Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-04-28

Sammanträde 2022-04-28

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

OBS! Sammanträdena är ej öppna för allmänheten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 19 april 2022

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 20 april 2022

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport mars 2022

7 Ombyggnad av Grimstaskolan

Dnr: 2.6.3-4803/2017

Förslag till genomförandebeslut

(omedelbar justering)

9 Ny ventilation i Hässelby Villastads skola

Dnr: 2.6.3-233/2021

Förslag till genomförandebeslut

(omedelbar justering)

10 Vårbergsskolan - fortsatt inhyrning för Slättgårdsskolan

11 Förskolerapport 2021

Dnr: 1.3.2-1467/2022

Samlad rapport för förskola i Stockholms stad

12 Riktlinjer för övergångar mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Stockholms stad

Dnr: 1.3.2-1231/2022

Förslag till revidering av riktlinjerna från 2013 med särskilt fokus på barns språkutveckling

13 Utveckla "Kvalitetsindikatorn - Självvärdering" i förskolan utifrån läroplansuppdraget

Dnr: 1.3.2-1232/2022

Redovisning av budgetuppdrag
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Öka barnens språkutveckling i stadens förskolor

Dnr: 1.3.2-1472/2022

Redovisning av budgetuppdrag
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Revidering av Stockholms stads prioriteringsordning vid skolplaceringar

18 Upphandling av trävaror till trä- och metallslöjdsundervisning i Stockholms stads kommunala skolor

Dnr: 2.4.2-498/2022

Delegering av beslutanderätt angående upphandling
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Ramavtal gällande funktionshyra och/eller köp av städmaskiner åt skolor som har städning i egen regi

Dnr: 2.4.2-1919/2022

Delegering av beslutanderätt angående upphandling
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar

22 Ändring av reglemente för utbildningsnämnden

23 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning i gymnasiesärskolan

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Månadsrapport mars 2022

§13 Utveckla ”Kvalitetsindikatorn – Självvärdering” i förskolan utifrån läroplansuppdraget

§14 Öka barnens språkutveckling i stadens förskolor

§18 Upphandling av trävaror till trä- och metallslöjdsundervisning i Stockholms stads kommunala skolor

(omedelbar justering)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20220428.pdf (180 kb)

§19 Ramavtal gällande funktionshyra och/eller köp av städmaskiner åt skolor som har städning i egen regi

(omedelbar justering)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20220428.pdf (180 kb)

§23 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasiesärskolan