Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-08-23

Sammanträde 2018-08-23

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade den 29 juni 2018

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd förfunktionshinderfrågor den 8 augusti 2018

4 4.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 13 juni 2018

4.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 14 augusti
2018

5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

8 Genomförandebeslut för ombyggnation av kök och matsal på Eiraskolan

9 Genomförandebeslut för om- och tillbyggnad av skolbyggnad vid Hedvig Eleonora skola

10 Inhyrningsmedgivande för kök och matsalspaviljong Olovlundsskolan

11 Begäran om medgivande för inhyrning av paviljong till Nya Elementars skola

12 Inhyrningsmedgivande för ny paviljongupps tällning på Dvärglindsgränd för Backluraskolan

13 Inriktningsbeslut gällande nybyggnad av Sveaplan grundskola

15 Genomförandebeslut köksombyggnad Rågsveds grundskola

16 Inventering av stadens skolor i syfte att öppna upp lokaler för föreningsliv och civilsamhälle

17 Delegation upphandling av ramavtal gällande lokalvård för stadens grundskolor och gymnasieskolor i egen regi, innerstaden

Dnr 2.4.2-206/2018 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Verksamhetsövergång avseende Tensta Community Center

Dnr 1.3.4-710/2018 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Stockholmsenkäten 2018- stadsövergripande resultat

20 Utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i skolan

21 Tillitsdelegationens betänkanden Med tillit växer handlingsutrymmet och En lärande tillsyn

22 Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/798
Dnr 1.6.1-4344/2018 (Omedelbar justering)

23 Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/1138
Dnr 1.6.1-6525/2018 (Omedelbar justering)

24 Evakuering av Storkyrkoskolan

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), Cecilia Brinck (M), Christian Carlsson (KD) och
John Kåberg (C)
Dnr 1.1.3-5297/2018

25 Inför en skolakut för gymnasieskolan

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), Cecilia Brinck (M) och John Kåberg (C).
Dnr 1.1.3-2239/2018

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade den 29 juni 2018

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 8 augusti 2018

§4 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp den 13 juni 2018, respektive den 14 augusti 2018

§5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§8 Genomförandebeslut för ombyggnation av kök och matsal på Eiraskolan

§10 Inhyrningsmedgivande för kök- och matsalspaviljong Olovslundsskolan

§13 Inriktningsbeslut gällande nybyggnad av Sveaplan grundskola

§16 Inventering av stadens skolor i syfte att öppna upp lokaler för föreningsliv och civilsamhälle

§17 Delegation upphandling av ramavtal gällande lokalvård för stadens grundskolor och gymnasieskolor i egen regi, innerstaden

§18 Verksamhetsövergång avseende Tensta Community Center

§19 Stockholmsenkäten 2018 ­- stadsövergripande resultat

§22 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

§23 Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.