Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2024-02-27

Sammanträde 2024-02-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning om SSPF

Diarienummer 2024/ASN 0025

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
SSPF är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdar som samverkar för att få unga bort från kriminalitet och droger. Stina Sjöstrand-Ahlén, samordnare för SSPF, informerar nämnden om verksamheten.

2 Orientering av personuppgiftsincidenter 2023

Diarienummer 2024/ASN 0023

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärd för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa. Informationen kommer att föredras på mötet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Orientering om personuppgiftsincidenter 2023 ASN.pdf.pdf
Orientering av personuppgiftsincidenter - ASN.pptx

3 Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023

Diarienummer 2024/ASN 0026

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde individ- och
familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration med måluppfyllelse
samt uppföljning av uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt
resultat, riskhanteringsplan, barnbokslut och genomlysning av
nettokostnadsavvikelse godkänns.
2. Bilaga 3. Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2023 för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2023 från kommun- och nämndplan samt ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan. Verksamhetsberättelsen innehåller även ett barnbokslut och en genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf
Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf
Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf

4 Överlämning av aktiviteter från tillgänglighetsplanen 2024 till arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Diarienummer 2024/ASN 0027

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Arbetsmarknads- och socialnämnden noterar tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 och överlämnar förslagen till arbetsmarknads- och socialförvaltningen för hantering.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit fram förslag på aktiviteter med målsättningar till tillgänglighetsplanen för år 2024. Som underlag för arbetet har bland annat tidigare aktiviteter och prioriterade områden, rådets önskemål samt förslag på aktiviteter från några av de tillgänglighetsansvariga på förvaltningarna legat.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 behandlas av respektive nämnd.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 10.pdf
Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2024.pdf

5 Svar på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden

Diarienummer 2023/ASN 0129

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna i Tyresö har lämnat in en motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden. Äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden har berett motionen och lämnar svar på vilka förutsättningar som råder för kommunala och externa utförare inom välfärden. Förvaltningen har överlämnat bifogat underlag inför beslut.

Utöver det har kommunala tillgänglighetsrådet lämnat synpunkter på motionen. Kommunala pensionärsrådet har beretts möjlighet att lämna synpunkter men valt att avstå.

Ordförandeutlåtande
Moderaterna har lämnat in en motion om ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden. Moderaterna yrkar på en rad förslag som bland annat innefattar att ersättningsnivåer för utförare ska beslutas av politiken och inte av förvaltningen, att det ska råda neutralitet mellan kommunala och privata utförare samt att dialogen med de privata utförare som idag förs av förvaltningschefen ska föras av kommundirektören.

Tyresö kommun följer de lagar och riktlinjer som finns för upphandlad verksamhet och verksamhet inom LOV. Det finns ingen skillnad i ersättningsnivåer vad gäller kommunala eller privata utförare. Att påstå att det inte skulle råda någon neutralitet från kommunens sida mellan kommunala och privata utförare är felaktigt. Samtidigt har kommunen det yttersta ansvaret för att beslutade insatser verkställs, oavsett om det överlämnats till en privat utförare, detta skapar en sårbarhet som kommunen behöver ha beredskap för. Precis som motionärerna lyfter så har vi nu lång och gedigen erfarenhet av upphandlade utförare inom välfärden. Det är med denna erfarenhet som vi under föregående år startat ett nytt kommunalt boendestöd för att bättre möta upp våra individers behov och säkra den beredskap som kommunen har det yttersta ansvaret över.

En god dialog med privata utförare är en förutsättning för att kommunen ska kunna ha upphandlade parter, allt annat är otänkbart. Idag är det tydligt vem och vilka som för dialog med de privata utförare från förvaltningens sida, detsamma gäller för de andra förvaltningarna som berörs av motionen. Att denna dialog istället ska ansvaras av kommundirektören går helt emot min syn på tillitsbaserad styrning då förvaltningschefen ansvarar för detta idag och jag har fullt förtroende att det sköts på ett alldeles utmärkt sätt. Att dialogen istället ska ske med en funktion som står längre bort från våra brukare ser jag inte som något som skulle gynna våra individer inom dessa insatser, snarare tvärtom.

Så med detta utlåtande vill jag tacka för en motion som belyser vikten av att värna utförare som bidrar till att skapa livsviktiga insatser för våra Tyresöbor, oavsett om det görs av kommunala eller privata utförare. Därmed anser jag motionen som besvarad.

Bilagor
Motion (M) om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 51.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 65.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådets yttrande över motion om likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf

6 Svar på motion om språkkrav för personal inom välfärden

Diarienummer 2023/ASN 0128

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna i Tyresö har lämnat in en motion om språkkrav för personal inom välfärden. Äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden har berett motionen och lämnar svar om språkkrav och språkkompetens inom verksamheter i välfärden. Förvaltningen har överlämnat bifogat underlag inför beslut.

Utöver det har kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet lämnat synpunkter på motionen.

Ordförandeutlåtande
Moderaterna har lämnat in en motion gällande språkkrav för personal inom välfärden. Moderaterna pekar på att det finns en problematik som styret inte tar på allvar och har lämnat in en rad yrkanden som föreslår att Tyresö ska arbeta efter den så kallade "Botkyrkamodellen".

Språk och kommunikation är viktigt i samspelet mellan människor, att vi inom välfärden ska ha medarbetare med rätt kvalifikationer med brukarnas bästa i fokus är något som jag delar med motionärerna. Jag delar dock inte synen att det skulle krävas en specifik modell för att få personal inom välfärden med rätt kompetens.

Moderaterna lyfter i sin motion ett exempel där IVO rapporterat om brister gällande språkkompetens på den avvecklade vård- och omsorgsverksamheten på Björkbacken. Brister som äldre- och omsorgsförvaltningen tagit vidare och där åtgärder genomförts och redogjorts för i dess nämnd. Om Moderaterna vill påstå att det finns en större systematisk problematik i Tyresö kommun vad gäller språkbrister så bör det rimligtvis presenteras tillsammans med fakta och underlag, det räcker inte att det skrivs i en motion för att det ska bli en sanning.

Förvaltningen redogör i sitt svar att kommunen lägger stor vikt vid att personal inom välfärden ska ha lämplig utbildning och erfarenhet, detta gäller även den språkliga kompetensen. Samtidigt är språk en färskvara och det är viktigt att personalen ges möjligheten till att använda språket i sin helhet och får stöd i sin språkutveckling. Utöver de krav som ställs vid rekrytering så genomförs löpande kompetenshöjande insatser som en del i att öka kvaliteten inom välfärden. Detta görs enligt Tyresös egna modell. "Botkyrkamodellen" är både kostsam och inte på något sätt aktuell för Tyresö kommun med anledning av att kommunernas behov och utmaningar ser helt olika ut.

Med anledning av detta så föreslår jag avslag till motionen i sin helhet.

Bilagor
Motion (M) angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 50.pdf
Kommunala pensionärsrådets synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 64.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådets yttrande över motion om språkkrav .pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om språkkrav för personal inom välfärden_AON.docx

7 Initiativ från ledamot om ökad självförsörjningsgrad

Diarienummer 2024/ASN 0018

Beskrivning av ärendet
Peter Freij (M) har inkommit med ett ledamotsinitiativ om ökad självförsörjningsgrad till arbetsmarknads- och socialnämnden (bilaga).

2024-01-23 § 12 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden att bordlägga ärendet.

Bilagor
Ledamotsinitiativ Peter Freij (M) ASN 2024-01-23 § 12.pdf

8 Information från förvaltningen

Diarienummer 2024/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2024/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
Individutskottets protokoll 2024-01-25, 2024-02-08 och 2024-02-22

10 Meddelanden

Diarienummer 2024/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik 2023
* Arbetslöshetsstatistik 2024 (januari)
* Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådet 2024-02-06

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik 2023.pdf
Arbetslöshetsstatistik 2024 (januari).pdf
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 6 februari 2024.pdf

§15 Nämndspecifik utbildning om SSPF

Diarienummer 2024/ASN 0025

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
− Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
SSPF är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdar som samverkar för att få unga bort från kriminalitet och droger. Stina Sjöstrand-Ahlén, samordnare för SSPF, informerar nämnden om verksamheten.

§16 Orientering av personuppgiftsincidenter 2023

Diarienummer 2024/ASN 0023

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
− Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.
Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärd för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa.

§17 Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023

Diarienummer 2024/ASN 0026

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

  1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration med måluppfyllelse samt uppföljning av uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat, riskhanteringsplan, barnbokslut och genomlysning av nettokostnadsavvikelse godkänns.
  2. Bilaga 3. Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2023 för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2023 från kommun- och nämndplan samt ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan. Verksamhetsberättelsen innehåller även ett barnbokslut och en genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:

  1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration med måluppfyllelse samt uppföljning av uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat, riskhanteringsplan, barnbokslut och genomlysning av nettokostnadsavvikelse godkänns.
  2. Bilaga 3. Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Särskilda yttranden
Peter Freij (M) inkommer med ett särskilt yttrande (bilaga).

§18 Överlämning av aktiviteter från tillgänglighetsplanen 2024 till arbetsmarknads-

Diarienummer 2024/ASN 0027

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
− Arbetsmarknads- och socialnämnden noterar tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 och överlämnar förslagen till arbetsmarknads- och socialförvaltningen för hantering.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit fram förslag på aktiviteter med målsättningar till tillgänglighetsplanen för år 2024. Som underlag för arbetet har bland annat tidigare aktiviteter och prioriterade områden, rådets önskemål samt förslag på aktiviteter från några av de tillgänglighetsansvariga på förvaltningarna legat.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 behandlas av respektive nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
− Arbetsmarknads- och socialnämnden noterar tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 och överlämnar förslagen till arbetsmarknads- och socialförvaltningen för hantering.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

§19 Svar på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling

Diarienummer 2023/ASN 0129

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
− Motionen anses besvarad.

Reservationer
Peter Freij (M) och Cecilia Sköld (KD) reserverar sig mot beslutet.

Deltar inte i beslutet
Jörgen Nilsson (SD) och David Kern (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna i Tyresö har lämnat in en motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden. Äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden har berett motionen och lämnar svar på vilka förutsättningar som råder för kommunala och externa utförare inom välfärden. Förvaltningen har överlämnat bifogat underlag inför beslut.

Utöver det har kommunala tillgänglighetsrådet lämnat synpunkter på motionen. Kommunala pensionärsrådet har beretts möjlighet att lämna synpunkter men valt att avstå.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) förestår att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
− Motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Moderaterna har lämnat in en motion om ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden. Moderaterna yrkar på en rad förslag som bland annat innefattar att ersättningsnivåer för utförare ska beslutas av politiken och inte av förvaltningen, att det ska råda neutralitet mellan kommunala och privata utförare samt att dialogen med de privata utförare som idag förs av förvaltningschefen ska föras av kommundirektören.

Tyresö kommun följer de lagar och riktlinjer som finns för upphandlad verksamhet och verksamhet inom LOV. Det finns ingen skillnad i ersättningsnivåer vad gäller kommunala eller privata utförare. Att påstå att det inte skulle råda någon neutralitet från kommunens sida mellan kommunala och privata utförare är felaktigt. Samtidigt har kommunen det yttersta ansvaret för att beslutade insatser verkställs, oavsett om det överlämnats till en privat utförare, detta skapar en sårbarhet som kommunen behöver ha beredskap för. Precis som motionärerna lyfter så har vi nu lång och gedigen erfarenhet av upphandlade utförare inom välfärden. Det är med denna erfarenhet som vi under föregående år startat ett nytt kommunalt boendestöd för att bättre möta upp våra individers behov och säkra den beredskap som kommunen har det yttersta ansvaret över.

En god dialog med privata utförare är en förutsättning för att kommunen ska kunna ha upphandlade parter, allt annat är otänkbart. Idag är det tydligt vem och vilka som för dialog med de privata utförare från förvaltningens sida, detsamma gäller för de andra förvaltningarna som berörs av motionen. Att denna dialog istället ska ansvaras av kommundirektören går helt emot min syn på tillitsbaserad styrning då förvaltningschefen ansvarar för detta idag och jag har fullt förtroende att det sköts på ett alldeles utmärkt sätt. Att dialogen istället ska ske med en funktion som står längre bort från våra brukare ser jag inte som något som skulle gynna våra individer inom dessa insatser, snarare tvärtom. Så med detta utlåtande vill jag tacka för en motion som belyser vikten av att värna utförare som bidrar till att skapa livsviktiga insatser för våra Tyresöbor, oavsett om det görs av kommunala eller privata utförare. Därmed anser jag motionen som besvarad.

Yrkanden
Christoffer Holmström (S), Tony Thorén (L), Annica Örtenstrand (C) och Anna Svensson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Peter Freij (M) och Cecilia Sköld (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller motionen. Ordföranden finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Peter Freij (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till motionen röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja, 3 nej, 2 avstår (se bifogat omröstningsprotokoll).

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

§20 Svar på motion om språkkrav för personal inom välfärden *

Diarienummer 2023/ASN 0128

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
− Motionen avslås.

Reservationer
Peter Freij (M) och Cecilia Sköld (KD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna i Tyresö har lämnat in en motion om språkkrav för personal inom välfärden. Äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden har berett motionen och lämnar svar om språkkrav och språkkompetens inom verksamheter i välfärden. Förvaltningen har överlämnat bifogat underlag inför beslut.

Utöver det har kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet lämnat synpunkter på motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) förestår att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
− Motionen avslås.

Ordförandeutlåtande
Moderaterna har lämnat in en motion gällande språkkrav för personal inom välfärden. Moderaterna pekar på att det finns en problematik som styret inte tar på allvar och har lämnat in en rad yrkanden som föreslår att Tyresö ska arbeta efter den så kallade “Botkyrkamodellen”.

Språk och kommunikation är viktigt i samspelet mellan människor, att vi inom välfärden ska ha medarbetare med rätt kvalifikationer med brukarnas bästa i fokus är något som jag delar med motionärerna. Jag delar dock inte synen att det skulle krävas en specifik modell för att få personal inom välfärden med rätt kompetens.

Moderaterna lyfter i sin motion ett exempel där IVO rapporterat om brister gällande språkkompetens på den avvecklade vård- och omsorgsverksamheten på Björkbacken. Brister som äldre- och omsorgsförvaltningen tagit vidare och där åtgärder genomförts och redogjorts för i dess nämnd. Om Moderaterna vill påstå att det finns en större systematisk problematik i Tyresö kommun vad gäller språkbrister så bör det rimligtvis presenteras tillsammans med fakta och underlag, det räcker inte att det skrivs i en motion för att det ska bli en sanning.

Förvaltningen redogör i sitt svar att kommunen lägger stor vikt vid att personal inom välfärden ska ha lämplig utbildning och erfarenhet, detta gäller även den språkliga kompetensen. Samtidigt är språk en färskvara och det är viktigt att personalen ges möjligheten till att använda språket i sin helhet och får stöd i sin språkutveckling. Utöver de krav som ställs vid rekrytering så genomförs löpande kompetenshöjande insatser som en del i att öka kvaliteten inom välfärden. Detta görs enligt Tyresös egna modell. “Botkyrkamodellen” är både kostsam och inte på något sätt aktuell för Tyresö kommun med anledning av att kommunernas behov och utmaningar ser helt olika ut.

Med anledning av detta så föreslår jag avslag till motionen i sin helhet.

Yrkanden
Annica Örtenstrand (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Peter Freij (M), Cecilia Sköld (KD) och Jörgen Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller motionen. Ordföranden finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Peter Freij (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till motionen röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja, 5 nej (se bifogat omröstningsprotokoll).

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

§21 Initiativ från ledamot om ökad självförsörjningsgrad

Diarienummer 2024/ASN 0018

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
− Ledamotsinitiativet avslås.

Reservationer
Peter Freij (M) och Cecilia Sköld (KD) inkommer med en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Peter Freij (M) har inkommit med ett ledamotsinitiativ om ökad självförsörjningsgrad till arbetsmarknads- och socialnämnden (bilaga).
2024-01-23 § 12 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden att bordlägga ärendet.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
− Ledamotsinitiativet avslås.

Yrkanden
Christoffer Holmström (S), Tony Thorén (L), Annica Örtenstrand (C) och Anna Svensson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Peter Freij (M) och Cecilia Sköld (KD) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ledamotsinitiativet. Ordföranden finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Peter Freij (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till ledamotsinitiativet röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja, 3 nej, 2 avstår (se bifogat omröstningsprotokoll).

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

§22 Information från förvaltningen

Diarienummer 2024/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
− Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§23 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2024/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
− Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
• Individutskottets protokoll 2024-01-25, 2024-02-08 och 2024-02-22

§24 Meddelanden

Diarienummer 2024/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
− Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
• Arbetslöshetsstatistik 2023
• Arbetslöshetsstatistik 2024 (januari)
• Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådet 2024-02-06