Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2019-10-23

Sammanträde 2019-10-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bollmora

1 Avfallsplan 2020-2030

Dnr 2019/SBF 0073

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Avfallsplan för Tyresö kommun 2020 – 2030 antas.
2. Avfallsplanen gäller för perioden 2020 – 2030 och ersätter den tidigare
avfallsplanen som fastslogs av kommunfullmäktige den 19 februari 2009 § 12 .

Beskrivning av ärendet
För alla kommuner ska det enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning antagen av
kommunfullmäktige som består av en avfallsplan samt föreskrifter. Avfallsplanen ska
innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet samt öka
återanvändningen och återvinningsgraden i kommunen. Avfallsplanen ska fungera som
ett verktyg för att tydliggöra riktningen för arbetet i kommunens verksamheter samt
för kommunikation till kommunens invånare.

2 Informationspunkt om pågående planer och entreprenader

Dnr 2019/SBF 0071

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Heléne Hjerdin presenterar pågående projekt och entreprenader.

3 Parkstrategi

Dnr 2017KSM0643.212

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Strategi för Tyresös parker och närnatur antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av Miljö - och samhällsbyggnadsutskottet
§ 97 den 1 september 2017) att ta fram en parkstrategi för Tyresö. Tyresö har stora
värdefulla naturområden och många rekreativa värden kopplade till dem.
Bostadsutvecklingen innebär större efterfrågan och ökade förväntningar på vår
offentliga miljö och den attraktiva boendemiljön. Både parker och naturytor behövs
inne i stadsmiljön. En tät och innehållsrik grönstruktur förser oss med värdefulla
ekosystemtjänster.

Strategi för Tyresös parker och närnatur är ett strategiskt planeringsunderlag med
syfte att säkra tillgång till närnatur och parker av god kvalitet. Strategin ska ge
vägledning för tjänstepersoner inom olika delar av kommunen, från översiktlig
planering till förvaltning. Förhoppningen är att nå en ökad samsyn och samarbete
kring kommunens grönstruktur.

Bilagor
Underskriven tjänsteskrivelse parkstrategi.pdf
Strategi för Tyresös parker och närnatur Utkast 191016.pdf
Bilaga Park och natur i Tyresö idag Utkast 191014.pdf

4 Presentation av vattenstrategen

Dnr 2019/SBF 0075

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sedan i maj i år har förvaltningen en vattenstrateg anställd, Per Tholander. Han
presenterar sig och pågående arbete.

5 Redovisning av projektet BeChange

Dnr 2019/SBF 0077
Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I projektet BeChange Stockholm erbjöds 100 invånare från kommunerna Järfälla,
Huddinge, Stockholm och Tyresö att delta i BeChange, ett fyra månader långt program
för att minska den klimatpåverkan som deras livsstil orsakar och omvandla sin
klimatoro till handlingskraft. BeChange -programmet i Stockholm genomfördes
februari - maj 2019. BeChange är en metod som använder både praktiska och mentala
verktyg för att hjälpa personer att skapa ett klimatsmart liv med bibehållen eller ökad
livskvalitet.

BeChange-programmet fokuserar på att påverka de tre områden där svenska hushåll
har störst växthusgasutsläpp.1 Bilen (resor och transporter), Biffen (livsmedel och
måltider) och Bostaden (boende och energianvändning). I programmet ingår
coachning både för att stärka deltagarna mentalt och för att inspirera till aktiviteter
som kan minska klimatpåverkan.

6 Redovisning av koldioxidbudget

Dnr 2019/SBF 0078

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En presentation av den koldioxidbudget som Tyresö kommun beställt från
Klimatledarskapsnoden, Uppsala universitet.

7 Månadsrapport från stadsbyggnad och tekniska kontoret 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnad och tekniska kontorets månadsrapport bifogas.

Bilagor
2019_09 september 2019.pdf
Miljö- och trafiks månadrapport 20190930.pdf
VA-Renhållning, månadsrapport sept 2019.pdf
VA-Renhållning, månadsrapport sept 2019.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av
delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att
kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot
inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut september 2019.pdf
Delegationsbeslut, Eastern Light Sweden AB.pdf

§53 Avfallsplan 2020-2030 - ärendet utgår

§54 Strategi för Tyresös parker och närnatur

Dnr 2017KSM0643.212

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Strategi för Tyresös parker och närnatur antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av Miljö - och  samhällsbyggnadsutskottet § 97 den 1 september 2017) att ta fram en
parkstrategi för Tyresö. Tyresö har stora värdefulla naturområden och många
rekreativa värden kopplade till dem. Bostadsutvecklingen innebär större  efterfrågan och ökade förväntningar på vår offentliga miljö och den attraktiva
boendemiljön. Både parker och naturytor behövs inne i sta dsmiljön. En tät och
innehållsrik grönstruktur förser oss med värdefulla ekosystemtjänster. Strategi för Tyresös parker och närnatur är ett strategiskt planeringsunderlag med syfte att säkra tillgång till närnatur och parker av god kvalitet. Strategin ska ge vägledning för tjänstepersoner inom olika delar av kommunen, från översiktlig planering till förvaltning. Förhoppningen är att nå en ökad samsyn och samarbete kring kommunens grönstruktur.

Bilagor
Underskriven tjänsteskrivelse parkstrategi.pdf
Strategi för Tyresös parker och närnatur Utkast 191017.pdf
Bilaga Park och natur i Tyresö idag Utkast 191014.pdf

§55 Informationspunkt om pågående planer och entreprenader

Dnr 2019/SBF 0071

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Heléne Hjerdin presenterar pågående projekt och entreprenader.

§56 Presentation av vattenstrategen

Dnr 2019/SBF 0075

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sedan i maj i år har förvaltningen en vattenstrateg anställd, Per Tholander. Han
presenterar sig och pågående arbete.

§57 Redovisning av projektet BeChange - ärendet utgår

§58 Redovisning av koldioxidbudget

Dnr KSM 2019-290-556

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En presentation av den koldioxidbudget som Tyresö kommun beställt från
Klimatledarskapsnoden, Uppsala universitet.

Bilagor
Koldioxidbudget Tyresö_sammanfattning för beslutsfattare.pdf

§59 Månadsrapport från stadsbyggnad och tekniska kontoret 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av stadsbyggnad och tekniska kontorets månadsrapport.

Bilagor
VA-Renhållning, månadsrapport sept 2019.pdf

§60 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut september 2019.pdf