Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-08-29

Sammanträde 2018-08-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Resultatsammanställning läsåret 2017/2018

Dnr 2018/BUN 0086

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Resultatsammanställningen för läsåret 2017/2018 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram preliminära kunskapsresultat för vårterminen 2018 för elever i Tyresös kommunala grundskolor. De betraktas som preliminära då de tas fram innan de offentliggörs på Skolverkets webbplats. Urvalet skiljer sig från Skolverkets statistik, då det endast visar resultaten för Tyresö kommuns kommunala grundskolor. Statistikuttag är gjort den 2 juli 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Resultatsammanställning läsåret 2017-2018.docx.pdf

2 Ekonomisk uppföljning per den 31 juli 2018

Dnr 2018/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 juli 2018 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2018 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ekonomisk uppföljning per den 31 juli 2018.pdf

3 Skolinspektionens tillsyn av Tyresö kommun 2018

Dnr 2017/BUN 0159 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Skolinspektionens granskningsrapporter gällande förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola och fritidshem noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att noggrant följa upp verksamheter med brister och se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Senast den 26 oktober 2018 ska åtgärderna skriftligen redovisas för Skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2018 genomfört tillsyn i Tyresö kommun avseende grundskola, grundsärskola, fritidshem och förskola. Tillsynen inleddes med ett uppstartsmöte den 25 januari 2018 och avslutades med en muntlig återföring den 15 juni 2018.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se till att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten, så kallad regelbunden tillsyn. Tillsynen uppmärksammar hur politiker tar ansvar för kommunens skolor, förskolor och fritidshem. Både kommunala och fristående skolor ingår i tillsynen. Målet och utgångspunkten är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Viktigt att nämna är att Skolinspektionen i sina beslut ger en kortfattad helhetsbedömning av verksamheten med hänvisning till lagtext, samt en beskrivning av verksamhetens bristområde och motivering till bedömningen. Starka sidor lyfts inte fram i inspektionsbesluten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Beslut för förskola.pdf
Beslut för fritidshem.pdf
Beslut för grundsärskola.pdf
Beslut förskoleklass och grundskola.pdf

4 Granskning av Tyresö förskola

Dnr 2018/BUN 0079 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten för Tyresö förskola noteras.
2. Tyresö förskola ska upprätta skriftliga rutiner för barn i behov av särskilt stöd och barn med annat modersmål än svenska. Detta följs upp av kvalitetsenheten vid uppföljande granskning.
3. Tyresö förskola ska senast den 30 september 2018 upprätta handlingsplaner för krishantering. Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp detta.
4. Tyresö förskola ska senast den 31 oktober 2018 upprätta och redovisa en aktuell plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen ska redovisas till kvalitetsenheten.
5. Tyresö förskola ska senast den 31 oktober 2018 redovisa en plan för sitt systematiska kvalitetsarbete. Planen ska redovisas till kvalitetsenheten.

Beskrivning av ärendet
Granskningsrapporten visar att Tyresö förskola har ett väl förankrat värdegrundsarbete som håller god kvalitet. Förskolan har ett tematiskt arbetssätt vilket inkluderar läroplanens målområden. Både det enskilda barnets utveckling och barngrupperna framhålls i den dokumentation som finns på Tyresö förskola. I den dagliga förskoleverksamheten får barnen möjlighet att påverka flertalet delar av dess verksamhet. Därtill är vårdnadshavarna till stora delar mycket nöjda med miljön och verksamheten.

Samtidigt har Tyresö förskola utvecklingsområden. Rutinerna för arbete med barn i behov av särskilt stöd och barn med annat modersmål behöver förtydligas. Granskningsrapporten uppmärksammar att lärmiljön på förskolan kan utvecklas för att öka barnens möjlighet till utvecklig, lärande och självständighet. Tydlig information kring alternativ omsorg vid APT och planeringsdagar bör skapas. Granskningsrapporten lyfter även fram att handlingsplaner för krishantering saknas.

Granskningsrapporten framhåller ett antal brister i förskolans verksamhet. Det systematiska kvalitetsarbetet är i behov av förbättringsarbete och en plan mot kränkande behandling och diskriminering saknas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Tyresö förskola 2018.pdf

5 Granskning av förskolan Strandpärlan

Dnr 2018/BUN 0080 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten av förskolan Strandpärlan noteras.
2. Förskolan Strandpärlan ska upprätta skriftliga rutiner kring barn i behov av särskilt stöd och barn med annat modersmål än svenska. Detta följs upp av kvalitetsenheten vid uppföljande granskning.
3. Förskolechefen för förskolan Strandpärlan ska redovisa hur arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras och implementeras i verksamheten. Redovisning görs till kvalitetsenheten senast den 31 oktober 2018.

Beskrivning av ärendet
Rapporten visar att förskolan Strandpärlan har en inom- och utomhusmiljö som stimulerar, utmanar och främjar barnens utveckling och lärande. Pedagogerna har ett arbetssätt som i hög grad ger goda förutsättningar för barns möjligheter att få utforska och vara kreativa. Förskolans värdegrundsarbete är väl förankrat hos pedagogerna och håller god kvalité. Barnen har till viss del möjlighet till inflytande i verksamheten och vårdnadshavarna är till stora delar mycket nöjda med miljön och verksamheten.

Förskolan Strandpärlan behöver förtydliga befintliga rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd och barn med annat modersmål än svenska. Ett ytterligare utvecklingsområde är att tydlig information kring alternativ barnomsorg vid APT och planeringsdagar bör skapas.

Granskningsrapporten framhåller att brister finns med det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan, vilket kan förbättras och stärkas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Strandpärlan 2018.pdf

6 Granskning av förskolan Slottsvillan

Dnr 2018/BUN 0081 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten för förskolan Slottsvillan noteras.
2. Förskolan Slottsvillan ska upprätta skriftliga rutiner kring barn i behov av särskilt stöd och för barn med annat modersmål än svenska. Detta följs upp av kvalitetsenheten vid uppföljande granskning.
3. Förskolan Slottsvillan ska upprätta och redovisa en aktuell plan mot kränkande behandling och diskriminering, som senast den 31 oktober 2018 redovisas till kvalitetsenheten.
4. Förskolechefen för förskolan Slottsvillan ska redovisa hur arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras och implementeras i verksamheten. Redovisningen görs till kvalitetsenheten senast den 31 oktober 2018.

Beskrivning av ärendet
Rapporten visar att förskolan Slottsvillan har en inom- och utomhusmiljö som stimulerar, utmanar och främjar barnens utveckling och lärande. Pedagogerna på förskolan har ett väl förankrat värdegrundsarbete som håller god kvalité. På förskolan finns goda exempel på dokumentation som visar på både det enskilda barnets utveckling och barngruppen i sig. Barnen har inflytande över planering, arbetssätt och innehåll. Rapporten visar även att vårdnadshavarna till stora delar är mycket nöjda med miljön och verksamheten.

Utvecklingsområden som lyfts fram är att förskolan Slottsvillan behöver förtydliga rutinerna för arbetet med barn i behov av särskilt stöd och barn med annat modersmål än svenska. Därtill behöver förskolan skapa tydlig information kring alternativ omsorg vid APT och planeringsdagar.

Rapporten framhåller att en aktuell plan mot kränkande behandling och diskriminering för förskolan Slottsvillan saknas och att det systematiska kvalitetsarbetet behöver förbättras och stärkas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Slottsvillan 2018.pdf

7 Granskning av förskolorna Båten och Sagan

Dnr 2018/BUN 0082 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporterna för Norra centrums förskolor Båten och Sagan noteras.
2. Norra Centrums förskolor Båten och Sagan ska upprätta skriftliga rutiner kring barn i behov av särskilt stöd och barn med annat modersmål än svenska. De skriftliga rutinerna redovisas till kvalitetsenheten senast den 31 oktober 2018.

Beskrivning av ärendet
Granskningsrapporterna visar att Norra centrums förskolor Båten och Sagan har väl fungerande verksamheter. Miljön inomhus är stimulerande och stödjer barnens utveckling och lärande. Barnen har inflytande och får ta ansvar utifrån mognad. Det systematiska kvalitetsarbetet har god struktur och utvecklas. Vårdnadshavarna är till stora delar mycket nöjda med verksamheten.

De utvecklingsområden som finns är dokumentation av barngruppen samt barnens enskilda lärande och utveckling. Rutinerna för arbetet med barn i behov av särskilt stöd behöver även förtydligas. Ett förbättrat arbetssätt kring barn med annat modersmål än svenska behöver utvecklas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport förskolan Båten 2018.pdf
Granskningsrapport förskolan Sagan 2018.pdf

8 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0027

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Information om pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, 2015/KS 0324, § 160. Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande sju stycken pågående uppdrag.

Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt. Sammanställningen innehåller även avslutade uppdrag för att åskådliggöra helhetsbilden när det gäller nämndens uppdrag till förvaltningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående uppdrag augusti 2018.pdf
Redovisning av pågående uppdrag BUN augusti 2018.pdf

9 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2018/BUN 0062 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen av statsbidrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt rutin redovisar barn- och utbildningsförvaltningen ärendehantering av statsbidrag till varje nämndsammanträde.

Sedan föregående rapportering har nedanstående ärenden hanterats.

Bidragsbeslut från Skolverket:
- Omsorg under kvällar, nätter och helger, beviljat belopp enligt ansökan 1 100 000 kronor.
- Lågstadiesatsningen delvis beviljad, belopp 10 114 816 kronor.
- Fritidshemssatsningen delvis beviljad, belopp 3 122 491 kronor.
- Mindre barngrupper delvis beviljad, belopp 1 362 000 kronor.

Omprövat bidragsbeslut från Skolverket:
Tyresö kommun har på egen begäran bett att Skolverket ska ompröva ett beslut om statsbidraget Specialpedagogik för lärande. Nytt beviljat belopp är 424 200 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag.pdf
Sammanställning av statsbidrag augusti 2018.pdf

10 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Anmälan av fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning (2017/BUN0117, 2017-09-20 § 72) ger barn- och utbildningsnämnden delegation att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde. Sådana beslut ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Delegationsbeslut barn- och elevhälsan juli 2018.pdf

11 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2018/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

12 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen augusti 2018.pdf

13 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

14 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn -och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Revisionsskrivelse.pdf
Revisionsrapport - Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Kvalitetsuppföljning 2018 av förskolorna Loket och Ringen.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-06-14 § 62.pdf

§62 Resultatsammanställning läsåret 2017/2018

Dnr 2018/BUN 0086
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Resultatsammanställningen för läsåret 2017/2018 noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram preliminära kunskapsresultat för vårterminen 2018 för elever i Tyresös kommunala grundskolor. De betraktas som preliminära då de tas fram innan de offentliggörs på Skolverkets webbplats. Urvalet skiljer sig från Skolverkets statistik, då det endast visar resultaten för Tyresö kommuns kommunala grundskolor. Statistikuttag är gjort den 2 juli 2018.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Resultatsammanställning läsåret 2017-2018.docx.pdf

§63 Ekonomisk uppföljning per den 31 juli 2018

Dnr 2018/BUN 0004 10
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Rapporten noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 juli 2018 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2018 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ekonomisk uppföljning per den 31 juli 2018.pdf

§64 Skolinspektionens tillsyn av Tyresö kommun 2018

Dnr 2017/BUN 0159 013
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Skolinspektionens granskningsrapporter gällande förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola och fritidshem noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att noggrant följa upp verksamheter med brister och se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Senast den 26 oktober 2018 ska åtgärderna skriftligen redovisas för Skolinspektionen.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda organisationen kring grundsärskolan ur ett pedagogiskt-, elev-, ekonomiskt- och organisatoriskt perspektiv. Utredningen ska redovisas i barn- och utbildningsnämnden vid nämndsammanträdet i februari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2018 genomfört tillsyn i Tyresö kommun avseende grundskola, grundsärskola, fritidshem och förskola. Tillsynen inleddes med ett uppstartsmöte den 25 januari 2018 och avslutades med en muntlig återföring den 15 juni 2018.
 
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se till att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten, så kallad regelbunden tillsyn. Tillsynen uppmärksammar hur politiker tar ansvar för kommunens skolor, förskolor och fritidshem. Både kommunala och fristående skolor ingår i tillsynen. Målet och utgångspunkten är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.
 
Viktigt att nämna är att Skolinspektionen i sina beslut ger en kortfattad helhetsbedömning av verksamheten med hänvisning till lagtext, samt en beskrivning av verksamhetens bristområde och motivering till bedömningen. Starka sidor lyfts inte fram i inspektionsbesluten.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Beslut för förskola.pdf
Beslut för fritidshem.pdf
Beslut för grundsärskola.pdf
Beslut förskoleklass och grundskola.pdf

§65 Granskning av Tyresö förskola

Dnr 2018/BUN 0079 40
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Granskningsrapporten för Tyresö förskola noteras.
2. Tyresö förskola ska upprätta skriftliga rutiner för barn i behov av särskilt stöd och barn med annat modersmål än svenska. Detta följs upp av kvalitetsenheten vid uppföljande granskning.
3. Tyresö förskola ska senast den 30 september 2018 upprätta handlingsplaner för krishantering. Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp detta.
4. Tyresö förskola ska senast den 31 oktober 2018 upprätta och redovisa en aktuell plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen ska redovisas till kvalitetsenheten.
5. Tyresö förskola ska senast den 31 oktober 2018 redovisa en plan för sitt systematiska kvalitetsarbete. Planen ska redovisas till kvalitetsenheten.
 
Beskrivning av ärendet
Granskningsrapporten visar att Tyresö förskola har ett väl förankrat värdegrundsarbete som håller god kvalitet. Förskolan har ett tematiskt arbetssätt vilket inkluderar läroplanens målområden. Både det enskilda barnets utveckling och barngrupperna framhålls i den dokumentation som finns på Tyresö förskola. I den dagliga förskoleverksamheten får barnen möjlighet att påverka flertalet delar av dess verksamhet. Därtill är vårdnadshavarna till stora delar mycket nöjda med miljön och verksamheten.
 
Samtidigt har Tyresö förskola utvecklingsområden. Rutinerna för arbete med barn i behov av särskilt stöd och barn med annat modersmål behöver förtydligas. Granskningsrapporten uppmärksammar att lärmiljön på förskolan kan utvecklas för att öka barnens möjlighet till utvecklig, lärande och självständighet. Tydlig information kring alternativ omsorg vid APT och planeringsdagar bör skapas. Granskningsrapporten lyfter även fram att handlingsplaner för krishantering saknas.
 
Granskningsrapporten framhåller ett antal brister i förskolans verksamhet. Det systematiska kvalitetsarbetet är i behov av förbättringsarbete och en plan mot kränkande behandling och diskriminering saknas.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Tyresö förskola 2018.pdf

§66 Granskning av förskolan Strandpärlan

Dnr 2018/BUN 0080 013
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Granskningsrapporten av förskolan Strandpärlan noteras.
2. Förskolan Strandpärlan ska upprätta skriftliga rutiner kring barn i behov av särskilt stöd och barn med annat modersmål än svenska. Detta följs upp av kvalitetsenheten vid uppföljande granskning.
3. Förskolechefen för förskolan Strandpärlan ska redovisa hur arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras och implementeras i verksamheten. Redovisning görs till kvalitetsenheten senast den 31 oktober 2018.
 
Beskrivning av ärendet
Rapporten visar att förskolan Strandpärlan har en inom- och utomhusmiljö som stimulerar, utmanar och främjar barnens utveckling och lärande. Pedagogerna har ett arbetssätt som i hög grad ger goda förutsättningar för barns möjligheter att få utforska och vara kreativa. Förskolans värdegrundsarbete är väl förankrat hos pedagogerna och håller god kvalité. Barnen har till viss del möjlighet till inflytande i verksamheten och vårdnadshavarna är till stora delar mycket nöjda med miljön och verksamheten.
 
Förskolan Strandpärlan behöver förtydliga befintliga rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd och barn med annat modersmål än svenska. Ett ytterligare utvecklingsområde är att tydlig information kring alternativ barnomsorg vid APT och planeringsdagar bör skapas.
 
Granskningsrapporten framhåller att brister finns med det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan, vilket kan förbättras och stärkas.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Strandpärlan 2018.pdf

§67 Granskning av förskolan Slottsvillan

Dnr 2018/BUN 0081 013
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Granskningsrapporten för förskolan Slottsvillan noteras.
2. Förskolan Slottsvillan ska upprätta skriftliga rutiner kring barn i behov av särskilt stöd och för barn med annat modersmål än svenska. Detta följs upp av kvalitetsenheten vid uppföljande granskning.
3. Förskolan Slottsvillan ska upprätta och redovisa en aktuell plan mot kränkande behandling och diskriminering, som senast den 31 oktober 2018 redovisas till kvalitetsenheten.
4. Förskolechefen för förskolan Slottsvillan ska redovisa hur arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras och implementeras i verksamheten. Redovisningen görs till kvalitetsenheten senast den 31 oktober 2018.
 
Beskrivning av ärendet
Rapporten visar att förskolan Slottsvillan har en inom- och utomhusmiljö som stimulerar, utmanar och främjar barnens utveckling och lärande. Pedagogerna på förskolan har ett väl förankrat värdegrundsarbete som håller god kvalité. På förskolan finns goda exempel på dokumentation som visar på både det enskilda barnets utveckling och barngruppen i sig. Barnen har inflytande över planering, arbetssätt och innehåll. Rapporten visar även att vårdnadshavarna till stora delar är mycket nöjda med miljön och verksamheten.
 
Utvecklingsområden som lyfts fram är att förskolan Slottsvillan behöver förtydliga rutinerna för arbetet med barn i behov av särskilt stöd och barn med annat modersmål än svenska. Därtill behöver förskolan skapa tydlig information kring alternativ omsorg vid APT och planeringsdagar.
 
Rapporten framhåller att en aktuell plan mot kränkande behandling och diskriminering för förskolan Slottsvillan saknas och att det systematiska kvalitetsarbetet behöver förbättras och stärkas.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Slottsvillan 2018.pdf

§68 Granskning av förskolorna Båten och Sagan

Dnr 2018/BUN 0082 013
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Granskningsrapporterna för Norra centrums förskolor Båten och Sagan noteras.
2. Norra Centrums förskolor Båten och Sagan ska upprätta skriftliga rutiner kring barn i behov av särskilt stöd och barn med annat modersmål än svenska. De skriftliga rutinerna redovisas till kvalitetsenheten senast den 31 oktober 2018.
 
Beskrivning av ärendet
Granskningsrapporterna visar att Norra centrums förskolor Båten och Sagan har väl fungerande verksamheter. Miljön inomhus är stimulerande och stödjer barnens utveckling och lärande. Barnen har inflytande och får ta ansvar utifrån mognad. Det systematiska kvalitetsarbetet har god struktur och utvecklas. Vårdnadshavarna är till stora delar mycket nöjda med verksamheten. 
 
De utvecklingsområden som finns är dokumentation av barngruppen samt barnens enskilda lärande och utveckling. Rutinerna för arbetet med barn i behov av särskilt stöd behöver även förtydligas. Ett förbättrat arbetssätt kring barn med annat modersmål än svenska behöver utvecklas.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport förskolan Båten 2018.pdf
Granskningsrapport förskolan Sagan 2018.pdf

§69 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0027
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Information om pågående uppdrag noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, 2015/KS 0324, § 160. Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande sju stycken pågående uppdrag.
 
Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt. Sammanställningen innehåller även avslutade uppdrag för att åskådliggöra helhetsbilden när det gäller nämndens uppdrag till förvaltningen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående uppdrag augusti 2018.pdf
Redovisning av pågående uppdrag BUN augusti 2018.pdf

§70 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2018/BUN 0062 010
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Redovisningen av statsbidrag noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt rutin redovisar barn- och utbildningsförvaltningen ärendehantering av statsbidrag till varje nämndsammanträde.
 
Sedan föregående rapportering har nedanstående ärenden hanterats.
 
Bidragsbeslut från Skolverket:
- Omsorg under kvällar, nätter och helger, beviljat belopp enligt ansökan 1 100 000 kronor.
- Lågstadiesatsningen delvis beviljad, belopp 10 114 816 kronor.
- Fritidshemssatsningen delvis beviljad, belopp 3 122 491 kronor.
- Mindre barngrupper delvis beviljad, belopp 1 362 000 kronor.
 
Omprövat bidragsbeslut från Skolverket:
Tyresö kommun har på egen begäran bett att Skolverket ska ompröva ett beslut om statsbidraget Specialpedagogik för lärande. Nytt beviljat belopp 424 200 kronor.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag.pdf
Sammanställning av statsbidrag augusti 2018.pdf

§71 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005 003
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Anmälan av fattade delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning (2017/BUN0117, 2017-09-20 § 72) ger barn- och utbildningsnämnden delegation att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde. Sådana beslut ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Delegationsbeslut barn- och elevhälsan juli 2018.pdf

§72 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2018/BUN 0003 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§73 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen augusti 2018.pdf

§74 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.
Beslut/Protokollsutdrag
§74_prot_20180829.pdf (110 kb)

§75 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden till barn -och utbildningsnämnden noteras.
 
Bilagor
Revisionsskrivelse.pdf
Revisionsrapport - Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Kvalitetsuppföljning 2018 förskolorna Loket och Ringen.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-06-14 § 62.pdf