Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2012-04-19

Sammanträde 2012-04-19

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03 (Adm)

7 Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län. Anmälan av svar på remiss (Tp)

8 Trafikverkets kapacitetsutredning. Anmälan av svar på remiss (Tp)

ADMINISTRATIVA ÄRENDEN

9 Underlag till budget 2013 med inriktning 2014-2015 (Adm)

Dnr T2012-110-01107

P
Omedelbar justering

10 Riktlinjer för betalkort (Adm)

11 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

12 Genomförda tillgänglighetsarbeten 2011. Slutredovisning (Tp)

UPPHANDLINGAR, UTREDNINGAR, REMISSER M.M.

13 Upphandling av elgrossist och lagerhantering för offentlig belysning (Anl)

14 Upphandling av elarbeten avseende drift och underhåll för offentlig belysning (Anl)

15 Revidering av trängselskattezonen till följd av Norra länken och Hagastaden. Underlag till en regional framställan (Tp)

16 Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2011 (Tp)

17 Delegationsrätt att avropa och prislåsa elenergi och elcertifikat, samt revidering av inköpsstrategi för elkraft (Anl)

18 Stockholm Ren och Vacker. Lägesrapport nr 10 (Stm)

19 Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram. Svar på remiss (Tp)

Dnr T2012-310-00434

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren. Svar på remiss (Tp)

21 Olycksfallstillbud med anledning av yvigt växande häckar vid vägar och korsningar i framför allt Stockholms stads villaområden. Svar på skrivelse från Jimmy Lindgren (S) (Stm)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Emilia Hagberg (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 2 maj 2012.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Differentierade markytor för marknader och torghandel beroende på ägarform samt andra förutsättningar, från Emilia Hagberg m.fl. (MP).

2. Skrivelse angående parkeringssituationen vid liljeholmstorget, från Malte Sigemalm m.fl. (S).

3. Trafiksituationen på Stjärnströms väg i Hägersten, från Annika Ödebrink (S).

4. Parkering och skyltning vid Liljeholmstorget, från Annika Ödebrink (S).

5. Hantering och uppföljning av inkomna förslag och klagomål, från Kajsa Stenfelt (V), Tobias Johansson (V) och Malte Sigemalm (S).

6. Trafiksäkerhet på Långholmsgatan, från Kajsa Stenfelt (V) och Tobias Johansson (V).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Information från kontoret

Mattias Lundberg informerar nämnden om pågående trafikförbättrande åtgärder 2012 samt om trafik över trängselskattesnittet. Mattias Lundberg konstaterar att trafiken har minskat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

Frågor från nämnden

Malte Sigemalm (S) begär skriftliga svar från kontoret på två frågor gällande återvinningscentralen i Vanadisberget:

1. Varför har kontoret gjort en annan bedömning av den entreprenör som hade uppdraget i Vanadisberget i november 2011 än vad andra bolag och förvaltningar inom staden gjort?

2. När kommer frågan om återvinningscentral i Vanadisberget och hur är tanken att frågan kan lösas?

Annika Ödebrink (S) undrar om det finns möjlighet att få ner hastighetsbegränsningen till 30 km/h på Hägerstensvägen mellan Axelsberg och Mälarhöjden. Kontoret ska återkomma med svar.

Vice ordföranden Emilia Hagberg (MP) undrar om det finns någon möjlighet att få ner hastigheten där man svänger av Hägerstensvägen mot Södertäljevägen. Kontoret ska återkomma med svar.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att besvara frågorna vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckning från den 10 april 2012 och den 19 april 2012 anmäls.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2012-010-00081

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 22 mars 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll 3/2012 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms Stads Parkerings AB:s gemensamma råd för funktionshinderfrågor anmäls. Rådets sammanträde hölls den 6 mars 2012.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03

Dnr T2012-112-00091

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 10 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2012-007-654

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 29 mars 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Delvis avslå kontorens förslag till beslut

2. Snarast verka för att införa dubbdäcksförbud i hela Stockholms innerstad

3. Snarast verka för att Stockholm utvidgar trängselavgiftssystemet att gälla även på bl.a. Essingeleden

4. Om vi haft möjlighet att svara på remissen, anföra följande:

Kontoren anser att åtgärdsprogrammet innehåller så stora brister att det bör omarbetas. Det innebär dock inte att man inte omedelbart måste, med alla till buds stående medel, vidta åtgärder för att uppnå godkända värden och därmed se till att EU-direktiven om luftkvalitet efterlevs.

Stockholmarna ska inte behöva tåla sämre luft än andra.

Det går att sänka hastigheten och begränsa trafiken redan idag även om det naturligtvis kommer att få konsekvenser för privatbilismen.

Två konkreta åtgärder som omedelbart kan genomföras är att verka för att kunna införa trängselavgifter på bl.a. Essingeleden samt att utvidga dubbdäcksförbudet att gälla i hela Stockholms innerstad.

Dubbdäcken orsakar många dödsfall varje år men är inte nödvändiga för att rädda liv. I Norge har en minskning av dubbdäcksanvändningen från 60-70 procent till 15-20 procent inte medfört att personskadeolyckorna ökat. Svensk olycksstatistik visar inte heller på någon överrepresentation av dubbfria däck vid olyckorna.

Dubbdäcksanvändningen är den enskilt största källan till skadliga partiklar i stockholmsluften och halterna är fortfarande för höga, trots förbudet på Hornsgatan. Därför måste snarast kraftiga åtgärder göras för att minska dubbdäcksanvändningen i hela staden. Självklart ger det ett tydligare budskap att sluta använda dubbdäck över huvud taget, om förbudet gäller hela Stockholms innerstad, i stället för att införa dubbdäcksförbud lite kors och tvärs i staden.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S).

Reservation

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Vi delar kontorets inställning att en återremiss av förslaget för att förtydliga ansvarsfördelningen är nödvändig, men vill betona att man fortsätter vidtar åtgärder enligt det gamla åtgärdsprogrammet innan det nya träder i kraft. Detta då det vid en återremiss troligen kommer att bli försenat ytterligare.

Det nya föreslagna åtgärdsprogrammet lyfter fram flera nödvändiga åtgärder som skyndsamt behöver tillkomma. Programmet är dock överlag för passivt. Där fördjupade utredningar föreslås kan man istället gå direkt till handling. Detta gäller t.ex förbud för tung genomfartstrafik, förutom bussar i linjetrafik, på vissa utsatta huvudgator samt införande av miljözoner för lätta fordon och lastbilar. Miljözonen för dessa ska gälla fordon som är äldre än 1997 (EU:s miljöklass 2) vilka då helt förbjuds inom zonen. Trafikkontoret behöver uppvakta regeringen att skyndsamt ge kommunerna möjligheten att införa dessa miljözoner för personbilar och/eller lätta lastbilar, i enlighet med förslag från bl.a. Transportstyrelsen, miljömålsberedningen och länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram.

Dubbdäcksförbud ska införas inom hela trängselskattezonen och bättre kontroller behöver komma till att befintligt förbud på Hornsgatan efterlevs. Trafikkontoret behöver här inleda ett tätare samarbete med polisen. Alternativet med en dubbdäcksavgift à la modell Oslo är intressant och bör utredas vidare. Arbetet med utökade förbud får dock inte stanna upp på grund av detta. Trängselskatt på Essingeleden samt mer differentierade trängselskatter är ytterligare en åtgärd som kan komma till.

Vi ser hellre att man tar större områdesvisa helhetsgrepp på frågan än punktinsatser som riskerar att enbart leda om trafiken. Det regionala miljömålsrådet bör få i uppgift att bistå kommunerna i genomförandet av åtgärdsprogrammet.

Det är ett folkhälsoproblem att miljökvalitetsnormerna och miljömålet för kvävedioxid överskrids. I sitt förslag till nytt åtgärdsprogram anger länsstyrelsen att miljökvalitetsnormen anger lägsta godtagbara kvalitet, inte god luftkvalitet: ”Av hälsoskäl är det önskvärt att nå betydligt längre än miljökvalitetsnormerna.” Trots att ett åtgärdsprogram antogs 2004 överskrids miljökvalitetsnormer för kväveoxider. Ett skäl är att programmet var för svagt, och inte reviderades i tid enligt de ursprungliga intentionerna. Ett annat skäl är att åtgärder i programmet inte genomförts. Detta, trots att det i åtgärdsprogrammet står att åtgärderna ska genomföras snarast. En av punkterna i åtgärdsprogrammet för kvävedioxid var exempelvis att ”åtgärder för att begränsa genomfartstrafiken med tunga fordon på Hornsgatan i Stockholms kommun till endast bussar i linjetrafik”.

Berörda instanser har sedan åtgärdsprogrammet antogs varit alltför passiva. Stadsrevisionen slog i september 2007 fast i en revisionsrapport bl.a. att ”trafik- och renhållningsnämnden bör intensifiera arbetet med att genomföra åtgärder enligt åtgärdsprogrammet, exempelvis begränsa genomfartstrafiken på hårt belastade gator i Stockholms innerstad”.

Det är inte godtagbart att så pass många ärenden enbart lyfts för kännedom utan möjlighet till politisk påverkan för att remisstiden redan gått ut. Andra förvaltningar löser detta genom att skicka in protokoll i efterhand, till de som ställt remissen, där de politiska ställningstagandena framgår. Detta förfaringssätt uppmanas ofta av de som skickat ut remissen vid tidsbrist. Ärenden där remisstiden gått ut bör således skickas in i efterhand till remisställaren.

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Det hade varit bra om detta ärende hade hunnits nämndbehandlats inför kommunstyrelsen.

§8 Trafikverkets kapacitetsutredning. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2012-000-00743

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 28 mars 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Socialdemokraterna delar inte kontorets uppfattning att Stockholms fortsatta tillväxt under överblickbar framtid kommer att ske genom förtätning och att tiden är förbi när Stockholm stad byggde nya förorter som krävde nya trafiksystem. Detta är en för snäv syn på Stockholms framtida tillväxt och riskerar att låsa möjligheterna att på ett flexibelt sätt kunna hantera nya, idag okända, faktorer och en annorlunda utveckling. Redan idag kan vi till exempel se att ett projekt som Spårväg Syd möjliggör byggande av nya bostadsområden och nya arbetsplatser och även om det inte byggs på stadens mark är vi ju ändå involverade. Allt byggande i våra randkommuner påverkar Stockholms trafikplanering.

Vi anser också att det är mycket tveksamt att konvertera stomlinje 4 till spårväg. Det är en mycket kostsam åtgärd och det finns andra billigare lösningar som kan göras lika effektiva och dessutom mer flexibla.

3) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Delvis godkänna kontorens svar på remissen

2. Om vi fått möjlighet att svara på remissen, därutöver anföra följande:

Vi delar Trafikverkets uppfattning avseende bristerna i transportsystemet och att såväl kapacitetsutbyggnader av kollektivtrafiken som begränsningar av biltrafiken behöver genomföras om Stockholm ska kunna möta behovet av resor hos den snabbt växande befolkningen.

Transportsektorn står inför en stor utmaning om de uppsatta klimat- och miljömålen skall kunna nås. Den kraftiga ökningen av transporter gör att målen inte kommer att kunna uppnås till 2050 enbart genom en utbyggnad av kollektivtrafiken. Andra åtgärder måste också vidtas för att styra utvecklingen mot en mer energisnål samhällsplanering.

I Stockholm är trängseln ett stort och växande problem, både på länets vägar och i kollektivtrafiksystemet. Förvärras trängseln ytterligare i tunnelbanesystemet kommer resenärer sannolikt att välja andra transportalternativ. På många sträckor och tider har kollektivtrafiken nått sitt kapacitetstak och flera stora investeringar i ny infrastruktur borde redan ha påbörjats. En bidragande orsak till uteblivna satsningar på kollektivtrafiken är tyvärr allianspartiernas felaktiga prioriteringar. Till dessa hör Spårväg City – ett projekt som dränerat landstinget på medel utan att ha tillfört kollektivtrafiksystemet någon ny kapacitet, och Förbifart Stockholm. De dryga 28 miljarder som motorvägen förväntas kosta borde istället användas för investeringar i regionens kollektivtrafiksystem. Förbifart Stockholm kommer också att leda till ökad biltrafik och därmed förvärrad trängsel på vissa platser.

Trängseln på vägarna drabbar i stor utsträckning också kollektivtrafiken, ger upphov till långa restider och minskar kollektivtrafikens attraktivitet. Det är därför rimligt att brukarna av infrastrukturen bär en större del av kostanden för trängseln, genom höjd och utvidgad trängselskatt. Införande av trängselskatt på Essingeleden är en viktig trafikbegränsande åtgärd som snarast bör genomföras.

Vi vill även peka på det hot som den nya kollektivtrafiklagen innebär mot det sammanhållna trafik- och taxesystemet i Stockholms län.

Att resa kollektivt måste vara smidigt och enkelt. Vi anser att resenärernas krav på enkelhet är oförenligt med ett trafiksystem där privata trafikföretag tillåts att med mycket kort varsel bedriva kollektivtrafik i konkurrens med SL och utan krav på samordning avseende trafikering och biljettsystem.

Vi är mycket positiva till förslaget för ny framkomlighetsstrategi för Stockholm som arbetats fram av staden. Förslaget lyfter fram två viktiga saker.

För det första handlar trafikplanering om att prio­ritera. Det går inte att öka framkomligheten för alla trafik­slag, utan det finns en konflikt där man måste välja vilka typer av trafikslag man vill gynna på andra trafikslags bekostnad.

För det andra lyfter strategin fram att det är tillgängligheten – inte resandet – som är det viktigaste, att smidigt komma fram till sitt mål. Detta ligger i linje med den samlade forskningen om hur man ska hantera stadstrafiken och även mycket nära Vänsterpartiets trafikpolitik. Men då strategin ligger långt ifrån de borgerliga partiernas befintliga trafikplanering för de kommande femton – tjugo åren, är vi oroliga för att detta stannar vid att vara kloka ord på ett papper. Både Förbifart Stockholm och den avbrutna planeringen av tunnelbana till Nya Karolinska rimmar exempelvis illa med förslaget till framkomlighetsstrategi.

Det stämmer att alternativen till bilismen måste bli effektivare och mer attraktiva. Vänsterpartiet vill konkretisera detta i remissvaret, genom att inkludera skrivningar om att kollektivtrafikens attraktivitet exempelvis kan öka genom större kapacitet, öppna spärrlinjer och på sikt en skattefinansierad kollektivtrafik utan avgifter. På samma sätt behövs det en anpassning av stadens gatunät efter cyklisters behov – det vill säga ett heltäckande och säkert cykelnät i Stockholm med trafikseparerade, planskiljda och enkelriktade cykelbanor. Även en bilfri innerstad skulle kunna öka attraktiviteten i att gå och cykla genom staden. Som man skriver i dokumentet så är inte attraktiva alternativ tillräckliga i sig för att minska trafiktillväxten på bilsidan, och vi stämmer in i konstaterandet att det krävs aktiva åtgärder som direkt syftar till att begränsa biltrafiken.

Det krävs klargöranden på flera punkter, bland annat vad gäller ansvars­ fördelning och samverkan mellan staden och landstinget. Trafikkontoret kan exempelvis enbart ta ansvar för att ge stombussarna prioritet i vägnätet, inte se till att SL släpper på passagerare genom alla dörrar på bussarna.

För att lätta på trycket på kollektivtrafiknätet på land, som i Stockholm nått kapacitetstaket i högtrafik, bör man i ökad grad utnyttja Stockholms vattenvägar. Stockholms stad bör samarbeta med Landstinget, och förverkliga åtminstone några av de förslag och idéer som finns om kollektivtrafik på Stockholms inre vatten, ägnat för fotgängare och cyklister.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Emilia Hagberg m.fl. (MP).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet delar i stor utsträckning synpunkterna i kontorens remissvar.

Stockholmstrafiken står vid ett vägskäl. Ska vi fortsätta bygga in oss i en alltmer ohållbartrafiksituation där alltför stor vikt läggs vid privatbilismen, eller ska vi bygga en hållbar infrastruktur där den kapacitetsstarka kollektivtrafiken får mest utrymme och resurser?

För Miljöpartiet är det självklart att det är det senare som gäller, och det är glädjande att en liknande bild i så stor utsträckning framkommer i kontorens remissvar.

Därför är det anmärkningsvärt att den nuvarande politiken i praktiken står så långt ifrån detta hållningssätt. Ett fortsatt planerande för Förbifart Stockholm omöjliggör lejonparten av alla de kollektivtrafiksatsningar som behövs i Stockholmsregionen. En omförhandling av Stockholmsförhandlingen är nödvändig för att frigöra trängselavgifterna och de statliga medel

som nu ska gå till en enda stadsmotorväg, och istället använda dessa medel för att omedelbart påbörja utbyggnaden av kollektivtrafiken. Österleden är ytterligare ett vägprojekt som skulle leda till än större bilberoende, trafikinfarkt och bristande resurser till nya spår.

Utöver dessa felaktiga prioriteringar av trafikslag, så anser vi i Miljöpartiet att det är viktigare att ännu tydligare lyfta åtgärder inom steg 1 och 2 av fyrstegsprincipen. Utan att styra mot ett mer transportsnålt samhälle så kommer inte regionens transportbehov kunna klaras.

Vi behöver gå från ett transportparadigm till ett tillgänglighetsparadigm.

Vi behöver möjliggöra för fler människor att ha tillgång till jobb, samhällsservice, handel och fritidsaktiviteter i närområdet. Externhandeln behöver begränsas, då den leder till ökat bilberoende. Idag finns det stora möjligheter att använda den nya tekniken på en rad sätt. Det kan handla om modernt distansarbete och videokonferenser, handel på internet och mobility management. Resor ska vara något man gör för att man så önskar, inte för att man tvingas till långväga pendling för att nå jobb, skola och handel.

§9 Underlag för budget för 2013 och inriktning för 2014 och 2015

Dnr T2012-110-01107

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C):

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:

Stockholmsvärdar

Arbetet med Stockholmsvärdar är en arbetsmarknadsåtgärd som är till för att rusta stockholmare som har försörjningsstöd och är inskrivna vid stadens Jobbtorg till egen försörjning.

Inpassering vid stadens återvinningscentraler

Stockholms stad ska fortsätta verka för att ett kvittningssystem för användning av återvinningscentraler ska etableras bland länets kommuner. Ett ”bom”-system ska ej införas på stadens anläggningar.

Samarbete och dialog med Stockholm Parkering AB

Trafikkontoret bör samordna sig med stadens parkeringsbolag när åtgärder som påverkar tillgången på parkeringsplatser på en plats vidtas. Detta för att åstadkomma en effektiv parkering och angörning som bidrar till framkomligheten i staden.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande. Kontoret föreslår att trafik - och renhållningsnämnden beslutar enligt följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner underlaget till budget för 2013 och inriktning för 2014 och 2015 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgetram med 24,0 mnkr med anledning av avtalet mellan staden och Stockholm Hamn AB om markutnyttjande och drift och underhåll av hamnområdet.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) och föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Ett väl fungerande transportsystem

Stockholm ska präglas av effektiva och klimatsmarta kommunikationer med minsta möjliga miljöbelastning. Eftersom utrymmet är begränsat ska staden prioritera transportsätt som tar lite plats. Planering av staden ska alltid starta med fokus på ordningen gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Stadens planering och infrastruktur påverkar människors val av färdmedel. Detta gäller i synnerhet andelen gång- cykel- och kollektivtrafikresande.

Miljöpartiet anser att den bildominerade stadskärnan ska förnyas och förändras. En del gator ska bli gågator. Mellan Medborgarplatsen och Norrtull ska Nordens längsta gågata anläggas. Andra gator behåller trafiken, men i begränsad skala och hastighet. Flera trottoarer ska breddas, vilket ger möjlighet till uteserveringar och andra mötesplatser. Stockholm ska utvecklas till en bättre cykelstad. En stor satsning på utbyggda cykelbanor i ett sammanhängande nät ska genomföras. Allt fler väljer att cykla och det leder till ökad trängsel på cykelbanorna och krav på ett utökat cykelvägnät. Insatserna ska inriktas mot ökad framkomlighet för gång- och cykeltrafik, att bygga bort cykelträngseln och öka säkerheten. Miljöpartiet har tidigare år satsat betydligt mer än den moderatledda majoriteten på utbyggnad av cykelvägnätet och vi kommer även i fortsättningen att prioritera satsningar inom detta område. En stor cykelparkering ska byggas vid den nya stationen Stockholm City och Stockholm Central och cykelparkeringar ska finnas vid alla t-banestationer. Den föreslagna cykelplanen är i stora delar mycket bra men målsättningarna är alltför lågt satta och det är en stor svaghet att den inte är kopplad ekonomiska medel.

Biltrafiken och dess negativa konsekvenser ska minska. Staden ska satsa omlastningscentraler och citylogistik för att minska godstransporternas miljöpåverkan. Stockholm behöver mer kollektivtrafik – inte fler vägar som leder till mer biltrafik och ökade utsläpp av växthusgaser. Omprioritering ska ske från väg- till kollektivtrafiksatsningar. Förbifart Stockholm ska stoppas och kollektivtrafiken prioriteras när det gäller finansiering av nya projekt. Trängselskatt ska införas på Essingeleden och på fler ställen där vägnätet behöver minskad trafik.

Ett fossilbränslefritt Stockholm

Kraftfulla åtgärder ska vidtas för att nå målet att Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad år 2030.

Parkeringspolitik

Antalet parkeringsplatser ska minskas. Staden behöver effektivisera parkeringarna för att förbättra gatumiljön och framkomligheten för kollektivtrafik, nyttotrafik, fordon för funktionsnedsatta samt cyklister och gående. En heltäckande parkeringsstrategi ska utarbetas. Parkeringsavgifterna ses över i hela staden för att stimulera till ökat kollektivtrafikresande, minska efterfrågan på parkeringsmark och förbättra trafiksituationen. Parkeringar ska styras om från gatumark till tomtmark och garage.

Trafiksäkerhet

Arbetet med trafiksäkerhet och de årliga handlingsplanerna som följer av stadens trafiksäkerhetsprogram ska vara prioriterat. Säkerhetsarbetet ska tydligt påverka planeringen. Miljöpartiet har tidigare satsat betydligt mer än den moderatledda majoriteten på säkra skolvägar och vi kommer även fortsättningsvis att prioritera satsningar på förbättrad fysisk miljö runt skolor med breddade trottoarer, gångstråk och cykelvägar, fler övergångsställen, ytterligare hastighetsbegränsningar samt, där det är möjligt, införa bilfria zoner närmast skolor.

Snöbortforsling

I stadsplaneringen måste även behovet av ytor för teknisk försörjning beaktas tydligare än hittills. Tippning av snö i Riddarfjärden ska undvikas, det är inte acceptabelt att basera snöhanteringen på dispens från Naturvårdsverket. Deponi av snö ska inte ske i naturreservat för att undvika negativ påverkan i dessa områden. Borttransport med pråm skulle kunna vara ett alternativ. Andra städer använder snö som en resurs för fjärrkyla. Stockholm behöver arbeta mer aktivt för att finna sådana lösningar.

Trädvärdering och biologisk mångfald

Trafikkontoret och stadsträdgårdsmästaren ska ta initiativ för att värna den biologiska mångfalden i staden. Idag riktas fokus mot nya träd som planteras. Trädrådet ska ges i uppdrag att kartlägga antalet träd i staden och redovisa hur många som avverkas – en nettoträdräkning. Ett nytt stort träd ska planteras för varje stort träd som avverkas.

Trädunderhållet i staden är eftersatt och det behövs större satsningar på plantering av nya träd och underhåll av befintliga. Därför har vi i tidigare budgetar avsatt avsevärt mer än den moderatledda majoriteten på underhåll av gatuträd och skötsel av grön miljö i gaturummet för att underhålla och utveckla grönskan i staden. Även fortsättningsvis kommer vi att prioritera detta. All skötsel av stadens parker ska vara miljöanpassad och hållbar. Medborgarinitiativ till odling i stadens parker ska välkomnas och vi vill gärna se mer nyttoväxter, t.ex. bärbuskar, i offentliga miljöer.

Renhållningsverksamhet

Målet för matavfallsinsamling till biologisk behandling har höjts, vilket är ett steg i rätt. Det är dock fortfarande alldeles för lågt satt. Arbetet med insamling och behandling av matavfall måste intensifieras. Staden ska utöka matavfallsinsamlingen till 70 procent år 2014. Avfallstaxan ska utformas så att den än tydligare styr mot minskade avfallsmängder och ökad källsortering och därmed minskad miljöbelastning. Det krävs en kraftig differentiering med lägre avgifter för dem som har små avfallsmängder och högre för dem som inte källsorterar. Det ger incitament för både hushåll och företag att sortera ut matavfall och förpackningar.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna budgeten

Samt att därutöver anföra

En viktig och prioriterat område är avfallshanteringen och återvinningsmöjligheter i Stockholm. Frågan om Vanadisbergets återvinningscentral är viktig att få en lösning på i och med att den berör hela innerstaden möjligheter till återvinning. Även om åtgärder har vidtagits för att minska de negativa effekterna av stängningen är ett öppnande av stationen oerhört viktigt. Jämför man kapacitet i Stockholm och tex Göteborg beträffande insamling av grov och elavfall så uppvisar Stockholm sämre siffror.

En viktig uppgift inför framtiden är att säkerställa mark och hitta nya lokaliseringar för ytterligare återvinningsstationer inom staden. Framför allt för att de som i dag finns risker omlokaliseras.

Frågan om vissa verksamheter kan utföras i egenregi bör tas upp för diskussion

Den cykelmiljard som alliansen pratar om finns inget siffermässigt uppsatt i stadens budget. Vi hoppas dock att cykelplanen kan genomföras.

Vi hänvisar ytterligare till Socialdemokraternas budgetförslag.

4) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Delvis godkänna kontorets förslag till beslut

2. För att

-säkerställa god framkomlighet

-förbättra trafiksäkerheten

- öka andelen avfall som nyttiggörs

-förbättra luftkvaliteten i staden

I allt väsentligt hänvisa till Vänsterpartiets budgetförslag

3. Därutöver anföra följande:

För att Stockholm skall kunna leva upp till klimat- och miljömål som är drägliga för människor att leva i, krävs en högre ambitionsnivå när det gäller att vidta åtgärder som leder till detta.

T.ex. att aktivt verka för en utvidgning av trängselavgiftssystemet, att gälla även på bl.a. Essingeleden,

att verka för ett omedelbart dubbdäcksförbud i hela Stockholms innerstad,

att snarast genomföra den nu liggande cykelplanen,

att aktivt arbeta för att kunna insamla matavfall även i flerfamiljshus

är några av de åtgärder som snabbare skulle leda till ett hållbarare Stockholm.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

§10 Riktlinjer för betalkort

Dnr T2012-100-01323

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden fastställer ”Riktlinjer för betalkort”.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 22 mars 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§11 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik och renhållningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 7 mars 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§12 Genomförda tillgänglighetsarbeten 2011. Slutredovisning

Dnr T2011-005-00269

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisning avseende genomförda tillgänglighetsarbeten 2011.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 mars 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§13 Upphandling av elgrossist och lagerhantering för offentlig belysning

Dnr T2012-610-00861

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner genomförande av upphandling avseende materielleveranser inklusive lagerhantering för offentlig belysning.

2 Trafik- och renhållningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 6 mars 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tobias Johansson (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att godkänna genomförande av upphandling avseende materielleveranser, inklusive lagerhantering för offentlig belysning.

Att i upphandlingen ställa de miljö- och kemikaliekrav som preciseras i stadens Miljöprogram för materiel och tjänster

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal

Att därutöver anföra

Det är viktigt att det vid alla upphandlingar ställs relevanta miljö- och kemikaliekrav. I en upphandling av den här storleken, som omfattar hundratals ton med materiel, måste upphandlingsunderlaget genom sin kravspecifikation säkerställa att inga produkter innehåller miljö- eller hälsofarliga kemikalier. I elartiklar är förekomsten av miljöfarliga kemikalier stor och det rådande ROHS- direktivet omfattar exempelvis ännu bara två bromerade flamskyddsmedel och inte det hormonstörande ämnesgruppen ftalater. Vi vill därför understryka vikten av att de kemikalier som pekas ut i Miljöprogrammet som problemämnen inte ingår i det materiel som upphandlas.

Vi vill även påpeka att nämndens beslutsunderlag, omfattande knappa tre sidor, för en upphandling som uppskattas till c:a 400 miljoner kronor, är undermåligt. Ett beslutsunderlag bör vara betydligt mer omfattande för att nämnden ska kunna försäkra sig om att bra och välgrundade beslut fattas.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tobias Johansson (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Tobias Johansson (V) enligt följande:

(V)i anser fortfarande att kontorens kärnverksamheter skall drivas i egen regi.

§14 Upphandling av elarbeten avseende drift och underhåll för offentlig belysning

Dnr T2012-610-01138

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner genomförande av upphandling av elarbeten avseende drift och löpande underhåll för offentlig belysning till ett sammanlagt värde om 280 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedda entreprenörer.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 mars 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tobias Johansson (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att godkänna genomförande av upphandling av elarbeten avseende drift och löpande underhåll för offentlig belysning till ett sammanlagt värde om 280 mnkr.

Att i upphandlingen ställa de miljö- och kemikaliekrav som preciseras i stadens Miljöprogram för materiel och tjänster.

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedda entreprenörer.

Att därutöver anföra

Det är viktigt att det vid alla upphandlingar ställs relevanta miljö- och kemikaliekrav. I en upphandling av den här storleken, som omfattar hundratals ton med materiel, måste upphandlingsunderlaget genom sin kravspecifikation säkerställa att inga produkter innehåller miljö- eller hälsofarliga kemikalier. I elartiklar är förekomsten av miljöfarliga kemikalier stor och det rådande ROHS- direktivet omfattar exempelvis ännu bara två bromerade flamskyddsmedel och inte det hormonstörande ämnesgruppen ftalater. Vi vill därför understryka vikten av att de kemikalier som pekas ut i Miljöprogrammet som problemämnen inte ingår i det materiel som upphandlas.

Vi vill även påpeka att nämndens beslutsunderlag, omfattande knappa tre sidor, för en upphandling som uppskattas till totalt 280 miljoner kronor, är undermåligt. Ett beslutsunderlag bör vara betydligt mer omfattande för att nämnden ska kunna försäkra sig om att bra och välgrundade beslut fattas.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tobias Johansson (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Tobias Johansson (V) enligt följande:

(V)i anser fortfarande att kontorens kärnverksamheter skall drivas i egen regi.

§15 Revidering av trängselskattezonen till följd av Norra länken och Hagastaden. Underlag till en regional framställan

Dnr T2012-312-01093

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till revidering av trängselskattezonen som underlag till en regional framställan, och skicka den till kommunstyrelsen för vidare hantering.

2 Trafik och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att ta fram ett forskningsprogram för hur ytterligare ändringar av trängselskatten kan undersökas.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 mars 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Malte Sigemalm m.fl. (S) anmäler att socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Tobias Johansson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Verka för att Stockholm inför trängselavgifter på Essingeleden
2. Verka för att trängselskatt införs även på vissa delar av Norra länken när denna öppnas för trafik
3. verka för att det avgiftsfria undantag som innebär resor från och till Lidingö tas bort.

4 Därutöver anföra följande:

Vänsterpartiet delar kontorets uppfattning att exploatering av Hagastaden och färdigställandet av Norra länken innebär att dagens trängselskattezon måste ses över och förändras. Vi anser dock att det är nödvändigt att mer radikala åtgärder vidtas för att begränsa trafiken och därmed minska luftföroreningarna i Stockholm stad.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Emilia Hagberg m.fl. (MP).

Reservation

Tobias Johansson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Trängselavgifterna är ett mycket effektivt styrmedel och det enda åtgärd som hittills lyckats minska trafikflödet in och ut ur Stockholms innerstad. För att minska trafiken och ställa om till ett hållbart trafiksystem behöver dagens utformning av trängselskatten uppdateras. Mer flexibla avgifter bör införas samt inkomsterna investeras i kollektivtrafiken. Trängselskatt på Essingeleden ska även skyndsamt komma till, och i samband med det är det rimligt att även Norra länken omfattas. Utvidgning av trängselzonen, flera zoner, höjda avgifter är andra tänkbara förändringar i en nära framtiden.

Utvidgning och förändring av trängselskatten måste föregås av noggranna utredningar så att effekterna blir så bra som möjligt. Vad gäller Essingeleden finns redan ett flertal undersökningar som pekar på minskad trafik både på Essingeleden och omgivande trafiknät om det införs trängselavgifter där.

Det viktigaste målet bör vara kraftigt minskade trafiknivåer. Intäkterna ska även fortsättningsvis ses som ett sekundärt mål.

§16 Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2011

Dnr T2012-330-01404

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§17 Delegationsrätt att avropa och prislåsa elenergi och elcertifikat, samt revidering av inköpsstrategi för elkraft

Dnr T2012-610-00862

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden delegerar rätten att avropa och att prislåsa elenergi och elcertifikat avseende offentlig belysning, hissar och rulltrappor etc. till Elisabeth Folke och Anders Avemar.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att revidera inköpsstrategin för elkraft enligt bifogad strategi, bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 28 februari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§18 Stockholm Ren och Vacker. Lägesrapport nr 10

Dnr T2007-440-00726

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets lägesrapport.

2 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 mars 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna lägesrapporten

Samt att därutöver anföra

Projektet Stockholm Ren och vacker kan genomföras om extra medel tillförs. Det är viktigt att dessa extra medel också beslutas om.

När det gäller renhållningen i Stockholm ska samma intervall av städinsatser gällande städinsatser och papperskorgstömning vara lika oavsett om det gäller innerstad eller ytterstad. Det är inte enbart fastighetsägare, butiksägare eller medborgare i innerstaden som uppskattar en ren stad. Vi har tidigare anfört att det bör vara möjligt att ha papperskorgar där källsortering kan ske på plats.

3) Tobias Johansson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Det är trevligt med en snygg stad, men arbetet med trafiksäkerhet och minskad miljö- och hälsopåverkan från trafiken bör vara en mer prioriterad fråga.

En storstad som Stockholm innebär påfrestningar på de ekologiska systemen och att minska stadens miljöbelastning borde prioriteras högre med tanke på en hållbar stad för framtida generationer.

Fler papperskorgar som töms oftare är bra på välbesökta platser, men dessa åtgärder måste ingå i ett större perspektiv. I tyska storstäder är varje papperskorg flerdelad för att möjliggöra sortering på plats. En sådan källsortering bör provas även i Stockholm. Denna typ av lösningar saknas i projektet. För att på sikt få bukt med nedskräpningen och soporna, måste staden även göra satsningar på åtgärder som minskar själva uppkomsten av skräpet. Det behövs, i samarbete med stat och regering, förebyggande insatser och diskussioner med producenter om hur materialintensiteten och förpackningsmängderna kan minskas eller återvinnas.

Det är viktigt att satsa på åtgärder och arbeta långsiktigt med fokus på invånarnas attityder till nedskräpning. Särskilt viktigt är det att genomföra insatser i syfte att ge ungdomar stöd till en mer medveten livsstil och ett hållbart samhälle genom att visa på sambanden mellan den egna livsstilen, samhället och miljön.

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Tobias Johansson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§19 Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram. Svar på remiss

Dnr T2012-310-00434

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 26 mars 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut

Att ge kontoret i uppdrag att i samarbete med Stockholms läns landsting ta fram åtgärder som kan öka kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna

Att därutöver anföra:

Trafikförsörjningsprogrammets förslag på mål för kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna är på tok för låga. En ökning om 2,5 procentenheter till 2020 och 5 procentenheter till 2030 är helt otillräckliga för att nå målen om framkomlighet och minskad klimatpåverkan från trafiken.

Det krävs en Marshallplan för Stockholms infrastruktur för att vi ska ha en fungerande och koldioxidsnål trafik i framtiden. Åtgärderna som behöver göras är många, och fördelade på både kommunal-, landstings- och riksnivå. Stockholms stad bör samarbeta med landstinget för att ta fram ett åtgärdsprogram. En rimlig första åtgärd borde vara att avbryta planeringen för Förbifart Stockholm, och tillgängligöra intäkterna från trängselskatten till investeringar i regionens kollektivtrafik.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att avslå kontoret svar på remiss

Samt att därutöver anföra

I stället för att ta fram ett dokument om hur kollektivtrafiken i länet kan utvecklas är programmet helt fokuserat på hur vi ska hantera den nya lagstiftningen för att förenkla för privata bussföretag. Kontorets svar utgår från svårigheter att hantera den nya lagen. Det är viktigt att i detta sammanhang lyfta fram gemensamma mål för kollektivtrafiken.

Att vilja öppna för ännu mer kommersiell trafik genom att begränsa SL trafikens roll kommer på sikt inte att främja kollektivtrafiken i regionen.

Avgörande problem är:

- vi kan och får inte ställa krav på de kommersiella bussföretagen.

- allmän trafikplikt är den trafik som bedöms behövs för att uppfylla målen i programmet.

- för SLs del ska det inte handla inte om att fylla luckor efter den kommersiella trafiken. Man kan lägga trafikplikt på alla sträckor eller områden som bedöms behövs för att uppfylla programmet oavsett om det finns kommersiella intressen där eller inte.

Vi Socialdemokrater är motståndare till den nya kollektivtrafiklagens princip om fritt marknadstillträde. Hur omfattande de negativa konsekvenserna blir av den nya lagen i vårt län avgörs dock i hög grad av hur SL väljer att agera. Det är viktigt att SL agerar för att inte förlora marknadsandelar och därmed intäkter.

En enhetlig taxa inom länet med ett kort måste vara utgångspunkten

Beträffande frågan om hur den kommersiella trafiken ska få tillgång till befintlig infrastruktur som hållplatser och terminaler bör bara vara aktuell om kapacitet finns. Det är en självklarhet att eventuella kostnader för infrastrukturen ska belasta även kommersiella aktörer utifrån nyttjandegrad.

Vi anser även att Trafikkontoret har svårt att ha uppfattning om hur Trafiknämnden i Landstinget och SL ska vara organiserade i en framtid, det vore som om Trafiknämnden i Landstinget skulle ha uppfattning om staden organisation av Trafikkontoret.

4) Tobias Johansson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 I huvudsak godkänna kontorets svar på remissen

2 Därutöver anföra följande:

Vänsterpartiet ser med stor oro på de konsekvenser som den nya kollektivtrafiklagens fria marknadstillträde kommer att innebära för kollektivtrafiken. Om vi ska kunna öka kollektivtrafikandelarna måste det vara smidigt och enkelt att resa kollektivt.

Vi anser att resenärernas krav på enkelhet är oförenligt med ett trafiksystem där privata trafikföretag tillåts att med mycket kort varsel bedriva kollektivtrafik i konkurrens med SL och utan krav på samordning avseende trafikering och biljettsystem.

Särskilt oroande är den nya lagens konsekvenser för personer med

funktionsnedsättning. Det är inte acceptabelt att kommersiella aktörer bereds möjlighet att bedriva linjetrafik med fordon som inte når upp till SL:s tillgänglighetsnivå.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Tobias Johansson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§20 Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren. Svar på remiss

Dnr T2012-511-00658

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner samt överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 mars 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Tobias Johansson (V) enligt följande:

Den vidare satsningen på Kista Science city är mycket bra och lovvärd. Kontorets svar är även relevant och välgrundat. Dock är det anmärkningsvärt att så mycket fokus på bilförbindelser. Det är mycket viktigt att planeringen av Kista Science City har sin utgångspunken i Framkomlighetsstrategins prioritetsordning gång, cykel, kollektivtrafik och därefter biltrafik. Likaså måste en hållbar parkeringspolicy tas fram. Stor tillgång till billiga och gratis parkeringsplatser driver upp arbetspendlingen med bil drastiskt och det måste undvikas för att skapa ett hållbart trafiksystem.

Även cykelplanens mål och åtgärder måste följas, Vi vill understryka vikten av att de planerade satsningarna på gång- och cykeltrafikanter verkligen blir av. Projekten för att stärka sambanden mellan Kista och omgivande bostadsområden via cykel och gång verkar i hög grad vara beroende av att andra fristående projekt blir av; ”Strukturplan för Husby” samt ”Hållbara städer”. Det är viktigt att dessa samband stärks även ifall de projekten somnar in.

Förbifart Stockholm är en mycket dålig satsning vilken vi självklart helt tar avstånd ifrån. Det kan även vara klokt att försöka få in än mer bostäder i Kista för att stadsdelen ska kunna leva hela dygnet och inte bara under kontorstid.

§21 Olycksfallstillbud med anledning av yvigt växande häckar vid vägar och korsningar i framför allt Stockholms stads villaområden. Svar på skrivelse av Jimmy Lindgren (S)

Dnr T2011-440-03620

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att genomföra de åtgärder och förslag som redovisas i kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 mars 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.