Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2023-11-29

Sammanträde 2023-11-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Mygdalen

1 Utreda förutsättningar och konsekvenser av att införa LOU inom daglig verksamhet LSS

Diarienummer 2021/ÄON 0083 51

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre och omsorgsnämnden fattade 24 januari 2022 beslut om följande:
1. Valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem LOV ska bibehållas.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att förändra förfrågningsunderlaget för LOV så att möjligheter till större samlokaliserade och varierande verksamheter kan starta inom Tyresö kommun.
3. Förvaltningschefen får delegation att anta förfrågningsunderlag och teckna avtal med utförare.
4. Förvaltningschefen får delegation att utforma ersättningssystem och övergångsregler.
5. Den kommunala utföraren får i uppdrag att utöka sin verksamhet för personer vars behov inte kan tillgodoses inom LOV. Särskilt ersättningssystem fastställs av förvaltningschefen.
6. Förvaltningschefen får i uppdrag att i samråd med lokalstrategen införskaffa lokaler för att främja möjligheterna för att fler verksamheter kan starta inom kommunen.
7. En återrapportering av ärendet ges på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 12 december 2022.

På uppdrag av förvaltningschefen har olika alternativ övervägts för att öka möjligheterna för att fler och varierande dagliga verksamheter enligt LSS kan etableras i Tyresö så att kostnaderna för turbundna resor till daglig verksamhet därmed kan begränsas.

En återrapportering av ärendet gavs på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 12 december 2022. Då det fanns önskemål om ytterligare återrapportering skedde detta muntligt även på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde i oktober 2023.

Önskemål om att detta redovisas även för kommunala tillgänglighetsrådet har uttryckts. Karl-Petter Lööw, enhetschef på äldre- och omsorgsförvaltningen, kommer och föredrar ärendet.

Bilagor
Nämnduppdrag Daglig verksamhet 2022.pptx

2 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0055 002

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar muntligen om vad som händer på förvaltningen.

3 Nominering till kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0410 001

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
1. Lena Ottosson godkänns som representant för Attention Haninge Tyresö i kommunala tillgänglighetsrådet.
2. Eva Lundgren godkänns som representant för Tyresö demensförening i kommunala tillgänglighetsrådet.

Beskrivning av ärendet
Inger Ottosson föreslås som ny representant i kommunala tillgänglighetsrådet för Attention Haninge Tyresö. Dessutom föreslås Eva Lundgren som ny representant i kommunala tillgänglighetsrådet för Tyresö demensförening.

4 Tillgänglighetsplan 2024

Diarienummer 2023/KS 0319 003

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsrådets förslag till aktiviteter 2024 antas och meddelas respektive nämnd för komplettering av respektive nämnds nämndplan 2024.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2024 behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit fram förslag på aktiviteter med målsättningar till tillgänglighetsplanen för år 2024. Som underlag för arbetet har bland annat tidigare aktiviteter och prioriterade områden, rådets önskemål samt förslag på aktiviteter från några av de tillgänglighetsansvariga på förvaltningarna legat.

Till följd av att arbetet med aktiviteter till tillgänglighetsplan dröjt kommer beslutet att behöva meddelas facknämnderna då nämndplanerna redan utformats. Därmed anges i förslag till beslut att tillgänglighetsrådet antar aktiviteterna och meddelar respektive nämnd som då får komplettera respektive nämndplan. Aktiviteterna delges även kommunstyrelsen för behandling.

5 Remiss- nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2023/KS 0320 001

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
1. Det noteras att inga synpunkter på äldre- och omsorgsnämndens respektive arbetsmarknads- och socialnämndens nämnd- och förvaltningsplaner har lämnats av kommunala tillgänglighetsrådet.
2. Äldre- och omsorgsnämnden respektive arbetsmarknads- och socialnämnden meddelas att inga synpunkter har lämnats i ärendet av kommunala tillgänglighetsrådet.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet har beretts möjlighet att lämna synpunkter inför äldre- och omsorgsnämndens nämnd- och förvaltningsplan samt på arbetsmarknads- och socialnämndens nämnd- och förvaltningsplan. Därmed fick tillgänglighetsrådet ta del av dessa nämnd- och förvaltningsplaner, varpå inga synpunkter formellt har lämnats av tillgänglighetsrådet.

6 Remiss - synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden

Diarienummer 2023/KS 0380

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Kommunala tillgänglighetsrådets medlemsorganisationers skrivelse med synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden antas och lämnas över till äldre- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
En motion angående språkkrav för personal inom välfärden ska behandlas av äldre- och omsorgsförvaltningen med nämnd, arbetsmarknads- och socialförvaltningen med nämnd samt barn- och utbildningsförvaltningen med nämnd. Önskemål finns att kommunala tillgänglighetsrådet lämnar synpunkter utifrån förvaltningens underlag som därefter delges nämnda nämnder.

Motionen är lagd som bilaga till ärendet.
Förvaltningens underlag är under utarbetande.

7 Remiss - synpunkter på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden

Diarienummer 2023/KS 0381

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Kommunala tillgänglighetsrådets medlemsorganisationers skrivelse med synpunkter på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden antas och lämnas över till äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.

Beskrivning av ärendet
En motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden ska behandlas av äldre- och omsorgsförvaltningen med nämnd samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen med nämnd. Önskemål finns att kommunala tillgänglighetsrådet lämnar synpunkter utifrån förvaltningens underlag som därefter delges nämnda nämnder.

Motionen är lagd som bilaga till ärendet.
Förvaltningens underlag är under utarbetande.

8 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2023

Diarienummer 2023/KS 0056 007

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen.

Fattade delegationsbeslut bifogas.

9 Meddelande till kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0404 001

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.

Rapporter från Naturguidningar.
Svar från kommunfullmäktige på motion om inrättande av tjänst som tillgänglighetsansvarig i kommunen.

Äldre- och omsorgsnämndens granskningsplan 2024.
Arbetsmarknads- och socialnämndens granskningsplan 2024.
Reviderad arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet.

Kommunens svar på enkät från MFD
Granskningsrapport myndighet LSS 2023

Bilagor
11 okt 2023. Naturguidning från Långsjön till Tyresö-Flaten.docx
8 nov 2023. Lättvandrad naturguidning - Höst i Alby.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-03-30 § 11.docx
1. Tjänsteskrivelse tillgänglighetsansvarig.pdf
Tidigare Tjänsteskrivelse svar på motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig för kommunen (2).pdf
Reservation (V) § 9 Kommunstyrelsen 2023-01-17.pdf
Yttrande Kommunala funktionshindersrådet 2022-03-25.pdf
Motion, Tillgänglighetsanvarig för kommunen.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-10-23 § 79.pdf
Tjänsteskrivelse, ÄON, Granskningsplan 2024.pdf
MFD_s uppföljning av kommuner 2023.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 142.pdf
Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet .pdf

10 Övriga frågor kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0409

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet behandlas.

§59 Utreda förutsättningar och konsekvenser av att införa LOU inom daglig

Diarienummer 2021/ÄON 0083 51

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre och omsorgsnämnden fattade 24 januari 2022 beslut om följande:
1. Valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem LOV ska bibehållas.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att förändra förfrågningsunderlaget för LOV så att möjligheter till större samlokaliserade och varierande verksamheter kan starta inom Tyresö kommun.
3. Förvaltningschefen får delegation att anta förfrågningsunderlag och teckna avtal med utförare.
4. Förvaltningschefen får delegation att utforma ersättningssystem och övergångsregler.
5. Den kommunala utföraren får i uppdrag att utöka sin verksamhet för personer vars behov inte kan tillgodoses inom LOV. Särskilt ersättningssystem fastställs av förvaltningschefen.
6. Förvaltningschefen får i uppdrag att i samråd med lokalstrategen införskaffa lokaler för att främja möjligheterna för att fler verksamheter kan starta inom kommunen.
7. En återrapportering av ärendet ges på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 12 december 2022.

På uppdrag av förvaltningschefen har olika alternativ övervägts för att öka möjligheterna för att fler och varierande dagliga verksamheter enligt LSS kan etableras i Tyresö så att kostnaderna för turbundna resor till daglig verksamhet därmed kan begränsas.

En återrapportering av ärendet gavs på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 12 december 2022. Då det fanns önskemål om ytterligare återrapportering skedde detta muntligt även på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde i oktober 2023.

Önskemål om att detta redovisas även för kommunala tillgänglighetsrådet har uttryckts. Karl-Petter Lööw, enhetschef på äldre- och omsorgsförvaltningen, kommer och föredrar ärendet.

Bilagor
Nämnduppdrag Daglig verksamhet 2022.pptx

§60 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0055 002

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar muntligen om vad som händer på förvaltningen.

§61 Nominering till kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0410 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
1. Lena Ottosson godkänns som representant för Attention Haninge Tyresö i kommunala tillgänglighetsrådet.
2. Eva Lundgren godkänns som representant för Tyresö demensförening i kommunala tillgänglighetsrådet.

Beskrivning av ärendet
Inger Ottosson föreslås som ny representant i kommunala tillgänglighetsrådet för Attention Haninge Tyresö. Dessutom föreslås Eva Lundgren som ny representant i kommunala tillgänglighetsrådet för Tyresö demensförening.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att:
1. Lena Ottosson godkänns som representant för Attention Haninge Tyresö i kommunala tillgänglighetsrådet.
2. Eva Lundgren godkänns som representant för Tyresö demensförening i kommunala tillgänglighetsrådet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

§62 Tillgänglighetsplan 2024

Diarienummer 2023/KS 0319 003

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsrådets förslag till aktiviteter 2024 antas och meddelas respektive nämnd för komplettering av respektive nämnds nämndplan 2024.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2024 behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit fram förslag på aktiviteter med målsättningar till tillgänglighetsplanen för år 2024. Som underlag för arbetet har bland annat tidigare aktiviteter och prioriterade områden, rådets önskemål samt förslag på aktiviteter från några av de tillgänglighetsansvariga på förvaltningarna legat.

Till följd av att arbetet med aktiviteter till tillgänglighetsplan dröjt kommer beslutet att behöva meddelas facknämnderna då nämndplanerna redan utformats. Därmed anges i förslag till beslut att tillgänglighetsrådet antar aktiviteterna och meddelar respektive nämnd som då får komplettera respektive nämndplan. Aktiviteterna delges även kommunstyrelsen för behandling.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att:
1. Tillgänglighetsrådets förslag till aktiviteter 2024 antas och meddelas respektive nämnd för komplettering av respektive nämnds nämndplan 2024.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2024 behandlas av kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

Bilagor
Slutversion aktivitetslista till tillgänglighetsplan 2024 enligt rådets direktiv på sammanträdet.docx
Tillgänglighetsplan Tyresö kommun (fastställd KS 221108).pdf

§63 Remiss- nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads-

Diarienummer 2023/KS 0320 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
1. Det noteras att inga synpunkter på äldre- och omsorgsnämndens respektive arbetsmarknads- och socialnämndens nämnd- och förvaltningsplaner har lämnats av kommunala tillgänglighetsrådet.
2. Äldre- och omsorgsnämnden respektive arbetsmarknads- och socialnämnden meddelas att inga synpunkter har lämnats i ärendet av kommunala tillgänglighetsrådet.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet har beretts möjlighet att lämna synpunkter inför äldre- och omsorgsnämndens nämnd- och förvaltningsplan samt på arbetsmarknads- och socialnämndens nämnd- och förvaltningsplan. Därmed fick tillgänglighetsrådet ta del av dessa nämnd- och förvaltningsplaner, varpå inga synpunkter formellt har lämnats av tillgänglighetsrådet.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att:
1. Det noteras att inga synpunkter på äldre- och omsorgsnämndens respektive arbetsmarknads- och socialnämndens nämnd- och förvaltningsplaner har lämnats av kommunala tillgänglighetsrådet.
2. Äldre- och omsorgsnämnden respektive arbetsmarknads- och socialnämnden meddelas att inga synpunkter har lämnats i ärendet av kommunala tillgänglighetsrådet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2023-11-20 § 91.docx
Nämnd- och förvaltningsplan 2024.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa.pdf
Bilaga 2 Styrprocessens årshjul 2024.pdf
Bilaga 3 Nämndspecifika styrdokument.pdf
Bilaga 4 Ersättningar.pdf

§64 Remiss - synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom

Diarienummer 2023/KS 0380

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Kommunala tillgänglighetsrådets medlemsorganisationers skrivelse med synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden antas och lämnas över till äldre- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
En motion angående språkkrav för personal inom välfärden ska behandlas av äldre- och omsorgsförvaltningen med nämnd, arbetsmarknads- och socialförvaltningen med nämnd samt barn- och utbildningsförvaltningen med nämnd. Önskemål finns att kommunala tillgänglighetsrådet lämnar synpunkter utifrån förvaltningens underlag som därefter delges nämnda nämnder.

Motionen är lagd som bilaga till ärendet.
Förvaltningens underlag är under utarbetande.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att:
* Kommunala tillgänglighetsrådets medlemsorganisationers skrivelse med synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden antas och lämnas över till äldre- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

Bilagor
Motion (M) angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Yttrande över motion om språkkrav .docx

§65 Remiss - synpunkter på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och

Diarienummer 2023/KS 0381

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Kommunala tillgänglighetsrådets medlemsorganisationers skrivelse med synpunkter på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden antas och lämnas över till äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.

Beskrivning av ärendet
En motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden ska behandlas av äldre- och omsorgsförvaltningen med nämnd samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen med nämnd. Önskemål finns att kommunala tillgänglighetsrådet lämnar synpunkter utifrån förvaltningens underlag som därefter delges nämnda nämnder.

Motionen är lagd som bilaga till ärendet.
Förvaltningens underlag är under utarbetande.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att:
* Kommunala tillgänglighetsrådets medlemsorganisationers skrivelse med synpunkter på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden antas och lämnas över till äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

Bilagor
Motion (M) om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf
Yttrande över motion om likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.docx

§66 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2023

Diarienummer 2023/KS 0056 007

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen.
Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
ANSÖKAN funktionshinderrådet.pdf
Delegationsbeslut.pdf

§67 Meddelande till kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0404 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.

Rapporter från Naturguidningar.
Svar från kommunfullmäktige på motion om inrättande av tjänst som tillgänglighetsansvarig i kommunen.

Äldre- och omsorgsnämndens granskningsplan 2024.

Arbetsmarknads- och socialnämndens granskningsplan 2024.

Reviderad arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet.

Kommunens svar på enkät från MFD

Granskningsrapport myndighet LSS 2023

Bilagor
11 okt 2023. Naturguidning från Långsjön till Tyresö-Flaten.docx
8 nov 2023. Lättvandrad naturguidning - Höst i Alby.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-03-30 § 11.docx
1. Tjänsteskrivelse tillgänglighetsansvarig.pdf
Tidigare Tjänsteskrivelse svar på motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig för kommunen (2).pdf
Reservation (V) § 9 Kommunstyrelsen 2023-01-17.pdf
Yttrande Kommunala funktionshindersrådet 2022-03-25.pdf
Motion, Tillgänglighetsanvarig för kommunen.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-10-23 § 79.pdf
Tjänsteskrivelse, ÄON, Granskningsplan 2024.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-10-24 § 72.docx
Tjänsteskrivelse, ASN, Granskningsplan 2024.pdf
MFD_s uppföljning av kommuner 2023.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 142.pdf
Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet .pdf
Tjänsteskrivelse granskning myndighet LSS.pdf
Granskningsrapport Myndighet LSS.docx.pdf
Bilaga 1 - Månadsrapport september 2023.docx.pdf
Bilaga 2 - Rutin för ärendesamverkan- Samverkansmodell ÄOO AOS.pdf
Bilaga 3 - Brukarundersökning MÄF 2022.pdf
Nyhetsbrev november 2023 Myndigheten för Delaktighet.html

§68 Övriga frågor kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0409

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet behandlas.