Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2024-01-22

Sammanträde 2024-01-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Nämndspecifik utbildning

Ärende 1 Diarienummer 2023/ÄON 0143

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Följande kommer att presenteras:
* Caroline Roshanmeidan, säkerhetssamordnare vid kommunstyrelseförvaltningen, presenterar sig för nämnden helt kort.
* Det har framställts önskemål om att nämnden ska informeras om hur det fungerar med upphandlingar. Därför har Åsa Olsson, upphandlingschef vid kommunstyrelseförvaltningen, samt Mikaela Sjöberg, verksamhetsutvecklare vid äldre- och omsorgsförvaltningen, bjudits in som föredraganden.

2 Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter

Ärende 2 Diarienummer 2023/ÄON 0134

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter noteras.
2. Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kvaliteten i socialtjänstens verksamheter granskas enligt fastställd
granskningsplan av kvalitetscontrollers inom enheten för juridik och utredning.
Under 2023 har åtta kvalitetsgranskningar genomförts inom äldre- och
omsorgsförvaltningen. Resultatet sammanfattas i en årsrapport som redovisas
årligen till respektive nämnd och anmäls till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ÄON, Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf
Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf

3 Granskningsrapport hemtjänst kommunal regi, enhet 1

Ärende 3 Diarienummer 2023/ÄON 0135

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten av hemtjänst i egen regi, enhet 1 noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden efter att samtliga enheter granskats, senast den 23 september 2024.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under november och december 2023 genomfört en granskning av hemtjänsten i egen regi, enhet 1. Resultatet i granskningen tyder på att enheten är framåtsträvande och arbetar lösningsfokuserat när olika utmaningar uppkommer. Granskningen visar också att enheten överlag bedöms vara välfungerande utifrån undersökta kriterier, dock finns olika utmaningar som påverkar personalens arbetsmiljö och brukarnas upplevda kvalitet av hemtjänsten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 1.docx
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 1.docx.pdf

4 Remiss - synpunkter på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden

Ärende 4 Diarienummer 2023/ÄON 0127

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Förslag till beslut är under bearbetning.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna i Tyresö har lämnat in en motion om rimliga ekonomiska
förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare
inom välfärden. Äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och
socialnämnden har berett motionen och lämnar svar på vilka förutsättningar
som råder för kommunala och externa utförare inom välfärden. Förvaltningen har
överlämnat bifogat underlag inför beslut.
Utöver det har kommunala tillgänglighetsrådet lämnat synpunkter på motionen. Kommunala pensionärsrådet har beretts möjlighet att lämna synpunkter men valt att avstå.

Ordförandeförslag
Ordförandeförslaget är under bearbetning.

Bilagor
Motion (M) om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf
Tjänsteskrivelse motionssvar externa utförare av välfärdstjänster till ÄON.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 65.pdf
Yttrande över motion om likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 51.pdf

5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Ärende 5 Diarienummer 2023/ÄON 0149

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har enligt 16 kap 6f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28f-h §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 oktober till 31 december 2023, kvartal 4. 9 beslut enligt 4 kap 1 § SoL, 1 beslut enligt 4 kap 2 § SoL samt 14 beslut enligt 9 § LSS rapporteras.

Bilagor
12. Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut dec 2023.pdf
12. Ej verkställda beslut SoL ÄON 2023 dec.pdf
12. Ej verkställda beslut LSS ÄON 2023 dec.pdf

6 Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2024

Ärende 6 Diarienummer 2023/ÄON 0150

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag
ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i
januari och i augusti.

Bilagor
Reviderad Pågående uppdrag och motioner sammanställd lista januari 2024.pdf

7 Information från förvaltningen

Ärende 7 Diarienummer 2023/ÄON 0144

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Bland annat kommer information presenteras om digitalisering.

8 Anmälan av delegationsbeslut

Ärende 8 Diarienummer 2023/ÄON 0146

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2024.
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen.

Bilagor
Delegationsbeslut 2024-01-12 med attestlista.pdf
12. Delegationsbeslut 4 kap 2 2023 december.pdf

9 Meddelanden

Ärende 9 Diarienummer 2023/ÄON 0147

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:

Antal köpta platser
Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll 2023-11-29 §§ 59-68
Nyhetsbrev från SKR december 2023
Handlingsplan för god och nära vård i Stockholms län 2024-2030
Nyhetsbrev MFD december 2023
Beslut om inhibition Lindalens omsorg FRS mål nr 23238-23 (2023-12-06)
Cirkulär 23_59 från SKR
Bilagor
Köpta platser 2023.pdf
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2023-11-29 §§ 59-68.pdf
Mail med nyhetsbrev SKR december 2023.html
handlingsplan-för-god-och-nära-vård-och-omsorg-i-stockholms-län-2024-2030.pdf
mail med nyhetsbrev MFD december 2023.html
Beslut inhibition Lindalens Omsorg FRS mål nr 23238-23 (2023-12-06).pdf
Cirkulär23_59.pdf§1 Nämndspecifik utbildning

§7 Information från förvaltningen