Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2009-12-17

Sammanträde 2009-12-17

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

76 Avdelningarnas enhetsplaner 2010

Förslag till nämndens beslut

Enhetsplanerna för år 2010 godkänns.


Ärendebeskrivning

Förslag till enhetsplaner för avdelningarna för år 2010 finns i bilagor.

77 Detaljbudget 2010

Förslag till nämndens beslut

Detaljbudgeten fastställs.


Ärendebeskrivning

Förslag till detaljbudget 2010 på anslagsnivå finns i bilaga.

78 Elevpeng 2010 för gymnasiet med prislistor

Förslag till nämndens beslut

Prislistorna fastställs.


Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram förslag till prislistor för gymnasieelever:

- En som betalas till egna gymnasiet. Den innehåller inte centrala kostnader för hyror, kapitaltjänst, intagningskansli och overhead.

- En som används för betalning till friskolor. Den innehåller alla kostnader för gymnasieskolan samt ett schablonmässigt påslag med 6 procent av bidragsbeloppet per elev eftersom friskolorna inte kan lyfta sin ingående moms.

- En interkommunal prislista som används till att fakturera andra kommuner med elever i Tyresö gymnasium. I den prislistan ingår samtliga kostnader för gymnasieskolan.

- En interkommunal prislista som används för ersättning för elever i frivillig särskola.

Till paragrafen bifogas beskrivning från förvaltningen hur elevpengsberäkningen 2010 görs.

79 Fastställande av elevpeng för friskolor

Förslag till nämndens beslut

Bidragen till varje huvudman fastställs var för sig enligt bilaga.


Ärendebeskrivning

För bidragen till friskolorna har Sveriges Kommuner och Landsting (KSL) lämnat anvisningar enligt cirkulär 09:75. Kommunerna ska fatta ett särskilt beslut till varje fristående huvudman i vilket kommunen har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer.

Utvecklingsförvaltningen har utifrån föreslaget till prislista, som beslutas enligt föregående paragraf, GAN 2009-12-17, § 78, gjort en beräkning av vad varje enskild huvudman föreslås få i bidrag. Se bilaga. Hur beräkningen gjorts redovisas i bilagan till GAN 2009-12-17, § 78.

Beslutet kan överklagas i Länsrätten i Stockholms län. Besvärs-skrivelsen ska dock skickas eller inlämnas till Utvecklingsförvalt-ningen i Tyresö kommun.

80 Nytt samverkansavtal med Stockholms läns landsting

Förslag till nämndens beslut

Tyresö kommun ska ingå i samverkansavtalet enligt rekommen-dationen.


Ärendebeskrivning

Den 1 juli 2009 övergick verksamheten vid Säbyholms naturbruksgymnasium till Säbyholms friskola AB, ägd av ABF Sollentuna. Nu bedrivs gymnasieutbildning i landstingets regi endast vid Berga naturbruksgymnasium.

Med anledning av minskade platsantalet där landstinget nu kan erbjuda upp till 300 ungdomselever plats vid Berga naturbruksgymnasium har ett nytt samverkansavtal upprättats.

Kansliet vid KSL föreslår att utbildningsberedningen föreslår att styrelsen beslutar att rekommendera länets kommuner att ingå i samverkansavtalet.

Därför föreslås nu att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Tyresö ska ingå i samverkansavtalet.

81 Ekonomisk rapport per den 30 november 2009

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 30 november 2009 finns i bilaga.

82 Remissvar på motion minska köttkonsumtionen

Förslag till nämndens beslut

Nämnden föreslår till kommunstyrelsen att motionen avslås.


Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna har ingett motion till kommunfullmäktige om att minska köttkonsumtionen. Gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden har erhållit motionen på remiss. Utvecklingsförvalt-ningen har skrivit bifogade yttrande på remissen.


Ordförandeutlåtande

Ordföranden föreslår att lämna svar till kommunstyrelsen att motionen ska avslås. Att bara servera vegetarisk mat ska avvisas med hänvisning till att valfrihet ska råda. Attraktiva vegetariska alternativ finns redan genom det salladsbord som serveras. Kurs i vegetarisk matlagning bör ingå i kökspersonalens löpande utbildning.

83 Kursplaner för orienteringskurser

Förslag till nämndens beslut

Kursplanerna fastställs.


Ärendebeskrivning

C3L har tagit fram kursplaner för två orienteringskurser:
- Svenska som andraspråk med inriktning mot vård- och omsorgsyrken (Kurskod: OK802F)
- Svenska som andraspråk med studieteknisk inriktning (Kurskod: OK802G).

Nämnden ska fastställa dessa kursplaner.

84 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Södertörnssamarbetet inom vuxenutbildningen
- Gymnasiets utrustning
- Övrigt.

85 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

86 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- KF 2009-11-18, § 123, Avsägelser och fyllnadsval.
Mötesinformation

 

§76 Avdelningarnas enhetsplaner 2010

DNr 2009 GAN 0097

Nämndens beslut

Enhetsplanerna för år 2010 godkänns.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till enhetsplaner för avdelningarna för år 2010 finns i bilagor.

_____________________________________________________

§77 Detaljbudget 2010

DNr 2009 GAN 0099

Nämndens beslut

Detaljbudgeten fastställs.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur meddelar att (s) inte deltar i beslutet och inkommer med särskilt yttrande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till detaljbudget 2010 på anslagsnivå finns i bilaga.

_____________________________________________________

§78 Elevpeng 2010 för gymnasiet med prislistor

DNr 2009 GAN 0100

Nämndens beslut

Prislistorna fastställs.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram förslag till prislistor för gymnasieelever:

- En som betalas till egna gymnasiet. Den innehåller inte centrala kostnader för hyror, kapitaltjänst, intagningskansli och overhead.

- En som används för betalning till friskolor. Den innehåller alla kostnader för gymnasieskolan samt ett schablonmässigt påslag med 6 procent av bidragsbeloppet per elev eftersom friskolorna inte kan lyfta sin ingående moms.

- En interkommunal prislista som används till att fakturera andra kommuner med elever i Tyresö gymnasium. I den prislistan ingår samtliga kostnader för gymnasieskolan.

- En interkommunal prislista som används för ersättning för elever i frivillig särskola.

Till paragrafen bifogas beskrivning från förvaltningen hur elevpengsberäkningen 2010 görs.

_____________________________________________________

§79 Fastställande av elevpeng för friskolor

DNr 2009 GAN 0101 till och med 2009 GAN 0171

Nämndens beslut

Bidragen till varje huvudman fastställs var för sig. Månads-beloppen finns i prislistan enligt GAN 2009-12-17, §78.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För bidragen till friskolorna har Sveriges Kommuner och Landsting (KSL) lämnat anvisningar enligt cirkulär 09:75. Kommunerna ska fatta ett särskilt beslut till varje fristående huvudman i vilket kommunen har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer.

Utvecklingsförvaltningen har gjort ett förslag till prislista som beslutas enligt föregående paragraf, GAN 2009-12-17, § 78. Utifrån prislistan beräknas sedan vad varje enskild huvudman får i bidrag. Detta sker månadsvis efter det att antalet elever avstämts per den 15 aktuell månad. Antal elever som totalt för närvarande går vid friskolan framgår av bifogade bilaga, liksom varje friskolas diarienummer.

_____________________________________________________

Överklagandeanvisning

Beslutet av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Tyresö kan överklagas i Länsrätten i Stockholms län. Besvärsskrivelsen ska dock skickas eller inlämnas till Utvecklingsförvaltningen i Tyresö kommun. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utvecklingsförvaltningen i Tyresö kommun inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

_____________________________________________________

§80 Nytt samverkansavtal med Stockholms läns landsting med anledning av ändrad disposition av platser inom landstingets naturbruksutbildning

DNr 2009 GAN 0172

Nämndens beslut

Samverkansavtalet antas enligt rekommendationen.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Den 1 juli 2009 övergick verksamheten vid Säbyholms naturbruksgymnasium till Säbyholms friskola AB, ägd av ABF Sollentuna. Nu bedrivs gymnasieutbildning i landstingets regi endast vid Berga naturbruksgymnasium.

Med anledning av minskade platsantalet där landstinget nu kan erbjuda upp till 300 ungdomselever plats vid Berga naturbruksgymnasium har ett nytt samverkansavtal upprättats.

KSL:s styrelse föreslår att nämnden beslutar att anta ”Nytt sam-verkansavtal med Stockholms läns landsting med anledning av ändrad disposition av platser inom landstingets naturbruks-utbildning”.

Därför föreslås nu att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Tyresö ska anta samverkansavtalet.

_____________________________________________________

§81 Ekonomisk rapport per den 30 november 2009

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 30 november 2009 finns i bilaga.

_____________________________________________________

§82 Remissvar på motion minska köttkonsumtionen

DNr 2009 GAN 0096

Nämndens beslut

Nämnden föreslår till kommunstyrelsen att motionen avslås.

Reservationer

Kristjan Vaigur (s) reserverar sig mot beslutet.

Peter Söderlund (mp) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna har ingett motion till kommunfullmäktige om att minska köttkonsumtionen. Gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden har erhållit motionen på remiss. Utvecklingsförvalt-ningen har skrivit bifogade yttrande på remissen.

Ordförandeutlåtande

Ordföranden föreslår att lämna svar till kommunstyrelsen att motionen ska avslås. Att bara servera vegetarisk mat ska avvisas med hänvisning till att valfrihet ska råda. Attraktiva vegetariska alternativ finns redan genom det salladsbord som serveras. Kurs i vegetarisk matlagning bör ingå i kökspersonalens löpande utbildning.

Yrkande

Kristjan Vaigur (s) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det avslagits.

_____________________________________________________

§83 Kursplaner för orienteringskurser

Nämndens beslut

Kursplanerna fastställs.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

C3L har tagit fram kursplaner för två orienteringskurser:

- Svenska som andraspråk med inriktning mot vård- och omsorgsyrken (Kurskod: OK802F)

- Svenska som andraspråk med studieteknisk inriktning (Kurskod: OK802G).

Nämnden ska fastställa dessa kursplaner.

_____________________________________________________

§84 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen bland annat om gymnasiets utrustning.

Kristjan Vaigur (s) ställde separat fråga om aktuellt läge för det pågående visionsarbetet vid Tyresö gymnasium inklusive eventuella planer för ombyggnad av gymnasiet. Ordföranden och förvaltningschefen redogjorde för frågans fortsatta hantering.

_____________________________________________________

§85 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§86 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- KF 2009-11-18, § 123, Avsägelser och fyllnadsval.

_____________________________________________________

§87 Ändring i kalendarium 2010

DNr 2009 GAN 0080

Nämndens beslut

Det första nämndsammanträdet år 2010 hålls torsdagen den 28 januari 2010 kl 19.00.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Det första nämndsammanträdet år 2010 föreslås flyttat från den 4 februari 2010 till torsdagen den 28 januari 2010 kl 19.00.

_____________________________________________________