Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2016-09-22

Sammanträde 2016-09-22

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Byggnadsnämndens delårsrapport 2 2016

3 X - Yttrande avseende startbesked för tillbyggnad av enbostadshus i mål P2500-16

4 Forellen 4, Regnbågsgatan, Vårflodsgatan, Rimfrostgränd & Simgatan - Nybyggnad av flerbostadshus

5 X - Strandskyddsdispens i efterhand för brygga

6 Bollmora S:4, Stallvägen 2 - Rivning och nybyggnad av nätstation

7 Bollmora 2:1, Tranbärsvägen 3 - Rivning och nybyggnad av nätstation

8 Bollmora 2:1, Akvarievägen 65 - Rivning och nybyggnad av nätstation

9 Bollmora 2:1, Slåttervägen/Korallvägen - Rivning och nybyggnad av nätstation

10 Bollmora 2:1, Rönnbärsvägen - Rivning och nybyggnad av nätstation

11 Bollmora 2:1, Morellvägen - Rivning och nybyggnad av nätstation

§58 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§59 Byggnadsnämndens delårsrapport 2 2016

Dnr 2016BNS0280 042

Byggnadsnämndens beslut
- Byggnadsnämnden beslutar godkänna delårsbokslut 2 2016.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Johan Forsberg redovisar delårsbokslut 2 (aktbilaga) för byggnadsnämnden. I delårsbokslutet redovisas det ekonomiska resultatet och måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet de åtta första månaderna av 2016.

§60 Yttrande avseende startbesked för tillbyggnad av enbostadshus i mål nr P2500-16

Dnr 2015BNS0253/202

Byggnadsnämndens beslut
- Bygglovenhetens förslag till yttrande till mark- och miljödomstolen antas.

Beskrivning av ärendet
Den 30 april beviljades bygglov för nybyggnad av enbostadshus på den aktuella fastigheten. Lovet vann laga kraft den 9 juni.

Den 25 juni gavs startbesked för enbostadshuset och startbesked för en lovbefriad tillbyggnad av enbostadshuset om 15 kvm bruttoarea enligt 9 kap. 4a § plan- och bygglagen.

Bygglovenheten gjorde ett arbetsplatsbesök på fastigheten den 28 oktober.

Den 29 oktober inkom en överklagan av den lovbefriad tillbyggnad från ägarna till fastigheten X. De anser att tillbyggnaden inte görs på en befintlig byggnad och ska således inte ses som en tillbyggnad.

Den 3 december beslutade nämnden att avvisa överklagan då ett startbesked bara får överklagas av den sökanden i bygglovsärendet (13 kap. 15 § plan- och bygglagen).

Den 22 mars 2016 beslutade länsstyrelsen att inte ta upp överklagandet för prövning. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen.

Den 18 augusti 2016 blev nämnden förelagd att yttra sig över klagandens skrivelse till MMD. Klaganden vidhåller att tillbyggnaden inte görs på en befintlig byggnad och ska således inte ses som en tillbyggnad, se bilaga.

§61 Forellen 4 - Nybyggnad av flerbostadshus

Dnr 2016BNS0469 231

Forellen 4, Regnbågsgatan, Vårflodsgatan, Rimfrostgränd och Simgatan

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. Åtgärden avviker från detaljplanen sammanfattningsvis på grund av att förråd placeras på de terrasserade taken, takterrassernas placeringar är något förstjutna i jämförelse med detaljplanens markeringar samt att takhöjd i lokal är något lägre än godkänt enligt detaljplanens bestämmelser.

2. Som villkor för beslutet gäller att p-normen uppfylls alternativt att ett bilpoolavtal tecknas, avtalet ska redovisas senast i samband med slutsamråd. Utan tecknat avtal eller uppfylld p-norm utfärdas inte slutbesked.

3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig.
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: X
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen.

4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 243 260 kronor
Kungörelse: 270 kronor
Detaljplaneavgift: 857 648 kronor
Summa avgifter: 1 101 178 kronor (faktureras)
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom den 5 juli 2016.
Ansökan avser nybyggnad av ett L-format flerbostadshus om 6 658 kvadratmeter (kvm) bruttoarea (BTA). Byggnaden skapar ett kvarter på fastigheten tillsammans med ett annat L-format flerbostadhus som byggs av SMÅA.

Förslaget avviker från detaljplanens bestämmelser genom att:
en av lokalerna för centrumändamål har en mindre del som endast har ett avstånd mellan golvets och takets bjälklag på 2,27 meter (m). D.v.s. 1,23 m lägre än enligt detaljplanens godkända höjd del av takterrasser som rymmer hiss, trapphus och förråd har ett täckt tak av sedum istället för öppen pergola förråd om totalt ca 34 kvm BTA placeras på terrasserna, över den enligt detaljplanen godkända byggnadshöjden. Syftet med förråden är att skapa bättre förutsättningar för att vistas på terrasserna med förvaringsyta samt att ge huset bättre förutsättningar för ett fuktsäkert utförande eftersom att smala terrassdelar undviks takterrasser placeras avvikande från detaljplanens egenskapsgränser med som mest 0,7 m.

Under husen byggs ett gemensamt garage i två våningar, ovanpå garaget anläggs en gemensam innergård. Aktuellt hus har som mest 6 plan. Det blir totalt 69 stycken lägenheter i storlekar från ett till tre rum och kök.

De lägre byggnadsvolymerna mellan de plåtinklädda volymerna kläs i cederträspån med en rundad profil. Vid de indragna balkongerna kläs fasaden med vitlaserad träpanel. Fasaderna på byggnadsvolymerna med sadeltak kläs i cortenplåt. Kvarteret avslutas på vardera sida med byggnadsvolymer klädda i mattlackad grafitgrå plåt. Under sadeltaken inryms gemensamma takterrasser med ett pergolatak av mattlackad antracitgrå sträckmetall. Metallen ska täckas med klätterväxter.

Förutsättningar
Fastigheten ligger i ett område som omfattas av detaljplan 445, bestämmelserna anger bland annat att lokaler för centrumändamål ska ha ett avstånd mellan golvets och takets bjälklag på minst 3,5 m. Takterrass ska utföras som öppen pergola, enbart gavlar får utföras täta. Byggnadshöjden får vara max +48 m från nollplanet, utöver byggnadshöjden får hiss, trapphus och pergola utföras.

Fastigheten har en area om 25 549 kvm.

§62 Strandskyddsdispens i efterhand för brygga - ärendet utgår

§63 Bollmora S:4 - Rivning och nybyggnad av nätstation

Dnr 2016BNS0453 231

Bollmora S:4, Stallvägen 2

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § p. 1 plan- och bygglagen. Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då nätstationen placeras på prickmark.

2. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

4. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

5. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Kontrollplanen inkommen 2016-06-14 och rivningsplan inkommen 2016-08-11 fastställs.

Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked:
- Intyg från byggherren att kontrollplanen och rivningsplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov och rivningslov.
- Lägeskontroll utförd av behörig mättekniker.

6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 5741 kronor
Grannehörande 2658 kronor
Kungörelse: 271 kronor
Summa avgifter: 8670 kronor (faktureras)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har sökt rivningslov för rivning av nätstation och bygglov för nybyggnad av nätstation. Nätstationen har en byggnadsarea om 7,4 m2. .Nätstationen utförs i grön färg med NCS-kod: S6005-G50Y. Nätstationen krävs för att kunna försörja området med el.

Förutsättningar
Föreslagen placering är inom område som omfattas av detaljplan 98 som vann laga kraft
1963-01-11.

Föreslagen byggnation avviker från gällande detaljplan genom att:
- nätstationens totala byggnadsarea placeras på prickmark som enligt detaljplanen inte får bebyggas

§64 Bollmora 2:1 - Rivning och nybyggnad av nätstation

Dnr 2016BNS0452 231

Bollmora 2:1, Tranbärsvägen 3

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § p. 1 plan- och bygglagen. Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då nätstationen placeras på allmän plats parkmark.

2. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

4. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

5. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Kontrollplanen inkommen 2016-06-14 och rivningsplan inkommen 2016-08-11 fastställs.

Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked:
- Intyg från byggherren att kontrollplanen och rivningsplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov och rivningslov.
- Lägeskontroll utförd av behörig mättekniker.

6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 5741 kronor
Grannehörande 2658 kronor
Kungörelse: 271 kronor
Summa avgifter: 8670 kronor (faktureras)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har sökt rivningslov för rivning av nätstation och bygglov för nybyggnad av nätstation. Nätstationen har en byggnadsarea om 4,9 m2.Nätstationen utförs i grön färg med NCS-kod: S6005-G50Y. Nätstationen krävs för att kunna försörja området med el.

Förutsättningar
Planförutsättningar
Föreslagen placering är inom område som omfattas av detaljplan 95 som vann laga kraft
1962-01-18.

Föreslagen byggnation avviker från gällande detaljplan genom att:
- nätstationen placeras på allmän plats parkmark

Om en ansökning avser en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan ska byggnadsnämnden underrätta kända sakägare om ansökningen och ge dem tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.

§65 Bollmora 2:1 - Rivning och nybyggnad av nätstation

Dnr 2016BNS0451

Bollmora 2:1, Akvarievägen 65

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § p. 1 plan- och bygglagen. Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då nätstationen placeras på allmän plats parkmark.

2. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

4. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

5. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Kontrollplanen inkommen 2016-06-14 och rivningsplan inkommen 2016-08-11 fastställs.

Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked:
- Intyg från byggherren att kontrollplanen och rivningsplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov och rivningslov.
- Lägeskontroll utförd av behörig mättekniker.

6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 5741 kronor
Grannehörande 2658 kronor
Kungörelse: 271 kronor
Summa avgifter: 8670 kronor (faktureras)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har sökt rivningslov för rivning av nätstation och bygglov för nybyggnad av nätstation. Nätstationen har en byggnadsarea om 4,9 m2.Nätstationen utförs i grön färg med NCS-kod: S6005-G50Y. Nätstationen krävs för att kunna försörja området med el.

Förutsättningar
Föreslagen placering är inom område som omfattas av detaljplan 100 som vann laga kraft
1963-04-08.

Föreslagen byggnation avviker från gällande detaljplan genom att:
- nätstationen placeras på allmän plats parkmark

Om en ansökning avser en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan ska byggnadsnämnden underrätta kända sakägare om ansökningen och ge dem tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.

§66 Bollmora 2:1 - Rivning och nybyggnad av nätstation

Dnr 2016BNS0468 231

Bollmora 2:1, Slåttervägen/Korallvägen

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § p. 1 plan- och bygglagen. Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då nätstationen placeras på allmän plats parkmark och nätstationens totala byggnadsarea placeras på prickmark.

2. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

4. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

5. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Kontrollplanen inkommen 2016-06-14 och rivningsplan inkommen 2016-08-11 fastställs.

Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked:
- Intyg från byggherren att kontrollplanen och rivningsplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov och rivningslov.
- Lägeskontroll utförd av behörig mättekniker.

6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 5741 kronor
Grannehörande 2658 kronor
Kungörelse: 271 kronor
Summa avgifter: 8670 kronor (faktureras)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har sökt rivningslov för rivning av nätstation och bygglov för nybyggnad av nätstation. Nätstationen har en byggnadsarea om 4,9 m2.Nätstationen utförs i grön färg med NCS-kod: S6005-G50Y. Nätstationen krävs för att kunna försörja området med el.

Förutsättningar
Föreslagen placering är inom område som omfattas av detaljplan 100 som vann laga kraft
1963-04-08.

Föreslagen byggnation avviker från gällande detaljplan genom att:
- nätstationen placeras på allmän plats parkmark
- nätstationens totala byggnadsarea placeras på prickmark som enligt detaljplanen inte får bebyggas

Om en ansökning avser en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan ska byggnadsnämnden underrätta kända sakägare om ansökningen och ge dem tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.

§67 Bollmora 2:1 - Rivning och nybyggnad av nätstation

Dnr 2016BNS0444 231

Bollmora 2:1, Rönnbärsvägen

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § p. 1 plan- och bygglagen. Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då nätstationen placeras på allmän plats parkmark.

2. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

4. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

5. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Kontrollplan inkommen 2016-06-14 och rivningsplan inkommen 2016-08-11 fastställs.

Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked:
- Intyg från byggherren att kontrollplanen och rivningsplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov och rivningslov.
- Lägeskontroll utförd av behörig mättekniker.

6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 5741 kronor
Grannehörande 2658 kronor
Kungörelse: 271 kronor
Summa avgifter: 8670 kronor (faktureras)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har sökt rivningslov för rivning av nätstation och bygglov för nybyggnad av nätstation. Nätstationen har en byggnadsarea om 4,9 m2.Nätstationen utförs i röd färg med NCS-kod: S 6030-Y80R. Nätstationen krävs för att kunna försörja området med el.

Förutsättningar
Föreslagen placering är inom område som omfattas av detaljplan 108 som vann laga kraft
1965-01-29.

Föreslagen byggnation avviker från gällande detaljplan genom att:
- nätstationen placeras på allmän plats parkmark

§68 Bollmora 2:1 - Rivning och nybyggnad av nätstation

Dnr 2016BNS0442

Bollmora 2:1, Morellvägen

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § p. 1 plan- och bygglagen. Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då nätstationen placeras på allmän plats parkmark.

2. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

4. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

5. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Kontrollplanen inkommen 2016-06-14 och rivningsplan inkommen 2016-08-11 fastställs.

Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked:
- Intyg från byggherren att kontrollplanen och rivningsplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov och rivningslov.
- Lägeskontroll utförd av behörig mättekniker.

6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 5741 kronor
Grannehörande 2658 kronor
Kungörelse: 271 kronor
Summa avgifter: 8670 kronor (faktureras)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har sökt rivningslov för rivning av nätstation och bygglov för nybyggnad av nätstation. Nätstationen har en byggnadsarea om 4,9 m2.Nätstationen utförs i grön färg med NCS-kod: S6005-G50Y. Nätstationen krävs för att kunna försörja området med el.

Förutsättningar
Planförutsättningar
Föreslagen placering är inom område som omfattas av detaljplan 107 som vann laga kraft
1964-11-13.

Föreslagen byggnation avviker från gällande detaljplan genom att:
- nätstationen placeras på allmän plats parkmark

§69 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under augusti redovisas i bifogad bilaga.