Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-12-16

Sammanträde 2004-12-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen

Frågestunden inleds med redovisning av vår medborgarundersökning. En telefonintervju-
und Läs mer...ersökning bland Vantörs medborgare mellan 16 och 80 år.

1 Val av protokollsjusterare (§ 230)

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning (§ 231)

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 28 oktober 2004 (§ 232)

Allmänna ärenden

4 Verksamhetsplan 2005 (§ 233)

Handläggare: Katarina Lincoln tel: 508 20 054

Dnr 102-442/2004
Utsändes senare

5 Nyårsrevy 2005 (§ 234)

Ett utvecklingsfondsprojekt inom storstadssatsningen.
Handläggare: Agneta Brändström tel: 508 20 326

Dnr 014-425/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Kräpplaspår 2005 (§ 235)

Ett utvecklingsfondsprojekt inom storstadssatsningen.
Handläggare: Agneta Brändström tel: 508 20 326

Dnr 014-113/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Stadsdelsförnyelsen i Vantör: Kulturfestival Vantör 2005 (§ 236)

Handläggare: Åse Gummesonl tel: 508 20 382

Dnr:015-391/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Stadsdelsförnyelsen 2004: Demokrati Underifrån (§ 237)

Handläggare: Anna Hörnsten tel: 508 20 061

Dnr:015-447/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Plan för stadsdelsförvaltningens tillsyn av enskilda verksamheter inom individ- och familjeomsorgen (§ 238)

Handläggare Inger Breeze tel: 508 20 102

Dnr 500-431/2004

10 Återigen olaglig affischering i hela Vantör (§ 239)

Beredning av skrivelse från (m), (fp), och(kd).
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068

Dnr 305-409/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Påbörja avvecklingen av upplageområdet på Snösätragränd (§ 240)

Beredning av skrivelse från (s), (v), och(mp).
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068

Dnr 003-406/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Tillsynsrapport av enskild verksamhet inom individ- och familjeomsorgen (§ 241)

Handläggare: Inger Breeze tel: 508 20 102

Dnr:503-432/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Träning på arbetstid (§ 242)

Slutredovisning av projekt.
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr:205-450/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Stadsdelsdirektörens information. (§243)

15 Skrivelser för beredning (§ 244)

16 Inbjudan till kurser och konferenser (§ 245)

17 Anmälan av månadsrapport (§ 246)

18 Anmälningsärenden (§ 247)

Dnr 002-012/04

In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
Se pärm, förteckning utsändes med protokoll

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.
Dnr 003-284/2004

Protokoll från förvaltningsgruppen 2004-12-02.
Dukas

Protokoll från § 11 MBL 2004-12-02.
Dukas

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

19 Anmälan av sociala delegationens protokoll (§ 248)

20 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB (§ 249)

Handläggare: Karin Jildeteg tel: 508 20 128

Sekretess enligt 7 kap 4 § sekretesslagen
Bilagor till protokoll
närvarande.pdf (9 kb)
Mötesinformation

 

§230 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) att justera dagens protokoll den 17 december 2004.

§231 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen efter följande tillägg:

- Utbytesblad till verksamhetsplan 2005 dukas tillsammans med:

Förvaltningsgruppens och § 11 MBL protokoll från den 9 december, samt

handikapprådets och pensionärsrådets yttrande till verksamhetsplan 2005.

- § 19 MBL protokoll från den 9 december 2004 dukas.

- Ärendet införande av flyktingmottagande dukas

- Ärendet nedskrivning av osäkra kundfordringar dukas

§232 Anmälan av justerat protokoll

Anmäles att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 25 november 2004 justerats.

§233 Verksamhetsplan 2005

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner i bilaga 3 till verksamhetsplanen föreslagna resultatenheter inom barn och ungdom samt äldre- och handikappomsorgen.

2. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner i bilaga 4 till verksamhetsplanen föreslagna ersättningsnivåer inom nämndens verksamheter.

3. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att Vantörs Måltidsservice återgår i egen regi från och med den 1 september 2005.

4. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att avveckla verksamheten vid Oasens gruppbostad från och med den 1 januari 2006 och ger förvaltningen i uppdrag att säga upp gällande avtal med Riksbyggen AB avseende drift av verksamhet.

5. Vantörs stadsdelsnämnd fastställer beloppsgränserna för direktupphandling till tre basbelopp för varor och fyra basbelopp för tjänster.

6. Vantörs stadsdelsnämnd delegerar till stadsdelsdirektören att träffa överens­kommelse med Myndigheten för skolutveckling avseende projektet ”Utvecklings­dialog”.

7. Vantörs stadsdelsnämnd redovisar hos kommunstyrelsen i ärendet föreslagna omslutningsökningar om 89,8 mnkr.

8. Vantörs stadsdelsnämnd redovisar hos kommunstyrelsen i ärendet föreslagen omslutningsökning om 20,0 mnkr, vilken utgörs av planeringsutrymmet för Stadsdelsförnyelsen.

9. Vantörs stadsdelsnämnd begär att kommunstyrelsen godkänner en budgetjustering om 1,0 mnkr för kostnader för rörliga team inom individ- och familjeomsorgen.

10. Vantörs stadsdelsnämnd begär att kommunstyrelsen godkänner en budgetjustering om 1,7 mnkr avseende kostnader för en dagverksamhet för hemlösa inom individ- och familjeomsorgen.

11. Vantörs stadsdelsnämnd begär att kommunstyrelsen godkänner en budgetjustering om 1,0 mnkr avseende kostnader för insatser för psykiskt funktionshindrade missbrukare inom individ- och familjeomsorgen.

12. Vantörs stadsdelsnämnd fastställer verksamhetsplan 2005 enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 30 november 2004, varav del 1 överlämnas till kommunstyrelsen.

Samt anför därutöver:

Trots en på många sätt negativ konjunktur med ett minskat skatteunderlag har det som vi ser det varit möjligt att inte bara upprätthålla en god service till medborgarna utan också att på viktiga områden genomföra förbättringar. Ett återkommande problem är dock att resursfördelningssystemet i staden för Individ- och familjeomsorg missgynnar Vantör och att vi för 2005 ser en minskning av resurserna. Detta medför att nämnden är tvungen att göra stora överföringar från bland annat anslaget för fritidsverksamhet för barn & ungdom. Resursfördelningssystemet för Individ- och familjeomsorg bör ses över. Inför budget 2006 skall målsättningen vara att alla verksamheter i Vantör skall klara sig inom de av fullmäktige anslagna ramarna.

Barn & Ungdom

Arbetet med att minska barngruppernas storlek inom förskolan fortsätter och inom både förskolor och skolor görs satsningar på språkstöd och matematik. Detta är nödvändigt och glädjande. Dessutom kommer under hösten 2005 ytterligare en öppen förskola att öppnas i Vantör, troligen i Högdalen, för att erbjuda föräldrar från Örby, Bandhagen och Högdalen en mötesplats i sitt närområde. Därmed genomförs ytterligare en punkt i vårt 20-punktsprogram för Vantör.

Andra nyheter blir framtagandet av ett ungdomspolitiskt program och den stora satsningen på upprustning av skolbiblioteken i Vantör. Denna satsning måste dock följas av ett ökat öppethållande på de skolbibliotek som hittills haft ett lågt öppethållande. Bidrag till kulturverksamhet ska i första hand avse verksamhet som gynnar barn och ungdom och normalt ej utgå till administration, lokaler eller professionell kulturverksamhet. Vi vill också betona vikten av att det drogförebyggande arbetet i våra skolor tas på största allvar, bland annat genom att föräldrar på olika sätt engageras i arbetet.

Kvaliteten på och omfattningen av mellanstadieverksamheten varierar allt för mycket mellan de olika skolorna. Förvaltningen bör överväga möjligheten att överflytta denna verksamhet, liksom fältassistenterna till fritiden. Oavsett om en sådan överföring sker eller ej, måste dock en anständig kvalitet garanteras på verksamheten. En strukturerad mellanstadieverksamhet är viktig för att ge alla ungdomar möjligheten till en aktiv fritid samtidigt som detta kan förebygga drogmissbruk. En sådan översyn skall vara klar till tertialrapport 1 2005.

I en skrivelse till nämnden har vi föreslagit upprättandet av en vänverksamhet inom förskolor, skolor, fritidshem och fritidsgårdar i våra stadsdelar. Tanken är att överbrygga de klyftor som finns också mellan våra stadsdelar genom att låta barn och ungdomar mötas och lära känna varandra samtidigt som de får kunskaper om de andra stadsdelarna i Vantör. Ett sådant vänutbyte bör inledas under år 2005.

Individ & Familj

Även när det gäller individ- och familjeomsorgen sker positiva satsningar. Förslaget att bygga upp ett samverkanscentrum för missbrukare i Vantör är en sådan, som vi har stora förhoppningar på, liksom förslaget att stärka verksamheten vi Valvet med två behandlingsassistenter.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen sker under året helt nödvändiga omstruktureringar av verksamheten bland annat genom avveckling av lokaler och utveckling av arbetsorganisationen. Det är också viktigt att den verksamhet med utevistelser, promenader och sociala aktiviteter för våra äldre som inletts under 2004 fortsätter under 2005 och utvecklas ytterligare under detta år. Någon anledning att besluta om undantag från valfrihetsregeln vid val av särskilt boende finns inte.

Personal

Det är också önskvärt att resurser från kompetensfonden används för att vidga personalens yrkeskompetens och för att bidra till att personalen ges möjligheter till ”karriär” inom yrket. Vi har i en skrivelse till förvaltningen påtalat denna möjlighet.

En av grundförutsättningarna för trivsel på arbetsplatsen och för att minska sjukfrånvaron är delaktighet och inflytande på arbetsplatsen. Möjligheten att påverka sin arbetstid i form av personliga scheman bör därför utvidgas. Arbetet med att ge alla medarbetare tillgång till dator på sin arbetsplats måste fortsätta. En redovisning om hur förvaltningen arbetar med delaktighet och inflytande skall föreläggas nämnden under 2005.

Motverka diskriminering och rasism

Nämnden ser fram emot förvaltningens inventering av vilka metoder som används i de olika verksamheterna för att motverka diskriminering och rasism. För att nämnden ska kunna följa utvecklingen under verksamhetsåret rapporteras uppdraget senast till tertialrapport 2.

Miljö

Det är glädjande att Vantör nu får en Agenda 21 samordnare för arbetet med miljöfrågorna. Då denna tjänst är besatt skall en plan för denna verksamhet snarast utformas och presenteras nämnden senast i samband med tertialrapport 2 år 2005.

I maj 2004 gav Gatu- & fastighetskontoret ut en ny parkplan för Stockholms stad. Det är väsentligt att den unika gröna strukturen bevaras och sköts på ett för framtiden hållbart och utvecklande sätt. Vantör skall under 2005 påbörja arbetet med att göra en parkplan för stadsdelen utifrån parkplanen och dess övergripande mål.

Under verksamhetsåret ska också uppdraget att se över och rusta upp befintliga anslagstavlor samt tillföra nya genomföras.

Stadsbyggnad och trafik

Den för Vantör viktigaste fysiska förändringen är att få igång bostadsbyggandet i den s k Triangeln, dvs området mellan T-banan, Harpsundsvägen och Magelungsvägen. Förvaltning och nämnd bör aktivt bevaka att dessa planer genomförs.

Ett förslag finns nu om införande av 30-zon i våra bostadsområden. Nämnden har beslutat att i princip hela Vantör bör vara 30-zon. Att få detta beslut genomfört på ett bra sätt blir en viktig uppgift för både nämnd och förvaltning.

20-punktsprogrammet utökas med fyra punkter

Sammantaget innebär denna verksamhetsplan att 20-punktsprogrammet för Vantör utökas med fyra nya punkter:

21 Vantör 30-zon. Eftersom Vantör är ett bostadsområde som saknar för trafiken nödvändiga genomfartsleder bör hela området bli 30-zon.

22 En parkplan för Vantör upprättas.

23 Upprustning och förnyelse av stadsdelens anslagstavlor.

24 Vänverksamheter. För att överbrygga klyftor mellan våra stadsdelar inleds vänutbyte mellan förskolor, skolor, fritidshem och fritidsgårdar.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 30 november 2004 med diarienummer 102-442/2004.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår korrigeringar i tjänsteutlåtande daterat den 30 november 2004 med utbytesblad till verksamhetsplan 2005.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s), yrkar med anslutande av Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) avslag till förvaltningens förslag om undantag från valfrihetsregeln inom äldre­omsorgen under år 2005 och bifall till förvaltningens förslag i övrigt, samt som tillägg anförandetext.

Lena Kling m.fl. (fp) yrkar att nämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för utarbetande av ett förslag till verksamhetsplan 2005 som bygger på de ramar som folkpartiet föreslagit i stadens budget.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till återremiss.

Henrik Ehrenberg, m.fl. (kd) yrkar avslag till förvaltningens förslag om undantag från valfrihetsregeln inom äldre­omsorgen under år 2005 och inrättandet av en tjänst som kultursekreterare samt bifall till förvaltningens förslag i övrigt med tillägg av följande:

- Förvaltningen ges i uppdrag att rekrytera fler familjedaghem och öka informationen till föräldrar om valfriheten när det gäller barnomsorgsformer

- Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en planering för utbyggnaden av förskolan som innebär en minskning av barngruppernas storlek.

- Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en redovisning av hur samverkan med föreningslivet inom omsorgerna kan öka, liksom inslaget av frivilliginsatser inom den egna verksamheten.

- Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med en redovisning av hur det prognostiserade underskottet för 2004 slår igenom konkret i verksamheten år 2005.

- Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden återkomma med förslag till Stadsdelsförnyelse som fokuserar på övergripande utvecklingsfrågor och integration.

- Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden återkomma med en redovisning av huruvida föräldraledighet påverkar löneläget för förvaltningens anställda, samt hur man arbetar för att särskilt väcka unga killars intresse för omsorgsyrken.

- Förvaltningen får i uppdrag att genomföra särskilda satsningar för att få till stånd ett närmare samarbete mellan skola och föreningsliv.

- Förvaltningen får i uppdrag att införa ett system med avidentifierade ansökningshandlingar vid nyrekrytering av personal.

- Förslaget att inrätta en tjänst som kultursekreterare avslås.

- En anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till Henrik Ehrenberg m.fl. (kd) tilläggsyrkande.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg av följande:

- Vantörs stadsdelsnämnd beslutar omgående upphandla eller avknoppa den verksamhets som så framgångsrikt bedrivits av Vantörs Måltidsservice i intraprenadform.

- Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att valfrihet för medborgarna ska gälla inom hela Vantörs stadsdels verksamhetsområden. Särskilt angeläget är det att påpeka att valfrihet ska gälla inom äldreomsorgen.

- En anförande text.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till Marie Ljungberg Schött, m. fl. (m) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Lena Kling m.fl. (fp) reserverar sig till förmån för sitt yrkande om återremiss.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägg av yrkanden från Magnus Dannqvist (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp).

Lena Kling m.fl. (fp) deltar ej i beslutet.

Marie Ljungberg Schött, m.fl. (m) och Henrik Ehrenberg m.fl. (kd) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt Uttalande
Lena Kling m.fl. (fp) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Folkpartiets yrkande att återremittera ärendet till förvaltningen för utarbetande av ett förslag till verksamhetsplan 2005 som bygger på de ramar som folkpartiet föreslagit i stadens budget skulle innebära:

- att verka för att stadsövergripande pengsystem snarast införs inom förskola, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

- att arbeta för att marknaden för privata alternativ i välfärdssektorn åter öppnas genom att uppmuntra entreprenader och enskilda alternativ.

- att i budget för år 2005 ska hela den schablonökning som erhållits för förskola och skola gå direkt ut till de enskilda förskolorna och skolorna, och inte användas till andra verksamheter i Vantör.

- att Vantörs stadsdel börjar arbeta enligt Skärholmsmodellen för minskat socialbidragsberoende, där alla ges en snabb och individuell bedömning och där man ställer krav på att personer som kan arbeta ska arbeta, annars beviljas inte socialbidrag.

- att allt klotter på de platser och ytor som Vantörs stadsdel ansvarar för ska saneras inom 24 timmar.

- att verka för att fler bostäder byggs, och ha en positiv inställning till nyetablering av företag och lågprisbutiker i Vantör.

- att vidareutveckla och bygga ut äldreomsorgen i Vantör.

- att fortsätta ha valfrihetsregeln inom äldreomsorgen.

- att utöka samarbetet mellan polis och socialtjänsten i Vantör för att kunna agera snabbt gentemot unga lagöverträdare och mot unga med missbruksproblem.

- att införa en tidsgaranti för ungdomar som grips av polis, som innebär att den som grips kallas till samtal med socialtjänsten tillsammans med föräldrar inom ett dygn.

Folkpartiet anför följande:

Efter flera år av lågkonjunktur ökar äntligen tillväxttakten i svensk ekonomi. Men Stockholm har förlorat sin roll som tillväxtmotor, och trots att tillväxten ökar i landet så ökar arbetslösheten i Stockholm. I den socialdemokratiskt ledda majoritetens budget sker den i särklass största satsningen 2005 på ökade socialbidrag. Bristen på skattebetalare gör att viktiga verksamheter som skola och äldreomsorg utsätts för allt hårdare besparingar. Folkpartiet vill prioritera kärnverksamheten i Vantör. Pengarna skall gå till en bra skola och omsorg, inte till ökad administration och dyra projekt som inte efterfrågats av medborgarna. En viktig del av denna prioritering handlar om att öronmärka de resurser som skall gå till kärnverksamheter. Satsningar på förskolan skall inte kunna användas till att administrera helt andra verksamheter. Stadsdelarna skall ge medborgarna en grundläggande service – inte göra dem till fångar i den egna verksamheten. I dag finns förslag i Vantör på att människor nekas service utanför den egna stadsdelen inom äldreomsorgen. Med fler pengsystem ökar valfriheten för den enskilde och förutsättningarna för en förbättrad kvalitet i verksamheterna.

Ge makten åt medborgarna

Under den förra mandatperioden ökade medborgarnas inflytande avsevärt. Fler människor fick möjlighet att träffa de avgörande valen i livet, främst inom förskola, skola och äldreomsorg. Genom möjligheten att ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter fick många människor möjligheten att ta makten över sina liv. Ett kraftigt minskat socialbidragsberoende gav många människor ökade möjligheter att forma sin framtid. Under vänstermajoritetens två år vid makten har detta arbete avstannat helt. Genom en systematisk återkommunalisering och utsvältning av privata alternativ har mångfald vänts till enfald. Valfrihetsreformerna är stoppade och de enskilda alternativ som finns i staden inom exempelvis skola och omsorg får sämre villkor. Människor som känner makt i sin vardag är betydligt mer benägna att också ta ett politiskt ansvar. Därför vill folkpartiet att nämnden arbetar för att öka människors reella makt över vardagen genom att öka valfriheten. Folkpartiets budgetförslag innebär en kraftig förändring av stadens politiska organisation. Vi vill att stockholmarna ska få så stort inflytande som möjligt över de viktiga besluten i livet. Över barnens utbildning, över det egna behovet av vård och omsorg, och över sig egen eller sina föräldrars äldreomsorg. Därför vill vi flytta makt från stadsdelsnämnden till medborgarna i Vantör genom olika former av pengsystem.

Med pengsystem i stället för politisk styrning lyfts en stor del av stadsdelsnämndens nuvarande uppgifter över till de enskilda medborgarna. Men det betyder inte att behovet av lokala nämnder i Stockholm upphör. I ett antal viktiga frågor är behovet av en lokal beslutsnivå stort. Därför vill vi införa områdesnämnder med ansvar för socialtjänst och biståndsbeslut, viss fysisk verksamhet som trafiksäkerhet och belysning, lokal kultur- och föreningsverksamhet och verksamhet för barn och ungdomar.

En politik för tillväxt

Vi behöver fler skattebetalare i Stockholm. Alltför många är beroende av bidrag, och en viktig målsättning är att alla som kan arbeta skall göra det. Att försörja sig själv är också den viktigaste murbräckan mot segregation och utanförskap.

Under 2003 och 2004 har minskningen av antalet socialbidragsberoende avstannat helt. Nu ökar bidragsberoendet, och majoriteten har gett upp målet om en halvering av socialbidragsberoende mellan 1999 och 2004. Bara i Vantör ökar försörjningsstödet med mer än 3 mnkr för 2005. Denna uppgivenhet slår hårt mot alla de människor som i dag tvingas leva på bidrag i stället för att gå till jobbet, och belastar också stadsdelens ekonomi. Arbetet med att hjälpa fler människor att gå från bidrag till jobb måste bli en central uppgift för stadsdelen..

Ett passiviserande socialbidragsberoende och kontakter med en socialtjänst som inte framförallt är jobbinriktad, bidrar till att förvärra utanförskapet. Stockholmare som kan arbeta, ska arbeta. En person som söker socialbidrag på grund av arbetslöshet ska börja arbeta igen inom fem dagar. Om personen inte hittar ett eget arbete eller inte kan matchas ihop med ett ledigt jobb, ska hon eller han tilldelas arbetsuppgifter i staden, exempelvis inom parkskötsel. Den som tackar nej till ett sådant jobb ska inte beviljas socialbidrag. Idiotstopp för avknoppning, återkommunalisering av entreprenader och systematisk utsvältning av privata alternativ håller sakta men säkert på att utradera den marknad för småföretag inom välfärdssektorn som byggdes upp under den förra mandatperioden. Detta är mycket allvarligt. Enskilt drivna alternativ inom skola och omsorg utgör en potentiell lokal arbetsmarknad som i dag håller på att kvävas i sin linda. Stadsdelen ska arbeta för att denna marknad åter öppnas genom att uppmuntra entreprenader och privata alternativ. Folkpartiet menar också att stadsdelen måste ha en tillväxtinriktad attityd i sin egenskap av remissinstans och påtryckare i stadsövergripande frågor kring byggande och företagande. Stadsdelen ska verka för att fler bostäder byggs, och ha en positiv inställning till nyetablering av företag och lågprisbutiker.

Förskola

En betydande del av pengarna som anslås till förskolan används till annan verksamhet. I genomsnitt försvann mer än fem procent av barnomsorgens resurser till byråkrati och administration under 2004. I år måste hela den schablonökning som stadsdelen erhållit för förskola gå direkt ut till de enskilda förskolorna, och inte användas till andra verksamheter. Stadsdelen bör verka för att en förskolepeng snarast införs för hela staden. Med en förskolepeng skulle förskolans resurser öronmärkas till förskoleverksamhet, och gå direkt till förskolorna. Föräldrars val och önskemål skall styra inriktningen och utbudet av förskolor i Stockholm. Kvaliteten i verksamheten garanteras bäst genom en mångfald av förskolor med skiftande inriktning. Etableringsfrihet för enskilda alternativ i kombination med likvärdiga villkor är en förutsättning för valfrihet. Det idiotstopp mot avknoppning som införts i staden innebär att kvaliteten inom förskolan blir lidande och likriktningen ökar.

Grundskola

Svensk skolpolitik är i en djup kris. I den största granskningen av utbildningsresultaten i svensk skola någonsin konstaterar Skolverket att elevernas kunskaperna i nästan alla viktiga ämnen har försämrats. Under de tio åren med socialdemokratiska skolministrar har resultaten blivit sämre i matematik, svenska, engelska och naturvetenskap. Också kunskaperna i samhällskunskap uppvisar stora brister. Skolverket bekräftar vår bild att det har funnits ett fundamentalt feltänkande i svensk skolpolitik. Kunskapsmålen har nedprioriterats till förmån för synen att det viktigaste är att eleverna lär sig söka kunskap. Samtidigt har läraryrket nedvärderats kraftigt. Bara sex av tio lärare har i dag både lärarutbildning och utbildning i det ämne de undervisar i. Andelen obehöriga lärare har mer än fördubblats sedan 1996. Fler vuxna i skolan har i praktiken inneburit mer personal utan pedagogisk utbildning. I dag är en av fyra elever som lämnar grundskolan underkända i ett eller fler ämnen. Man kan ha hur många datorer och nya pedagogiska metoder som helst, men utan utbildade lärare fungerar inte skolan. För att tidigt kunna stödja elever med svårigheter måste lärarna tillåtas utvärdera elevernas kunskaper tidigare än i dag. Betygen ger en tydlig signal om hur det går i skolan för en elev. Det krävs därför betyg redan från mellanstadiet. Tidigare nationella prov, i fler ämnen, visar också tydligt vilka elever som inte når målen. Eleverna som inte lärt sig läsa i årskurs tre måste dessutom få extra tid. Ett extra år på lågstadiet är bättre för dessa barn, än en misslyckad skolgång som slutar på IV-programmet. Socialdemokraterna beslutade i september att ett nytt resursfördelningssystem ska införas. Redan med det tidigare resursfördelningssystemet fanns en omfattande omfördelning av resurser mellan olika skolor på grundval av socioekonomiska faktorer. Bland annat fördelades omkring 750 miljoner kronor per år i anslag till barn i behov av särskilt stöd. När omfördelningen nu ytterligare skärps kommer de skolor som förlorar resurser tvingas genomföra stora nedskärningar. Effekten blir färre lärare och minskat stöd till barn i behov av särskilt stöd. I stället för att ändra variabler i den socioekonomiska omfördelningen måste vi låta skolorna i invandrartäta områden koncentrera sig på svenskundervisning och att mäta elevernas resultat.

Genom att redan i de första skolåren mäta elevernas kunskaper kan extra stöd och hjälp sättas in tidigt. Tyvärr har socialdemokraterna valt att avskaffa de verktyg som har visat sig fungera, t ex stockholmsproven i svenska. Grund- och förskolan måste lyftas ut ur stadsdelsnämndernas ansvarsområde. När stadens skolverksamhet överförts från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden ska en större del av skolornas resurser fördelas genom pengsystem. Den särskilda flyktingskolschablonen ska omvandlas till en flyktingskolpeng, språk- schablonerna ska öronmärkas till skolorna och fördelas efter generella kriterier. I förskolan ska ett pengsystem, motsvarande det systemet som i dag gäller för fristående förskolor, införas. Utbildningsnämnden ska därutöver fördela medel för lokaler motsvarande dagens lokalschablon och stödresurser mellan skolor efter samma kriterier som gäller för det nuvarande stödet till barn i behov av särskilt stöd.

Särskolan

Vid nyår införs nivågrupperade schabloner för särskoleelever i grundskolan. Vi varnade redan tidigt för att ersättningsnivåerna inte skulle bli rättvisa på grund av svårigheter att klassificera särskolebarn i grupper på detta sätt. Dessa barns individuella behov är mycket varierande. Det visar sig nu att våra farhågor har besannats. Övergång till ett schabloniserat resursfördelningssystem används av majoriteten för att genomföra nya kraftiga nedskärningar på särskolan. När särskolan överförs till stadsdelsnämnderna i samband med att de nya systemet införs kommer de elever som har störst behov i svensk skola slåss om pengar med fullt friska barn. Helt i onödan ställs grupper mot grupper. Välfungerande särskolor kommer att slås sönder och med största sannolikhet kommer många särskolebarn tvingas byta skola.

Äldreomsorg

För andra året i rad lägger majoriteten en budget som innebär kraftiga besparingar på äldreomsorgen. Restriktivare biståndsbedömningar, personalminskningar och avveckling eller omvandling av äldreboenden var en realitet redan i Vantör under 2004. Vi befarar att utvecklingen blir ännu värre under 2005 med bl.a. nerläggningen av Oasen. Folkpartiets budget innebär en kraftig förstärkning av äldreomsorgens budget och en höjning av hemtjänstpengen med två procent. Vi föreslår ökat stöd till anhöriga och bättre omsorg om dementa. Vi vill fortsätta förändringsarbetet i äldreomsorgen och införa full valfrihet med pengsystem även när det gäller äldreboenden.

Stadsdelsarresten i äldreomsorgen måste upphöra omedelbart. I väntan på att ett pengsystem införs för äldreboenden, ska människor ges full frihet att välja mellan kommunala och enskilda alternativ i hela Stockholm. Stadens äldreboenden ska betraktas som en gemensam resurs, och ingen ska nekas ett boende i en annan stadsdel. Äldre måste också kunna välja ett boende i en annan kommun. En av stadsdelens främsta uppgifter är att se till att det finns äldreomsorg av god kvalitet för de äldre som behöver service, omsorg och vård. Det innebär att äldreomsorgen skall präglas av inflytande, respekt för individen, trygghet och valfrihet. Alla har rätt att få en likvärdig service, vård och omsorg oavsett var de bor i staden. Under förra mandatperioden lades en ny kurs för Stockholms äldreomsorg. Den enskilda människan sattes i centrum. Vi införde hemtjänstpeng och ökade valfriheten i boendet, genomförde en kraftfull utbyggnad av antalet platser, inrättande en äldreombudsman och sköt till stora ekonomiska resurser. Den socialdemokratiskt ledda majoriteten har under två åren satt stopp för fortsatt utveckling och förnyelse av äldreomsorgen. Entreprenader har dragits in, utbyggnaden av moderna boenden har i princip upphört, de ekonomiska förutsättningarna för enskilda utövare försämras ständigt, och planerade förändringar har begravts i utredningar. Stadsdelen måste bryta denna trend, genom att aktivt arbeta för att få fler privata utförare i äldreomsorgen. Vi ser gärna att enskilt drivna företag, stiftelser och andra organisationer tar initiativ till att bygga, äga och driva nya äldreboenden.

Under det gångna året har en omvandling av servicehus till seniorbostäder påbörjats i Stockholm. Folkpartiet har ställt sig bakom reformen, men säger bestämt nej till en omvandling som sker av rent ekonomiska skäl. Omvandling kan bara bli aktuell när efterfrågan på servicehus verkligen minskar bland de äldre. En omvandling av samtliga servicehus kan aldrig bli aktuell. Risken är stor att den planerade mångfalden av boendeformer snabbt kan vändas till enfald. Folkpartiet vill slå vakt om servicehusen som en boendeform. Många äldre stockholmare upplever i dag att landstingets och stadens verksamheter för vård, stöd och omsorg till äldre är splittrade. På flera håll i Stockholms län pågår nu försök med olika former av så kallade äldrevårdcentraler i samverkan mellan kommun och landsting. Stadsdelen bör ta initiativ till en dialog med landstinget och omkringliggande stadsdelar om att inrätta en äldrevårdcentral i eller nära vår stadsdel.

Omsorg om funktionshindrade

Valfriheten för människor med funktionshinder måste öka. Vi vill införa pengsystem för särskilda boenden och dagverksamheter, för att öka människors möjligheter att själv forma sina liv. Fortfarande råder brist på bostäder, vilket minskar möjligheterna att välja mellan olika boendeformer. Arbetet med att få fram fler bostäder, inte minst gruppboende, måste fortsätta. Också möjligheten att välja boende i olika stadsdelar måste stärkas. Den som får hjälp i det egna hemmet skall själv få välja vilken hemtjänstgivare man vill anlita. För att nå målsättningen att avhjälpa alla tillgänglighetsproblem till år 2010 och göra Stockholm till världens mest tillgängliga stad krävs att tempot i tillgänglighetsarbetet höjs betydligt. Stadsdelen ska arbeta med att kartlägga de tillgänglighetsbrister som finns och åtgärda problemen. I detta arbete måste de lokala handikapporganisationerna involveras, eftersom de besitter en mycket stor kunskap på området.

Socialt ansvar

Behovet av valfrihet och individuell anpassning är minst lika stort i socialtjänsten som någon annanstans i välfärden. Den enskildes valfrihet skall stärkas genom att det finns en rik mångfald av aktörer som ägnar sig åt professionellt socialt arbete. Därför är det mycket oroande att staden under den nuvarande majoriteten tar allt större steg bort från valfrihet och mångfald på socialtjänstens område. I takt med att allt fler privata entreprenörer successivt trängs bort från socialtjänsten minskar den enskildes möjligheter till en bra vård.

Stödet till människor med psykiska funktionshinder måste öka. För att undvika att människor faller mellan stolarna krävs en ökad samordning mellan stadsdelen och landstinget. Besparingar på boendestöd och öppna verksamheter slår mycket hårt mot denna grupp av redan utsatta människor, och måste undvikas. Stadsdelen måste arbeta aktivt med att få fram fler boenden för människor med psykiska funktionshinder. I dag finns exempel på hur personer nekas deltagande i dagverksamheter och i andra stadsdelar än den de bor i. Denna form av stadsdelarrest måste omedelbart upphöra, och ersättas av valfrihet och möjlighet att delta i verksamheter på andra håll i Stockholm. Stadens revisorer har riktat kritik mot missbruksvården i flera stadsdelar. Dokumentation och uppföljning av insatser måste förbättras avsevärt. För att hjälpa människor med missbruksproblem att bryta sitt missbruk vill folkpartiet införa en vårdgaranti i missbrukarvården, liknade den som infördes under förra mandatperioden för sjukvård i landstinget. Att snabbt fånga upp unga människor i riskzonen för sociala problem är en av det verkligt stora och svåra utmaningarna för socialpolitiken. För lyckas måste det finns fungerande nätverk kring våra barn och unga i form av ett starkt civilt samhälle, en trygg och kunskapsinriktad skolmiljö, att unga i farozonen upptäcks tidigt samt att åtgärder sätts in utan dröjsmål när så krävs. Samarbetet mellan polis och socialtjänsten i Vantör måste förbättras för att samhället ska kunna agera snabbt gentemot unga lagöverträdare. Socialtjänsten ska prioritera ungdomar som grips för första gången. Vi vill införa en tidsgaranti för ungdomar som grips av polis. Tidsgarantin innebär att den som grips kallas till samtal med socialtjänsten tillsammans med föräldrar inom ett dygn, eller på sin höjd två. Efter en månad ska en uppföljning ske. Missbruksproblemen bland unga i Stockholm är på många sätt mycket allvarliga. Ett intensivt lokalt arbete krävs för att begränsa ungas tillgänglighet till alkohol och droger. Stadsdelarnas uppsökande verksamhet bör i större utsträckning samordnas med polisen.

En trygg och trivsam stadsdel

Klotter och annan skadegörelse är ett allvarligt samhällsproblem. Det förslummar våra bostadsområden och vår kollektivtrafik, och skapar otrygga miljöer. Stadsdelen bör arbeta aktivt med att omedelbart sanera allt klotter. Målet måste vara att allt klotter ska saneras inom 24 timmar. För att detta skall vara möjligt krävs att vi avsätter pengar speciellt för klottersanering. Arbetet med att förebygga klottret måste intensifieras, bland annat inom socialtjänsten. Kommunala graffitiskolor och -väggar har visat sig vara goda inspirationskällor för ökad skadegörelse och skall därför inte arrangeras. Stadsdelsnämndens arbete med att förbättra stadsmiljön måste förbättras. Tyvärr har överfulla papperskorgar och skräpiga gatumiljöer blivit en allt vanligare syn. Sopor och matrester bidrar inte bara till en allmän förfulning av staden, utan utgör även ett sanitärt problem. Nedskräpningen av Stockholm måste upphöra. Folkpartiet anslår därför mer resurser till städning. Vi säger nej till kostsamma satsningar på agenda 21-samordnare. De resurser som i dag går till agenda 21 skall istället användas till att förbättra städningen i stadsdelen. Stadsdelsnämnden bör även aktivt samverka med fastighetsägare och näringsliv för att få till stånd extern finansiering av parker och yttre miljöer. Belysningen måste bli bättre på flera ställen i stadsdelen. Det gäller framför allt i parker, motionsspår, gångvägar, gångtunnlar samt vid tunnelbanestationer. En väl fungerande belysning är särskilt viktigt ur ett kvinnofridsperspektiv. Stadsdelsnämnden ska tillsammans med gatu- och fastighetsnämnden verka för bättre belysning. Städmästartjänster är ett mycket bra initiativ som bör fortsätta att utvecklas. Ambitionen är att Stockholm skall vara en ren och vacker stad. Såväl Stockholmarna som besökande måste känna sig nöjda och trygga med det arbete som utförs inom snöröjning, halkbekämpning och städning. Satsningen på städmästare bör därför fortsätta. I flera områden av Stockholm finns det stora brister i snöröjningsberedskapen. Snöröjningen och renhållningen i innerstan skall centraliseras.

Henrik Ehrenberg, m.fl. (kd) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

I Kristdemokraternas förslag till budget ökas stadsdelsnämndernas resurser med ca 300 miljoner kr. Vi anser att en satsning bör ske främst inom förskolan, skolan, samt omsorgen om funktionshindrade och äldre. Det kristdemokratiska bugetförslaget för staden som helhet innebär en ökning för äldreomsorgen med 120 miljoner kr, till socialpsykiatrin och missbruksarbete med 30 miljoner kr och till äldreomsorgen med 120 miljoner kr. Majoritetens förslag innebär att stadsdelsnämndernas kärnverksamheter sätts på sparlåga och i vissa fall tvingas till kraftiga besparingar. Ökningen av äldreomsorgens resurser utgör mindre än 1 % vilket kommer att leda till stora besparingar. Enbart löneökningarna beräknas leda till kostnadsökningar med ca 3 %. Målet att minska barngrupperna kommer knappast att nås med de resurser majoriteten föreslår med tanke på de svårigheter Vantör haft under 2004 att ens leva upp till barnomsorgsgarantin. Därtill är behoven stora inom socialpsykiatrin, missbruksvården liksom inom barn och ungdomsvården och funktionshinderomsorgen. Det prognostiserade underskottet för 2004 och dess effekter för verksamheten år 2005 talas det väldigt lite om i verksamhetsplanen. Om prognoserna slår in eller som tidigare år överträffas kan det komma att bli mycket kännbart för verksamheterna i kombination med den åtstramning som behövs för att täcka löne- och kostnadsökningar. Det är också oroväckande att konstatera att många av de satsningar som gjorts i Vantör är beroende av projektmedel. Kristdemokraterna menar att projektmedel naturligtvis ska användas väl och utnyttjas när de finns, men att en omvärdering av den ordinarie verksamheten är nödvändig för att få fullt genomslag i hela verksamheten. Det som sker i projektform måste i större utsträckning kunna ske inom ordinarie verksamhet. Stadsdelsförnyelsen är just sådana projektpengar. Kristdemokraterna anser att det är viktigt att förslag till projekt inom Stadsdelsförnyelse i fortsättningen fokuseras på övergripande utvecklingsfrågor och integration. För att uppnå resultat måste vi arbeta långsiktigt och prioritera.

Kristdemokraternas prioriteringar

Äldreomsorgen och omsorgen om de funktionshindrade

Med majoritetens politik och bristen på resurser kan staden hamna in ett läge där äldreomsorgen hamnar i kris. Ca 1.500 lägenheter i servicehus omvandlas till seniorbostäder utan särskild äldreservice och Vantör bidrar med nuvarande majoritet villigt till den utvecklingen. Kristdemokraterna har under 2004 motsatt sig avvecklingen av äldreboendeplatser i Rågsved och Högdalen. Att detta sker utan en ordentlig analys av de äldres önskemål och efterfrågan är minst sagt anmärkningsvärt. De äldre känner oro för att de inte får plats på servicehus och för att en så stor andel av servicehusplatserna omvandlas till seniorlägenheter. Dagens situation innebär för många äldre att de inte kommer ut i friska luften, att bemanningen i särskilda boenden minskar och att dagverksamheter och aktivitetspersoner sparas bort. För att de demenssjuka ska få en bättre vård bör äldreomsorgspersonal utbildas om demens. Dessa kan därefter fungera som handledare åt annan vårdpersonal så att kompetensen finns på alla boenden och inom hemtjänsten. Vårdpersonal måste liksom andra grupper få möjlighet till en karriärstege för att därigenom kunna påverka sin löneutveckling. Förvaltningen föreslår att valfriheten för äldre ska inskränkas. Detta är helt oacceptabelt. Att införa stadsdelsarrest för äldre i behov av vård är knappast att efterleva verksamhetsplanens högtidliga målsättningar om hänsyn till individens integritet och önskemål. Själklart ska man också när man är gammal ha rätt att få välja var man vill bosätta sig. Kristdemokraterna menar att det är hög tid för Vantör att utveckla samarbetet med frivilliga inom äldreomsorgen för att möta de besparingar som majoriteten fortsätter att utsätta de äldre för. Ett större inslag av frivilliga kan öka tillgången till sociala kontakter, möjlighet att få komma ut på promenader med mera. Runt om i Sverige pågår många intressanta verksamheter där frivilliga hjälper till att ge äldre med omsorgsbehov guldkant på tillvaron, bland annat läsprojekt där skolelever läser tidningen för personer med nedsatt syn, sociala projekt med friluftsverksamhet och promenader. Detta har vänstermajoriteten i Vantör hittills sagt nej till. Utgångspunkt för att förbättra villkoren för personer med funktionshinder är att alla människor är olika och alla har ett okränkbart värde. Insatserna inom funktionshinderomsorgen skall utformas utifrån respekt för den enskildes önskemål och val, så att de utgör ett stöd för den enskilde att leva ett så normalt liv som möjligt och känna ökad delaktighet och gemenskap i samhället.

Förskolan

Om vi vill tränga tillbaka den rotlöshet och vilsenhet som existerar hos många barn och ungdomar idag måste samhället tydligt visa sin uppskattning av ansvarstagande föräldrar. Vi får aldrig det problemfria samhället, men utan fungerande hem och familjer där föräldrar tar ansvar för sina barn, finns inte förutsättningar för att skapa den trygghet som motverkar både våldsbenägenhet och drogberoende.

Därför är inriktningen med familjemottagning ett bra steg på vägen att utveckla servicen och stödet till Vantörs familjer, som med en kristdemokratisk politik skulle utvecklas till familjecentraler med ett bredare utbud av service, stöd och hjälp. Kristdemokraterna avsätter 150 miljoner mer än majoriteten i staden för att öka takten i arbetet med minskade barngrupper. Enligt modern utvecklingsforskning kan inte små barn relatera till alltför många människor i sin närmaste omgivning. Småbarnsgrupper bör inte överskrida 13/14 barn och syskongrupper bör inte överskrida 17/18 barn. Familjedaghemmen och de Öppna förskolorna behöver en renässans i staden. För många familjer som värdesätter små barngrupper och en hemlik miljö är familjedaghem ett bra alternativ. Det ska vara möjligt att få familjedaghem i alla delar av staden. Därför behövs en informationssatsning och särskilda åtgärder för att locka fler att arbeta som dagbarnvårdare. I Vantör är det relativt svårt att få plats på ett familjedaghem, varför kristdemokraterna vill att förvaltningen aktivt arbetar för att rekrytera fler sådana genom att upplysa invånarna om vilja möjligheter som i dag finns med att till exempel få ersättning för egna barn om man startar ett familjedaghem.

Skolan

Flera undersökningar visar att i framgångsrika skolor är reglerna och normerna för det sociala umgänget på skolan tydliga och tillämpas konsekvent. Skolor som lyckats förbättra sin måluppfyllelse kännetecknas av att det råder en samsyn mellan lärare, elever och föräldrar om hur man ska arbeta och vad man prioriterar. För att skolan skall fungera på bästa sätt är det viktigt att det finns en god relation mellan skolan och hemmet. Grundskolans viktigaste uppgift är att lära alla elever att läsa, skriva och räkna. Dessa baskunskaper är avgörande för elevens förmåga att tillgodogöra sig övrig undervisning i skolan. Elever med inlärningssvårigheter måste garanteras rätt att få extra stöd. Kristdemokraterna vill att skolan intar en mer central roll som samhällsinstitution, en skola mitt i byn. Under 2005 vill vi därför genomföra särskilda satsningar på samarbete mellan skola och föreningsliv, för att öka antalet aktiva föreningar i Vantör, liksom bredda fritidsutbudet för våra barn och ungdomar.

Missbruk och barn- och ungdomsarbete

Kristdemokraterna ökar stadsdelsnämndernas möjligheter att arbeta mot missbruket och att förbättra socialpsykiatrin genom att anslå ytterligare 30 miljoner i staden. Fungerande familjer är den bästa grunden i ett förebyggande arbete men tyvärr ser verkligheten för många barn annorlunda ut och de far illa i brist på föräldra- och vuxenansvar. Då måste det finnas väl fungerande stöd från samhällets sida med utgångspunkt från familjens behov. Många frivilligorganisationer har påbörjat sitt arbete utifrån enskilda människors engagemang och detta fortsätter ofta att genomsyra verksamheten när organisationen fått en fastare organisation. Staden skall därför stödja och uppmuntra frivilligorganisationer genom generös bidragsgivning. Allt fler barn och ungdomar kommer tidigt i kontakt med alkohol och narkotika. Stadens senaste drogvaneundersökning rapporterar att en helt oacceptabel andel av barn och ungdomar regelbundet berusar sig och kommer i kontakt med narkotika.

Vantör har nyligen antagit program för att motverka droganvändningen i stadsdelen. Det är viktigt att detta följs upp med konkreta åtgärder under 2005.

2005 innebär hårda tider för Vantör när det gäller insatser för barn och unga. Visserligen tillförs pengar, men jämfört med resultatet för 2004 som visar på ett underskott i samma storleksordning som tillskottet 2005, innebär det i praktiken besparingar för att täcka kostnadsökningarna. Det är en oacceptabel felprioritering av majoriteten. Lika illa är det för missbruksvården, som får lika mycket pengar 2005 som 2004, trots att kostnadsökningarna beräknas bli 10%. Att den ekvationen inte går ihop behöver inte ens påpekas. Under 2004 startade förvaltningen ett samarbete med Convictus en dagverksamhet för hemlösa i Högdalen, ett initiativ som togs av den borgerliga majoriteten under förra mandatperioden. Vi är särskilt glada att just Vantör har möjlighet att pröva denna form av stödinsatser och hoppas på ett långvarigt engagemang från nämndens sida i denna verksamhet.

En trygg stadsdel

Det är viktigt att Stockholms stad tar sitt ansvar för brottsförebyggande arbete och trygghetsskapande åtgärder. Vantör har ett lokalt brottsförebyggande råd som samarbetar med lokala näringslivet, polisen och de frivilliga organisationerna. Genom samarbete med andra aktörer så som frivilligorganisationer och nätverk av exempelvis nattvandrare, kan stadsdelsnämnden få god utväxling för sina insatser.

Fysisk verksamhet

Vantör har stora tillgångar i sina grönområden, en tillgång som inte på långa vägar utnyttjas på ett bra sätt. Kristdemokraterna menar att en prioritering ska göras av de gröna ytor som har störst utvecklingspotential, både för ökad livskvalitet, ökade rekreationsmöjligheter och en ökad dragningskraft för boende och arbete.

Näringspolitik

Betydligt större ansträngningar måste göras för att göra Vantör till en attraktiv plats för företagsetableringar. Att ge företag vägledning och tillhandahålla information om kommunal och kommersiell service räcker inte. Vad som behöver göras för att skapa ett gynnsamt näringslivsklimat i Vantör måste konkretiseras och bli en central punkt i stadsdelens strategi. Kristdemokraterna har redan föreslagit att ett sådant arbete ska inledas inom ramen för Stadsdelsförnyelsen. Vantör måste börja föra en aktiv näringspolitik, vars mål är att få fler arbetsplatser till stadsdelen och att ta bort de hinder som finns för att detta ska lyckas. Så vitt kristdemokraterna förstår, pågår det inget sådant arbete idag, vilket är ett stort misstag för en stadsdel med stora behov att bryta segregation och utanförskap. Rejält med resurser bör läggas på att identifiera utvecklingsproblem och därefter lobba gentemot olika aktörer för att överkomma dessa problem, liksom att identifiera de styrkor Vantör har och marknadsföra dessa mot aktörer som kan påverka den lokala utvecklingen i positiv riktning. Det gäller exempelvis möjligheterna att locka arbetsgivare till stadsdelen, integrera stadsdelen fysiskt, kommunikationsfrågor, rekreationsområden, boendemiljö och byggnation med mera.

Bostäder

Ambitionerna för att uppnå målet med nybyggda bostäder måste höjas. Det räcker inte med att ha som åtagande att man ska vara positivt inställd till initiativ andra tar. Vantör måste agera aktivt.

Kristdemokraterna är inte nöjda med ambitionen att Vantör ska bestå av bostäder som alla kan efterfråga. Istället är Vantör i behov av en större variation av upplåtelseformer som möjliggör en bostadskarriär inom stadsdelen. Studentbostäder är naturligtvis mycket välkommet, men också bostadsrätter och villor.

Personalpolitik

Kristdemokraterna noterar att förvaltningen tar den höga sjukfrånvaron på allvar och föreslår aktiva åtgärder både på arbetsplatserna och för rehabilitering. Träning på arbetstid och liknande hälsofrämjande insatser är bra. Vi menar dock att åtskillig uppmärksamhet måste riktas på att få långtidssjukskrivna i arbete.

Integration

Att arbetslösa individer får arbete är naturligtvis en avgörande fråga för hur integrationen i ett samhälle lyckas. Men det räcker inte. En arbetslös person kan naturligtvis inte vänta på att bli integrerad i det svenska samhället. Kanske är en sådan attityd en av anledningarna till dagens segregationsproblem.

Istället måste integrationsarbetet kompletteras med en helhetssyn på närsamhället, där närsamhället stärks och utvecklas till något som kan utgöra en naturlig väg till integration både för individer och grupper av människor.

Vantörs integrationsarbete kommer att misslyckas om det är avhängigt projektmedel som används för satsningar på kulturaktiviteter. Tyvärr går det inte att utläsa några högre ambitioner än så i majoritetens verksamhetsplan.

En avgörande faktor för en lyckad integration är att man dels slutar att betrakta människor som klienter med hjälpbehov, dels en aktiv näringspolitik och dels att man bryter Stockholms stadsbyggnadstraditioner och bygger en levande stad av Vantör, istället för en sovstad till Stockholms city.

Jämställdhets- och mångfald

Vantör har i grunden ett bra jämställdhets- och mångfaldsarbete. Kristdemokraterna saknar dock några element. Halkar exempelvis föräldralediga efter lönemässigt i vår egen verksamhet? Går det att aktivt arbeta för att väcka unga killars intresse för omsorgsyrken inom de kontakter som redan i dag sker med exempelvis skolan? Detta vill vi att förvaltningen återkommer om under verksamhetsåret. Dessutom finns det åtgärder som kristdemokraterna saknar för att motverka diskriminering inom den egna verksamheten. Vi vill därför att förvaltningen inför ett system med avidentifierade ansökningshandlingar när nyrekrytering av personal ska ske.

Marie Ljungberg Schött, m.fl. (m) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vantörs stadsdelsnämnd ska skapa förutsättningar för att ge alla en så stor valfrihet som möjligt. Den enskildes valmöjligheter och information om dessa möjligheter ska väsentligt öka. Invånarna i Stockholm ska erbjudas välja utförare inom äldreomsorgen, omsorgen om de funktionshindrade, skolan och förskolan.

Vantörs stadsdelsnämnd ska ha en budget i balans och arbeta för att skapa utrymme för en lägre kommunalskatt i hela staden. På detta sätt kan medborgarnas köpkraft öka. Medborgarna ges då större möjlighet att själva påverka sin livsföring. Med allra största sannolikhet kommer detta, tillsammans med andra företagarvänliga beslut, att leda till att tillväxten i Stockholm åter kan öka, arbetslösheten kan äntligen minska och investeringsviljan i företagande kan öka igen. Vantörs stadsdelsnämnd ska uppmuntra stadens uppvaktning av regeringen i avsikt att få bli försökskommun för avdrag för hushållstjänster.

Det nya resursfördelningssystemet som beslutats avseende förskola och grundskola får en hel del olyckliga följder. Förutom att resurserna inte räcker för att bibehålla kärnverksamheten överallt leder det också till att barn och elever med särskilda behov får oerhört mycket svårare att använda sin valfrihet och välja andra alternativ än det kommunen föreslår. Vi kan inte acceptera att resurserna inte följer barnen utan fördelas geografiskt. Vantörs stadsdelsnämnd uppvaktar därför fullmäktige och ber dem att beslutet om ett nytt resursfördelningssystem för för- och grundskola rivas upp, i stället ska det tidigare resursfördelningssystemet tills vidare fortsätta att gälla. Vantörs stadsdelsnämnd ska verka för att alla föräldrar med barn i grundskolan får ta del av skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling om inte föräldrarna tackar nej. Antalet lärlingsprogram bör snarast utökas i samarbete med näringslivet. Det skulle på sikt leda till att många av Vantörs medborgare ges en riktig chans att komma ut i arbetslivet. En chans som de inte har idag. Särskoleelever är extra utsatta. Det är därför viktigt att valfriheten omfattar dem så att de ges rätt att välja skola. Besparingar får inte leda till att särskoleelever ”tas hem” till stadsdelens egna verksamheter därför att särskolan och resorna dit kostar för mycket. Särskolan har en stor kompetens att hjälpa just dessa barn. Det får inte mot deras vilja tas ifrån dem. Vantörs stadsdelsnämnd ska verka för att fullmäktiges beslut om en ny skolplan skall rivas upp. I stället ska skolplanen från 2000 fortsätta att gälla. Det så viktiga stockholmsprovet i Svenska ska återinföras och larmrapporterna om elevers bristande kunskaper i matematik måste omgående mötas med effektiva åtgärder. I Vantörs stadsdelsnämnd ska alla äldre garanteras rätt att välja boende. Kvalitén i vården och boendet ska löpande följas oavsett huvudman. Kommunstyrelsen bör utreda och snarast möjligt föreslå en definition på vad seniorbostad innebär, avseende exempelvis service och gemenskapslokaler. Inga nya omvandlingar av servicehus till seniorbostäder får ske i Vantör i avvaktan på att en definition är fastställd.

En volontärverksamheten ska utvecklas i Vantör. Den tas i bruk i liten omfattning främst inom äldreomsorgen och kan sedan utvecklas inom alla andra verksamheter. Vantörs stadsdelsnämnd ska garantera funktionshindrade rätt att välja boende. Det är anmärkningsvärt att avsnittet om funktionshindrade i årets verksamhetsprogram är så kort och inte innehåller några visioner av en bättre värld, omvårdnad, boende eller närmiljö, för de funktionshindrade. Brister i tillgängligheten för funktionshindrade måste kartläggas och planer för att åtgärda problemen måste utvecklas. Verksamhetsplanen bör kompletteras med detta. Stockholms stad ska tillsammans med Stockholms läns landsting inrätta gemensamma nämnder för övergripande planering och hantering av resurser i den psykiatriska vården och socialpsykiatrin. Staden ska införa en jobbgaranti i hela Stockholm, där alla som i dag är socialbidragsberoende ges en snabb och individuell bedömning, och i de fall det är arbetsbrist som är orsaken till bidragsberoendet, garanteras arbete inom 5 dagar. För de boende i Vantör och för socialbidragskostnaderna skulle detta innebära en revolutionerande förbättring. Myndighetsutövning ska alltid skötas av det offentliga, men arbete med att hjälpa människor ut ur bidragsberoende, hemlöshet och missbruk kan med fördel utföras av andra. ”Tak-över-huvudet-garantin” skall återupprättas och utvecklas genom att utvidga de mer långvariga boendeformerna, bl.a. genom ett närmare samarbete med frivilligorganisationerna. Kommunstyrelsen bör utreda ett förslag på vårdgaranti för missbrukare och hur ett valfrihetssystem inom missbruksvården kan införas. Staden skall uppvakta regeringen för att införa avdragsrätt för bidrag till frivilligorganisationer. En gemensam nämnd bör inrättas tillsammans med landstinget för psykiskt funktionshindrade och hemlösa med medicinska och psykiatriska problem. Försöket med biltullar/trängselskatter ska avbrytas. För befolkningen i Vantör är det extra angeläget eftersom det annars kommer att utbryta kaos i kollektivtrafiknätet. Vantörs stadsdelsnämnd ska tillsammans med fastighetsägarna i Stockholm och SL gemensamt arbeta mot klotter och annan vandalisering i syfte att höja tryggheten. Staden skal genom egna insatser, till exempel ökad belysning och bygga bort mörka passager öka tryggheten på gator och torg. Bostadsbyggnadstakten ska vara hög. Det är därför angeläget att påvisa lämpliga platser för bostadsbebyggelse i Vantör.

§234 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2004: NAV- Nätverk för afrikanska föreningar i Vantör

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att tilldela projektet NAV 1.3 mkr under projekttiden den 1 januari 2005 till den 31 december 2006 under förutsättning att projektet tillsammans med förvaltningen genomför eventuella förändringar i projektet med anledning av nämndens beslut innan projektstart.

Samt anför därutöver:

Projektet Nätverk för Afrikanska föreningar i Vantör är ett mycket spännande och ambitiöst projekt med klart angiven verksamhetsplan. Nämnden anser dock att projektet borde kunna genomföras till en lägre kostnad genom att projektplanen ses över och genom ett utökat samarbete med angivna samarbetspartners. Föreningen borde även tillsammans med förvaltningen undersöka möjligheten att söka projektmedel hos svenska ESF-rådet/Mål 3.

En kontrollstation bör överenskommas där en avstämning av projektet görs innan det påbörjar sitt andra verksamhetsår.

Ärendet

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003-2006. Ett par av de områden som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdelsförnyelsen är demokrati och delaktighet samt föreningsliv och kultur. Inom dessa områden passar projektet NAV, Nätverk för Afrikanska Föreningar, väl in med sitt syfte att etablera ett nätverkscentrum för afrikaner boende i Vantör. Projektets mål är att skapa ett nätverkscentrum för afrikaner i Vantör, höja gruppens föreningskunskap, skapa kulturell förståelse mellan afrikaner och samhällets olika institutioner och näringsliv samt verka för ökat erfarenhets- utbyte, delaktighet och engagemang i samhällsfrågor. NAV räknar med att 75-80 % av afrikanerna i Vantör påverkas av projektet. Kostnaderna för projektet beräknas till 2,205 mnkr.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 3 december 2004 med diarienummer 015-317/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden beslutar tilldela

projektet NAV 1.3 mkr under projekttiden den 1 januari 2005 till den 31 december 2006 under förutsättning att projektet tillsammans med förvaltningen genomför eventuella förändringar i projektet med anledning av nämndens beslut innan projektstart.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar vidare som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling m.fl. (fp) och Henrik Ehrenberg m.fl. (kd) yrkar i första hand återremiss för att närmare klargöra hanteringen av inköpen/bidragen datorer till projektet och i andra hand avslag till Magnus Dannqvist (s) yrkande samt som tillägg en anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till återremissyrkande och avslag till Marie Ljungberg Schött m.fl. anförabdetext.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer eget yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar enligt eget yrkande.

Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling m.fl. (fp) och Henrik Ehrenberg m.fl. (kd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling m.fl. (fp) och Henrik Ehrenberg m.fl. (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Tanken med Stadsdelsförnyelsen är att bl a främja demokrati, integrering och delaktighet. I projektansökan för projektet NAV – Afrikanskt Nätverk i Vantör framgår det inte om projektet uppfyller kriterierna för att ta del av Stadsdelsförnyelsen. Projektet syftar bl a till att etablera ett nätverkscentrum. Vantör har redan ett rikt föreningsliv som engagerar medborgarna. Att ytterligare etablera nya och isolerade nätverk främjar inte integrationen i stadsdelen. Bryta segregation görs bäst då föreningar med medlemmar med olika bakgrunder integrerar sitt arbete.

Det är viktigt att nämnden använder pengar från Stadsdelsförnyelsen till projekt som utvecklar vår stadsdel. Med det underlag som idag finns i ansökan är det mycket tveksamt om projektet NAV i tillräckligt hög grad kompletterar redan befintlig verksamhet i stadsdelen.

§235 Nyårsrevy 2005

Ett utvecklingsfondsprojekt inom storstadssatsningen.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beviljar 350.000 kr ur Utvecklingsfonden till projektet ”Nyårsrevy 2005”.

Ärendet

Föreningen Svea Sträng/Ung utan Pung och Kulturföreningen Studio 124, ansöker om 350.000 kronor ur Storstadssatsningens Utvecklingsfond för projektet Nyårsrevy 2005. Syftet med projektet Nyårsrevy 2005 är att engagera boende och verksamma i området och därigenom bidra till att i ett större socialt sammanhang öka trivseln och tryggheten för de boende. De boende tillsammans med den gemensamma resurs som ett eller flera bostadsbolag utgör är grunden för ett långt gående samarbete med områdets förenings­liv. Rent konkret innebär revyn att ca 80 personer deltar i produktionen, 24 föreställ­ningar hålls med en förväntad publiksiffra på totalt ca 2.400 personer. Insatsen vänder sig till alla boende och verksamma i Rågsved med omnejd. Förvaltningen ställer sig positiv till ansökan.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 24 november 2004 med diarienummer 014-425/2004.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Henrik Ehrenberg m.fl. (kd) och Lena Kling m.fl. (fp) yrkar att stadsdelsnämnden beviljar en förlustgaranti om maximalt 350 000 kr till projektet Nyårsrevy och som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) yrkar avslag till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till Henrik Ehrenberg m.fl. (kd) och Lena Kling m.fl. (fp) anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) anförandetext.

Beslutsgång

Sonja Mogert (s) anmäler jäv och lämnar lokalen.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt Uttalande
Henrik Ehrenberg m.fl. (kd) och Lena Kling m.fl. (fp) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Att återigen genomföra en nyårsrevy är naturligtvis positivt för fortsatt sammanhållning och trivsel i vår stadsdel. Initiativet är lovvärt och det ideella arbete som ligger bakom denna typ av aktivitet är ovärderlig för en positiv utveckling av stadsdelen. Nämnden menar att inriktningen för den här typen av projekt borde vara att gå runt ekonomiskt utan bidrag. Samtidigt är det förståeligt om föreningar som baseras på ideellt arbete känner en tveksamhet att gå in i arrangemang som riskerar föreningens ekonomi, exempelvis på grund av att det är svårt att förutse intresset från medborgarnas sida eller om utfallet av arrangemanget är beroende av väderleksförhållanden. Nämnden anser därför att det är fullt rimligt att föreningslivet i stadsdelen har möjlighet att hos nämnden ansöka om ekonomiskt stöd i form av förlustgarantier.

Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Att genomföra en nyårsrevy är positivt för fortsatt sammanhållning och trivsel i vår stadsdel. Initiativet är lovvärt och det ideella arbete som ligger bakom denna typ av aktivitet är positivt för stadsdelen. Vi välkomnar denna typ av initiativ. När det gäller finansiering anser emellertid inte moderaterna att sådan kulturverksamhet generellt bör finansieras med skattemedel. Som framgår av förslaget till kommunbudget för 2005 vill moderaterna på sikt minska kulturstödet och ersätta detta med andra finansierings-former, till exempel sponsring och ökade biljettintäkter. ”Ung utan Pung” har varit verksamma länge i vår stadsdel och deras framföranden är regelmässigt av mycket hög kvalitet och professionellt framförda. Det borde vara möjligt för dem att dramatiskt öka såväl sponsring som intäkter av biljettförsäljning. Den ideella föreningen ”Ung utan Pung” har vid flera tillfällen tidigare i år fått bidrag från staden, både mer generella verksamhetsbidrag och bidrag riktade till särskilda aktiviteter. Vi anser att en förening av denna storlek bör göra en planering inför varje verksamhetsår och ansöka om bidrag vid ett tillfälle för hela året. Traditionen med nyårsrevy är säkert väl planerad och inte en idé som uppkommer under senhösten. En enda årlig ansökan skulle göra det lättare för nämnden att få en överblick över vilka bidrag som ges. Missförstånd och obesvarade frågor skulle kunna undvikas. I spartider med underskott i såväl vår stadsdelnämnd som i staden i övrigt är det särskilt viktigt att skattebetalarnas pengar går till det mest angelägna. De 350 000 kr som äskas för uppsättandet av nyårsrevyn skulle kunna användas till ett välkommet bidrag i, den av besparingar hårt drabbade, äldreomsorgen. Tyvärr är stadens tilldelning av medel så märklig att korrekta prioriteringar inte kan göras. Istället för att fördela medlen i ordinarie budget finns det öronmärkta statliga eller kommunala bidrag till olika projekt som råkar stämma med önskningar från politiker på en annan nivå. Politiker som inte har ansvaret för den dagliga verksamheten i äldreomsorgen, i skolan eller i förskolorna.

§236 Kräpplaspår 2005

Ett utvecklingsfondsprojekt inom storstadssatsningen.

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd avslår ansökan ur utvecklingsfonden till Kräpplaspårsgruppens underhållsarbete 2005 och uppdrar åt förvaltningen att införliva samarbetet med Kräpplaspårsgruppen i ordinarie verksamhet.

Ärendet

Kräpplaspårsgruppen har sedan 1998 åtagit sig att ideellt sköta den verksamhet som syftar till att bevara och reparera dessa spår/leder. Gruppen har upprepade gånger erhållit medel från stadsdelsnämnden för inköp av material och verktyg för att genom­föra skötsel och underhåll av spåren/lederna. Då verksamheten endast är en fortsättning på tidigare verksamhet kan inte Utvecklingsfonden finansiera detta ändamål. Istället föreslår förvaltningen att Strategi- och planeringsavdelningens ordinarie resurser finansierar behövliga materialinköp.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 18 november 2004 med diarienummer 014-113/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§237 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2004, Kulturfestival Vantör 2005

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd tilldelar 3 500 tkr för år 2005 till projektet Kulturfestival 2005 och godkänner föreslagen inriktning för festivalen enligt stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande den 25 november 2004.

Ärendet

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdels-förnyelsen. I detta ärende lämnar förvaltningen ett projektförslag, Kulturfestival 2005. Förvaltningen har i ett förberedande projekt under hösten varit i kontakt med enskilda, föreningar och organisationer verksamma i Vantör samt med Kulturförvaltningen och Idrottsförvaltningen för att undersöka intresset för en festival och möjligheterna till samarbete. Samtliga har ställt sig positiva till projektet och önskar samarbeta/delta i festivalen. Det föreslagna projektet ska inledas med att en rad kulturella aktiviteter startas efter årsskiftet. Dessa aktiviteter ska nå sin höjdpunkt under festivaldagarna i augusti år 2005. Festivalen ska syfta till att ge en positiv bild av Vantör, samt öka gemenskapen inom området. Förvaltningen föreslår att nämnden tilldelar medel till projektet.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 25 november 2004 med diarienummer 015-391/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling m.fl. (fp) och Henrik Ehrenberg m.fl. (kd) yrkar återremiss.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling m.fl. (fp) och Henrik Ehrenberg m.fl. (kd) deltar ej i beslut.

Särskilt Uttalande

Magnus Dannqvist (s), Per Sundgren (s) och Åsa Öckerman (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi ser fram mot år 2005 som lovar att bli ett innehållsrikt år för Vantörs del. Till detta kommer inte minst kulturfestivalen som genomförs under tre dagar i augusti att på olika sätt bidra. Men festivalen är inte bara tre dagar i augusti. Den kommer att pågå under hela året med en rad underprojekt och förberedelser, i vilka många personer kommer att engageras. Denna aktivitet under hela året är i själva verket ett av de viktigaste syftena med festivalen. Men i första hand syftar festivalen förstås till att ge så många Vantörbor som möjligt tillfälle att delta i olika kulturaktiviteter, som medverkande konstnärer, artister, utställare, arrangörer, idrottsutövare och som publik vid de olika evenemangen. Inte minst räknar vi med att festivalen ska leda till kultursatsningar och aktiviteter i våra förskolor och skolor. En viktig effekt av ett sådant här arrangemang är förstås också alla de nya personliga kontakter som med nödvändighet uppstår när många människor deltar i och planerar gemensamma evenemang. Sådana kontakter kommer att vara viktiga för det framtida kulturarbetet i våra stadsdelar. Kan festivalen dessutom bidra till att en positiv bild av Vantör förmedlas till omvärlden är det förstås ett extra plus.

Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling m.fl. (fp) och Henrik Ehrenberg m.fl. (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Kultur är ett bra och trevligt inslag som berikar människors vardag. Vi anser dock inte att det är rimligt att stadsdelsnämnden anslår medel i denna utsträckning till en kulturfestival. En betydligt blygsammare skattefinansiering av en eventuell kulturfestival är nödvändig. Stadsdelsnämndens budget uppvisar ett betydande befarat överskridande för 2004 och stora och kännbara besparingar är beslutade inom kärnområdena, till detta kommer inköps- och anställningsstoppet. Att i detta läge anslå 3.5 miljoner kronor till en kulturfestival känns inte ansvarsfullt. Det är vår bestämda uppfattning att pengarna ur stadsdelsförnyelsen i första hand ska gå till projekt som ger långsiktiga effekter i form av ökad integration och en aktiv näringspolitik i Vantör som stadsdel. Med en sådan prioritering borde det gå att få till stånd andra typer av insatser än den som föreslås i ärendet. Kultur för friska vuxna människor bör i allt väsentligt vara självbärande, dvs betalas av den enskilde eller finansieras genom exempelvis sponsring från näringslivet. Kulturaktiviteter för barn och äldre kan däremot sponsras av kommunen men detta bör i första hand ske genom anslag till förskolor, skolor och äldreomsorg. En kulturfestival i Vantör bör kunna bli ett rejält och välbehövligt lyft för de företagare som finns i området. Det är därför av största vikt att de involveras i festivalen och ges möjlighet att vara med och finansiera dels genom sponsring och dels genom att hyra försäljningsplatser eller reklamplatser.

En kulturfestival bör också vara djupare förankrad bland befolkningen och i föreningslivet, det är särskilt angeläget att alla enskilda och föreningar som är intresserade ges möjlighet att vara med i planering och som arrangörer.

§238 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2004: Demokrati Underifrån

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att avslå ansökan om 1 862 tkr från Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende, RFHL till projektet ”Demokrati Underifrån” för perioden 2005 - 2006 enligt bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande från stadsdelsförvaltningen den 25 november 2004.

Ärendet

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003-2006. Ett par av de områden som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdelsförnyelsen är demokrati och delaktighet samt föreningsliv och kultur. Inom dessa områden passar projektet ”Demokrati Underifrån” in, men förvaltningen anser att projektet inte i tillräckligt hög grad kompletterar det befintliga demokratiarbetet i stadsdelen. Projektets övergripande mål är att försöka få boende, som vanligtvis inte är delaktiga i samhället, att vilja förändra sina liv genom att engagera sig i grupper för studier i föreningskunskap, samhällsrätt och kunskap om hur den lokala beslutsprocessen går till i Vantörs stadsdelsnämnd. Genom projektet hoppas Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende, RFHL att fler medborgare i Vantör ska få kunskap om sina medborgerliga rättigheter och därmed få ett ökat intresse för samhället i övrigt. Kostnaderna för projektet beräknas till totalt 1 862 tkr.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 25 november 2004 med diarienummer 015-447/2004.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§239 Plan för stadsdelsförvaltningens tillsyn av enskilda verksamheter inom individ- och familjeomsorgen

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd fastställer förvaltningens förslag till ändring i planen för tillsyn av enskilda verksamheter inom individ- och familjeomsorgen.

2. Länsstyrelsen i Stockholms Län underrättas om beslutet.

Ärendet

Stadsdelsnämnden fastställde vid sitt sammanträde 2003-03-27 en plan för stadsdelsförvaltningens tillsyn av enskilda verksamheter inom individ- och familjeomsorgen. Av planen framgår att tillsyn ska genomföras vartannat år. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2003:20, ska sådan tillsyn nu ske minst en gång per år. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att Vantörs tillsynsplan ändras. Tillsyn ska ske varje år. I övrigt föreslås inga ändringar i planen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, chef individ- och familjeomsorg daterat den 5 november 2004 med diarienummer 500-431/2004.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§240 Återigen olaglig affischering i hela Vantör

Beredning av skrivelse från (m), (fp) och (kd).

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen.

Ärendet

I Vantör har ett stort antal papperskorgar, dörrar och elskåp affischerats olagligt. Affischerna är huvudsakligen signerade SSU eller Röd Front. Några är signerade Socialdemokraterna. Med anledning av skrivelsen har nämnden begärt en redovisning om affischeringen från stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen ser allvarligt på förekomsten av olaglig affischering och delar uppfattningen att sådan förfular stadsmiljön. Stadsdelsförvaltningen avser att komplettera antalet föreningsanslagstavlor och att bättre informera om placeringen av dessa, när budgeten så medger.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 22 november 2004 med diarienummer 305-409/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Henrik Ehrenberg m.fl. (kd), Marie Ljungberg Schött m. fl. (m) och Lena Kling m.fl. (fp) yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att aktivt motarbeta olaglig affischering, bland annat genom att fakturera identifierbara avsändare för saneringskostnaderna och att inleda ett samarbete med de som ansvarar för andra drabbade ytor än stadsdelens papperskorgar samt som tillägg en anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till Henrik Ehrenberg m.fl. (kd), Marie Ljungberg Schött m. fl. (m) och Lena Kling m.fl. (fp) anförandetext.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Henrik Ehrenberg m.fl. (kd), Marie Ljungberg Schött m. fl. (m) och Lena Kling m.fl. (fp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Särskilt Uttalande

Magnus Dannqvist (s), Per Sundgren (s) och Åsa Öckerman (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Förvaltningen konstaterar i sitt tjänsteutlåtande att trots att olagligt uppsatta affischer är signerade kan det inte fastställas vem som egentligen ansvarar för affischeringen. Av denna anledning kan inte heller förvaltningen begära ersättning för vad det kostar att sanera. Nämndens uppfattning är att förvaltningen trots dessa svårigheter alltid ska kontakta organisationer vars affischer olagligen har satts upp på papperskorgar eller annan plats som ingår i stadsdelsnämndens ansvarsområde. Utgångspunkten bör vara att organisationerna tar bort affischerna och återställer det som kan ha blivit förstört. För övrigt minskar förhoppningsvis den olagliga affischeringen genom nämndens satsning i verksamhetsplanen 2005 på att reparera och komplettera antalet föreningstavlor i området.

Henrik Ehrenberg m.fl. (kd), Marie Ljungberg Schött m. fl. (m) och Lena Kling m.fl. (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi kan konstatera att de affischer som avsågs när skrivelsen lämnades in fortfarande sitter uppe på många platser i Vantör. Det sätt på vilket affischeringen sker innebär med andra ord en långvarig skadegörelse. Detta är helt oacceptabelt, särskilt när affischernas avsändare är klart identifierbara och i alla fall delvis säger sig stå på demokratisk grund.

Som ansvariga för delar av den yttre miljön i stadsdelen kan stadsdelsnämnden inte stillatigande se på när organisationer använder sig av olagliga, odemokratiska och vandaliserande metoder för att sprida sitt budskap.

Avsändarna är många gånger identifierbara. Förvaltningen har rätt i att det inte med bestämdhet går att fastställa vem som faktiskt satt upp affischen. Det innebär dock inte att den organisation som tillhandahåller affischer i hundratal inte har ett ansvar för hur de används. Även om en faktura till avsändande organisation eventuellt inte är juridiskt bindande, är den moraliskt bindande och vore ett sätt för stadsdelen att visa att det inte finns någon tolerans mot den här typen av metoder. Vi menar därför att förvaltningen regelmässigt ska skicka fakturor på saneringskostnaderna i det fall affischeringen är omfattande, inte är möjlig att sanera inom ramen för en rimlig insats i form av städning och avsändaren är identifierbar.

Eftersom många av de ytor som används för olaglig affischering inte är stadsdelsförvaltningens ansvar bör ett samarbete inledas med de förvaltningar och bolag som i övrigt har ett ansvar för den offentliga miljön i Vantör.

§241 Påbörja avvecklingen av upplageområdet på Snösätragränd

Beredning av skrivelse från (s), (v) och (mp).

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos gatu- och fastighets- nämnden om att undersöka förutsättningarna för ett beslut vilket innebär att verksamheten i Snösätra upplageområde snarast avvecklas och att området planläggs för annan verksamhet.

2. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen.

Samt anför därutöver:

En snar avveckling av Snösätragränd är en av punkterna majoritetens 20-punktsprogram. Området kring Snösätragränd är anskrämligt och orsak till många medborgares missnöje och återkommande ämne vid möten med boende i Vantör. Vad området skall användas till framöver vill inte nämnden ta ställning till just nu, utan kan bara konstatera att den verksamhet som idag finns där ej är väl placerad mitt i detta natur- & koloniområde utan borde placeras på annan plats. Möjligheten till en tidigare avveckling och framtida placering bör undersökas av GFN.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har berett en skrivelse från s, v och mp angående avveckling av upplageområdet i Snösätra. Förutsättningarna för en förtida avveckling av upplageområdet är inte reglerat i avtal. En förtida avveckling är teoretiskt sett möjlig, men till en kostnad som inte kan uppskattas i dagsläget. Omfattningen av sannolika föroreningar är okända för gatu- och fastighetskontoret. Kostnaden för sanering kan uppskattas först när marken undersökts och alternativ markanvändning bestämts. Kommunfullmäktige har beslutat att staden skall påbörja arbetet med inrättande av naturreservat i denna del av den s.k. Hanvedenkilen. Stadsdelsförvaltningen anser inte att verksamheten i Snösätra är lämplig att ingå i ett naturreservat. Hemställan sker hos gatu- och fastighetsnämnden om ett beslut som innebär att verksamheten är avvecklad senast den 1 januari. Gatu- och fastighetsnämndens beslut bör kommuniceras de berörda näringsidkarna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterad den 25 november 2004 med diarienummer 003-406/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner förvaltningens

beredning av skrivelsen och att nämnden hemställer hos gatu- och fastighets-

nämnden om att undersöka förutsättningarna för ett beslut vilket innebär att

verksamheten i Snösätra upplageområde snarast avvecklas och att området planläggs

för annan verksamhet, samt som tillägg anförandetext.

Henrik Ehrenberg m.fl. (kd), Marie Ljungberg Schött m. fl. (m) och Lillemor Tholander m.fl. (fp) yrkar bifall till ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkande och anförandetext.

§242 Tillsynsrapport av enskild verksamhet inom individ- och familjeomsorgen

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tillsynsrapport daterad den 5 november 2004.

2. Rapporten översändes till Länsstyrelsen i Stockholms Län

Ärendet

Tillsyn av Mimerskolan/Örby genomfördes för första gången av socialnämnden i Vantör år 2003. Dessförinnan sköttes tillsynen av Länsstyrelsen i Stockholms län. I enlighet med stadsdelsförvaltningens nya tillsynsplan ska tillsyn genomföras en gång per år.

Vid årets tillsyn framkommer att Mimerskolan/Örby bedrivs på ett professionellt sätt i enlighet med gällande tillstånd. Personalen har dock åsikter om verksamhetens sårbarhet utifrån antal anställda samt gällande lönesättning för de olika yrkesgrupperna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, chef för Individ- och familjeomsorg daterad den 5 november 2004 med diarienummer 503-432/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§243 Träning på arbetstid

Slutredovisning av projekt.

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens redovisning enligt tjänsteutlåtande daterat den 23 november 2004.

Ärendet

Under år 2000 till och med år 2003 har projektet ”Träning på arbetstid” bedrivits inom den samlade hemtjänsten. Under projektets senare del har även personalen vid Mårtensgården ingått. Projektets mål har bl.a. varit att förebygga arbetsskador och att öka frisknärvaron. Samtliga anställda har fått möjligheter att träna på arbetstid, delta i föreläsningar och rökavvänjning, m.m. Under projektets gång har antalet anmälda arbetsskador minskat och andelen som uppger att deras hälsotillstånd är bra har ökat. Sjukfrånvarokostnaderna minskade under år 2002 men ökade därefter igen. Projektet har nu upphört och förts över i ordinarie verksamhet.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, chef äldre- och handikappomsorgen daterad den 23 november 2004 med diarienummer 205-450/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§244 Förändrade upptagningsområden för Sturebyskolan, Bäckashagens skola och Sjöängsskolan

Beslut

  1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förändrade elevupptagningsområden för Sturebyskolan, Bäckahagens skola och Sjöängsskola enligt tjänsteutlåtande daterat den 8 december 2004.

  2. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att de nya elevupptagningsområdena ska börja gälla från och med höstterminen 2005.

  3. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer att kommunstyrelsen fastställer de nya upptagningsområdena.

  4. Tjänsteutlåtande daterat den 8 december 2004 korrigeras med att i sammanfattningen specificerade ”dresser i Örby Slott/ Liseberg” ändras till att enbart lyda ”adresser i Örby”

Samt anför därutöver:

Vi beklagar djupt den bristande demokratin vid beslutsfattandet i detta ärende. Berörda föräldrar och elever borde ha fått yttra sig innan beslutet. Nu föreslår vi att föräldrars och elevers synpunkter i efterhand får biläggas ärendet innan definitivt beslut fattas i kommunstyrelsen.

Ärendet

I detta gemensamma ärende föreslås att elever boende i Östberga skolår 7-9 överförs från Sjöängsskolan i Älvsjö stadsdelsområde till Sturebyskolans elevupptagningsområde i Enskede – Årsta. Elever i skolår 7-9 i Vantörs stadsdelsområde med adresser i Örby föreslås överföras från Sjöängsskolans upptagningsområde till Bäckahagens skola i Vantörs stadsdelsområde. Stadsdelsförvaltningarnas gemensamma bedömning är att skolplaneringen i respektive stadsdelsområde underlättas liksom hanteringen av kostnaderna för elever i behov av särskilt stöd när upptagningsområdena följer stadsdelsgränserna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterad den 8 december 2004 med diarienummer 403-467/2004.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår rättning av skrivfel i tjänsteutlåtande daterat den 8 december 2004 korrigeras med att i sammanfattningen specificerade ”dresser i Örby Slott/ Liseberg” ändras till att enbart lyda ”adresser i Örby”

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg anförandetext.

Lillemor Tholander m.fl. (fp), Henrik Ehrenberg (kd), och Marie Ljungberg Schött m. fl. yrkar i första hand återremiss och i andra hand bifall till Magnus Dannqvist (s) anförandetext.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

§245 Införande av flyktingmottagande

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd delegerar till stadsdelsdirektören att besluta om introduktionsersättning enligt lagen om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, om dagersättning och särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m fl, samt om uppgiftslämnande enligt utlänningslagens kap 11 § 6 första stycket.

2. Vantörs stadsdelsnämnd ger stadsdelsdirektören rätt att vidaredelegera beslutanderätt i fråga om introduktionsersättning enligt lagen om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, om dagersättning och särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m fl, samt om uppgiftslämnande enligt utlänningslagens kap 11 § 6 första stycket till annan anställd i kommunen.

Ärendet

Från den 1 januari 2005 decentraliseras flyktingmottagandet i Stockholms stad till stadsdelsnämnderna. Handläggning och beslut i ärenden kommer att ske i respektive stadsdelsnämnd. Med anledning härav föreslår förvaltningen tillägg i nämndens delegation till stadsdelsdirektören. Delegationsordningen skall kompletteras med: beslut om introduktionsersättning enligt lagen om introduktionsersättning för flyktingar och andra utlänningar, om dagersättning och särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m fl, samt uppgiftslämnande enligt utlänningslagen till regering, Statens invandrarverk eller polismyndighet om utlännings personliga förhållanden. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden delegerar de tillkommande arbets- uppgifterna till stadsdelsdirektören samt medger att denna i sin tur får vidaredelegera beslutanderätt till annan anställd i kommunen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterad den 13 december 2004 med diarienummer 500-459/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§246 Stadsdelsdirektörens information

Monika Viklander, stadsdelsdirektör informerar om:

- Tillsättning av rektorstjänst Bandhagens skola.

§247 Skrivelser för beredning

§248 Inbjudan till kurser och konferenser

Inbjudan till kurser och konferenser enligt förslag från presidiet.

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att anmäla två ledamöter till konferens med Socialpsykiatriskt kunskapscentrum som huvudman. En heldag om sociala perspektiv på psykiska problem den 9 februari 2004.

§249 Anmälan av månadsrapport

Beslut

Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen.

§250 Anmälningsärenden

Beslut

Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-012/04.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m, se bilaga.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser, Dnr 003-284/2004

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från förvaltningsgruppen den 2 december.

Protokoll från § 19 MBL den 9 december.

Protokoll från § 11 MBL den 2 december.

Månadsrapport per den 30 november.

Protokoll från pensionärsrådet den 26 oktober.

Protokoll från pensionärsrådet den 23 november.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§251 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 25 november 2004.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§252 Yttrande till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Paragrafen redigerad med hänsyn till sekretesslagen 7 kap 4 §.

§253 Nedskrivning av osäkra kundfordringar

Beslut

Vantörs Stadsdelsnämnd beslutar att osäkra kundfordringar motsvarande

81 411 kr skrivs ned enligt förteckning i förvaltningens tjänsteutlåtande

daterat den 1 december 2004.

Ärendet

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning, 3 kap Penninghantering, § 2c gäller följande ”En osäker fordran skall skrivas ned då alla inkassoåtgärder är vidtagna och senast efter tre år. En fordran som uppenbarligen inte kommer att kunna drivas in kan skrivas ned direkt utan att först bokföras om osäker. Nämnd eller delegat beslutar om nedskrivning av kundfordran”. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning, 3 kap Penninghantering, § 2c gäller följande ”En osäker fordran skall skrivas ned då alla inkassoåtgärder är vidtagna och senast efter tre år. En fordran som uppenbarligen inte kommer att kunna drivas in kan skrivas ned direkt utan att först bokföras om osäker. Nämnd eller delegat beslutar om nedskrivning av kundfordran”.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Ewa Wettermark, ekonomichef daterat den 1 december 2004 med diarienummer 103-461/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.