Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2017-08-28

Sammanträde 2017-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 X - Byggsanktionsavgift för att utan lov och startbesked ha satt upp 2 skyltar

3 Kardemumman 1 - Nybyggnad av flerbostadshus och garage (49 lägenheter)

4 X - Tillbyggnad av enbostadshus

6 Namnsättning av väg inom detaljplaneområde för Näsby 4:1106 m.fl.

7 Ärendebalans för pågående uppdrag, byggnadsnämnden

§56 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsansvarig Hanna Wikström informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§57 Byggsanktionsavgift för att utan lov och startbesked ha satt upp 2 skyltar

Dnr 2017BNS0096.231

Forellen 17, Västangränd 12

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen påförs Solman Service Ab byggsanktionsavgifter om totalt 12 684 kr för att åtgärden med att sätta upp två skyltar har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

2. Avgift: Byggsanktionsavgift: 12 684 kronor (faktureras separat)
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Den 14 februari 2017 söktes bygglov för två skyltar med texten Burger King på fastigheten Forellen 17.

Bygglovsenheten har i samband med handläggningen av ärendet konstaterat att skylarna monterats på fastigheten utan bygglov, utan startbesked och utan slutbesked. Bygglov och startbesked för skyltarna i efterhand gavs den 7 juni 2017. Bygglovenheten har i samband med bygglovbeslut och startbesked lämnat information om att byggsanktionsavgifter kommer att tas upp för beslut i byggnadsnämnden.

§58 Nybyggnad av flerbostadshus och garage (49 lägenheter)

Dnr 2017BNS0384.231

Kardemumman 1, Kryddvägen 2

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov för flerbostadshus, garage och anläggande av parkeringsplatser ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: X
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 130 458 kronor
            Kungörelse:                                               274 kronor
            Summa avgifter:                                 130 732 kronor(faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL.
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av stadsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser nybyggnad av två flerbostadshus, garage och parkeringsplaster. Platsen där husen byggs gränsar till väster mot en brant bergslutning och ett äldreboende, till öster gränsar fastigheten till Kryddvägen.
 
Bostadshusen byggs i suterräng, mot Kryddvägen får husen totalt fem våningar, varav den femte är indragen i fasadlivet. Husen byggs med ett garage i en våning mellan sig, på taket skapas en gårdsyta för utevistelse för de boende.
 
Totalt byggs 49 lägenheter. Lägenheterna är disponerade mellan 1 rum och kök på 30 -31 kvm och 2 rum och kök på mellan 49 - 55 kvm, 3 rum och kök på 79 kvm och 4 rum och kök på 94 kvm. Bilparkering avsedd för rörelsehindrade finns inom 25 m från respektive entré. Avfallshantering finns inom 50 m från entréerna.

§59 Tillbyggnad av enbostadshus

Dnr 2017BNS0202.231

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 och 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden strider mot gällande detaljplaner genom att tillbyggnad, genom påbyggnad av del av byggnad, gör att huvudbyggnaden blir att betrakta som ett tvåvåningshus.

2. Avgift: Avslag: 5 161 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om tillbyggnad genom påbyggnad med en fyr i anslutning till enbostadshuset på fastigheten X inkom den 24 mars 2017. Ansökan avser en påbyggnad på del av befintlig huvudbyggnad med en fyr som enligt förslaget stäcker sig ca 2,5 m över taknockshöjd på befintlig byggnad. Påbyggnaden är tänkt att göras på en så kallad Attefallstillbyggnad på 15 kvm som fick startbesked den 16 augusti 2016. I fyren går en trappa som ska leda upp till en terrass på taket.

§60 Nybyggnad av garage

Dnr 2012BNS0111.231

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden förelägger med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900) X och X i egenskap av ägare till komplementbyggnaden på fastigheten X, att inom 30 dagar från att detta beslut vunnit laga kraft, vidta åtgärd genom att lämna in en ifylld och signerad kontrollplan till byggnadsnämnden enligt 10 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900) för redan utförd nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten X.

2. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 6 § 2 p. PBF att ta ut en byggsanktionsavgift av X och X, med 7 392 kr.
 
3. Avgift: Byggsanktionsavgift: 7 392 kronor
            Summa avgifter:                    7 392 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad avseende garage en meter från gränsen med bruttoarean 30 kvadratmeter på fastigheten X  gavs den 7 juni 2012 § B442. I beslutet angavs att åtgärden inte fick påbörjas utan att byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen samt att tekniskt samråd inte krävdes men att ett förslag till kontrollplan skulle lämnas in.

Den 1 mars 2017 kom en lägeskontroll in till bygglovenheten. Den visade att ett garage med byggnadsarean 31 kvm byggts 0,93 meter från gränsen på fastigheten X.
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 64 som vann laga kraft den 15 maj 1954. Bestämmelserna innebär bland annat att garage inte får uppta större byggnadsarea än 30 kvadratmeter.

§61 Namnsättning av väg inom detaljplaneområde för Näsby 4:1106 m.fl.

Dnr 2017BNS0494.246

Byggnadsnämndens beslut
- Vägen som löper utmed de nytillkomna bostadshusen i detaljplaneområdet för Näsby 4:1106 m.fl. får namnet Nypongränd.

Beskrivning av ärendet
I december 2016 antog komunfullmäktige en ny detaljplan för Näsby 4:1106 m.fl. För att möjliggöra bebyggelsen angörs en ny väg från Bergfotensvängen, mellan fastigheterna Veronikan 1 och Kamomillen 1. Denna väg ska nu namnsättas.
 
Inom Västra Farmarstigen har de gator som utgår från Bergfotensvängen namn som kommer från växter och slutar med -gränd. För att följa tidigare tema i området föreslås Nypongränd som namn på den nya vägen.

§62 Ärendebalans för pågående uppdrag, byggnadsnämnden

Dnr 2017/BN 0056 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag ska redovisas för byggnadsnämnden årligen i januari och augusti. Ärendebalansen för augusti 2017 redovisas i bilaga.

§63 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under maj, juni och juli redovisas i bifogad bilaga.

§64 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.