Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2014-04-24

Sammanträde 2014-04-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

32 X - Olovligt anordnande av solceller på tak och bygglov i efterhand

33 X - Olovligt uppförd mur och bygglov i efterhand

34 Näsby 4:1472, Lövskogsvägen 1/Barrskogsvägen 4, 6, 9 och 11 - Nybyggnad flerbostadshus, 3 punkthus, 1 lamellhus med tillhörande komplementbyggnader

35 Kumla 3:1264, Trollbäcksvägen - Nybyggnad av mast och två teknikbodar

37 Tyresö 12:4, Klockargårdsvägen 20 - Dispens från strandskydd för nybyggnad av brygga

38 X - Marklov i efterhand samt bygglov för mur

40 Meddelanden

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 (1) Byggnadsnämnden 2014-04-26

§31 Information

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen och informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nämndsekreterare Johanna Nyrén Andersson informerar om budgetuppföljning och redovisar statistik för mars.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

§32 Olovligt anordnande av solceller på tak och bygglov i efterhand

Dnr: 2013BNS0515/231
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov, startbesked, fastställande av kontrollplanen och slutbesked ges i efterhand för solceller med stöd av 9 kap. 30 § och 10 kap. 23 och 34 §§ plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 

2. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL (2010:900) debiteras ägaren till fastigheten X, en byggsanktionsavgift om 2 781 kronor.

3. Avgift: Bygglov:        1 869 kronor
              Kungörelse:           272 kronor
              Byggsanktionsavgift:   2 781 kronor
              Summa avgifter:        4 922 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 1 november 2013 och avser anordnande av 40 m2 solceller på taket på ett tvåbostadshus. Sökanden meddelade i skrivelse som inkom till bygglovenheten den 8 november 2013, att solcellerna anlades redan under sommaren 2013 och att ansökan avser bygglov i efterhand.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov, startbesked, fastställande av kontrollplanen och slutbesked i efterhand för solceller med stöd av 9 kap. 30 § och 10 kap. 23 och 34 §§ PBL (2010:900). Vidare föreslås byggnadsnämnden att debitera fastighetsägaren en halverad byggsanktionsavgift.

§33 Olovligt uppförande av stödmur samt bygglov i efterhand

Dnr: 2013BNS0328/231
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov, startbesked och slutbesked ges i efterhand för en cirka 65 meter lång mur med stöd av 9 kap. 30 § och 10 kap. 23 och 34 §§ plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL (2010:900) debiteras ägaren till fastigheten X, en byggsanktionsavgift om 22 250 kronor.

3. Avgift: Bygglov i efterhand:                 4 094 kronor
              Kungörelse:                        273 kronor
              Byggsanktionsavgift:              22 250 kronor
              Summa avgifter:                   26 617 kronor
Jäv
Barbro Nordlöf (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 19 juli 2013 och avser bygglov i efterhand för stödmur.

Den 8 november 2012 § B883 beviljades bygglov för nybyggnad av enbostadshus och marklov för en sänkning av marken på fastighetens sydvästra del. Enligt ritningar skulle marken släntas av cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen. Vid ett arbetsplatsbesök på fastigheten konstaterades att marklovet inte följts och att en stödmur hade byggts i fastighetsgränsen. Stödmuren är lokaliserad till fastighetens sydvästra del, men det löper en mur/kantsten runt hela fastigheten. Stora delar av den är inte bygglovpliktig på grund av dess relativt låga höjd. Som högst är muren cirka två meter.

Upplysningar
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov, startbesked och slutbesked i efterhand med stöd av 9 kap. 30 § och 10 kap. 23 och 34 §§ PBL (2010:900) samt att debitera fastighetsägaren en byggsanktionsavgift.

§34 Nybyggnad av fyra flerbostadshus

Dnr: 2013BNS0639/231
 
Näsby 4:1472, Lövskogsvägen 1 samt Barrskogsvägen 4, 6, 9 och 11 

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
      Namn: XX
      Adress: X
      Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen 
      (2010:900).

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 347 100 kronor
               Grannhörande:      1 780 kronor
               Kungörelse:         273 kronor
               Summa avgifter:                         349 153 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 23 december 2013 och avser nybyggnad av tre punkthus i fyra våningar vardera, ett lamellhus i fem våningar, ett garage under mark samt tre komplementbyggnader. Varje punkthus innehåller 16 lägenheter och lamellhuset 38 vilket blir totalt 86 lägenheter.
Komplementbyggnaderna rymmer cykelrum och återvinning Under två av punkthusen och under gården mellan punkthusen byggs ett underjordiskt garage med plats för 48 bilar och 6 motorcyklar. Totalt byggs 211 parkeringsplatser för hela området. Till ansökan hör även murar med en höjd om cirka en meter och en totallängd om 30 meter, dessa placeras på mark som inte får bebyggas.

Husen är den andra etappen i området Tyresö Skogsstad också kallat UR-tomten.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § PBL (2010:900) samt att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

§35 Nybyggnad av 18 meter mast (monopole) och teknikbod

Dnr: 2014BNS0107/231
 
Kumla 3:1264, Trollbäcksvägen/Uddbyvägen 

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) för nybyggnad av en 18 meter hög mast (monopole) med tillhörande teknikbod.

2. Startbesked och fastställande av kontrollplan meddelas med stöd av 10 kap 23-25 §§, PBL (2010:900).

3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
      Namn: XX
      Adress: X
      Kontrollansvarig är certifierad kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § i den  
      äldre plan- och bygglagen (1987:10).

3. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- kontrollplan inkommen 24 februari 2014 fastställs
- utstakning och lägeskontroll krävs i detta ärende

4. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, som underlag för slutbesked:
- intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov
- sakkunnighetsintyg om lägeskotroll

      Observera att när byggnadsverket färdigställts ska begärda handlingar som 
      omfattas av startbeskedet överlämnas till bygglovenheten för utfärdande av
      slutbesked.

5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 14 120 kronor
               Kungörelse:  10 651 kronor
               Summa avgifter:  24 771 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 24 februari 2014 och avser nybyggnad av mast och två tillhörande teknikbodar. Förslaget reviderades den 7 april 2014 till en 18 meter hög mast (monopole) med en tillhörande teknikbod med en sammanlagd area om 1,7 m2. Förslaget avviker från detaljplanen då åtgärden är placerad på mark som är avsedd för park och plantering.
Siteområdet för masten (monopole) och boden är ca 24 m².

Upplysningar
Innan anläggningen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31b § PBL (2010:900) samt att meddela startbesked och godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

§36 Fällning av träd

Dnr: 2013BNS0415/234
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Marklov vägras med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Avgift: Avslag: 1 600 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 19 september 2013 och avser nybyggnad av enbostadshus med pool samt rivning av befintligt fritidshus och marklov för fällning av träd.

Bygglovenheten bedömde att marklov för fällning av träd inte kunde beviljas då den sökta placeringen av enbostadshuset inte påverkas av trädets placering på fastigheten. Sökanden valde då att gå vidare med bygglovet och att behandla marklovet vid ett senare tillfälle. Beslut om bygglov för enbostadshus med pool samt rivning av befintligt fritidshus beviljades den 1 november 2013 § B531.

Upplysningar
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås vägra marklov med stöd av 9 kap. 35 § PBL (2010:900).

§37 Dispens från strandskydd för nybyggnad av brygga Tyresö 12:4, Klockargårdsvägen 20

Dnr: 2013BNS0623/227

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken (1998:808) ges, med stöd av 7 kap. 18 b § Miljöbalken (2009:532), för nybyggnad av brygga.

2. Endast det område som krävs för bryggan får tas i anspråk och användas för det avsedda ändamålet, det vill säga förtöjning av båtar enligt 7 kap. 18 § MB (2009:532).

3. Arbete i vatten ska utföras under perioden 1 september - 31 mars.

4. Dispens ges med villkoret att befintlig brygga rivs för dispensen av uppförandet av den nya ska gälla enligt 16 kap 2 § MB (2009:532).

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 5 december 2013 och avser dispens från strandskydd för nybyggnad av brygga samt rivning av befintlig brygga och uppförande av en ny brygga. 

Bygglovenheten informerade sökande den 2 januari 2014 att bryggan inte var en sådan anläggning som kräver bygglov.

Upplysningar
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § Miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken kan fordras.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås med stöd av 7 kap. 18 b § Miljöbalken (2009:532) medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken (1998:808). Byggnadsnämnden föreslås också besluta att endast det område som krävs för bryggan får tas i anspråk och användas för det avsedda ändamålet enligt 7 kap. 18 § MB (2009:532). Vidare ska arbete i vatten utföras under perioden 1 september - 31 mars samt att dispens ges med villkoret att befintlig brygga rivs för dispensen av uppförandet av den nya ska gälla enligt 16 kap 2 § MB (2009:532).

§38 Uppförande av stödmur samt marklov i efterhand för markuppfyllnad

Dnr: 2013BNS0471/231
 

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov för mur beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Marklov i efterhand beviljas med stöd av 8 kap. 18 § äldre plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10).

3. Med stöd av 11 kap 51 § PBL (2010:900) debiteras ägaren till X, en byggsanktionsavgift om totalt 4 713 kronor för att olovligt utfört en markutfyllnad utan marklov.

4. Startbesked och fastställande av kontrollplan meddelas med stöd av 10 kap 23-25 §§, plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked:  4 085 kronor
               Marklov:   8 400 kronor
               Byggsanktionsavgift:  4 713 kronor
               Kungörelse:      272 kronor
               Summa avgifter:                       17 470 kronor (faktureras separat)     

Beskrivning av ärendet
En anmälan om olovligt uppförande av mur samt olovlig markuppfyllnad inkom till bygglovenheten den 8 maj 2013.

Vid besiktning på fastigheten den 5 juni 2013 konstaterades att utfyllnad av fasigheten samt att mur utförts utan beviljat mark- eller bygglov.

Ansökan om bygglov för en ny mur samt marklov i efterhand för uppfyllnaden inkom till bygglovenheten den 15 oktober 2013.

Då åtgärden avseende uppfyllnaden av marken är utförd före den 2 maj 2011 så kommer ärendet i den delen behandlas enligt den äldre plan och bygglagen.

Upplysningar
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov för mur med stöd av 9 kap. 30 §   PBL (2010:900) samt att bevilja marklov i efterhand med stöd av 8 kap. 18 §  ÄPBL (1987:10). Vidare föreslås byggnadsnämnden att med stöd av 11 kap 51 § PBL (2010:900) debitera fastighetsägarena en byggsaktionsavgift och att meddela startbesked och fastställa kontrollplan med stöd av 10 kap 23-25 §§, PBL (2010:900).

§39 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

Bilaga
Delegationsbeslut.

§40 Meddelanden

Fastigheten X
Överklagande av mark- och miljödomstolens dom den 12 december 2013 i mål nr P 5672-13. Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Skrivelse med skadeståndsanspråk genom fastighetsägarens ombud, holmgrenhansson advokatbyrå AB inkom till bygglovenheten den 10 april 2014.

Fastigheten X
Överklagande av länsstyrelsens beslut den 7 november 2013 i ärende nr 4032-12807-2012. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Fastigheten X
Överklagande av länsstyrelsens beslut den 11 juli 2013 i ärende nr 4032-8395-2011. Mark- och miljödomstolen upphäver byggnadsnämndens beslut från den 24 februari 2011 § 15 i den del som avser byggnadsavgift. I övrigt avslås överklagandet.

Fastigheten X
Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 5 december 2013 § 99 att avslå ansökan om bygglov för fritidshus. Länsstyrelsen bifaller överklagandet och återförvisar ärendet till nämnden för handläggning.