Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2022-05-12

Sammanträde 2022-05-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

INVESTERINGSÄRENDEN

6 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader 2021. Slutredovisning

7 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i Hägersten med del av Liljeholmen och Spånga-Tensta etapp 1. Slutredovisning

8 Gångstråk Fagersjö-Farsta. Slutredovisning

9 Trafiksäkerhetsåtgärder vid obevakade övergångställen med dubbla körfält 2018 - 2020. Slutredovisning

10 Trafikantförbättrande åtgärder 2021. Slutredovisning

11 Tillgänglighetsåtgärder 2021. Slutredovisning

12 Reinvestering busshållplatser 2021. Slutredovisning

13 Reinvesteringsåtgärder på cykelvägnätet under 2021. Slutredovisning

14 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och i industriområden under 2021. Slutredovisning

15 Trygghetsåtgärder, Bromstensplan. Slutredovisning

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

16 Justering av trängselskattezonen till följd av exploatering i Hagastaden. Underlag till en regional framställan

17 Drift-och underhållsentreprenad fontäner och dammar. Upphandling

18 Driftövervakning, support och kortadministration av parkeringsautomater på gatumark. Upphandling

19 Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Region Stockholm avseende genomförande av del av Tvärbanan Kistagrenen inom Stockholms stad, Ärvinge. Godkännande Gång- och cykelbana längs Hanstavägen samt gestaltade väderskydd på Jan Stenbecks Torg. Genomförandebeslut

20 Cykel, Riddarholmskanalen. Genomförandebeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader 2021. Slutredovisning

§7 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i Hägersten med del av Liljeholmen och Spånga-Tensta etapp 1. Slutredovisning

§8 Gångstråk Fagersjö-Farsta. Slutredovisning

§9 Trafiksäkerhetsåtgärder vid obevakade övergångställen med dubbla körfält 2018 – 2020. Slutredovisning

§10 Trafikantförbättrande åtgärder 2021. Slutredovisning

§11 Tillgänglighetsåtgärder 2021. Slutredovisning

§12 Reinvestering busshållplatser 2021. Slutredovisning

§13 Reinvesteringsåtgärder på cykelvägnätet under 2021. Slutredovisning

§14 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och i industriområden under 2021. Slutredovisning

§15 Trygghetsåtgärder, Bromstensplan. Slutredovisning

§16 Justering av trängselskattezonen till följd av exploatering i Hagastaden. Underlag till en regional framställan

§17 Drift-och underhållsentreprenad för fontäner och dammar. Upphandling

§18 Driftövervakning, support och kortadministration av parkeringsautomater på gatumark. Upphandling

§19 Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Region Stockholm avseende genomförande av del av Tvärbanan Kistagrenen inom Stockholms stad, Ärvinge. Godkännande Gång- och cykelbana längs Hanstavägen samt gestaltade väderskydd på Jan Stenbecks Torg. Genomförandebeslut

§20 Cykel, Riddarholmskanalen. Genomförandebeslut