Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2023-09-13

Sammanträde 2023-09-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Presentation HSL, hälso- och sjukvårdsorganisation

Diarienummer 2023/KS 0175 001

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Shyi Klint, medicinskt ansvarig sjuksköterska, kommer och presenterar om HSL.

Powerpoint kommer

2 Presentation av Behovsanalys lokaler för korttidsvistelse enligt LSS

Diarienummer 2023/KS 0208 001

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Soraya Green, utredare vid juridik- och utredningsenheten, berättar om det pågående uppdraget.

Poewrpoint kommer

Bilagor
Behovsanalys korttidsvistelse.pdf
PM tillgänglighetshetsrådets synpunkter på korttidsvistelse.pdf

3 Samhällsbyggnadskontoret återkopplar på tidigare synpunkter och informerar

Diarienummer 2023/KS 0282 001

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Afasi, DHR och personskadeförbundet RTP upplever bristande tillgänglighet för personer som behöver använda rullstol, rollatorer etc på vägar och övergångsställen.

Rådet efterfrågar även återkoppling på arbetet med fiberinstallationer och kontakten med centrumledningen.

Rådet efterfrågar även information kring ansvarsfördelningen för synmarkeringar.
Tony Ytterstedt och Joakim Wangler har bjudits in.

4 Redovisning av pågående uppdrag och motioner arbetsmarknads- och socialnämnden 2023

Diarienummer 2023/KS 0289 001

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens pågående uppdrag och motioner redovisas.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2023-08.pdf

5 Redovisning av pågående uppdrag och motioner äldre- och omsorgsnämnden 2023

Diarienummer 2023/KS 0284 001

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens pågående uppdrag och motioner redovisas.

Bilagor
Pågående uppdrag och motioner äldre- och omsorgsnämnden.pdf

6 Nominering och avsägelse till kommunala tillgänglighetsrådet 2023,

Diarienummer 2022/KS 0410 001

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
1. Anne Kierkegaard godkänns som representant för FUB hos kommunala tillgänglighetsrådet.
2. Annelie Letterlöv avsäger sig sitt uppdrag i kommunala tillgänglighetsrådet.

Beskrivning av ärendet
FUB Stockholms län nominerar Anne Kierkegaard till ännu en mandatperiod i Tyresö kommuns tillgänglighetsråd.

Anne har länge varit engagerad i såväl FUB som Autism och har god kunskap för att föra fram våra målgruppers specifika frågor.

Vidare har Annelie Letterlöv, representant för Attention, avsagt sig sitt uppdrag i kommunala tillgänglighetsrådet.

7 Samtliga nämnders delårsrapporter 1

Diarienummer 2023/KS 0198 001

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningarnas delårsrapport 1 för perioden januari till april redovisas.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 45.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden Delårsrapport 1 2023.pdf.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-05-23 § 58.pdf
Delårsrapport 1 2023 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf
Delårsrapport 1 2023 Barn- och utbildningsförvaltningen.pdf
(Barn- och ungdomsnämnden) Bilaga - uppföljning av politiska uppdrag kommunplan.pdf
Delårsrapport 1 2023 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.pdf
(gymnasie- och vuxennämnden) Uppföljning av politiska uppdrag T1.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 35.pdf
Delårsrapport 1 2023 Kultur-och fritidsförvaltningen.pdf

8 Förfrågan från planenheten till tillgänglighetsrådet

Diarienummer 2023/KS 0247

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
Representanter för intresseorganisationerna är positiva till förslaget.

Beskrivning av ärendet
Elenor Holm, planarkitekt vid Samhällsbyggnadskontoret, efterfrågar synpunkter från tillgänglighetsrådet om möjligheter att anlägga fler RHP i Regnbågsgatan för att utöka mängden RHP i ett projekt som omfattar Forelltorget. Elenor undrar om tillgänglighethetsrådet anser att ett liknande förslag kan fungera.
Samrådet ställer sig positiva till att fler RHP iordningställs men anser samtidigt att övriga tillgänglighetskrav bör uppfyllas.

Bilagor
Planenhetens förfrågan.pdf

9 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0055 002

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar muntligen om vad som händer på förvaltningen.

10 Meddelande till kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0404 001

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.

Uppföljningsgranskning av Villa Strandvägen
Delegationsbeslut om utbetalning av statsbidrag
Somatisk dagverksamhet
Granskningsrapport Tärningen Gruppbostad
Revidering av tillgänglighetsrådets arbetsordning
Granskningsrapport Villa Linde
Granskningsrapport Norisk hem och assistans
kvalitetsberättelse 2022 MÄF
Återraportering brukarundersökning per bostadsenhet
Beslut om stimmets skola
Redovisning av pågående uppdrag och motioner arbetsmarknads- och socialnämnden
Lokalbehovsanalys äldre- och omsorgsnämnden 2023
Lokalbehovsanalys arbetsmarknads- och socialnämnden 2023

Rapporter från Naturguidningar

Bilagor
Uppföljningsgranskning av Villa Strandvägen.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 44.pdf
Delegationsbeslut om utbetalning av statsbidrag 2023-04-17.pdf
Tjänsteskrivelse Somatisk Dagverksamhet.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-06-19 § 57.pdf
Granskningsrapport Tärningens gruppbostad PDF.pdf
Bilaga 2, Enkät till närstående,ställföreträdare Tärningen.pdf
Bilaga 1, resultat brukarundersökning SKR 2022, riket, Tyresö och Tärningen.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 97.pdf
Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet.pdf
Granskningsrapport Villa Linde gruppbostad.pdf
Granskningsrapport Nordisk hem och assistans.docx.pdf
Återkoppling granskning av Nordisk Hem LSS Assistans.docx
Bilaga 1, Rutin för samverkan, Nordisk assistans AB.pdf
Varning och begäran om åtgärdsplan Nordisk Hem LSS Assistans.pdf
Kvalitetsberättelse MÄF 2022.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering brukarundersökning LSS.pdf
Åtgärdsplan Gränsvägens GB.docx
Bostadsenhet 6 LSS.docx
Bostadsenhet 4 LSS.docx
Bostadsenhet 3 LSS.docx
Bostadsenhet 2 LSS.docx
Bostadsenhet 1 LSS.docx
Bilaga brukarundersökning LSS 2022.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om Stimmets anpassade grundskola.pdf
Beslut om Stimmets anpassade grundskola.docx
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa.pdf
Tjänsteskrivelse - Lokalbehovsanalys 2024-2036 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Lokalbehovsanalys arbetsmarknads- och socialnämnden 2024-2036 .pdf
Tjänsteskrivelse - Lokalbehovsanalys 2024-2036 äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden 2024-2036.pdf
10 maj 2023. Rullstolsanpassad naturguidning vid Kolardammarna med Neuroförbundet Södertörn.docx
12 maj 2023. Rapport från lättvandrad naturguidning vid Alby och Kolardammarna.docx
16 maj 2023. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta.docx
16 maj 2023. Rapport från naturguidning i slottsparken med RSMH.docx
22 maj 2023. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen.docx
23 maj 2023. Naturguidning i slottsparken och Notholmen med Srf.docx
23 aug 2023. Rullstols- och barnvagnsanpassad naturguidning i Tyresö slottspark.doc
24 augusti 2023. Naturguidning i slottsparken med HRF..doc
31 aug 2023. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta..docx
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2023-08.pdf
4 sep 2023. Naturguidning vid Barnsjön.pdf
5 september 2023. Naturguidning med Jobbverket i Tyresö slottspark.pdf
Bilagor
10 10 maj 2023. Rullstolsanpassad naturguidning vid Kolardammarna med Neuroförbundet Södertörn.pdf (112 kb) 10 12 maj 2023. Rapport från lättvandrad naturguidning vid Alby och Kolardammarna.pdf (88 kb) 10 16 maj 2023. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta.pdf (130 kb) 10 16 maj 2023. Rapport från naturguidning i slottsparken med RSMH.pdf (108 kb) 10 22 maj 2023. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen.pdf (122 kb) 10 23 aug 2023. Rullstols- och barnvagnsanpassad naturguidning i Tyresö slottspark.pdf (117 kb) 10 23 maj 2023. Naturguidning i slottsparken och Notholmen med Srf.pdf (116 kb) 10 24 augusti 2023. Naturguidning i slottsparken med HRF..pdf (119 kb) 10 31 aug 2023. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta..pdf (140 kb) 10 4 sep 2023. Naturguidning vid Barnsjön.pdf (80 kb) 10 5 september 2023. Naturguidning med Jobbverket i Tyresö slottspark.pdf (77 kb) 10 Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet.pdf (173 kb) 10 Beslut om Stimmets anpassade grundskola.pdf (99 kb) 10 Bilaga 1 Prövning av barnets bästa.pdf (119 kb) 10 Bilaga 1, resultat brukarundersökning SKR 2022, riket, Tyresö och Tärningen.pdf (81 kb) 10 Bilaga 1, Rutin för samverkan, Nordisk assistans AB.pdf (118 kb) 10 Bilaga 2, Enkät till närstående,ställföreträdare Tärningen.pdf (162 kb) 10 Bilaga brukarundersökning LSS 2022.pdf (1 543 kb) 10 Bostadsenhet 1 LSS.pdf (150 kb) 10 Bostadsenhet 2 LSS.pdf (127 kb) 10 Bostadsenhet 3 LSS.pdf (148 kb) 10 Bostadsenhet 4 LSS.pdf (202 kb) 10 Bostadsenhet 6 LSS.pdf (165 kb) 10 Delegationsbeslut om utbetalning av statsbidrag 2023-04-17.pdf (511 kb) 10 Granskningsrapport Nordisk hem och assistans.docx.pdf (249 kb) 10 Granskningsrapport Tärningens gruppbostad PDF.pdf (572 kb) 10 Granskningsrapport Villa Linde gruppbostad.pdf (563 kb) 10 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 97.pdf (94 kb) 10 Kvalitetsberättelse MÄF 2022.pdf (408 kb) 10 Lokalbehovsanalys arbetsmarknads- och socialnämnden 2024-2036 .pdf (617 kb) 10 Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden 2024-2036.pdf (451 kb) 10 Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2023-08.pdf (76 kb) 10 Tjänsteskrivelse - Lokalbehovsanalys 2024-2036 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (156 kb) 10 Tjänsteskrivelse - Lokalbehovsanalys 2024-2036 äldre- och omsorgsnämnden.pdf (81 kb) 10 Tjänsteskrivelse Beslut om Stimmets anpassade grundskola.pdf (77 kb) 10 Tjänsteskrivelse Somatisk Dagverksamhet.pdf (114 kb) 10 Tjänsteskrivelse återrapportering brukarundersökning LSS.pdf (77 kb) 10 Uppföljningsgranskning av Villa Strandvägen.pdf (473 kb) 10 Varning och begäran om åtgärdsplan Nordisk Hem & LSS Assistans.pdf (1 016 kb) 10 Återkoppling granskning av Nordisk Hem & LSS Assistans.pdf (215 kb) 10 Åtgärdsplan Gränsvägens GB.pdf (159 kb) 10 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 44.pdf (92 kb) 10 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-06-19 § 57.pdf (96 kb)

11 Övriga frågor kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0409

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet behandlas.

§37 Presentation HSL, hälso- och sjukvårdsorganisation

Diarienummer 2023/KS 0175 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Shyi Klint, medicinskt ansvarig sjuksköterska, kommer och presenterar om hälso- och sjukvårdsorganisationen i Tyresö.

§38 Presentation av Behovsanalys lokaler för korttidsvistelse enligt LSS

Diarienummer 2023/KS 0208 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Soraya Green, utredare vid juridik- och utredningsenheten, berättar om det pågående uppdraget behovsanalys lokaler för korttidsvistelse enligt LSS.

Bilagor
Behovsanalys korttidsvistelse.pdf
PM tillgänglighetshetsrådets synpunkter på korttidsvistelse.pdf
Presentation Behovsanalys, KTR sammanträde 20230913.pd

§39 Samhällsbyggnadskontoret återkopplar på tidigare synpunkter och informerar

Diarienummer 2023/KS 0282 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Organisationerna för afasi, DHR och personskadeförbundet RTP upplever bristande tillgänglighet för personer som behöver använda exempelvis rullstol och rollator på vägar och övergångsställen.

Rådet efterfrågar även återkoppling på arbetet med fiberinstallationer och kontakten med centrumledningen.

Rådet efterfrågar även information kring ansvarsfördelningen för synmarkeringar.
Tony Ytterstedt, enhetschef vid enheten för samhällsmiljö och infrastruktur på samhällsbyggnadskontoret, samt Joakim Wangler, fastighetschef, informerar och svarar på frågor.

§40 Redovisning av pågående uppdrag och motioner arbetsmarknads- och

Diarienummer 2023/KS 0289 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anna-Lena Engstedt, Förvaltningschef för arbetsmarknads- och socialförvaltningen, informerar om pågående uppdrag och motioner från arbetsmarknads- och socialnämnden.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2023-08.pdf

§41 Redovisning av pågående uppdrag och motioner äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2023/KS 0284 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef vid äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om pågående uppdrag och motioner från äldre- och omsorgsnämnden.

Bilagor
Pågående uppdrag och motioner äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§42 Nominering och avsägelse till kommunala tillgänglighetsrådet 2023,

Diarienummer 2022/KS 0410 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
1. Anne Kierkegaard godkänns som representant för FUB hos kommunala tillgänglighetsrådet.
2. Annelie Letterlöv avsäger sig sitt uppdrag i kommunala tillgänglighetsrådet.

Jäv
Anne Kierkegaard deltar inte i handläggningen av beslutspunkt 1 på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
FUB Stockholms län nominerar Anne Kierkegaard till ännu en mandatperiod i Tyresö kommuns tillgänglighetsråd.

Anne Kierkegaard har länge varit engagerad i såväl FUB Stockholms län som Autism- och aspergerföreningen i Stockholms län och har god kunskap för att föra fram våra målgruppers specifika frågor.

Annelie Letterlöv, representant för Attention, har avsagt sig sitt uppdrag i kommunala tillgänglighetsrådet.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att:
1. Anne Kierkegaard godkänns som representant för FUB hos kommunala tillgänglighetsrådet.
2. Annelie Letterlöv avsäger sig sitt uppdrag i kommunala tillgänglighetsrådet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

§43 Samtliga nämnders delårsrapporter 1

Diarienummer 2023/KS 0198 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningarnas delårsrapport 1 för perioden januari till april redovisas.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 45.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden Delårsrapport 1 2023.pdf.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-05-23 § 58.pdf
Delårsrapport 1 2023 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf
Delårsrapport 1 2023 Barn- och utbildningsförvaltningen.pdf
(Barn- och ungdomsnämnden) Bilaga - uppföljning av politiska uppdrag kommunplan.pdf
Delårsrapport 1 2023 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.pdf
(gymnasie- och vuxennämnden) Uppföljning av politiska uppdrag T1.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 35.pdf
Delårsrapport 1 2023 Kultur-och fritidsförvaltningen.pdf

§44 Förfrågan från planenheten till tillgänglighetsrådet

Diarienummer 2023/KS 0247

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Samrådet ställer sig positiva till att fler RHP iordningställs men anser samtidigt att övriga tillgänglighetskrav bör uppfyllas.

Beskrivning av ärendet
Elenor Holm, planarkitekt vid Samhällsbyggnadskontoret, efterfrågar synpunkter från tillgänglighetsrådet om möjligheter att anlägga fler RHP i Regnbågsgatan för att utöka mängden RHP i ett projekt som omfattar Forelltorget. Elenor undrar om tillgänglighethetsrådet anser att ett liknande förslag kan fungera.
Samrådet ställer sig positiva till att fler RHP iordningställs men anser samtidigt att övriga tillgänglighetskrav bör uppfyllas.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att:
* Samrådet ställer sig positiva till att fler RHP iordningställs men anser samtidigt att övriga tillgänglighetskrav bör uppfyllas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

Bilagor
Planenhetens förfrågan.pdf

§45 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0055 002

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. Rådet inkommer med nytt yttrande till förslaget om förändrad hyressättning av LSS-bostäder.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar muntligen om vad som händer på förvaltningen.
Kommunala tillgänglighetsrådet är fortsatt starkt kritiska till förslaget om förändrad hyressättning av LSS-bostäder som skulle innebära en hyreshöjning för det flesta boende. Rådet inkommer med nytt yttrande.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att:
1. Informationen noteras.
2. Rådet inkommer med nytt yttrande till förslaget om förändrad hyressättning av LSS-bostäder.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

Bilagor
Hyressättning tjut.docx

§46 Meddelande till kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0404 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.

Uppföljningsgranskning av Villa Strandvägen
Delegationsbeslut om utbetalning av statsbidrag
Somatisk dagverksamhet
Granskningsrapport Tärningen Gruppbostad
Revidering av tillgänglighetsrådets arbetsordning
Granskningsrapport Villa Linde
Granskningsrapport Nordisk hem och assistans
Kvalitetsberättelse 2022 MÄF
Återrapportering brukarundersökning per bostadsenhet
Beslut om stimmets skola
Lokalbehovsanalys äldre- och omsorgsnämnden 2023
Lokalbehovsanalys arbetsmarknads- och socialnämnden 2023
Rapporter från Naturguidningar

Bilagor
Uppföljningsgranskning av Villa Strandvägen.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 44.pdf
Delegationsbeslut om utbetalning av statsbidrag 2023-04-17.pdf
Tjänsteskrivelse Somatisk Dagverksamhet.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-06-19 § 57.pdf
Granskningsrapport Tärningens gruppbostad PDF.pdf
Bilaga 2, Enkät till närstående,ställföreträdare Tärningen.pdf
Bilaga 1, resultat brukarundersökning SKR 2022, riket, Tyresö och Tärningen.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 97.pdf
Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet.pdf
Granskningsrapport Villa Linde gruppbostad.pdf
Granskningsrapport Nordisk hem och assistans.docx.pdf
Återkoppling granskning av Nordisk Hem LSS Assistans.docx
Bilaga 1, Rutin för samverkan, Nordisk assistans AB.pdf
Varning och begäran om åtgärdsplan Nordisk Hem LSS Assistans.pdf
Kvalitetsberättelse MÄF 2022.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering brukarundersökning LSS.pdf
Åtgärdsplan Gränsvägens GB.docx
Bostadsenhet 6 LSS.docx
Bostadsenhet 4 LSS.docx
Bostadsenhet 3 LSS.docx
Bostadsenhet 2 LSS.docx
Bostadsenhet 1 LSS.docx
Bilaga brukarundersökning LSS 2022.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om Stimmets anpassade grundskola.pdf
Beslut om Stimmets anpassade grundskola.docx
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa.pdf
Tjänsteskrivelse - Lokalbehovsanalys 2024-2036 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Lokalbehovsanalys arbetsmarknads- och socialnämnden 2024-2036 .pdf
Tjänsteskrivelse - Lokalbehovsanalys 2024-2036 äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden 2024-2036.pdf
10 maj 2023. Rullstolsanpassad naturguidning vid Kolardammarna med Neuroförbundet Södertörn.docx
12 maj 2023. Rapport från lättvandrad naturguidning vid Alby och Kolardammarna.docx
16 maj 2023. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta.docx
16 maj 2023. Rapport från naturguidning i slottsparken med RSMH.docx
22 maj 2023. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen.docx
23 maj 2023. Naturguidning i slottsparken och Notholmen med Srf.docx
23 aug 2023. Rullstols- och barnvagnsanpassad naturguidning i Tyresö slottspark.doc
24 augusti 2023. Naturguidning i slottsparken med HRF..doc
31 aug 2023. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta..docx
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2023-08.pdf
4 sep 2023. Naturguidning vid Barnsjön.pdf
5 september 2023. Naturguidning med Jobbverket i Tyresö slottspark.pdf

Bilagor
§ 46 10 maj 2023. Rullstolsanpassad naturguidning vid Kolardammarna med Neuroförbundet Södertörn.pdf (112 kb) § 46 12 maj 2023. Rapport från lättvandrad naturguidning vid Alby och Kolardammarna.pdf (88 kb) § 46 16 maj 2023. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta.pdf (130 kb) § 46 16 maj 2023. Rapport från naturguidning i slottsparken med RSMH.pdf (108 kb) § 46 22 maj 2023. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen.pdf (122 kb) § 46 23 aug 2023. Rullstols- och barnvagnsanpassad naturguidning i Tyresö slottspark.pdf (117 kb) § 46 23 maj 2023. Naturguidning i slottsparken och Notholmen med Srf.pdf (116 kb) § 46 24 augusti 2023. Naturguidning i slottsparken med HRF..pdf (119 kb) § 46 31 aug 2023. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta..pdf (140 kb) § 46 4 sep 2023. Naturguidning vid Barnsjön.pdf (80 kb) § 46 5 september 2023. Naturguidning med Jobbverket i Tyresö slottspark.pdf (77 kb) § 46 Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet.pdf (173 kb) § 46 Beslut om Stimmets anpassade grundskola.pdf (99 kb) § 46 Bilaga 1 Prövning av barnets bästa.pdf (119 kb) § 46 Bilaga 1, resultat brukarundersökning SKR 2022, riket, Tyresö och Tärningen.pdf (81 kb) § 46 Bilaga 1, Rutin för samverkan, Nordisk assistans AB.pdf (118 kb) § 46 Bilaga 2, Enkät till närstående,ställföreträdare Tärningen.pdf (162 kb) § 46 Bilaga brukarundersökning LSS 2022.pdf (1 543 kb) § 46 Bostadsenhet 1 LSS.pdf (150 kb) § 46 Bostadsenhet 2 LSS.pdf (127 kb) § 46 Bostadsenhet 3 LSS.pdf (148 kb) § 46 Bostadsenhet 4 LSS.pdf (202 kb) § 46 Bostadsenhet 6 LSS.pdf (165 kb) § 46 Delegationsbeslut om utbetalning av statsbidrag 2023-04-17.pdf (511 kb) § 46 Granskningsrapport Nordisk hem och assistans.docx.pdf (249 kb) § 46 Granskningsrapport Tärningens gruppbostad PDF.pdf (572 kb) § 46 Granskningsrapport Villa Linde gruppbostad.pdf (563 kb) § 46 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 97.pdf (94 kb) § 46 Kvalitetsberättelse MÄF 2022.pdf (408 kb) § 46 Lokalbehovsanalys arbetsmarknads- och socialnämnden 2024-2036 .pdf (617 kb) § 46 Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden 2024-2036.pdf (451 kb) § 46 Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2023-08.pdf (76 kb) § 46 Tjänsteskrivelse - Lokalbehovsanalys 2024-2036 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (156 kb) § 46 Tjänsteskrivelse - Lokalbehovsanalys 2024-2036 äldre- och omsorgsnämnden.pdf (81 kb) § 46 Tjänsteskrivelse Beslut om Stimmets anpassade grundskola.pdf (77 kb) § 46 Tjänsteskrivelse Somatisk Dagverksamhet.pdf (114 kb) § 46 Tjänsteskrivelse återrapportering brukarundersökning LSS.pdf (77 kb) § 46 Uppföljningsgranskning av Villa Strandvägen.pdf (473 kb) § 46 Varning och begäran om åtgärdsplan Nordisk Hem & LSS Assistans.pdf (1 016 kb) § 46 Återkoppling granskning av Nordisk Hem & LSS Assistans.pdf (215 kb) § 46 Åtgärdsplan Gränsvägens GB.pdf (159 kb) § 46 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 44.pdf (92 kb) § 46 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-06-19 § 57.pdf (96 kb)

§47 Övriga frågor kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0409

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet behandlas.