Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-06-11

Sammanträde 2014-06-11

Datum
Klockan
18:30
Plats
Lokal Bollmora

1 Verksamhetsuppföljning, rektor Kia Broomé medverkar

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

2 Svar till Skolinspektionen

Dnr 2013/BUN 0157 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Skolinspektionens beslut noteras.
- Huvudmannens och enheternas handlingsplaner noteras.

Bilagor
Svar på inspektion.pdf
svar på inspektionsbeslut 1.pdf
Svar på inspektionsbeslut.pdf
Svar på inspektion Krusboda.pdf
Svar på inspektion Tyresö skola.pdf
Svar på inspektionsbeslut Nyboda skola.pdf
Tjänsteskrivelse svar till Skolinspektionen.pdf

3 Ökning av grundbeloppet för förskolan

Dnr 2014/BUN 0099 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ökning av grundbelopp.pdf

4 Anmälningar kränkande behandling

Dnr 2014/BUN 0086 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar redovisningen om kränkande behandling.

Bilagor
TJänsteskrivelse.pdf

5 Pågående ärenden hos Skolinspektionen

Dnr 2014/BUN-ind 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Pågående ärenden hos Barn- och elevombudet/Skolinspektionen noteras.

Bilagor
Pågående ärenden hos skolinspektionen.pdf
Tjänsteskrivelse Skolinspektionen.pdf

6 Förvaltningschefens muntliga information

Dnr 2014/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (113 kb)

§51 Verksamhetsuppföljning, rektor Kia Broomé medverkar

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.

Beslut/Protokollsutdrag
§51_prot_20140611.pdf (106 kb)

§52 Svar till Skolinspektionen

Dnr 2013/BUN 0157 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Skolinspektionens beslut noteras.
- Huvudmannens och enheternas handlingsplaner noteras.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2014 genomfört tillsyn i Tyresö kommun. Skolinspektionens beslut har löpande skickats ut till enheterna. Utifrån besluten har respektive enhet beskrivit hur man ska komma tillrätta med de påtalade bristerna.

Bilagor
Svar på inspektion.pdf
Svar på inspektionsbeslut.pdf
Svar på inspektion Krusboda.pdf
Svar på inspektion Tyresö skola.pdf
Tjänsteskrivelse svar till Skolinspektionen.pdf
Svar på inspektionsbeslut Stimmet.pdf
Sid 2 tjänsteskrivelse Krusboda.pdf
Svar på inspektion, Nyboda skola.pdf
Bilagor Stimmet.pdf

§53 Ökning av grundbeloppet för förskolan

Dnr 2014/BUN 0099 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden ökar grundbeloppet (förskolepeng) till förskolan för 2014 med det belopp som kommunfullmäktige (2013/KS 0390) antog i ökat anslag nämndbudget 2014 för barn- och utbildningsnämnden omfattande 2 300 tkr.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna och Miljöpartiet inkommer med särskilda yttranden.

Beskrivning av ärendet
Den av kommunfullmäktige beslutade ökningen av anslaget till förskola och pedagogisk omsorg inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet 2014 bedöms göra positiv verkan som ökat grundbelopp (förskolepeng) inom förskolan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ökning av grundbelopp.pdf

§54 Anmälningar kränkande behandling

Dnr 2014/BUN 0086 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar redovisningen om kränkande behandling.

Beskrivning av ärendet
Anmälningar om kränkande behandling ska redovisas varje gång barn- och utbildningsnämnden sammanträder. Denna redogörelse avser maj månad 2014 och tre ärenden har kommit in.

Bilagor
TJänsteskrivelse.pdf

§55 Pågående ärenden hos Skolinspektionen

Dnr 2014/BUN-ind 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Pågående ärenden hos Barn- och elevombudet/Skolinspektionen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar på varje nämndsammanträde pågående ärenden hos skolinspektionen.

Bilagor
Pågående ärenden hos skolinspektionen.pdf
Tjänsteskrivelse Skolinspektionen.pdf

§56 Förvaltningschefens muntliga information

Dnr 2014/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anita Brynje lämnar muntlig information om:

Avtal är tecknade angående profilfritids. Nämnden får närmare information i höst.

Förstelärare är förhandlat med arbetstagarorganisationerna. Alla skolor har fyllt sin kvot. Sammanlagt har grundskolorna 31 nya förstelärare.

Premieskola hålls i sommar. 20 elever får en extra skolvecka.

Sommarskola är numera även sommarsimskola.

Beslut/Protokollsutdrag
§56_prot_20140611.pdf (106 kb)