvaltningens sjötrafikutredning del 1. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Motion om att göra det lättare att återvinna, öka öppethållandet på återvinningscentralerna. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Motion om konstutställning på El-skåp. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Motion om hantering av elsparkcyklar. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Elsparkcyklarnas påverkan på klimat och biltrafik. Svar skrivelse från Rikard Warlenius m. fl. (V)

§20 Ökat utrymme för cyklister och fotgängare med anledning av Covid-19. Svar på skrivelse från Joel Höglund (V)

§21 Pilotprojekt Stockholms Framtidsgator. Lägesrapport

§22 Gemensamt dataskyddsombud vid trafiknämnden och exploateringsnämnden

§23 Ramavtal IT- och telefoni beställarstöd. Upphandling

§24 Förvaltning och nyutveckling av verksamhetsstödet ”Pass” för parkeringsövervakning. Upphandling

§25 Inriktning av en eventuell nästa etapp av Grönare Stockholm. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§26 Yttrande över laglighetsprövning av trafiknämndens beslut 2020-03-26, § 22, om genomförande av projekt Möjliggöra dubbelriktad cykeltrafik på tidigare enkelriktade gator

§27 Förlängning av åtgärder inom parkeringsverksamheten med anledning av coronapandemin