Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2021-01-20

Sammanträde 2021-01-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0135 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef för Björkbackens vård- och omsorgsboende Katarina Elyas och verksamhetschef för insatser i ordinärt boende Peter Berg kommer till nämnden för att informera om sina respektive verksamhetsplaner för 2021.

2 Granskning av Tärningens gruppbostad

Diarienummer 2020/ÄON 0132 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningen av Tärningens gruppbostad noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 25 mars 2021.

Beskrivning av ärendet
Olivia Omsorg AB driver Tärningens gruppbostad på uppdrag av Tyresö kommun. Tärningens gruppbostad är en bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning har under 2020 genomfört en granskning av Tärningens gruppbostad, i enlighet med ansvarig nämnds granskningsplan för kommunal och privat verksamhet. Syftet med granskningen är att beskriva kvaliteten i socialtjänstens verksamheter ur ett medborgarperspektiv. Granskningen visar att det finns ett flertal brister i verksamheten. Förvaltningen kommer att kräva in en tidsatt handlingsplan från Olivia Omsorg AB med åtgärder som säkerställer en förväntad kvalitet och omsorg. En återrapportering ska ske till äldre- och omsorgsnämnden senast den 25 mars 2021.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse Granskning av Tärningens gruppbostad.pdf
Granskningsrapport Tärningens gruppbostad.pdf
Tjänsteskrivelse Granskning av Tärningens gruppbostad.pdf

3 Drift av äldreboendet Trollängen

Diarienummer 2020/ÄON 0115 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Driften av Trollängens äldreboende övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare löper ut 2021-08-31. Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
2. Nämnden tillstyrker att driften av Trollängens äldreboende övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare löper ut 2021-08-31.

Beskrivning av ärendet
Trollängens äldreboende består av 59 boendeplatser med heldygnsomsorg. Verksamheten drivs i privat regi av Förenade Care AB sedan januari 2014. Det finns inte längre möjlighet att förlänga avtalet som upphör 2021-08-31. Olika alternativ har övervägts och förvaltningen förordar att driften övertas i kommunal regi när avtalet löper ut.

Ärendet har beretts i kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med äldre- och omsorgsförvaltningen. Representanter för pensionärsorganisationerna i kommunala pensionärsrådet (KPR), tillstyrker förvaltningens förslag.

Ordförandeutlåtande
Det finns idag fem vård- och omsorgsboenden för de äldre i kommunen. Det är Trollängen, Björkbacken, Krusmyntan, Basilikan och Fornudden. Björkbacken ägs av Tyresö Bostäder och drivs i kommunal regi, Trollängen ägs av kommunen och drivs av Förenade Care. De resterande tre boenden drivs av Vardaga Äldreomsorg AB som antingen äger fastigheten eller hyr lokaler av privat fastighetsägare. Kommunen har upphandlat platser vid dessa enheter. Under år 2022 så tillkommer en möjlighet att upphandla 80 platser på det nya vård- och omsorgsboendet som är under uppförande i Tyresö centrum och som kommer att drivas av stiftelsen Stora Sköndal. Trollängens äldreboende består av 59 boendeplatser med heldygnsomsorg för äldre med behov av vård och omsorg. 20 platser är för närvarande avsedda för
personer med demenssjukdom och på övriga avdelningar så bor det äldre personer med varierande behov av vård och omsorg. Det finns även 9 korttidsvårdsplatser.

Trollängen byggdes av kommunen i slutet av 90-talet och togs i bruk under år 2000. Verksamheten har drivits på entreprenad sedan starten och driften har upphandlats enligt LOU. Nuvarande entreprenör Förenade Care tog över driften i januari 2014 efter upphandling. Avtalet har förlängts vid två tillfällen och det finns ingen möjlighet till att ytterligare förlänga avtalet som upphör 2021-08-31.

Det är viktigt att det finns en blandning av vård- och omsorgsboenden som drivs i kommunal respektive privat regi. Det bidrar till en ökad valfrihet samt främjar utvecklingen av verksamheten. En för stor marknadsandel för någon enskild entreprenör riskerar dessutom att bli kostnadsdrivande. Det är också viktigt att kommunen behåller en viss rådighet över boendeplatserna i kommunen.

Tre olika alternativ har övervägts där förvaltningen förordar att driften av Trollängen övertas i kommunal regi när avtalet löper ut. Detta förordar även nämndens ordförande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
Signerad tjänsteskrivelse, Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
Tjänsteskrivelse Drift av äldreboendet Trollängen.pdf

4 Nämnduppdrag - Tyresömodell för samverkan för rätt stöd och insatser till personer inom socialpsykiatrin

Diarienummer 2020/ÄON 0134 005

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Redovisning nämnduppdraget godkänns.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att skapa förutsättningar för utvecklad samverkan med arbetsmarknads- och socialtjänstförvaltningen i enlighet med åtgärdsplanen. Uppdraget omfattar samtliga målgrupper inom socialtjänsten

Beskrivning av ärendet
Nämnduppdraget om att ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan äldre- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell för att ge rätt stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning redovisas. En kartläggning har gjorts och resultatet utgör underlag till den åtgärdsplan som tagits fram av förvaltningen i samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Utifrån åtgärdsplanen föreslås förvaltningschefen få i uppdrag att skapa förutsättningar för en utvecklad samverkan med brukarfokus. Uppdraget breddas till att omfatta samverkan kring alla målgrupper inom socialtjänsten

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av nämnduppdrag samverkan socialpsykiatri ÄON ASN.pdf

5 Resultat från nationella brukarundersökningen inom funktionsnedsättningsområdet LSS 2020

Diarienummer 2021/ÄON 0002 010

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun genomförde under hösten 2020 den nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet som tagits fram av SKL och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser). Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning både inom LSS (Lagen om särskilt stöd och service) och socialpsykiatriverksamheter enligt SoL (Socialtjänstlagen). På grund av rådande pandemi genomfördes undersökningen endast inom LSS- gruppbostäderna Gränsvägen, Villa Persudde och Villa Stjärnvägen samt servicebostäderna och daglig verksamhet i egen regi. Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i de deltagande verksamheterna, för att sedan tillsammans med brukarna kunna utveckla och förbättra verksamheterna.

Undersökningen visar på ett allmänt gott resultat inom både gruppbostäderna,
servicebostäderna och den dagliga verksamheten. Trots att en förbättring har skett inom kvalitetsområdet trygghet, är det fortfarande ett utvecklingsområde inom samtliga verksamheter. Att öka tryggheten kommer därför vara fortsatt huvudfokus för verksamhetsutvecklingen under 2021.

Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar informationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Resultat från nationella brukarundersökningen LSS 2020.pdf

6 Redovisning av pågående uppdrag för äldre- och omsorgsnämnden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0131 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

En prövning av barnets bästa och information om ekonomiska konsekvenser av förslag till beslut ska göras i samtliga ärenden där informationen är relevant. Pågående uppdrag redovisas i bifogad lista.

Bilagor
Pågående uppdrag för äldre- och omsorgsnämnden, januari 2021.pdf

7 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet avseende verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

8 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att äldre- och omsorgsnämnden får fastställa eller ompröva besluten. Bifogat redogörs för beslut fattade enligt äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).

Bilagor
Delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen.pdf

9 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0139 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för december månad bifogas till ärendet.

Bilagor
Statistik antal boendeplatser per december 2020.pdf

§1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0135 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef för Björkbackens vård- och omsorgsboende Katarina Elyas och verksamhetschef för insatser i ordinärt boende Peter Berg kommer till nämnden för att informera om sina respektive verksamhetsplaner för 2021.

§2 Granskning av Tärningens gruppbostad

Diarienummer 2020/ÄON 0132 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen av Tärningens gruppbostad noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 25 mars 2021.

Beskrivning av ärendet
Olivia Omsorg AB driver Tärningens gruppbostad på uppdrag av Tyresö kommun. Tärningens gruppbostad är en bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning har under 2020 genomfört en granskning av Tärningens gruppbostad, i enlighet med ansvarig nämnds granskningsplan för kommunal och privat verksamhet. Syftet med granskningen är att beskriva kvaliteten i socialtjänstens verksamheter ur ett medborgarperspektiv. Granskningen visar att det finns ett flertal brister i verksamheten. Förvaltningen kommer att kräva in en tidsatt handlingsplan från Olivia Omsorg AB med åtgärder som säkerställer en förväntad kvalitet och omsorg. En återrapportering ska ske till äldre- och omsorgsnämnden senast den 25 mars 2021.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar granskningen av
Tärningens gruppbostad samt att åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 25 mars 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse Granskning av Tärningens gruppbostad.pdf
Granskningsrapport Tärningens gruppbostad.pdf
Tjänsteskrivelse Granskning av Tärningens gruppbostad.pdf

§3 Drift av äldreboendet Trollängen

Diarienummer 2020/ÄON 0115 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Driften av Trollängens äldreboende övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare löper ut 2021-08-31.
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
2. Nämnden tillstyrker att driften av Trollängens äldreboende övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare löper ut 2021-08-31.

Reservation
Peter Freij (M), Nina Barzey (C) och Mattias Eriksson (KD) lämnar en gemensam skriftlig reservation (bilaga).

Protokollsanteckning
Tina Rosén (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Trollängens äldreboende består av 59 boendeplatser med heldygnsomsorg.
Verksamheten drivs i privat regi av Förenade Care AB sedan januari 2014. Det finns inte längre möjlighet att förlänga avtalet som upphör 2021-08-31. Olika alternativ har övervägts och förvaltningen förordar att driften övertas i kommunal regi när avtalet löper ut.

Ärendet har beretts i kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med äldre- och
omsorgsförvaltningen. Representanter för pensionärsorganisationerna i kommunala pensionärsrådet (KPR), tillstyrker förvaltningens förslag.

Ordförandeutlåtande
Det finns idag fem vård- och omsorgsboenden för de äldre i kommunen. Det är Trollängen, Björkbacken, Krusmyntan, Basilikan och Fornudden. Björkbacken ägs av Tyresö Bostäder och drivs i kommunal regi, Trollängen ägs av kommunen och drivs av Förenade Care. De resterande tre boenden drivs av Vardaga Äldreomsorg AB som antingen äger fastigheten eller hyr lokaler av privat fastighetsägare. Kommunen har upphandlat platser vid dessa enheter. Under år 2022 så tillkommer en möjlighet att upphandla 80 platser på det nya vård- och omsorgsboendet som är under uppförande i Tyresö centrum och som kommer att drivas av stiftelsen Stora Sköndal.

Trollängens äldreboende består av 59 boendeplatser med heldygnsomsorg för äldre med behov av vård och omsorg. 20 platser är för närvarande avsedda för personer med demenssjukdom och på övriga avdelningar så bor det äldre personer med varierande behov av vård och omsorg. Det finns även 9 korttidsvårdsplatser.

Trollängen byggdes av kommunen i slutet av 90-talet och togs i bruk under år 2000. Verksamheten har drivits på entreprenad sedan starten och driften har upphandlats enligt LOU. Nuvarande entreprenör Förenade Care tog över driften i januari 2014 efter upphandling. Avtalet har förlängts vid två tillfällen och det finns ingen möjlighet till att ytterligare förlänga avtalet som upphör 2021-08-31.

Det är viktigt att det finns en blandning av vård- och omsorgsboenden som drivs i kommunal respektive privat regi. Det bidrar till en ökad valfrihet samt främjar utvecklingen av verksamheten. En för stor marknadsandel för någon enskild entreprenör riskerar dessutom att bli kostnadsdrivande. Det är också viktigt att kommunen behåller en viss rådighet över boendeplatserna i kommunen.

Tre olika alternativ har övervägts där förvaltningen förordar att driften av Trollängen övertas i kommunal regi när avtalet löper ut. Detta förordar även nämndens ordförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att nämnden tillstyrker att driften av Trollängens äldreboende övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare löper ut 2021-08-31. Vidare föreslår ordföranden att äldre- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att driften av Trollängens äldreboende övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare löper ut 2021-08-31.

Yrkande
Susann Ronström (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Peter Freij (M) yrkar att en ny upphandling görs av boendets drift och att
förvaltningen påbörjar arbetet med ett förfrågningsunderlag omgående. Nina Barzey (C) och Mattias Eriksson (KD) yrkar bifall till Peter Freijs (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller alternativa
yrkandet från Peter Freij (M) med flera. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden avslår yrkandet.

Peter Freij (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag till Peter Freijs (M) med fleras yrkande röstar ja och den som yrkar bifall till yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 6 ja och 5 nej. Hur var och en röstat framgår ur bifogat
röstningsprotokoll, votering 1.

Äldre- och omsorgsnämnden avslår Peter Freijs (M) yrkande.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
Signerad tjänsteskrivelse, Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
Tjänsteskrivelse Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
Omröstningsprotokoll Äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 3.pdf
Reservation M, C och KD, Äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 3.pdf

§4 Nämnduppdrag - Tyresömodell för samverkan förrätt stöd och insatser till personer inom socialpsykiatrin

Diarienummer 2020/ÄON 0134 005

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Redovisning nämnduppdraget godkänns.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att skapa förutsättningar för utvecklad samverkan med arbetsmarknads- och socialtjänstförvaltningen i enlighet med åtgärdsplanen. Uppdraget omfattar samtliga målgrupper inom socialtjänsten

Protokollsanteckning
Tina Rosén (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Nämnduppdraget om att ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan äldre- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell för att ge rätt stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning redovisas. En kartläggning har gjorts och resultatet utgör underlag till den åtgärdsplan som tagits fram av förvaltningen i samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Utifrån åtgärdsplanen föreslås förvaltningschefen få i uppdrag att skapa förutsättningar för en utvecklad samverkan med brukarfokus. Uppdraget breddas till att omfatta samverkan kring alla målgrupper inom socialtjänsten

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår nämnden besluta att
1. Redovisning nämnduppdraget godkänns.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att skapa förutsättningar för utvecklad samverkan med arbetsmarknads- och socialtjänstförvaltningen i enlighet med åtgärdsplanen. Uppdraget omfattar samtliga målgrupper inom socialtjänsten.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av nämnduppdrag samverkan socialpsykiatri ÄON ASN.pdf

§5 Resultat från nationella brukarundersökningen inom funktionsnedsättningsområdet LSS 2020

Diarienummer 2021/ÄON 0002 010

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras

Särskilt yttrande
Nina Barzey (C) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Peter Freij (M) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun genomförde under hösten 2020 den nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet som tagits fram av SKL och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser). Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning både inom LSS (Lagen om särskilt stöd och service) och socialpsykiatriverksamheter enligt SoL (Socialtjänstlagen). På grund av rådande pandemi genomfördes undersökningen endast inom LSS- gruppbostäderna Gränsvägen, Villa Persudde och Villa Stjärnvägen samt servicebostäderna och daglig verksamhet i egen regi. Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i de deltagande verksamheterna, för att sedan tillsammans med brukarna kunna utveckla och förbättra verksamheterna.

Undersökningen visar på ett allmänt gott resultat inom både gruppbostäderna, servicebostäderna och den dagliga verksamheten. Trots att en förbättring har skett inom kvalitetsområdet trygghet, är det fortfarande ett utvecklingsområde inom samtliga verksamheter. Att öka tryggheten kommer därför vara fortsatt huvudfokus för verksamhetsutvecklingen under 2021.

Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar informationen.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att nämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Resultat från nationella brukarundersökningen LSS 2020.pdf
Särskilt yttrande (C), äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 5.pdf
Särskilt yttrande (M), äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 5.pdf

§6 Redovisning av pågående uppdrag för äldre- ochomsorgsnämnden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0131 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år.

Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

En prövning av barnets bästa och information om ekonomiska konsekvenserav förslag till beslut ska göras i samtliga ärenden där informationen är relevant. Pågående uppdrag redovisas i bifogad lista.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att nämnden noterar redovisningen om pågående uppdrag för äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Pågående uppdrag för äldre- och omsorgsnämnden, januari 2021.pdf
Särskilt yttrande (M), äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 6.pdf

§7 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet avseende verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

§8 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att äldre- och omsorgsnämnden får fastställa eller ompröva besluten. Bifogat redogörs för beslut fattade enligt äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).

Bilagor
Delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen.pdf

§9 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0139 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för december månad bifogas till ärendet.

Bilagor
Statistik antal boendeplatser per december 2020.pdf