Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2021-06-22

Sammanträde 2021-06-22

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tf. bygglovschef Charlotta Klinth informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

2 Bollmora berg 4, Bollmorabacke 6 - Beslut om bygglov

Diarienummer BNS-2021-183

Bollmora berg 4, Bollmorabacke 6

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) (inom detaljplan)
Beslutet om bygglov kombineras med: 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900).
Åtgärden avviker från detaljplanen med anledning av närhet till fastighetsgräns, en liten avvikelse som är förenlig med planens syfte.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, plan- och bygglagen (2010:900). Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
Kontrollplanen fastställs
Eventuella villkor för att få påbörja åtgärderna.
Eventuella villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning,
Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
a. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
b. Verifierad kontrollplan.

3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig; Lars Nygård, C&M projekt AB S:t Eriksgatan 63, 4 tr, 112 34, STOCKHOLM, som är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

4. Avgift:
Bygglov inklusive planavgift: 144 395 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus inkom den 2021-03-17.
Ärendet avser nybyggnad av tre flerbostadshus med sammanlagt 207 lägenheter från 1 rok till 4 rok samt gemensamma bostadskomplement. Fastigheten omfattas av detaljplan 471.

Bestämmelserna för platsen innebär bland annat att detaljplanen syftar till att möjliggöra 430 nya bostäder samt eventuellt verksamheter för Filadelfiaförsamlingen. Inom del av planområdet ska även mindre verksamheter kunna kombineras med bostäder.

Granitvägens gaturum ska gestaltas med cykel och gångbana. En allmän tillgänglig trappa ska koppla Granitvägen med Bollmoravägen.
Åtgärden ger förutsättningar för att uppnå detta mål.

3 Beslut om bygglov för nybyggnad av läktare, plank och förråd samt rivningslov för befintlig läktare

Diarienummer BNS-2020-352

Forellen 15, Simvägen 4

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov för nybyggnad av läktare, plank och förråd beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.
2. Rivningslov för rivning av befintlig läktare och plank beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Peter Hjelmze som är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen, behörighetsnivå K, certifieringsnummer SC0488-12
4. Bygglovavgift: 49 186 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
Befintlig läktare på Tyresövallen, Forellen 15 behöver förnyas och det finns ett behov av förrådsutrymmen. Den gamla läktaren mot norr rivs, en ny läktare byggs upp, nya förråd placeras bakom läktare och innanför nytt plank.

4 Beslut om nybyggnad av stallbyggnad med tillhörande vistelseutrymmen inom Fårdala gårds ridanläggning

Diarienummer BNS-2020-365

BOLLMORA 2:1, Ridskolevägen 2

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Adolf K Karlsén
Adress: Strandvägen 65D, 13562, Tyresö
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Avgift:
Bygglov inklusive startbesked: 69654 kronor
Summa avgifter: 69654 kronor (faktureras separat)

4. Handlingar är under utarbetande.

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser nybyggnad av en stallbyggnad med utrymmen för elever och personal. Ansökan avser också ett mindre sophus. Stallet kommer att inrymma lika många hästar som idag och innebär alltså inte en ökning av antal hästar eller ryttare. Nuvarande stallbyggnad uppfyller inte längre kraven på hästhållning och behöver, efter att nytt stall har uppförts, rivas. Den nya stallbyggnaden är tänkt att placeras parallellt med nuvarande ridhus och ena gaveln blir en välkomnande och tydlig entré till ridskolans verksamhet. Detta möjliggör också en god tillgänglighet för de pararyttare som ofta besöker verksamheten.

5 Beslut om tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger inom Fårdala skolas område

Diarienummer BNS-2021-393

BOLLMORA 2:1, Fårdala gårdsväg 1

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Tidsbegränsat bygglov till och med 2028-06-04 ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900).

2. Som villkor för beslutet gäller:
Åtgärden ska vara avvecklad senast 2028-06-04.

3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Adolf K Karlsén
Adress: Strandvägen 65D, 13562, Tyresö
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900) med certifieringsnummer SC1355-17 och behörighet N.

4. Avgift:
Bygglov inklusive startbesked: 44298 kronor
Summa avgifter: 44298 kronor (faktureras separat)

5. Handlingar är under utarbetande.

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har ansökt om tidsbegränsat bygglov för uppförande av en paviljong som bland annat ska inrymma 4 klassrum. Fårdala skola har i dagsläget inte lika många klassrumsplatser som antal elever och för närvarande är verksamheten för skolans årskurs 6 förlagd i Nyboda skola. Kommunen planerar att uppföra två nya skolor för att täcka upp för både nuvarande och framtida platsbrist. De nya skolorna beräknas stå klara 2025 och 2028 men fram till dess behövs temporära lösningar. Den tidsbegränsade paviljongen föreslås placering på den befintliga grusplan som ligger inom Fårdala skolans område.

6 Delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under maj 2021 redovisas i bifogad bilaga.

7 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§35 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tf. bygglovschef Charlotta Klinth informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

§36 Bollmora berg 4, Bollmorabacke 6 - Beslut om bygglov

Diarienummer BNS-2021-183

Bollmora berg 4, Bollmorabacke 6

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) (inom detaljplan)
Beslutet om bygglov kombineras med: 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900).

Åtgärden avviker från detaljplanen med anledning av närhet till fastighetsgräns, en liten avvikelse som är förenlig med planens syfte.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, plan- och bygglagen (2010:900). Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
Kontrollplanen fastställs

Eventuella villkor för att få påbörja åtgärderna.
Eventuella villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning,
Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
a) Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
b) Verifierad kontrollplan.

3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig; Lars Nygård, C&M projekt AB S:t Eriksgatan 63, 4 tr, 112 34, STOCKHOLM, som är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

4. Avgift: Bygglov inklusive planavgift: 144 395 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus inkom den 2021-03-17.
Ärendet avser nybyggnad av tre flerbostadshus med sammanlagt 207 lägenheter från 1 rok till 4 rok samt gemensamma bostadskomplement. Fastigheten omfattas av detaljplan 471.

Bestämmelserna för platsen innebär bland annat att detaljplanen syftar till att möjliggöra 430 nya bostäder samt eventuellt verksamheter för Filadelfiaförsamlingen. Inom del av planområdet ska även mindre verksamheter kunna kombineras med bostäder.

Granitvägens gaturum ska gestaltas med cykel och gångbana. En allmän tillgänglig trappa ska koppla Granitvägen med Bollmoravägen.
Åtgärden ger förutsättningar för att uppnå detta mål.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) (inom detaljplan)

Beslutet om bygglov kombineras med: 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900).

Åtgärden avviker från detaljplanen med anledning av närhet till fastighetsgräns, en liten avvikelse som är förenlig med planens syfte.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, plan- och bygglagen (2010:900). Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
Kontrollplanen fastställs

Eventuella villkor för att få påbörja åtgärderna.
Eventuella villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning,
Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
a) Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
b) Verifierad kontrollplan.

3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig; Lars Nygård, C&M projekt AB S:t Eriksgatan 63, 4 tr, 112 34, STOCKHOLM, som är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

4. Avgift: Bygglov inklusive planavgift: 144 395 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§37 Beslut om bygglov för nybyggnad av läktare, plank och förråd samt rivningslov för befintlig läktare

Diarienummer BNS-2020-352

Forellen 15, Simvägen 4

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov för nybyggnad av läktare, plank och förråd beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.
2. Rivningslov för rivning av befintlig läktare och plank beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Peter Hjelmze som är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen, behörighetsnivå K, certifieringsnummer SC0488-12
4. Bygglovavgift: 49 186 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Befintlig läktare på Tyresövallen, Forellen 15 behöver förnyas och det finns ett behov av förrådsutrymmen. Den gamla läktaren mot norr rivs, en ny läktare byggs upp, nya förråd placeras bakom läktare och innanför nytt plank.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
1. Bygglov för nybyggnad av läktare, plank och förråd beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.
2. Rivningslov för rivning av befintlig läktare och plank beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Peter Hjelmze som är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen, behörighetsnivå K, certifieringsnummer SC0488-12
4. Bygglovavgift: 49 186 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§38 Beslut om nybyggnad av stallbyggnad med tillhörande vistelseutrymmen inom Fårdala gårds ridanläggning

Diarienummer BNS-2020-365

Bollmora 2:1, Ridskolevägen 2

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Adolf K Karlsén
Adress: Strandvägen 65D, 13562, Tyresö
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. Avgift:
Bygglov inklusive startbesked: 69654 kronor
Summa avgifter: 69654 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser nybyggnad av en stallbyggnad med utrymmen för elever och personal. Ansökan avser också ett mindre sophus. Stallet kommer att inrymma lika många hästar som idag och innebär alltså inte en ökning av antal hästar eller ryttare. Nuvarande stallbyggnad uppfyller inte längre kraven på hästhållning och behöver, efter att nytt stall har uppförts, rivas. Den nya stallbyggnaden är tänkt att placeras parallellt med nuvarande ridhus och ena gaveln blir en välkomnande och tydlig entré till ridskolans verksamhet. Detta möjliggör också en god tillgänglighet för de pararyttare som ofta besöker verksamheten.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Adolf K Karlsén
Adress: Strandvägen 65D, 13562, Tyresö
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. Avgift:
Bygglov inklusive startbesked: 69654 kronor
Summa avgifter: 69654 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§39 Beslut om tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger inom Fårdala skolas område

Diarienummer BNS-2021-393

Bollmora 2:1, Fårdala gårdsväg 1

Byggnadsnämndens beslut
1. Tidsbegränsat bygglov till och med 2028-06-04 ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Som villkor för beslutet gäller:
Åtgärden ska vara avvecklad senast 2028-06-04.
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Adolf K Karlsén
Adress: Strandvägen 65D, 13562, Tyresö
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900) med certifieringsnummer SC1355-17 och behörighet N.
4. Avgift:
Bygglov inklusive startbesked: 44298 kronor
Summa avgifter: 44298 kronor (faktureras separat)

Jäv
Mari Schaub (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har ansökt om tidsbegränsat bygglov för uppförande av en paviljong som bland annat ska inrymma 4 klassrum. Fårdala skola har i dagsläget inte lika många klassrumsplatser som antal elever och för närvarande är verksamheten för skolans årskurs 6 förlagd i Nyboda skola. Kommunen planerar att uppföra två nya skolor för att täcka upp för både nuvarande och framtida platsbrist. De nya skolorna beräknas stå klara 2025 och 2028 men fram till dess behövs temporära lösningar. Den tidsbegränsade paviljongen föreslås placering på den befintliga grusplan som ligger inom Fårdala skolans område.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
1. Tidsbegränsat bygglov till och med 2028-06-04 ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Som villkor för beslutet gäller:
Åtgärden ska vara avvecklad senast 2028-06-04.
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Adolf K Karlsén
Adress: Strandvägen 65D, 13562, Tyresö
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900) med certifieringsnummer SC1355-17 och behörighet N.
5. Avgift:
Bygglov inklusive startbesked: 44298 kronor
Summa avgifter: 44298 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§40 Delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under maj 2021 redovisas i bifogad bilaga.

§41 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.