Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2007-03-06

Sammanträde 2007-03-06

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret (S)

5 Trafik- och renhållningsnämndens anvisningar till regler för ekonomisk förvaltning 3 kap § 2 samt § 5 och 6 (E)

6 Trafiksäkerheten på Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen, Skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd (Tp)

7 Informationskampanj för minskad dubbdäcksanvändning. En åtgärd för minskade partikelhalter, PM10 i Stockholm. Inriktningsbeslut (Tp)

8 Översyn av omfattningen av subventionerna av s k miljöbilar inför återinförandet av miljöavgifterna i Stockholm. Skrivelse ledamoten Jan Valeskog (s) (Tp)

9 Belysning av motionsspår. Fördelning av investeringsmedel (G)

10 Slutredovisning av förnyelse av lindalléerna i Kungsträdgården (G)

11 Omisolering av tre gång- och cykeltunnlar och en gång- och cykelbro i Bredäng (G)

12 Ökad framkomlighet. Planering och förslag till åtgärder. Inriktningsbeslut (G + Tp)

13 Översyn om städningen i Stockholms stadsdelar. Skrivelse från ledamoten Jan Valeskog (s) (G)

14 Centralbron kan bli park. Skrivelse från ledamoten Mats Lindqvist (mp) (G)

16 Utvärdering av genomförda cykelprojekt 1998-2006 (G)

17 Trafikmiljön i Mariehäll. Skrivelse från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) (G)

18 Trafikmiljön på Bällstavägen vid handelsträdgården i Bromma. Genomförandebeslut (G)

19 Trafikmiljön på Abrahamsbergsvägen i Bromma. Genomförandebeslut (G)

20 Detaljplan för kv Mattisborgen m m och för kv Saltkråkan mm inom stadsdelen Mariehäll i Stockholm (del av Annedal). Remiss (G + Expl)

21 Ombyggnad av Akallavägen i Akalla. Slutredovisning (G)

22 Stockholm stads åtgärder mot buller från det kommunala vägnätet – Redovisning av resultat från 1970-2006 (G)

23 Ombyggnad av Strömkajen/Södra Blasieholmshamnen. Inriktningsbeslut (G)

24 Nordens längsta gågata. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Ann-Marie Strömberg (-) (G)

25 Målning av räcken på Västerbron. Genomförandebeslut. (G)

26 Handikapprådets protokoll nr 14/2006 (G)

27 Ramavtalsupphanding av tekniska konsulter för avfallshantering (A)

28 Grundförstärkning av kajen vid Bergsunds Strand på Södermalm. Reviderat genomförandebeslut (G)

Mötesinformation

Justerat:14 mars 2007
Mikael Söderlund Mirja Räihä Järvinen

Närvarande:

Ledamöter
Mikael Söderlund (m), ordförande
Mirja Räihä Järvinen (s), vice ordförande
Tord Bergstedt (m)
Anders Broberg (kd)
Annika Davidsson (m)
Berthold Gustavsson (m)
Anna Johansson (m)
Jimmy Lindgren (s)
Mats Lindqvist (mp)
Inge-Britt Lundin (fp)
Jan Valeskog (s)

Ersättare
Bo Arkelsten (m)
Lars Bengtson (m)
Adnan Bozkurt (s)
Christoffer Kuckowski (m)
Anna Manhag (m)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Åsa Nilsson Söderström (fp)
Milly Namiro Darlson (s)
Lars Randerz (s)
Kajsa Stenfelt (v) tjänstgörande
Charlotte Svensson (s) tjänstgörande

Tjänstemän
Trafikdirektör Magdalena Bosson och nämndsekreteraren Åse Geschwind. Vidare tjänstemännen vid kontoret Göran Gahm, Louise Bill, Erik Andersson, Ted Ell, Lars Jolérus, Eva Leijon, Anette Scheibe, Christina Durling, Ulla Ritzén och Marita Söderqvist samt borgarrådssekreterarna från roteln Ylva Lageson och Magnus Thulin.

Ordförande Mikael Söderlund hälsade alla välkomna till nämndens sammanträde. Magdalena Bosson presenterade Ulla Ritzén, nytillsatt chef för avdelningen Administration och Christina Durling tillförordnad chef för avdelningen Kommunikation.

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 20 mars 2007 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafiknämnden enligt följande:

1. Fråga om betongklumpar vid korsningen Götgatan/Ringvägen från ledamoten Mats Linqvist (mp).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att överlämna skrivelsen till trafikkontoret för beredning.

Information om vägar för gående och cyklister vid Sabbatsbergsbygget

-------------------------------------------------------------------------------------

Tjänstemannen Göran Gahm informerade om den nuvarande trafiksituationen för gående och cyklister vid Sabbatsbergsbygget. Informationen var ett muntligt svar på fråga från ledamoten Anders Broberg (kd).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen och uppdrog åt kontoret att se över tillfälliga åtgärder för att öka framkomligheten i området.

Information om trafiksituationen på Bogårdsvägen

-------------------------------------------------------------

Tjänstemannen Göran Gahm informerade om trafiksituationen på Bogårdsvägen i Gubbängen. Informationen var ett muntligt svar på fråga från ledamoten Mats Lindqvist (mp).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Fråga om pågående parkeringsupphandling

---------------------------------------------------

Ledamoten Jan Valeskog (s) ställde frågor rörande förfrågningsunderlaget i den på gående parkeringsupphandlingen. Tjänstemannen Erik Andersson besvarade frågorna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för svaren och uppdrog åt kontoret att gå igenom förfrågningsunderlaget och göra eventuell rättelse.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 28 februari 2007 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 6 mars 2007.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2006-010-03183

Trafikkontoret hade den 8 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att lägga anmälan till handlingarna.

§5 Trafik- och renhållningsnämndens anvisningar till regler för ekonomisk förvaltning 3 kap § 2 samt § 5 och 6

Dnr T2006-100-02683

Trafikkontoret hade den 19 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreslagen anvisning om fakturering, krav och inkasso (fakturerings- och kravinstruktion).

 2. Nämnden godkänner föreslagen anvisning till kontroll och attest samt utbetalning av pengar (attestinstruktion).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Trafiksäkerheten på Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen. Skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd

Dnr T2005-320-00388

Trafikkontoret hade den 5 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd den 15 februari 2007, Gunnar Sandell den 16 februari 2007, Leif Sundberg den 23 februari 2007 och Länsstyrelsen i Stockholms län den 28 februari 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§7 Informationskampanj för minskad dubbdäcksanvändning. En åtgärd för minskade partikelhalter, PM10, i Stockholm. Inriktningsbeslut

Dnr T2005-300-00248

Trafikkontoret hade den 8 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för fortsatt arbete med information för minskad dubbdäcksanvändning i Stockholm.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordförande Mikael Söderlund (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordförande Mikael Söderlund (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Att delvis tillstyrka ärendet.

 2. Att uppdra till trafikkontoret att skyndsamt återkomma med förslag till bearbetning av de aktuella huvudgatorna med kemiska medel som binder partiklar enligt Helsingforsmodellen.

 3. Att uppdra till trafikkontoret att tidigarelägga vårstädningen med omfattande vattenspolning i samarbete med stadens entreprenörer.

 4. Att uppdra till trafikkontoret att i alla upphandlingar av ny asfaltsbeläggning på stadens gator använda sig av en beläggning som minskar partikelhalten.

 5. Att uppdra till trafikkontoret att undersöka om bromsbeläggen är en källa till partiklar och hur staden kan minska dessa.

 6. Att uppdra till trafikkontoret att informera om för- och nackdelar med olika vinterdäckstyper i samband med säsongsstarten hösten 2007.

 7. Att anföra följande:

Förekomsten av partiklar i Stockholmsluften är en prioriterad miljöfråga för allianspartierna som ska tas på största allvar. Den höga halten av partiklar längs några av våra huvudgator är numera det enda område där staden inte uppnår miljömålen. Det är mycket allvarligt. Vi är också förvånade över att så lite skedde på detta område under den förra mandatperioden. Ännu mer förvånade är vi över att de försök som faktiskt gjordes för att binda partiklarna i gaturummet inte permanentats som en naturlig del i skötseln av våra gator. I Helsingfors görs detta sedan många år med goda resultat. I Stockholm görs det enligt uppgift från trafikkontoret inte alls. Dessutom har städningen av staden konsekvent nedprioriterats under vänsterpartiernas tid vid makten i Stadshuset. Gatorna spolas inte alls och vårstädningen sker långt in i maj. Grus och partiklar får härja fritt i gaturummet under en stor del av vårmånaderna. Vänsterpartierna har i stället fokuserat helt på dubbdäcksanvändningen trots att samma partier så sent som i slutet av nittiotalet aktivt förlängde dubbdäckssäsongen i Stockholm från den 31 mars till den sista april! Trafikkontoret får därför i uppdrag att uppvakta regeringen för att förkorta dubbdäckssäsongen till den 31 mars.

Det är sannolikt riktigt att de drygt 60 procent som använder dubbdäck i Stockholm bidrar till partikelspridningen. Samtidigt upplever många att de behöver dubbdäcken i vårt klimat, där det snabbt slår om till blixthalka. Detta märktes tyckligt i samband med kaoset som uppstod i höstas vid första blixthalkan i Stockholm. Ett dubbdäcksförbud uppskattas leda till mellan 10 och 30 procent ökat antal döda och svårt skadade i trafiken. Ingen verkar heller förespråka ett införande av ett förbud. Då återstår informationsinsatser vars resultat är mycket svåra att sia om. På kort sikt kommer de sannolikt inte att påverka partikelhalten. Då krävs andra kraftfulla åtgärder som allianspartierna omedelbart vill vidta. Förkortad dubbdäckssäsong, sammanbindning av partiklar, spolning och städning måste omedelbart prioriteras om inte partikelhalterna ska vara fortsatt höga i vår. I samband med nya säsongen för vinterdäck i höst får trafikkontoret dessutom i uppdrag att tillsammans med vägverket informera om fördelar och nackdelar med olika typer av vinterdäck.

Reservationer

Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) reserverade sig med hänvisning till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A2.

Särskilda uttalanden

Ett särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga A3.

Ett särskilt uttalande avgavs även av ledamoten Mats Lindqvist enligt bilaga A4.

§8 Översyn av omfattningen av subventionerna av s k miljöbilar inför återinförandet av miljöavgifterna i Stockholm. Skrivelse från ledamoten Jan Valeskog (s)

Dnr T2007-007-00255

Trafikkontoret hade den 19 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga B.

§9 Belysning av motionsspår. Fördelning av investeringsmedel

Dnr T2007-610-00492

Trafikkontoret hade den 13 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar fördela investeringsmedel till belysning av motionsspår i princip enligt kontorets förslag och med delegation till trafikdirektören att besluta om exakt medelsfördelning när objekten kalkylerats.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Slutredovisning av förnyelse av lindalléerna i Kungsträdgården

Dnr T2005-520-01213

Trafikkontoret hade den 26 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisningen av förnyelse av lindalléerna i Kungsträdgården.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Omisolering av tre gång- och cykeltunnlar och en gång- och cykelbro i Bredäng. Genomförandeslut

Dnr T2007-410-00274

Trafikkontoret hade den 26 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra entreprenadarbeten på gång- och cykeltunnlarna under Bredängs allé, Vita Liljans väg och Frimurarvägen och gång- och cykelbron över Bogsätravägen samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedd entreprenör.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Ökad framkomlighet. Planering och förslag till åtgärder. Inriktningsbeslut

Dnr T2006-300-02863

Trafikkontoret hade den 21 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta framkomlighetsarbetet i enlighet med utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att i samband med reparationerna av nordsydaxeln genomföra åtgärder för bättre framkomlighet längs stråket Liljeholmsbron-Västerbron-S:t Eriksgatan.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att tillsammans med Vägverket genomföra en förnyad flaskhalsstudie och inom samarbetet för regional framkomlighet utreda vägombyggnader och trafikregleringsåtgärder för att förbättra framkomligheten.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till avvägningsprinciper.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§13 Översyn om städningen i Stockholms stadsdelar. Skrivelse från ledamoten Jan Valeskog (s)

Dnr T2007-440-00256

Trafikkontoret hade den 19 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redogörelsen som svar på skrivelse från ledamoten Jan Valeskog (s).

I ärendet lämnades information av tjänstemannen Ted Ell.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Centralbron kan bli park. Skrivelse från ledamoten Mats Lindqvist (mp)

Dnr T2007-510-00254

Trafikkontoret hade den 14 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelse från ledamoten Mats Lindqvist (mp).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Trafikreglering i Gamla Stan

Dnr T2005-320-01719

Trafikkontoret hade den 13 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att förändra nuvarande gågatuzon enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§16 Utvärdering av cykelbanor och cykelfält 1998-2006. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige

Dnr T2007-313-00431

Trafikkontoret hade den 12 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna rapporten Utvärdering av cykelbanor och cykelfält 1998-2006.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C1.

Särskilda uttalanden

Ett särskilt uttalande avgavs av ordförande Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga C2.

Ett särskilt uttalande avgavs även av ledamoten Mats Lindqvist enligt bilaga C3.

§17 Trafikmiljön i Mariehäll. Skrivelse från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s)

Dnr T2006-320-03135

Trafikkontoret hade den 28 december 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelse från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Trafikmiljön på Bällstavägen vid handelsträdgården i Bromma. Genomförandebeslut

Dnr T2007-320-00485

Trafikkontoret hade den 7 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra ombyggnaden av Bällstavägen vid handelsträdgården enligt kontorets förslag, inom en investeringsram av 6 miljoner kronor.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Trafikmiljön på Abrahamsbergsvägen i Bromma. Genomförandebeslut

Dnr T2007-320-00484

Trafikkontoret hade den 14 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra ombyggnaden av Abrahamsbergsvägen samt anslutande allmänna ytor enligt kontorets förslag, inom en investeringsram av 6 miljoner kronor, varav 4,5 miljoner kronor finansieras av kontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordförande Mikael Söderlund (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag om återremiss som redovisas i bilaga D.

Propositionsordning

Först ställde ordförande propositionen om återremiss och propositionen om att avgöra ärendet i dag mot varandra.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bifall yrkandet om återremiss av ärendet till kontoret. Nämnden hade sålunda beslutat enligt det av ordförande Mikael Söderlund (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Ärendet återremitteras till kontoret.

 2. Därutöver anförs följande:

I rådande tjänsteutlåtande försvinner nuvarande parkeringsplatser genom ombyggnaden av Abrahamsbergsvägen och det finns inget förslag på nya parkeringsplatser. Intilliggande affärer får det svårare att bedriva sin verksamhet i och med detta. Dessutom har inga affärer i området informerats alternativt fått komma till tals.

Vad gäller den tänkta mittrefugen kommer den att strypa trafikflödet väsentligt under bland annat morgonrusningen.

I dagsläget är Abrahamsbergsvägen en 30-gata och kommer så att förbli. Med tanke på den låga hastigheten finns det inte behov utav några cykelbanor inom 30-zonen.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s), tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) för beslut i ärendet vid dagens sammanträde enligt kontorets förslag.

§20 Detaljplan för kv Mattisborgen m m och för kv Saltkråkan inom stadsdelen Mariehäll (del av Annedal). Remiss

Dnr T2007-512-00636

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och exploateringskontoret hade den 20 februari 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden - enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för kv. Mattisborgen, S- Dp 2006-08228-54, samt på förslag till detaljplan för kv. Saltkråkan, S-Dp 2006- 08225-54, i stadsdelen Mariehäll.

En fråga om lokala dagvattenlösningar ställdes av ledamoten Mats Lindqvist (mp). Kontoret bad att få återkomma till nämnden med svar på frågan vid sammanträdet den 3 april.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§21 Ombyggnad av Akallavägen i Akalla. Slutredovisning

Dnr T2007-410-00447

Trafikkontoret hade den 15 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lämnad slutredovisning av Akallavägens ombyggnad.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Stockholm stads åtgärder mot buller från det kommunala vägnätet. Redovisning av resultat från 1970-2006

Dnr T2007-321-00452

Trafikkontoret hade den 15 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av utförda bullerskyddsåtgärder enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt framlagt förslag till beslut av ordförande Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd), vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s), tjästgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) d v s:

 1. Att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut.

 2. Därutöver anförs följande:

När nämnden på kontorets förslag i november 2006 beslutade att inte genomföra försök med tyst asfalt på Nynäsvägen lämnades de boende utmed vägen utan bullerskyddande åtgärd. Vägen har efter Södra Länkens invigning 2004 blivit ytterligare belastad och bullernivåerna har ökat. Trafikkontoret ges därför i uppgift att återkomma till nämnden med förslag på inriktningsbeslut för utförande av bullerskyddande åtgärder längs Nynäsvägen.

§23 Ombyggnad av Strömkajen/Södra Blasieholmshamnen. Inriktningsbeslut

Dnr T2007-420-00427

Trafikkontoret hade den 16 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att detaljprojektera ombyggnaden av Strömkajen/Södra Blasieholmshamnen.

 2. Nämnden godkänner utgifter för projektering m m inom en ram om 1 500 000 kronor fram till genomförandebeslut.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§24 Nordens längsta gågata. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Ann-Marie Strömberg (-)

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt på förslag av trafikkontoret, att låta ärendet utgå.

§25 Målning av räcken på Västerbron. Genomförandebeslut

Dnr T2007-410-00412

Trafikkontoret hade den 14 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra entreprenadarbeten på Västerbron samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedd entreprenör.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Handikapprådets protokoll nr 14/2006

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 7 december 2006.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

§27 Ramavtalsupphanding av tekniska konsulter för avfallsområdet

Dnr T2007-006-00516

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Grundförstärkning av kajen vid Bergsunds Strand på Södermalm. Reviderat genomförandebeslut

Dnr T2006-420-02431

Trafikkontoret hade den 23 februari 2007 avgivit reviderat tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att tillstyrka en revidering av genomförandebeslutet och uppdra åt kontoret att fullfölja entreprenadarbetena vid Bergssunds Strand i enlighet med kontorets förslag.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.