Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2015-01-29

Sammanträde 2015-01-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2015/GAN 0029 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen som berör nämnden
- Anmälan av val av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- Regler för ersättares tjänstgöring

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-12-16 § 143.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-11-27 § 145.pdf

2 Överenskommelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Dnr 2015/GAN 0034

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Teckna överenskommelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.
- Undertecknandet av överenskommelsen delegeras till förvaltningschefen.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelserna har i uppdrag att överlägga och träffa överenskommelser med kommunerna om mottagande för bosättning av nyanlända. Överenskommelse bygger på vad riksdagen och regeringen förordnat om mottagning av vissa nyanlända invandrare.

Förslaget är att Tyresö kommun ska ta emot 65 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen och/eller Migrationsverket. Denna överenskommelse ersätter tidigare överenskommelse från 2014 där Tyresö kommun åtog sig att ta emot 7-30 nyanlända.

Bilagor
Utkast Tyresö 2015 överenskommelse nyanlända.pdf

3 Enhetsplaner

Dnr 2015/GAN 0035

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Enhetsplanerna bifogas för kännedom till nämnden. Enhetsplanerna fastställs av förvaltningschefen.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
Enhetsplan Arbetscentrum 2015.pdf
Tyresö gymnasium enhetsplan 2015.pdf
Enhetsplan C3L 2015.pdf

4 Svar på motion om bostäder och mark för framtida behov

Dnr 2014/GAN 0113 61

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen "Bostäder och mark för framtida behov" anses besvarad med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion gällande bostäder och mark för framtida behov. Partiet yrkar på att Tyresö kommun utarbetar en plan för bostadsförsörjning på kort sikt genom att reservera boenden för nyanlända och andra som kommunen har uttalat ansvar för. Ur ett långsiktigt perspektiv vill socialdemokraterna att en plan för en aktiv markpolitik utarbetas där kommunens behov inklusive industri- och företagsetablering tillgodoses. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått motionen på remiss. Förvaltningen har lämnat bifogat yttrande.

Bilagor
Svar på motion bostäder och mark för framtida behov.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-10-23 § 99.pdf

5 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/GAN 0023 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar information om arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik per december 2014.pdf

6 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2015/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Det finns inga kränkningar att redovisa under perioden december 2014.

7 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/GAN 0024 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga delegationsbeslut finns att redovisa vid sammanträdet.

8 Statsbidrag

Dnr 2015/GAN 0025 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sökta statsbidrag:
- C3L har gjort en ansökan till Skolverket gällande statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare 2015.
- C3L har gjort en ansökan till Skolverket gällande Yrkesvux 2015.

Erhållna statsbidrag:
- C3L har tilldelats statsbidrag från Skolverket för utbildning till yrkesförare inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 2015.

Bilagor
Ansökan - Utveckla sfi 2015.pdf
Ansökan om statsbidrag Yrkesvux 2015.pdf
Beslut förarutbildningar 20150115.pdf

§1 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2015/GAN 0029 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen som berör nämnden

Anmälan av val av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Regler för ersättares tjänstgöring

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-12-16 § 143.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-11-27 § 145.pdf

§2 Överenskommelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Dnr 2015/GAN 0034

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Teckna överenskommelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.
2. Undertecknandet av överenskommelsen delegeras till förvaltningschefen.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelserna har i uppdrag att överlägga och träffa överenskommelser med kommunerna om mottagande för bosättning av nyanlända. Överenskommelse bygger på vad riksdagen och regeringen förordnat om mottagning av vissa nyanlända invandrare. Förslaget är att Tyresö kommun ska ta emot 65 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen och/eller Migrationsverket. Denna överenskommelse ersätter tidigare överenskommelse från 2014 där Tyresö kommun åtog sig att ta emot 7-30 nyanlända.

Bilagor
Utkast Tyresö 2015 överenskommelse nyanlända.pdf

§3 Enhetsplaner

Dnr 2015/GAN 0035 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetsplanerna bifogas för kännedom till nämnden. Enhetsplanerna fastställs av förvaltningschefen.

Bilagor
Enhetsplan Arbetscentrum 2015.pdf
Tyresö gymnasium enhetsplan 2015.pdf
Enhetsplan C3L 2015.pdf

§4 Svar på motion om bostäder och mark för framtida behov

Dnr 2014/GAN 0113 61

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Motionen "Bostäder och mark för framtida behov" anses besvarad med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Reservation
Kristjan Vaigur (S) kommer in med en skriftlig reservation

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion gällande bostäder och mark för framtida behov. Partiet yrkar på att Tyresö kommun utarbetar en plan för bostadsförsörjning på kort sikt genom att reservera boenden för nyanlända och andra som kommunen har uttalat ansvar för. Ur ett långsiktigt perspektiv vill socialdemokraterna att en plan för en aktiv markpolitik utarbetas där kommunens behov inklusive industri- och företagsetablering tillgodoses. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått motionen på remiss. Förvaltningen har lämnat bifogat yttrande.

Ordförandeförslag
Motionen "Bostäder och mark för framtida behov" anses besvarad med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) yrkande att bifalla motionen och finner att nämnden avslår yrkandet. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget, att anse motionen anses besvarad, och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Svar på motion bostäder och mark för framtida behov.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-10-23 § 99.pdf

§5 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/GAN 0023 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar information om:
* arbetslöshetsstatistik
* fackliga företrädares rätt att medverka på nämndmöten
* utredningsuppdrag angående lokaliseringen av nytt gymnasium

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik per december 2014.pdf

§6 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2015/GAN 0028 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Det finns inga kränkningar att redovisa under perioden december 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20150129.pdf (164 kb)

§7 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/GAN 0024 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga delegationsbeslut fanns att redovisa vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20150129.pdf (185 kb)

§8 Statsbidrag

Dnr 2015/GAN 0025 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sökta statsbidrag:
* C3L har gjort en ansökan till Skolverket gällande statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare 2015.
* C3L har gjort en ansökan till Skolverket gällande Yrkesvux 2015.

Erhållna statsbidrag:
* C3L har tilldelats statsbidrag från Skolverket för utbildning till yrkesförare inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 2015.

Bilagor
Ansökan - Utveckla sfi 2015.pdf
Ansökan om statsbidrag Yrkesvux 2015.pdf
Beslut förarutbildningar 20150115.pdf