Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2013-04-25

Sammanträde 2013-04-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Sammanträdesrum Myggdalen, Kommunhuset, Tyresö centrum

24 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige/ kommunstyrelsen som berör nämnden:
- KF 2013-03-21, § 21 Avsägelser och fyllnadsval.

25 Ekonomisk rapport per mars 2013

Förslag till nämndens beslut

- Informationen noteras
- Förvaltningen får i uppdrag att till den 25 maj 2013 redovisa åtgärder som krävs för att få en budget i balans.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ekonomisk rapport per mars 2013. Se bilaga.

26 Enhetsplaner 2013

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Enhetsplaner fastställs av förvaltningschefen.
Information om enhetsplaner för år 2013 lämnas för:
- Arbetscentrum
- C3L
- Tyresö gymnasium.

Preliminära versioner av enhetsplanerna bifogas.

27 Statistik sjukfrånvaro

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om statistik över sjukfrånvaro.

28 Inspektionsrapport Tyresö gymnasium

Förslag till nämndens beslut

- Inspektionsrapporten noteras.
- Uppföljning sker vid juninämnden under punkten förvaltnings-chefens rapport.

Ärendebeskrivning

Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund har gjort inspektion vid Tyresö gymnasium 2013-03-04. Inspektionsrapporten bifogas.

29 Gemensamma tilläggsbelopp gymnasieskolan

Förslag till nämndens beslut

Överenskommelse tecknas om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan.

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har den 21 mars 2013 beslutat att rekommendera länets kommuner och övriga kommuner som omfattas av Samverkansavtalet om gemensam gymnasieregion att teckna Överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan. Riktlinjerna börjar gälla från och med nämndbeslut i respektive kommun.

30 Remisser godkännande fristående gymnasieskola

Förslag till nämndens beslut

Remissvar lämnas enligt beslutet i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2013-03-14, § 17, även för de ansökningar som inkommit därefter under mars och april
månader år 2013.

Ärendebeskrivning

Skolinspektion har sänt remiss angående ansökan om godkännande om fristående gymnasieskola:
- Ednit AB

Remisser angående ansökan om godkännande om fristående gymnasieskola har tidigare behandlats i nämnden 2013-03-14, § 17. Beslutet enligt denna paragraf föreslås gälla även för de ansökningar som inkommit därefter under mars och april månader år 2013.

31 Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)

Förslag till nämndens beslut

Ansökningar från elever om att få gå på NIU-utbildningar utanför Stockholms län godkänns i de fall där utbildningarna inte finns i Stockholms län.

Ärendebeskrivning

Nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU, är utbildningar som Skolverket beslutar om efter det att ett specialidrottsförbund har tillstyrkt ansökan. Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär..
För att förvaltningen ska kunna behandla ansökningar från elever om att få gå NIU-utbildningar utanför Stockholms län behövs ett principbeslut fattas av nämnden. Förslaget är att sådana ansökningar godkänns i de fall där utbildningarna inte finns i Stockholms län.

Information om NIU-utbildningarna finns på sidorna
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/program/ovriga-utbildningar/idrottsutbildningar-1.159170
och
http://www.gymnasium.se/sok/idrottsutbildning-riu-niu#moreAboutSearch

32 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:
- Arbetslöshetsstatistik
- Volontärsresor
- Gymnasieprojektet
- Förstalärare.

33 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

34 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- Från Skolinspektionen om betygsrätt Hermods
- Från Skolinspektionen om godkännande av Atleticagymnnasiet

35 Översyn delegationsordningen

Förslag till nämndens beslut

Enligt ordförandes förslag

Ordförandes förslag

Med anledning av ny organisation - En ingång - och vidgade uppgifter för Arbetscentrum i samverkan med socialförvaltningen ses delegationsordningen över. Förvaltningen får i uppdrag att anpassa delegationen så att den motsvarar Arbetscentrums faktiska och förändrade uppdrag samt lämna förslag till beslut.

36 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning

§25 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige/ kommunstyrelsen som berör nämnden:

- KF 2013-03-21, § 21 Avsägelser och fyllnadsval.

_____________________________________________________

§26 Ekonomisk rapport per mars 2013

DNr 2013 GAN 0024

Nämndens beslut

- Informationen noteras
- Förvaltningen får i uppdrag att till den 25 maj 2013 redovisa varje tänkbar åtgärd som krävs för att häva underskottet i gymnasiets budget.


Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) lämnar särskilt yttrande. Luis Arias Vera (mp) meddelar att han står bakom det särskilda yttrandet från (s).


Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) meddelar att hade hon haft rösträtt, hade hon ställt sig bakom det särskilda yttrandet från (s).
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ekonomisk rapport per mars 2013. Se bilaga.

_____________________________________________________

§27 Enhetsplaner 2013

DNr 2013 GAN 0060

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enhetsplaner fastställs av förvaltningschefen.

Information om enhetsplaner för år 2013 lämnas för:

- Arbetscentrum

- C3L

- Tyresö gymnasium.

Preliminära versioner av enhetsplanerna bifogas.

_____________________________________________________

§28 Statistik sjukfrånvaro

DNr 2013 GAN 0041

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om statistik över sjukfrånvaro. Bilaga.
_____________________________________________________

§29 Inspektionsrapport Tyresö gymnasium

DNr 2013 GAN 0055

Nämndens beslut

- Inspektionsrapporten noteras.

- Uppföljning sker vid juninämnden under punkten förvaltnings-chefens rapport.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund har gjort inspektion vid Tyresö gymnasium 2013-03-04. Inspektionsrapporten bifogas liksom rapport från Tyresö gymnasium.

_____________________________________________________

§30 Gemensamma tilläggsbelopp gymnasieskolan

DNr 2013 GAN 0061

Nämndens beslut

Överenskommelse tecknas om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan med årlig uppföljning.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har den 21 mars 2013 beslutat att rekommendera länets kommuner och övriga kommuner som omfattas av Samverkansavtalet om gemensam gymnasieregion att teckna Överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan. Riktlinjerna börjar gälla från och med nämndbeslut i respektive kommun.

_____________________________________________________

§31 Remisser godkännande fristående gymnasieskola

DNr 2013 GAN 0029

Nämndens beslut

Remissvar lämnas enligt beslutet i Gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden 2013-03-14, § 17, även för de remisser om ansökningar som inkommit därefter under mars och april månader år 2013.


Reservationer

Kristjan Vaigur (s) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till reservationen till GAN 2013-03-14, § 17. Luis Arias Vera (mp) reserverar sig mot beslutet.


Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) meddelar att hade hon haft rösträtt, hade hon reserverat sig mot beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Skolinspektion har sänt remiss angående ansökan om godkännande om fristående gymnasieskola:

- Ednit AB

Remisser angående ansökan om godkännande om fristående gymnasieskola har tidigare behandlats i nämnden 2013-03-14,

§ 17. Beslutet enligt denna paragraf föreslås gälla även för de ansökningar som inkommit därefter under mars och april månader år 2013.

_____________________________________________________

§32 Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)

DNr 2013 GAN 0062

Nämndens beslut

Ansökningar från elever om att få gå på NIU-utbildningar utanför Stockholms län godkänns i de fall där utbildningarna inte finns i Stockholms län.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU, är utbildningar som Skolverket beslutar om efter det att ett specialidrottsförbund har tillstyrkt ansökan. Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär..

För att förvaltningen ska kunna behandla ansökningar från elever om att få gå NIU-utbildningar utanför Stockholms län behövs ett principbeslut fattas av nämnden. Förslaget är att sådana ansökningar godkänns i de fall där utbildningarna inte finns i Stockholms län.

Information om NIU-utbildningarna finns på sidorna

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/program/ovriga-utbildningar/idrottsutbildningar-1.159170

och

http://www.gymnasium.se/sok/idrottsutbildning-riu-niu#moreAboutSearch

_____________________________________________________

§33 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:

- Arbetslöshetsstatistik

- Volontärsresor

- Gymnasieprojektet har startat

- Förstalärare

- ”Kvalitet i korthet” är publicerat på nätet

- Utredning Samverkan mellan försörjningsstöd och Arbetscentrum har startat

- I Näringslivsnytt kommer artikel om Ung Företagsamhet

- I juni 2013 kommer Tyresö att ha bilaga i Dagens Nyheter.

_____________________________________________________

§34 Anmälan av delegationsbeslut

DNr 2013 GAN 0030

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

_____________________________________________________

§35 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

- Från Skolinspektionen om betygsrätt Hermods

- Från Skolinspektionen om godkännande av Atleticagymnnasiet.

_____________________________________________________

§36 Översyn delegationsordningen

DNr 2013 GAN 0063

Nämndens beslut

Enligt ordförandes förslag.

_____________________________________________________

Ordförandes förslag

Med anledning av ny organisation – En ingång – och vidgade uppgifter för Arbetscentrum i samverkan med socialförvaltningen ses delegationsordningen över. Förvaltningen får i uppdrag att anpassa delegationen så att den motsvarar Arbetscentrums faktiska och förändrade uppdrag samt lämna förslag till beslut.

_____________________________________________________