Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2012-10-18

Sammanträde 2012-10-18

Datum
Klockan
18:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora, Kommunhuset, Tyresö

61 Ekonomisk månadsrapport per augusti 2012

Förslag till nämndens beslut

Den ekonomiska rapporten överlämnas till ekonomikontoret.


Ärendebeskrivning

Ekonomisk månadsrapport per den 31 augusti 2012 finns i bilaga. Vid nämndsammanträdet föreligger månadsrapport per den 30 september 2012.

62 Nämndplan 2013

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till nämndplan 2013 med budget för år 2013 antas.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan 2013 med budget för 2013 enligt kommunens styrprocess. Se bilaga. Förslaget baseras på politiska direktiv samt den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2013-2015.

63 Nämndens sammanträdestider 2013

Förslag till nämndens beslut

Enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider år 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är:
- torsdagen den 21 februari 2013 kl 18.00
- torsdagen den 21 mars 2013 kl 18.00
- torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00
- torsdagen den 23 maj 2013 kl 18.00
- torsdagen den 13 juni 2013 kl 18.00
- torsdagen den 26 september 2013 kl 18.00
- torsdagen den 24 oktober 2013 kl 18.00
- torsdagen den 5 december 2013 kl 18.00.

64 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling för första halvåret 2012 (gymnasiet, SFI och vuxenundervisningen)

Förslag till nämndens beslut

- Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Åtgärder mot kränkande behandling ska följas upp varje halvår.
I bilaga finns rapport avseende vårterminen 2012.

65 KSL:s prislista

Förslag till nämndens beslut

Informationen om prislistan noteras.

Ärendebeskrivning

KSL har fastställt prislista för gymnasieskolan i Stockholms län för år 2013 enligt bilaga. En uppräkning med 1,1 % har skett jämfört med år 2012. Prislistorna är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående huvudman tillkommer momsersättning med 6 procent.

66 Svar på motion om social investeringsfond

Förslag till nämndens beslut

Nämnden föreslår till kommunfullmäktige att motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Remiss på en motion om social investeringsfond lämnats till nämnden. Förvaltningen har lämnat underlag till svar enligt bifogade tjänsteskrivelse.

67 Läsårsdata 2013/2014

Förslag till nämndens beslut

Läsårsdata för eleverna för 2013/2014 fastställs enligt förslag.

Ärendebeskrivning

För elevernas läsår 2013/2014 föreslås:
Höstterminen 2013 startar tisdagen den 20 augusti 2013 och slutar fredagen den 20 december 2013.
Vårterminen 2014 startar tisdagen den 7 januari 2014 och slutar torsdagen den 12 juni 2014.

Eleverna har lov
Vecka 44 måndagen den 28 oktober 2013 - fredagen den 1 novem-ber 2013
Jullov måndagen den 23 december 2013 - fredagen den 3 januari 2014
Sportlov vecka 9 måndagen den 24 februari 2014 - fredagen den 28 februari 2014
Påsklov vecka 16 måndagen den 14 april 2014 - torsdagen den 17 april 2014
Lovdag fredagen den 2 maj 2014
Lovdag fredagen den 30 maj 2014

68 Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län

Förslag till nämndens beslut

Tyresö kommun deltar i den gemensamma utvärderingen av kvaliteten hos länets vuxenutbildningsanordnare.

Ärendebeskrivning

KSL har lämnat rekommendation enligt bilaga till länets kommuner att delta i en gemensam utvärdering av kvaliteten hos länets vuxenutbildningsanordnare.

69 Information om länsgemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

lämnas i bifogade tjänsteskrivelse.

70 Redovisning av nyckeltalsrapport/konferens

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om nyckeltalsrapport för år 2011 som presenterats vid nyckeltalskonferens. Nyckeltalen finns på:
http://www.sodertornskommunerna.se/nyckeltal/

71 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om
- rapport arbetslösheten per augusti 2012
- förslag till granskningsområden 2013 inom projektet Medborgarfokus
- ansökan om riksrekryterande platser till bussförarutbildning
- information om gymnasiets datorer.

72 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut redovisas på listor.

73 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

redovisas:
- KF 2012-09-13 § 80 Avsägelser och fyllnadsval
- KF 2012-09-13 § 87 Svar på motion om kostpolicy
- KS 2012-09-25 § 138 Revidering av riktlinjer för representation, uppvaktning, resor m.m.
- KS 2012-09-25 § 145 PM om Tyresö gymnasiums framtida strategiska inriktning.

74 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Skolverket Utbildningsinsatser för lärare i idrott och hälsa
- Skolverket Extra tilldelning av statsbidrag till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2012
- Skolinspektionen beslut om godkännande av Thoren Innovation School AB
- Skolinspektionen om avskrivet ärende Nordens Teknikerinstitut AB
- Skolinspektionen om avskrivet ärende PPS AB
- Skolinspektionen beslut om godkännande av ProCivitas Privata Gymnasium i Stockholms kommun
- Skolinspektionen beslut om avslag av ansökan från IT-Gymnasiet i Stockholms kommun
- Skolinspektionen beslut om avslag av ansökan från IT-Gymnasiet i Huddinge kommun
- Skolinspektionen beslut om godkännande av Stockholms Idrottsgymnasium inom bordtennis och squash i Stockholms kommun
- Skolinspektionen beslut om avslag av ansökan från Hantverksakademin i Stockholms kommun
- Skolinspektionen beslut om godkännande av Hermods AB i Stockholms kommun
- Skolinspektionen beslut om avslag av ansökan från Rytmus AB i Stockholms kommun
- Skolinspektionen beslut om avslag av ansökan från Rytmus AB i Huddinge kommun
- Skolinspektionen beslut om avslag av ansökan från Parvin Alamdari i Stockholms kommun

75 Nytt ärende: Uppföljning introduktionsprogrammen

Förslag till nämndens beslut

Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera och för nämnden redovisa måluppfyllelsen i introduktionsprogrammen läsåret 2011/12 på sammanträdet den 6 december 2012.

Ärendebeskrivning

Inför framtida organisationsförändringar är det av stor vikt att nämnden kan följa resultaten i de så kallade introduktionsprogram-men. Mångfalden är stor, ämnena många och elevantalet varierar.
I regel är grupperna små. Resultaten bör ändå kunna samman-ställas, så att elevernas prestationer beskrivs. Några indikationer är förslagsvis antal elever som börjar gymnasiets program, slutar på grund av arbete, slutar av okända skäl, går över till Ung i Tyresö.
I redovisningen ska ingå antal ämnen per elev (snittsiffra) samt övrigt som påverkar bilden av introduktionsprogrammen. I redovisningen ska också ingå antal godkända betyg sett över hela populationen.

76 Nytt ärende: Namnbyte på Tyresö gymnasium

Förslag till nämndens beslut

Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att till nämnden senast den 6 december 2012 utreda nytt namn på Tyresö gymnasium.
I uppdraget ingår att beskriva nämndens delegation att besluta om namnbyte, lämna underlag för beslut samt ge förslag till nytt namn.

Ärendebeskrivning

Under våren 2012 har gymnasiet kartlagts och en kvantitativ studie tagits fram. Under hösten har sedan i anslutning till kvantitativa studien två hela konferensdagar hållits med 14 elever i gymnasiet. En Young Advisory Board har bildats. Young Advisory Board rekommenderar att skolan bör byta namn. Positiva erfarenheter och exempel av effekterna av namnbyte finns från så kallad school branding både i Sverige och i Storbritannien. Nämnden har befogenhet att besluta om namn på verksamheter inom sitt verksamhetsområde.

§61 Ekonomisk månadsrapport per augusti 2012 och per september 2012

DNr 2012 GAN 0015

Nämndens beslut

De ekonomiska rapporterna noteras och överlämnas till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) meddelar att om hon haft rösträtt hade hon inte deltagit i beslutet samt stödjer det särskilda yttrandet från (s).

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk månadsrapport per den 31 augusti 2012 och per den 30 september 2012 finns i bilagor.

Vid sammanträdet gör budgetchef Anders Elfving en genomgång av det ekonomiska läget.

_____________________________________________________

§62 Nämndplan 2013

DNr 2012 GAN 0073

Nämndens beslut

Förslaget till nämndplan 2013 exklusive budget 2013 antas.

Beslut om budget 2013 behandlas vid ett extra nämndsammanträde den 21 november 2012.

Röstförklaring

Margareta Ternstedt (fp) inkommer med röstförklaring. Se bilaga.

Röstförklaring samt särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) meddelar att (s) inte deltar i beslutet och inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) meddelar att om hon haft rösträtt hade hon inte deltagit i beslutet samt stödjer det särskilda yttrandet från (s)

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan 2013 med budget för 2013 enligt kommunens styrprocess. Se bilaga. Förslaget baseras på politiska direktiv samt den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2013-2015.

­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

§63 Nämndens sammanträdestider 2013

DNr 2012 GAN 0074

Nämndens beslut

Nämndens sammanträdestider 2013 fastställs till:

- torsdagen den 21 februari 2013 kl 18.30

- torsdagen den 21 mars 2013 kl 18.30

- torsdagen den 25 april 2013 kl 18.30

- torsdagen den 23 maj 2013 kl 18.30

- torsdagen den 13 juni 2013 kl 18.30

- torsdagen den 26 september 2013 kl 18.30

- torsdagen den 24 oktober 2013 kl 18.30

- torsdagen den 5 december 2013 kl 18.30.

Reservation

Kristjan Vaigur (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkande att nämndens sammanträden ska börja kl 19.00.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider år 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är:

- torsdagen den 21 februari 2013 kl 18.00

- torsdagen den 21 mars 2013 kl 18.00

- torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00

- torsdagen den 23 maj 2013 kl 18.00

- torsdagen den 13 juni 2013 kl 18.00

- torsdagen den 26 september 2013 kl 18.00

- torsdagen den 24 oktober 2013 kl 18.00

- torsdagen den 5 december 2013 kl 18.00.

Yrkande

Kristjan Vaigur (s) yrkar på att nämndens sammanträden ska börja kl 19.00.

Christina Melzén (fp) yrkar på att nämndens sammanträden ska börja kl 18.30.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på tiderna kl 18.00 och kl 19.00 och finner att tiden kl 19.00 avslagits.

Ordföranden ställer proposition på tiderna kl 18.00 och kl 18.30 och finner att tiden kl 18.00 avslagits.

_____________________________________________________

§64 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling för första halvåret 2012 (gymnasiet, SFI och vuxenundervisningen)

DNr 2012 GAN 0075

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Åtgärder mot kränkande behandling ska följas upp varje halvår.

I bilaga finns rapport avseende vårterminen 2012.

_____________________________________________________


§65 KSL:s prislista

DNr 2012 GAN 0076

Nämndens beslut

Informationen om prislistan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

KSL har fastställt prislista för gymnasieskolan i Stockholms län för år 2013 enligt bilaga. En uppräkning med 1,1 % har skett jämfört med år 2012. Prislistorna är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående huvudman tillkommer momsersätt-ning med 6 procent.

_____________________________________________________

§66 Svar på motion om social investeringsfond

DNr 2012 GAN 0052

Nämndens beslut

Nämnden föreslår till kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av en social investeringsfond och anser därmed att motionen är besvarad.

Röstförklaring

Luis Arias Vera (mp) deltar inte i beslutet.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Remiss på en motion om social investeringsfond lämnats till nämnden. Förvaltningen har lämnat underlag till svar enligt bifogade tjänsteskrivelse.

Yrkande

Kristjan Vaigur (s) yrkar på att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av en social investerings-fond.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag respektive yrkandet från Kristjan Vaigur (s) och finner att nämnden beslutat enligt yrkandet från Kristjan Vaigur (s).
_____________________________________________________

§67 Läsårsdata 2013/2014

DNr 2012 GAN 0077

Nämndens beslut

Läsårsdata för eleverna för 2013/2014 fastställs enligt förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För elevernas läsår 2013/2014 föreslås:

Höstterminen 2013 startar tisdagen den 20 augusti 2013 och slutar fredagen den 20 december 2013.

Vårterminen 2014 startar tisdagen den 7 januari 2014 och slutar torsdagen den 12 juni 2014.

Eleverna har lov

Vecka 44 måndagen den 28 oktober 2013 – fredagen den 1 novem-ber 2013

Jullov måndagen den 23 december 2013 – fredagen den 3 januari 2014

Sportlov vecka 9 måndagen den 24 februari 2014 – fredagen den 28 februari 2014

Påsklov vecka 16 måndagen den 14 april 2014 – torsdagen den 17 april 2014

Lovdag fredagen den 2 maj 2014

Lovdag fredagen den 30 maj 2014.

_____________________________________________________

§68 Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län

DNr 2012 GAN 0057

Nämndens beslut

Tyresö kommun deltar i den gemensamma utvärderingen av kvaliteten hos länets vuxenutbildningsanordnare.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

KSL har lämnat rekommendation enligt bilaga till länets kommuner att delta i en gemensam utvärdering av kvaliteten hos länets vuxenutbildningsanordnare.

_____________________________________________________

§69 Information om länsgemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan

DNr 2012 GAN 0078

Nämndens beslut

- Informationen noteras

- Allmänna kriterier fastställs.

Ärendebeskrivning

Information om länsgemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan lämnas i bifogade tjänsteskrivelse.

I tjänsteskrivelsen finns förslag till allmänna kriterier i samband med ansökan om tilläggsbelopp från Tyresö kommuns sida.

_____________________________________________________

§70 Redovisning av nyckeltalsrapport/konferens

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om nyckeltalsrapport för år 2011 som presenterats vid nyckeltalskonferens. Nyckeltalen finns på:

http://www.sodertornskommunerna.se/nyckeltal/

_____________________________________________________

§71 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om

- Grenverket en väg för arbetslösa ungdomar att komma i arbete eller tillbaka i studier? - delrapport

- rapport arbetslösheten per september 2012 (bilagor)

- förslag till granskningsområden 2013 inom projektet Medborgarfokus

- ansökan om riksrekryterande platser till bussförarutbildning

- information om gymnasiets datorer (bilaga).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________

§72 Anmälan av delegationsbeslut

DNr 2012 GAN 0065

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut redovisas på listor.

_____________________________________________________

§73 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden redovisas:

- KF 2012-09-13 § 80 Avsägelser och fyllnadsval

- KF 2012-09-13 § 87 Svar på motion om kostpolicy

- KS 2012-09-25 § 138 Revidering av riktlinjer för representation, uppvaktning, resor m.m.

- KS 2012-09-25 § 145 PM om Tyresö gymnasiums framtida strategiska inriktning.

_____________________________________________________

§74 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Skolverket Utbildningsinsatser för lärare i idrott och hälsa

- Skolverket Extra tilldelning av statsbidrag till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2012

- Skolinspektionen beslut om godkännande av Thoren Innovation School AB

- Skolinspektionen om avskrivet ärende Nordens Teknikerinstitut AB

- Skolinspektionen om avskrivet ärende PPS AB

- Skolinspektionen beslut om godkännande av ProCivitas Privata Gymnasium i Stockholms kommun

- Skolinspektionen beslut om avslag av ansökan från IT-Gymnasiet i Stockholms kommun

- Skolinspektionen beslut om avslag av ansökan från IT-Gymnasiet i Huddinge kommun

- Skolinspektionen beslut om godkännande av Stockholms Idrottsgymnasium inom bordtennis och squash i Stockholms kommun

- Skolinspektionen beslut om avslag av ansökan från Hantverksakademin i Stockholms kommun

- Skolinspektionen beslut om godkännande av Hermods AB i Stockholms kommun

- Skolinspektionen beslut om avslag av ansökan från Rytmus AB i Stockholms kommun

- Skolinspektionen beslut om avslag av ansökan från Rytmus AB i Huddinge kommun

- Skolinspektionen beslut om avslag av ansökan från Parvin Alamdari i Stockholms kommun.

_____________________________________________________

§75 Nytt ärende: Uppföljning introduktionsprogrammen

DNr 2012 GAN 0079

Nämndens beslut

Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera och för nämnden redovisa måluppfyllelsen i introduktionsprogrammen läsåret 2011/12 på sammanträdet den 6 december 2012.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inför framtida organisationsförändringar är det av stor vikt att nämnden kan följa resultaten i de så kallade introduktionsprogram-men. Mångfalden är stor, ämnena många och elevantalet varierar.

I regel är grupperna små. Resultaten bör ändå kunna samman-ställas, så att elevernas prestationer beskrivs. Några indikatorer är förslagsvis antal elever som börjar gymnasiets program, slutar på grund av arbete, slutar av okända skäl, går över till Ung i Tyresö.

I redovisningen ska ingå antal ämnen per elev (snittsiffra) samt övrigt som påverkar bilden av introduktionsprogrammen. I redovisningen ska också ingå antal godkända betyg sett över hela populationen. Dessutom ska praktikplatser redovisas.

_____________________________________________________

§76 Nytt ärende: Namnbyte på Tyresö gymnasium

DNr 2012 GAN 0080

Nämndens beslut

Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att till nämnden senast den 6 december 2012 utreda nytt namn på Tyresö gymnasium.

I uppdraget ingår att beskriva nämndens delegation att besluta om namnbyte, lämna underlag för beslut samt ge förslag till nytt namn.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Under våren 2012 har gymnasiet kartlagts och en kvantitativ studie tagits fram (bilaga). Under hösten har sedan i anslutning till kvantitativa studien två hela konferensdagar hållits med 14 elever i gymnasiet. En Young Advisory Board har bildats. (Bilaga.) Young Advisory Board rekommenderar att skolan bör byta namn. Positiva erfarenheter och exempel av effekterna av namnbyte finns från så kallad school branding både i Sverige och i Storbritannien. Nämnden har befogenhet att besluta om namn på verksamheter inom sitt verksamhetsområde.

_____________________________________________________

§77 Extra nämndsammanträde den 21 november 2012

DNr 2012 GAN 0081

Nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har extra sammanträde onsdagen den 21 november 2012 kl 18.30.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Behov finns av ett extra nämndsammanträde onsdagen den 21 november 2012 kl 18.30 för att behandla följande ärenden:

- Budget 2013

- Avtal om nyanlända

- Avtal om samhällsorientering.

_____________________________________________________

§78 Övrigt

Frågan om de politiska ungdomsförbunden och skolan aktualiserades.