Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2018-02-21

Sammanträde 2018-02-21

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora

2 Verksamhetsberättelse 2017 för Byggnadsnämnden

3 Internkontrollplan för Byggnadsnämnden 2018

4 Ordförandeuppdrag om framtagande av information som preciserar möjligheterna att medge bygglovsbefrielse för installation av solceller

5 Bollmora 2:1 - Bygglov för komplementbyggnad

6 Bollmora 2:1 - Bygglov för murar och ljusanordning

§9 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mät- och bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§10 Verksamhetsberättelse 2017 för Byggnadsnämnden

Dnr BNS-2018-62/200

Byggnadsnämndens beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 15 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet.

§11 Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2018

Dnr BNS-2018-66/200

Byggnadsnämndens beslut
- Byggnadsnämnden godkänner handlingsplanen för
internkontroll för 2018

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning. I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder och riktlinjer för att så långt som möjligt eliminera dessa.

§12 Ordförandeuppdrag om framtagande av information som preciserar möjligheterna att medge bygglovsbefrielse för installation av solceller

Dnr 2018/BN 0005 92

Byggnadsnämndens beslut
- Bygglovenheten får i uppdrag att skyndsamt utreda och redovisa hur Boverkets förslag på undantag från bygglovsprövning av installation av solcellspaneler och solfångare (fortsättningsvis benämnt "solceller") kan implementeras i Tyresö Kommun.  Bygglovenheten får i uppdrag att sammanfatta läget vad gäller möjligheten att undanta solceller från bygglovsplikt och publicera en text som redovisar dessa bedömningar och vilka installationer som kan medges undantag från bygglovsprövning på Tyresö kommuns hemsida.
 
Undantagsregeln ska gälla för en- och tvåbostadshus och fritidshus med undantag för sådana byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla i enlighet med 8 kap 13 § PBL.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Annika Henningsson (M) föreslår att Byggnadsnämnden ger ett uppdrag till Bygglovenheten att ta fram information som preciserar möjligheterna att medge bygglovsbefrielse för installation av solceller, se ordförandeförslag.

Ordförandeförslag
Bakgrund: Boverket har i delredovisning av Uppdrag att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen (2011:338), delrapport Boverkets rapport 2017:26 i oktober 2017, föreslagit att "solcellspaneler och solfångare som monteras på en byggnad och följer byggnadens form ska undantas från bygglovsprövning även om de påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt på annat sätt än genom byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Undantaget ska inte gälla för sådana byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla i enlighet med 8 kap 13 § PBL".
 
Det finns anledning att på ett framåtlutat sätt bidra till att underlätta för installation av solceller. Det har på senare tid diskuterats om en bygglovsbefrielse för en och två-bostadshus kan bidra till att användandet av solceller ökar. I dagsläget hanterar Sveriges kommuner solceller på ett flertal olika sätt, men genom Boverkets arbete kan nu arbetet accelereras.
 
Byggnadsnämndens Presidium gör nu bedömningen att de klimatmässiga vinsterna är större än riskerna för olikheter i bedömningar - och föreslår Byggnadsnämnden att besluta att uppdra åt Bygglovenheten att skyndsamt arbeta fram och på kommunens hemsida publicera en text som redovisar dessa bedömningar och vilka installationer som kan medges undantag från bygglovsprövning.

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20180221.pdf (200 kb)

§13 Bygglov för komplementbyggnad

Dnr BNS-2018-4/231

Bollmora 2:1, Wättinge gårdsväg

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov för komplementbyggnad ges med stöd av 9 kap. 31 c § punkt 1 plan- och bygglagen (PBL).
 
2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges, med stöd av 10 kap. 23 § PBL.

3. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
 
4. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
      Byggherrens kontrollplan med handlingsnummer 6 fastställs.
     
5. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, som underlag för slutbesked:
- Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
 
Observera att när byggnadsverket färdigställts ska begärda handlingar som omfattas av startbeskedet överlämnas till bygglovenheten för utfärdande av slutbesked.
 
6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 6 451 kronor
               Grannehörande                      1 792 kronor
              Kungörelse                               274 kronor
               Summa avgifter:                     8 517 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutat annat.
 
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Den sökande ansvarar för att tillstånd finns.

Jäv
Thomas Sundblad (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Ansökan gäller en komplementbyggnad, med en byggnadsarea om 9 kvadratmeter, för utlåning av material, invid befintlig skateboardpark. Boden målas grå och får svart papptak. Ansökan avviker från detaljplanen eftersom byggnaden placeras på mark som ska användas som park och torg, område där lekplats får anordnas.

§14 Bygglov för murar och ljusanordning

Dnr BNS-2017-805/231

Bollmora 2:1, Wättinge gårdsväg

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov för murar och ljusanordning ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).

2. Villkor för beslutet
Med stöd av 9 kap. 40 § andra stycket, PBL villkoras beslutet så att belysning ska vara justerbar för att kunna minimiera störande ljus för närboende och trafikanter.
 
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
      Namn: X
      Adress: X
      Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL.
 
4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 7 795 kronor
             Kungörelse:                                 274 kronor
             Summa avgifter:                        8 069 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Jäv
Thomas Sundblad (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Ansökan gäller nybyggnad av parkourpark och två belysningsstolpar. Anläggningen upptar en yta om ca 290 kvadratmeter och placeras sydöst om skateparken i Wättingestråket. De murar och betongelement som får en höjd över 0,5 meter bedöms som bygglovspliktiga.

§15 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Särskilt yttrande
Barbro Nordlöf (S) påpekar att det är tredje sammanträdet som nämnden ber om att få med adresser i delegationslistan. Hon förväntar sig att adresserna finns med i delegationslistan vid nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under januari redovisas i bifogad bilaga.

§16 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.