Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2013-12-05

Sammanträde 2013-12-05

Datum
Klockan
Plats

88 X - Strandskyddsdispens för bastu

89 X - Olovligt uppförande av nöjesattraktioner

90 Kumla 3:1130, Trädgårdsvägen 28 - Uppförande av murar

91 Ägnö 1:1, Kälkviken - Nybyggnad av fritidshus och uthus samt rivningslov

92 Bollmoragården 4, Bollmora gårdsväg 1 - Nybyggnad av livsmedelsbutik

93 Näsby 4:1583, Långsjövägen 49A - Nybyggnad av enbostadshus

94 Kumla 3:204, Vendelsövägen 10A - Nybyggnad av flerbostadshus

95 Kopparen 10, Björkbacksvägen 4B - Tidsbegränsat lov för backstuga

96 Bollmora 2:1, Dalskolan - Tidsbegränsat lov för förråd

97 Lastilen 5, Strömfallsvägen 4 - Tillbyggnad av industribyggnad

98 Strand 1:566, Strandvägen 92 - Trädfällning

99 X - Nybyggnad av fritidshus

100 Strand 1:1 & 1:2, Öringesjön/Slumnäsvägen - Strandskyddsdispens för vattenomsättare

§87 Information

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg redovisar statistik för november.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

§88 Dispens från strandskydd för nybyggnad av bastu

2013BNS0179

Byggnadsnämndens beslut

1. Ärendet återremitteras för vidare utredning då sökanden begärt anstånd.

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 10 maj 2013 och avser nybyggnad av bastu med en byggnadsarea om 15 m2 och en altan samt dispens från strandskydd. Byggnaden är tänkt att placeras utanför den sammanhållna bebyggelsen på fastigheten. Området där byggnaden placeras kan inte anses ianspråktaget. Förslaget skulle ha en avhållande effekt på allmänhetens tillgång till platsen.

Ärendet återremitterades för utformande av beslutsformulering vid byggnadsnämndens sammanträde den 6 november.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås återremittera ärendet för vidare utredning då sökanden begärt anstånd.

§89 Olovligt uppförande av nöjesattraktioner

2013BNS0246

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 11 kap. 20, 37 §§ plan- och bygglagen, (2010:900), PBL. föreläggs ägaren till fastigheten Bussen 5, Bussen 5 AB, att vid vite om
300 000 kronor, senast inom 3 månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, vidtar rättelse genom att ta bort attraktionerna " Coaster double - vortex" och "Flying bus".

2. Om rättelseföreläggandet att ta bort attraktionerna inte följs, får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § PBL besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

3. Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten enligt 11 kap. 40 § PBL.

Beskrivning av ärendet

Ansökan om uppförande av nöjespark inkom till bygglovenheten den 25 februari 2013. Bygglovenhetens bedömning var att bygglov ej kunde beviljas för uppförande av nöjesparksattraktioner då området enligt detaljplane-bestämmelserna är avsett för småindustri.
Sökande återtog sin bygglovansökan den 19 april 2013.
Anmälan om olovligt uppförande av nöjesattraktioner inkom den 27 maj 2013. Byggnadsnämnden beslutade om förbud mot fortsatt arbete den 2 juli 2013.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås med stöd av 11 kap. 20, 37 §§ PBL förelägga fastighetsägaren att vid vite vidta rättelse och ta bort attraktionerna samt att om rättelseföreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § PBL besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

§90 Uppförande av murar

Dnr: 2013BNS0379

Kumla 3:1130, Trädgårdsvägen 28

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov i efterhand beviljas för tre murar med stöd av 8 kap. 11 § äldre plan- och bygglagen, (1987:10) ÄPBL.

2. Med stöd av 10 kap 4 § ÄPBL påförs Liljestrand Fastigheter AB, ägaren till fastigheten Kumla 3:1130 då murarna uppfördes, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 696) kronor = 14 784 kronor för del av mur som uppförts utan bygglov i gräns mot fastigheten X och X samt för mur som uppförts i gräns mot fastigheten X och X.

3. Avgift: Bygglov:   3 696 kronor
                  Kungörelse:      273 kronor
                  Summa avgifter:   3 969 kronor (faktureras separat)

       Byggnadsavgiften betalas till länsstyrelsen, se information under rubriken
       Upplysningar.

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom den 2 september 2013 och avser bygglov i efterhand för uppförande av tre murar. Bygglov beviljades den 23 augusti 2007 § 104 för en av murarna. Beslutet upphävdes efter överklagande av länsstyrelsen då muren var placerad på prickmark. Länsstyrelsen beslut överklagades till förvaltningsrätten som i dom meddelade att länsstyrelsen beslut stod fast.
Förvaltningsrättens beslut överklagades till kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd.

Även de resterande två murarna som är olovligt uppförda är placerade på prickmark.

Detaljplanen har nu ändras och prickmarken är upphävd i det område som murarna är placerade på.

Upplysningar

Byggnadsavgiften ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, bankgiro: 5052-4644, inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser byggnadsavgift samt fastighetsbeteckningen.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov i efterhand för murar med stöd av 8 kap. 11 § ÄPBL samt att debitera fastighetsägaren en byggnadsavgift med stöd av 10 kap 4 § ÄPBL.

§92 Nybyggnad av livsmedelsrubrik

Dnr 2013BNS0306

Bollmoragården 4, Bollmora gårdsväg 1

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov för livsmedelsbutik beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

2. Bygglov för kundvagnsgarage beviljas med stöd av 9 kap. 30 § (2010:900), PBL.

3. Bygglov för parkering beviljas med stöd av 9 kap. 30 § (2010:900), PBL.

4. Bygglov för murar beviljas med stöd av 9 kap. 30 § (2010:900), PBL.

5. Marklov för sprängning och schaktning enligt 9 kap. 35 § (2010:900), PBL.

6. Rivningslov ges enligt 9 kap. 34 § (2010:900), PBL.

7. Som villkor för beslutet gäller följande:
Beslut om bygglov förutsätter att fastighetsbildningsärende gällande Tyresö Bollmoragården 4 och Nacka Älta 38:1 vunnit laga kraft.

8. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
      Namn: Jonas Karlsson
      Adress: Storgatan 26, 312 30 Laholm
      Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen  
      (2010:900).

9. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 129 584 kronor
                  Kungörelse:                              273 kronor
                  Summa avgifter:                        129 857 kronor (faktureras 
                  separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 8 juli 2013 och avser en livsmedelsbutik i ett plan med ett entresolplan för personalutrymmen. Butikslokalen har en byggnadsarea om 3 167 m2 . Förslaget avser även uppförande av två kundvagnsgarage samt en parkeringsplats för 107 bilar varav två handikapplatser, 14 personalplatser och två cykelparkeringar. Ansökan avser även ett plank, tre murar och markarbeten på den del av fastigheten som innan förrättning tillhörde Nacka kommun.

Upplysningar

Åtgärden kräver tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddstillstånd.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov för livsmedelsbutik, kundvagnsgarage, murar samt parkering med stöd av 9 kap. 30 § PBL. Vidare föreslås byggnadsnämnden bevilja marklov för sprängning och schaktning enligt 9 kap. 35 § PBL, rivningslov enligt 9 kap. 34 § PBL samt att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig. Byggnadsnämnden föreslås också villkora beslutet beträffande fastighetsbildningen som ska ha vunnit laga kraft för att beslutet ska gälla.

§93 Nybyggnad av enbostadshus

Dnr 2013BNS0494

Näsby 4:1583, Långsjövägen 49A

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
      Namn: XX
      Adress: X
      Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen 
     (2010:900).

4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 23 140 kronor
            Grannhöran:                          2 670 kronor
            Kungörelse:_                             273 kronor
            Summa avgifter:                        26 083 kronor
            (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan om bygglov av enbostadshus inkom till bygglovenheten den 25 oktober 2013 och avser nybyggnad av enbostadshus i en våning med inredd vind med en byggnadsarea om 115,5 m2.

Fastigheten ligger i ett område som saknar detaljplan

Förhandsbesked om bygglov och avstyckning meddelades av byggnadsnämnden den 19 maj 2010 § 96.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL samt att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

§94 Nybyggnad av flerbostadshus

Dnr 2013 BNS0387

Kumla 3:204, Vendelsövägen 10A

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL för nybyggnad av flerbostadshus med en byggnadsarea om 184 m2 i två våningar med inredd vind.

2. Med stöd av 9 kap. 31 b § PBL (2010:900) ges marklov för åtta parkeringsplatser på prickmark varav en för rörelsehindrad.

3. Rivningslov för lokal ges enligt ansökan med stöd av 9 kap. 34 § PBL (2010:900).

4. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: XX
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen.

5. Avgift: Bygglov:   14 952 kronor
            Tekniskt samråd:   17 444 kronor
            Rivningslov:     8 900 kronor
            Grannhöran:     2 670 kronor
            Detaljplanavgift: 195 800 kronor
            Kungörelse:        273 kronor
            Summa avgifter:  240 039 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 4 september 2013 och avser rivning av befintlig huvudbyggnad samt nybyggnad av flerbostadshus i två våningar med inredd vind. Huset har en byggnadsarea om 184 m2 och består av 11 lägenheter i storleksordningen 24-69 m2. Ansökan avser också bygglov för anläggande av åtta parkeringsplatser varav en är för rörelsehindrad.
Ansökan strider mot detaljplanens bestämmelser då parkeringsplatserna placerats prickmark.

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen). 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 §, PBL för nybyggnad av flerbostadshus samt att med stöd av 9 kap. 31 b § PBL  bevlja marklov för åtta parkeringsplatser på prickmark. Vidare föreslås byggnadsnämnden att bevilja rivningslov för lokal med stöd av 9 kap. 34 § PBL samt att godkänna byggherrens förslag till kontrollplan.

§95 Tidsbegränsat lov för backstuga

Dnr 2007MB0492

Kopparen 10, Björkbacksvägen 4B

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av äldre plan- och bygglagen (1987:10) 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 200 000 kronor föreläggs Tyresö kommun, ägaren till fastigheten Kopparen 10, att ta bort backstugan som beviljades i tillfälligt lov den 2 juli 2007 § B147 och den 9 september 2008 § 169, senast 6 månader efter mottagandet av beslutet.

2. Med stöd av äldre plan- och bygglagen 10 kap. 22 § överlämnas beslutet till Lantmäteriets Inskrivningsmyndighet för anteckning i fastighetsregistret.

Beskrivning av ärendet

Bygglov för tillfällig åtgärd för "backstuga" att användas till omsorgsboende beviljades den 2 juli 2007 § B147. Ändring av beviljat bygglov lämnades den 9 september 2008 § 169. Ändringen avsåg justerad placering och lovet upphörde att gälla 2010. Byggnaden är fortfarande kvar på fastigheten.

En ansökan om förlängning av tillfälligt lov för backstugan inkom till bygglovenheten den 30 oktober 2013. Eftersom det tidsbegränsade lovet har gått ut är det inte möjligt att bevilja en förlängning och då fastigheten enligt gällande detaljplan endast får användas för industriändamål är det olämpligt med ett omsorgsboende.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås med stöd 10 kap 14, 15 och 18 §§ ÄPBL (1987:10) förelägga fastighetsägaren att vid vite ta bort backstugan samt att överlämna beslutet till Inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret.

§96 Tidsbegränsat lov för förråd och miljöhus

2013BNS0179

Bollmora 2:1, Dalskolan

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 10 kap 14, 15 och 18 §§ äldre plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL vid vite av 200 000 kronor föreläggs Tyresö kommun, ägaren till fastigheten Bollmora 2:1, att ta bort förråd och miljöhus, som beviljades i tidsbegränsat lov den 28 september 2000 § 232 och 24 oktober 2005 § B297, senast 6 månader efter mottagandet av beslutet.

2. Med stöd av 10 kap. 22 § ÄPBL överlämnas beslutet till Lantmäteriets Inskrivningsmyndighet för anteckning i fastighetsregistret.

Beskrivning av ärendet

Bygglov för tillfällig åtgärd för förråd och miljöhus beviljades 28 september 2000 § 232 att gälla till den 28 september 2005. Förlängning av lovet beviljades 24 oktober 2005 § B297 att gälla till 24 oktober 2010. Byggnaderna, som delvis är placerade på prickmark och parkmark, står fortfarande kvar på fastigheten.

En ansökan om förlängning av det tidsbegränsade lovet inkom till bygglovenheten den 15 oktober 2013 men eftersom det enligt plan- och bygglagen (2010:900) inte går att förlänga ett tidsbegränsat bygglov mer än 10 år är det inte möjligt att bevilja en förlängning. Det är inte heller lämpligt att placera byggnaderna på prickmark och parkmark. Eftersom byggnaderna dessutom behöver finnas permanent uppmanades sökanden att återta sin ansökan och ansöka om planändring.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås att med stöd av 10 kap 14, 15 och 18 §§  ÄPBL vid vite av 200 000 kronor förelägga fastighetsägaren ta bort förråd och miljöhus samt att med stöd av 10 kap. 22 § ÄPBL överlämna beslutet till Inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret.

§97 Tillbyggnad av industribyggnad

2013BNS0472

Lastbilen 5, Strömfallsvägen 4 

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
      Namn: XX
      Adress: X
      Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL (2010:900).

3. Avgift: Bygglov: 23 603 kronor
                  Tekniskt samråd: 32 396 kronor
                  Grannhörande:   2 670 kronor
                  Kungörelse:      273 kronor
                  Summa avgifter: 58 942 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 21 oktober 2013 och avser tillbyggnad av industribyggnad. På fastigheten finns idag en industribyggnad med en byggnadsarea om 2 271 m2. Av denna area är 233 m2 placerad på prickmark.

Förslaget avser en tillbyggnad om 1 186 m2 till en sammanlagd byggnadsarea om 3 457 m2. Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas med 60 % av dess area eller 3 440 m2. Förslaget innebär därmed att fastigheten bebyggs med 17 m2 mer än vad detaljplanen tillåter.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

För att uppfylla kraven i Boverkets byggregler angående tillgänglighet ska en hiss installeras i tillbyggnaden. 

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås att med stöd av 9 kap. 31 b § PBL bevilja bygglov och att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

§98 Trädfällning

2013BNS0383

Strand 1:566, Strandvägen 92-94

Byggnadsnämndens beslut

1. Marklov för trädfällning vägras med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.

2. Avgift: 3 200 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 3 september 2013 och avser fällning av en tall inom n2 område. Detaljplanen definierar n2 som "Värdefullt naturområde och marklov krävs för gallring och trädfällning.
Sedan tidigare har bygglov beviljats för nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten. I bygglovet ingick anläggandet av en slänt och byggherren befarar nu att rötter till tallen kommer att grävas av och trädets stöd försvagas vid anläggandet av slänten.
Inom aktuellt område har, i samråd med kommunekologen, fällning/gallring av ett femtiotal träd beviljats vid fyra tillfällen mellan september 2011 och april 2013.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås att med stöd 9 kap. 35 § PBL vägra marklov för trädfällning.

§99 Nybyggnad av fritidshus

2013BNS0401

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov vägras med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, (2010:900) PBL.
2. Avgift: 3 800 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 12 september 2013 och avser nybyggnad av fritidshus om 59,9 m2 bruttoarea.
Rivningslov för fritidshus beviljades den 16 december 2011 § B492.
Sökanden har angett att den rivna byggnaden hade förstörts genom sättningar i grund och genom inträngande vatten i tak. I sin ansökan om nybyggnad av fritidshus hänvisar sökanden till att planen medger enligt mom 4 att ny byggnad med samma bruttoarea får uppföras om denna förstörts eller väsentligt skadats av våda.

Bygglovenheten bedömer att detaljplanebestämmelse mom 4 kan tillämpas endast efter att våda har inträffat och att våda innebär olyckshändelse. Den föreslagna byggnaden strider mot detaljplanen genom överskriden bruttoarea om 9,9 m2 eller 19,8 % och taklutningen avviker från planbestämmelsen med 3 grader.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås att med stöd 9 kap. 30 § PBL vägra bygglov.

§100 Dispens från strandskydd för installation av vattenomsättare

2013BNS0481

Strand 1:1 & 1:2, Öringesjön/Slumnäsvägen

Byggnadsnämndens beslut

1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken (1998:808) ges, med stöd av 7 kap. 18b § Miljöbalken, för vattenomsättare.

2. Ingen tomtplatsbestämning görs eftersom strandskyddsdispensen avser en vattenomsättare.

3. Avgift: Strandskyddsdispens: 8 900 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 17 oktober 2013 och avser strandskyddsdispens för installation av en sjöförlagd vattenluftare i Öringesjön. Syftet är att vattenomsättaren lokalt ska avhjälpa episoder med syrebrist i sjön. Vattenluftaren kommer att placeras i den södra delen av sjön. En anslutande sjöförlagd elledning kommer att dras till anslutningspunkt vid Slumnäsvägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inhämtat tillstånd för detta från fastighetsägaren.

Upplysningar

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

För vissa mindre vattenverksamheter kan det krävas en anmälan till länsstyrelsen.

Det kan även krävas dispens från förbud om maskindriven farkost.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808), med stöd av 7 kap. 18b § miljöbalken, för vattenomsättare samt att inte bestämma tomtplats.

§101 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

Bilaga

Delegationsbeslut.

§102 Meddelanden

Fastighet X
Byggnadsnämnden har av länsstyrelsen beretts tillfälle att yttra sig över klagandes preskriptionsinvändning.

Fastighet X
Överklagande av mark- och miljödomstolens dom den 11 september 2013 i mål M 1538-13. Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Fastighet X
Protokoll från mark- och miljödomstolens syn på fastigheten den 6 november 2013.

Fastighet X
Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 21 februari 2013 § 20 om ändrad placering av förråd. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastighet X
Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 29 mars 2012 § 36 att avslå ansökan om om- och påbyggnad av enbostadshus. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastighet X
Överklagande av länsstyrelsens beslut den 26 oktober 2012 i ärende 4032-18792-2011. Mark- och miljödomstolen bifaller överklagandet och upphäver beslutet om föreläggande.

Fastighet X
Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 29 september 2011 § 120 om tillbyggnad av brygga och anordnande av båttvätt. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastighet X
Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 6 september 2012 § 84 om ändring av brygga. Länsstyrelsen avslår överklagandena.