Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2022-02-09

Sammanträde 2022-02-09

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nominering till KFR

Diarienummer 2022/KS 0040 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Johnny Eriksson representant för RSMH godkänds som ersättare i kommunala funktionshindersrådet.

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen
Föreningen RSMH har nominerat Johnny Eriksson till ersättare i funktionhindersrådet.

2 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
John Henriksson förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen redogör muntligen om Villa Strandvägen och andra viktiga händelser på förvaltningen.

3 Uppföljning av granskningsrapport Villa Strandvägen

Diarienummer 2021/KS 0261

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har kvalitetsgranskat gruppboendet Villa Strandvägen, se bilaga.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 98.docx
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder gällande granskning av Villa Strandvägens gruppbostad.pdf

4 Remiss, hyressättning av LSS bostäder

Diarienummer 2022/KS 0049 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rådet får en redovisning om förslaget angående hyressättning på LSS bostäder.
Inga handlingar har ännu inkommit

5 Remiss, Valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS

Diarienummer 2021/KS 0413 003

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Kommunala funktionshindersrådets skrivelse antas som svar på remissen om Valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS från äldre- och omsorgsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
En remiss har överlämnats till kommunala funktionshindersrådet gällande förfrågningsunderlag för avtals upphandlingen kring valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS.

Kommunala funktionshindersrådet får möjlighet att inkomma med synpunkter innan den 1 mars.

Bilagor
LOV daglig verksamhet ffu 2017.pdf
Avtalsvillkor LOV Daglig verksamhet LSS 2013-KS0015 170223.pdf
Tjänsteskrivelse Valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt.pdf
KFR yttrande Tjänsteskrivelse Valfrihetssyetm inom daglig verksamhet.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-01-12 § 1.docx

6 Tillgänglighetsplan 2022 med aktiviteter för 2023

Diarienummer 2022/KS 0044 003

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Tidsplan samt process för arbetet med Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2023 godkänds.

Beskrivning av ärendet
Beslut om tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2023 ska fattas på rådsmötet i maj 2022 för att planen ska kunna behandlas av nämnderna i arbetet med nämndplanerna för 2023. Tidsplan för processen är följande:

Arbetsgrupperna bearbetar aktiviteterna till kommande tillgänglighetsplan tillsammans med rådets kontaktpersoner på förvaltningarna. Ett förslag till tillgänglighetsplan med aktiviteter ska vara färdigt till samrådsgruppens möte den 25 april 2022.

Bilagor
Tillgänglighetsplan 2022, beslutad 2021-12-07 KS.pdf

7 Samråd för detaljplan av LSS boende på Lönnvägen i Trollbäcken

Diarienummer 2022/KS 0045 009

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Kommunala funktionshindersrådet lämnar ett samrådsyttrande gällande detaljplan LSS boende på Lönnvägen i Trollbäcken till stadsbyggnadskontoret, se bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har fått en samrådsremiss gällande LSS boende på Lönnvägen i Trollbäcken. Rådet överlämnar ett yttrande, se bilaga. Bilagan har ännu inte inkommit

Bilagor
TYRESO_KOMMUN_INFORMATIONSBLAD_Kumla 3175-SAMRÅD (1).pdf

8 Redovisning av beviljade medel för våren 2021.

Diarienummer 2021/KS 0346 007

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Fredagsfys beviljades ekonomiska medel från tillgänglighetsplanen för att ha sommarläger för barn med neuropsykriatiska funktionshinder (NPF). Rådet beslutade 2021-12-03 att föreningen behövde inkomma med en komplettering då det inte framgick hur många som deltagit, se bilaga.

Föreningen Attention Haninge-Tyresö beviljades ekonomiska medel från tillgänglighetsplanen för projektet "föräldrarstöd". En redovisning från dom har inkommit, se bilaga.

Bilagor
Redovisning från Attention 202.pdf
Komplettering återrapport Tyresö.pdf
Tyresö sommarlovsläger.pdf

9 Information om Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden 2022

Diarienummer 2021/KS 0406 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknad- och socialnämnden har tagit fram en granskningsplan för 2022, se bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 1078.pdf

10 Information om Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2022

Diarienummer 2021/KS 0409 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har tagit fram en granskningsplan för 2022, se bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2022.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 96.docx
Reservation § 96 (M, C, KD).pdf
Särskilt yttrande § 96 (S, L, MP).pdf

11 Information om nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022

Diarienummer 2021/KS 0405 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har antagit sin nämndplan för 2022, se bilaga.

Bilagor
Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf
Tjänsteskrivelse Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 1082.pdf

12 Information om Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2022

Diarienummer 2021/KS 0408 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har antagit sin nämndplan för 2022, se bilaga.

Bilagor
Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf
Tjänsteskrivelse Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf
Särskilt yttrande § 102 (M).pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 102.pdf

13 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2022

Diarienummer 2022/KS 0051 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

14 Meddelande till KFR

Diarienummer 2022/KS 0046 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala funktionshindersrådet, se bilagor.

Bilagor
13 dec 2021. Naturguidning vid Gudöå Långsjön och Tyresta.pdf
14 jan 2022. Rapport från lättvandrad naturguidning - Vintervandring i Alby naturreservat.pdf

15 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0048 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunen delar ut gratis broddar till alla över 65 år. Personer med funktionsnedsättning oavsett ålder borde också omfattas. Samrådet önskar att KFR tillskriver kommunen.

Gäster
Föreslås att representanter från Lidingö kommun och tillgänglighetsråd bjuds in för erfarenhetsöverföring angående arbetet med DelaktighetsBoosten och strategiska arbete med tillgänglighetsfrågor.

Politikerutfrågning inför höstens val
Föreslås att KFR anordnar politikerutfrågning i slutet av augusti

Övriga frågor behandlas.

§3 Nominering till KFR

Diarienummer 2022/KS 0040 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Johnny Eriksson representant för RSMH godkänds som ersättare i kommunala funktionshindersrådet.

Beskrivning av ärendet
Föreningen RSMH har nominerat Johnny Eriksson till ersättare i funktionhindersrådet.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår kommunala funktionshindersrådet att välja in Johnny Eriksson som ersättare i rådet.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

§4 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen redogör muntligen om Villa Strandvägen och andra viktiga händelser på förvaltningen.

§5 Uppföljning av granskningsrapport Villa Strandvägen

Diarienummer 2021/KS 0261

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har kvalitetsgranskat gruppboendet Villa Strandvägen, se bilaga. Verksamhetschef Anna Larsson redovisar muntligen granskningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder gällande granskning av Villa Strandvägens gruppbostad.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 98.pdf

§6 Information om hyressättning av LSS bostäder

Diarienummer 2022/KS 0049 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet får en muntlig redovisning om kommande förslag angående hyressättning på LSS bostäder.

§8 Information om planering av nya gruppbostäder och servicelägenheter enligt LSS

Diarienummer 2022/KS 0056 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet får information om kommande planering av nya LSS bostäder.

Yttrande
Kommunala funktionshindersrådet lämnar ett yttrande, se bilaga.

Bilagor
Information om planering av nya LSS bostäder.pdf
Yttrande från kommunala funktionshindersrådets angående planering av kommande LSS bostäder.pdf

§9 Tillgänglighetsplan 2022 med aktiviteter för 2023

Diarienummer 2022/KS 0044 003

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Tidsplan samt process för arbetet med Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2023 godkänds.

Beskrivning av ärendet
Beslut om tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2023 ska fattas på rådsmötet i maj 2022 för att planen ska kunna behandlas av nämnderna i arbetet med nämndplanerna för 2023. Tidsplan för processen är följande:

Rådet bearbetar aktiviteterna till kommande tillgänglighetsplan tillsammans med rådets kontaktpersoner på förvaltningarna. Ett förslag till tillgänglighetsplan med aktiviteter ska vara färdigt till samrådsgruppens möte den 25 april 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att tidsplan samt process för arbetet med Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2023 godkänds.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

Bilagor
Tillgänglighetsplan 2022, beslutad 2021-12-07 KS.pdf

§10 Samråd för detaljplan av LSS boende på Lönnvägen i Trollbäcken

Diarienummer 2022/KS 0045 009

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Kommunala funktionshindersrådet lämnar ett samrådsyttrande gällande detaljplan LSS boende på Lönnvägen i Trollbäcken till stadsbyggnadskontoret.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har fått en samrådsremiss gällande LSS boende på Lönnvägen i Trollbäcken. Rådet överlämnar ett yttrande, se bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala funktionshindersrådet lämnar ett samrådsyttrande gällande detaljplan LSS boende på Lönnvägen i Trollbäcken till stadsbyggnadskontoret.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

Bilagor
TYRESO_KOMMUN_INFORMATIONSBLAD_Kumla 3175-SAMRÅD (1).pdf
Yttrande från KFR gällande detaljplan för LSS boende på Lönnvägen.pdf

§11 Redovisning av beviljade medel för våren 2021.

Diarienummer 2021/KS 0346 007

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Fredagsfys beviljades ekonomiska medel från tillgänglighetsplanen för att ha sommarläger för barn med neuropsykriatiska funktionshinder (NPF). Rådet beslutade 2021-12-03 att föreningen behövde inkomma med en komplettering då det inte framgick hur många som deltagit, se bilaga.

Föreningen Attention Haninge-Tyresö beviljades ekonomiska medel från tillgänglighetsplanen för projektet "föräldrarstöd". En redovisning från dom har inkommit, se bilaga.

Bilagor
Redovisning från Attention 202.pdf
Kompletterande redovisning från Fredagsfys.pdf
Tyresö sommarlovsläger.pdf

§12 Utvärdering av digitala och hybrida sammanträdesformer

Diarienummer 2022/KS 0047 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Kommunala funktionshindersrådets skrivelse antas som svar på kommunstyrelseförvaltningens PM.

Beskrivning av ärendet
Ett PM har inkommit till kommunala funktionshindersrådet gällande utvärdering av digitala och hybrida sammanträdesformer. Kommunala funktionshindersrådet har skrivit ett svar gällande detta, se bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala funktionshindersrådets skrivelse antas som svar på kommunstyrelseförvaltningens PM.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

Bilagor
PM till det kommunala funktionshindersrådet och det kommunala pensionärsrådet.pdf
Svar på PM angående hybridmöten.pdf

§13 Information om Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden 2022

Diarienummer 2021/KS 0406 001
Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknad- och socialnämnden har tagit fram en granskningsplan för 2022, se bilaga.
Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 1078.pdf

§14 Information om Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2022

Diarienummer 2021/KS 0409 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har tagit fram en granskningsplan för 2022, se bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2022.pdf
Reservation § 96 (M, C, KD).pdf
Särskilt yttrande § 96 (S, L, MP).pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 96.pdf

§15 Information om nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022

Diarienummer 2021/KS 0405 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har antagit sin nämndplan för 2022, se bilaga.

Bilagor
Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf
Tjänsteskrivelse Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 1082.pdf

§16 Information om Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2022

Diarienummer 2021/KS 0408 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har antagit sin nämndplan för 2022, se bilaga.

Bilagor
Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf
Tjänsteskrivelse Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf
Särskilt yttrande § 102 (M).pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 102.pdf

§17 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2022

Diarienummer 2022/KS 0051 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Ansökan om ekonomiska medel från friskis svettis.pdf
kompletterande ansökan från friskis svetti.pdf

§18 Meddelande till KFR

Diarienummer 2022/KS 0046 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala funktionshindersrådet, se bilagor.

Bilagor
13 dec 2021. Naturguidning vid Gudöå Långsjön och Tyresta.pdf
14 jan 2022. Rapport från lättvandrad naturguidning - Vintervandring i Alby naturreservat.pdf

§19 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0048 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Gäster

Föreslås att representanter från Lidingö kommun och tillgänglighetsråd bjuds in för erfarenhetsöverföring angående arbetet med DelaktighetsBoosten och strategiska arbete med tillgänglighetsfrågor.

Politikerutfrågning inför höstens val

Föreslås att KFR anordnar politikerutfrågning i augusti

§20 Broddar till funktionshindrade

Diarienummer 2022/KS 0059 002

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Ärendet tas som ett extra ärende.
2. Ordförande i kommunala funktionshindersrådet får i uppdrag och se över om ett tilläggsbeslut kan fattas till kommunplanen att även funktionshindrade ska få broddar utan kostnad under 2022.
3. Kostnaden kan tas från kommunal funktionshindersrådets bidragsbudget.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen som är antagen 2021-10-21 § 140 står följande "Under 2022 införskaffas broddar till äldre över 65 år för att minska antal halkolyckor". Kommunala funktionshindersrådet önskar att beslutet även ska gälla funktionshindrade.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att:
1. Ärendet tas som ett extra ärende.
2. Ordförande i kommunala funktionshindersrådet får i uppdrag och se över om ett tilläggsbeslut kan fattas till kommunplanen att även funktionshindrade ska få broddar utan kostnad under 2022.
3. Kostnaden kan tas från kommunal funktionshindersrådets bidragsbudget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslagen och finner att rådet bifaller dom.