Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2020-11-18

Sammanträde 2020-11-18

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Beslut om inrättandet av Telegrafbergets naturreservat

Diarienummer KSM2015-840-265

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag för inrättande av Telegraf-bergets naturreservat antas enligt ärendets beslutsunderlag Beslut om inrättande av Telegrafbergets naturreservat, sidan 3 under kommun-fullmäktiges beslut samt nedan beslutspunkter.
a) Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar kommun-fullmäktige i Tyresö kommun att inrätta Telegrafbergets natur-reservat vars omfattning framgår av bifogad karta enligt bilaga 1.
b) För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommun-fullmäktige med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter, under Reservatsföreskrifter för Telegrafbergets naturreservat, Tyresö kommun, ska gälla.
c) Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan (bilaga 3).
d) Tyresö kommun utses till reservatsförvaltare i enlighet med 2 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m. m.
e) Naturreservatets namn ska vara Telegrafbergets naturreservat.
2. Genomförandet av beslutet finansieras via investeringsbudget med totalt 1,8 miljoner kronor under åren 2021-2022.
3. Tillkommande kostnader för årlig skötsel och underhåll av naturreservatet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 med 450 000 kronor per år från och med år 2021 enligt beskrivning nedan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag för inrättande av Telegrafbergets naturreservat. Förslaget har utretts och samråd har hållits under tiden 17 september till och med 11 november 2019. Det har inkommit 24 remissvar. Samrådet har behandlats i ärendets samrådsredogörelse. Förslag till beslut för Telegrafbergets naturreservat omfattar förutom redogörelse för samrådet en beslutsdel med naturreservatets syfte, föreskrifter och beslutskarta samt en skötselplan för området. Förslaget innebär investeringar om 1,8 miljoner kronor under åren 2021-2022 samt årliga skötsel- och underhållskostnader om 0,45 miljoner kronor från år 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Telegrafbergets naturreservat signerad.pdf
Tjänsteskrivelse Telegrafbergets naturreservat signerad.pdf
Telegrafbergets NR beslut foreskrifter bilaga 1 och 2..pdf
Telegrafbergets NR Skotselplan bilaga 3.pdf
Telegrafbergets naturreservat samradsredogorelse.pdf
Tjänsteskrivelse Telegrafbergets naturreservat ej signerad.pdf

2 Yttrande över Vägplan v229 Norra Sköndal, TRV 2019/58132

Diarienummer KSM2020-1424.509

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som hållbarhetsutskottet svar på remissen av vägplan v229 Norra Sköndal, TRV 2019/58132

Beskrivning av ärendet
Trafikverket arbetar fram en vägplan för bytespunkt Norra Sköndal, förslaget är nu ute på granskning. Planprocessen började redan i början av 10-talet och projektet är ett namngivet objekt i gällande länsplan, Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018 – 2029.

Syftet med detta projekt är att öka kapaciteten för kollektivtrafiken och att förbättra trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som ska ta sig till, från och mellan hållplatslägena vid Norra Sköndal. Ombyggnationen ska även leda till tryggare miljö för resenärer, minska buller för intilliggande bostäder och för bussresenärer som vistas i området. Åtgärder som planeras är:
• Busshållplatserna förlängs och tillgänglighetsanpassas, fyra ledbussar på respektive hållplatsläge, söder och norr om väg 229. För att möjliggöra detta behöver trappan till befintlig gång- och cykelbro söder om väg 229 flyttas.
• Befintlig gångtunnel breddas och byggs om till en gång- och cykeltunnel. Gång- och cykelvägar som ansluter till hållplatserna förbättras och cykelparkeringar byggs. • Trivselskärmar placeras vid busshållplatser för att avskärma busshållplatser från körbanor på väg 229 för att skapa en bättre vistelsemiljö för bussresenärer.
• Bulleråtgärder kommer ske genom att skärmar placeras ut med väg 229 samt vid busshållplatserna för att minska buller för närliggande bostäder.

Tyresö kommun lämnar kommentarer kring kapacitetsökning av kollektivtrafik och på vilket underlag denna ökning baseras på, vilket inte framgår. Det finns stor risk att utbyggnaden inte kommer att klara de ökade angöringar som kommer ske i och med ökad kollektivtrafik år 2030. Gällande trafiksignal för gång- och cykelpassage i plan som finns väster om bytespunkten Norra Sköndal ser Tyresö kommun att den behöver ersättas med en planskild korsning. Trafikverket menar att denna åtgärd inte är finansierad och har lyfts ut från projektet, samtidigt som den diskuteras som förutsättning i andra stombussprojekt om ökad framkomlighet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Yttrande över vägplan v229 Norra Sköndal, TRV 2019 58132 signerad.pdf
Illustrationskarta_201005.pdf
Planläggningsbeskrivning_201005.pdf
Plan-och_miljöbeskrivning_201005.pdf
Samrådsredogörelse_201005.pdf
Yttrande vägplan Bytesplats Norra Sköndal ej signerad.pdf

3 Uppdrag att ta fram en strategisk avfallsplan

Diarienummer 2020/SBF 0086 92

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategisk avfallsplan.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett förslag till uppdrag att kommundirektören ska ges i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategisk avfallsplan, se ordförandeförslaget nedan.

Ordförandeutlåtande
I Tyresös översiktsplan uttrycks visionen om att inget avfall ska uppstå. Kretsloppen ska slutas och en övergång till ett cirkulärt samhälle ska genomföras. Det är en högt ställd ambition, och det kommer krävas strategiska och koordinerade insatser för att nå en sådan målsättning. En strategisk avfallsplan blir ett verktyg för att styra mot visionen och målen i översiktsplanen. Målen i den strategiska avfallsplanen ska vävas in som en naturlig del i de mål och insatser som sätts i den årliga kommunplanen. Fokus ska ligga på avfallshierarkin, att förebygga att avfall uppstår, samt att synliggöra avfall som en resurs.

Tyresö kommuns styr- och ledningssystem innefattar Agenda 2030 - världens gemensamma färdplan för hållbar utveckling. Mål 12 i Agenda 2030 ska främja hållbar konsumtion och produktion. Omställningen till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Delmål 12.5 handlar om att väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Delmål 12.8 ska säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.
För en hållbar konsumtion och produktion behöver vi förlänga livslängden på våra saker, vilket också minskar behovet av nya. Vi spar på resurserna och minskar avfallsmängderna.

Här är ordningen i EU:s avfallshierarki/avfallstrappa:
1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering
2. Återanvänd
3. Återvinn material
4. Utvinn energi genom förbränning
5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategisk avfallsplan.

4 Uppdrag om att utreda plats för återbruk och reparation

Diarienummer KSM-2020-1378 259

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en plats för återbruk och reparation i kommunen.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett förslag till uppdrag att kommundirektören ska ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en plats för återbruk och reparation i kommunen, se ordförandeförslaget nedan.

Ordförandeutlåtande
Uppdrag om att utreda plats för återbruk och reparation
I Tyresös översiktsplan uttrycks visionen om att inget avfall ska uppstå. Kretsloppen ska slutas och en övergång till ett cirkulärt samhälle ska genomföras. Det är en högt ställd ambition, och det kommer krävas strategiska och koordinerade insatser för att nå en sådan målsättning. Tyresö kommuns styr- och ledningssystem innefattar Agenda 2030 - världens gemensamma färdplan för hållbar utveckling. Mål 12 i Agenda 2030 ska främja hållbar konsumtion och produktion. Omställningen till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Delmål 12.5 handlar om att väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Delmål 12.8 ska säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar
utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Ett av Tyresö kommuns mål är hållbar ekonomi, dvs kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär. En viktig del i att skapa det hållbara livet är att ställa om till en cirkulär och klimatneutral kommun. Hela kommunkoncernen och alla som bor och verkar i Tyresö kommun ska kunna bidra till denna omställning.

För en hållbar konsumtion och produktion behöver vi förlänga livslängden på våra saker, vilket också minskar behovet av nya. Vi spar på resurserna och minskar avfallsmängderna.

Runt om i Sverige växer möjligheterna till återbruk. Det kan innebära återanvändning av befintlig produkt, att någon annan får glädjen av produkten. Det kan också innebära reparation, uppgradering eller omvandling till en annan funktion.

I dagsläget saknas ytor för reparation för att kunna återbruka trasiga prylar samt pedagogiska och kunskapsbildande plattformar för avfallshantering i Tyresö. Vi behöver därför försöka tillskapa platser för att sprida kunskap och inspiration för ett ökat återanvändande och en miljömässigt bättre avfallshantering.

En återbrukslösning kan exempelvis utgöras av en lokal där medborgarna kan lämna prylar för återbruk eller låna symaskin och verktyg för att laga något som är trasigt. Det skulle också kunna handla om en bemannad pop up-bod som placeras ut i kommunen under utvalda kampanjperioder. Eller så kan det innebära att en återbruksbil besöka olika platser runt om i kommunen efter en turlista (likt mobila miljöstationen), som kompletteras med reparationsträffar på exempelvis biblioteken.

Här är ordningen i EU:s avfallshierarki/avfallstrappa:
1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering
2. Återanvänd
3. Återvinn material
4. Utvinn energi genom förbränning
5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en plats för återbruk och reparation i kommunen.

5 Hållbarhetsutskottet sammanträdesdatum 2021

Diarienummer 2020/SBF 0079 92

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Datum och tider för hållbarhetsutskottets sammanträden under 2021 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdesdatum för hållbarhetsutskottet för 2021. Förslaget är sammanställt så att ärenden som beslutas slutgiltigt i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan gå vidare utan dröjsmål.

Hållbarhetsutskottet sammanträder på onsdagar kl.15.00.
20 januari*
17 februari
17 mars
21 april
19 maj
16 juni
1 september*
22 september
14 oktober
17 november
20 december

*reservdatum för eventuella brådskande ärenden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Hållbarhetsutskottets sammanträdesdatum 2021.pdf
Tjänsteskrivelse hållbarhetsutskottets sammanträdesdatum 2021 ej signerad.pdf

6 Information om uppdrag om utredning och plan för stadsodling och skolträdgårdar

Diarienummer KSM-2020-773-330

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har fått uppdraget att utreda och ta fram en plan för hur vi i Tyresö kommun kan främja och underlätta stadsodling och odling på skol- och förskolegårdar. Uppdraget genomförs som ett testbäddsprojekt, där förvaltningen vill fokusera på att utveckla två av de former för odling kommunen har idag: odling på skol- och förskolegårdar samt Odla utan trädgård. Vi vill även tillföra brukaravtal för odling som ett nytt verktyg. Syftet är att genom att möjliggöra mer odling främja hälsa, gemenskap och biologisk mångfald. Stadsodling bidrar positivt till flera av hållbarhetsmålen kopplade till kommunplanen och är starkt kopplat till kommunens strategi för parker och närnatur.

7 Information om Länsplanen

Diarienummer 2020/SBF 0090 92

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om gällande Länsplan med namngivna objekt som Tyresö
påverkas av, exempelvis väg73, Gubbängen-Gullmarsplan och process för kommande plan.

8 Information om trafik- och framkomlighetsplanen

Diarienummer 2020/SBF 0091 92

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om framtagande av åtgärder som hanterar ökad belastning på trafikinfrastrukturen som kommer med en växande befolkning samt för att nå trafikstrategins trafikmål och kommande arbete med trafikanalys.

9 Information om Tyresövägen, behovsanalys trafik

Diarienummer 2020/SBF 0092

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om slutsatser och utmaningar som framkommit i utredningen ”Behovsanalys trafik-Tyresövägen”. Utredningen behandlar Tyresövägens framtida transportbehov och tar avstamp i målsättningen i kommunens trafikstrategi.

10 Information och meddelanden

Diarienummer 2020/SBF 0045

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottet informeras om en inkommen skrivelse från en medborgare med tillhörande svar ifrån projektledaren för utvecklandet av Fornuddsparken, Promenadstråket och Lilla Sportparken.

Bilagor
Svar från projektledare - fornuddsparken 3 Kommunen.pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut 2020

Diarienummer 2020/SBF 0021

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Rapport av delegationsbeslut till hållbarhetsutskottet.pdf
Delegationsbeslut trafikanordningsplaner och schakttillstånd.pdf
Delegationsbeslut fartdämpande åtgärder.pdf
Delegationsbeslut flyttning och skrotning av fordon.pdf
Delegationsbeslut förordnande ny parkeringsvakt.pdf
Delegationsbeslut godkända upplåtelser allmän plats.pdf
Delegationsbeslut lokala trafikföreskrifter.pdf

12 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Diarienummer 2020/SBF 0022

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för oktober 2020.

Bilagor
Månadsrapport oktober - Vo. 11.pdf
Månadsrapport oktober - Vo. 13.pdf
Månadsrapport oktober - Vo. 14.pdf

§43 Beslut om inrättandet av Telegrafbergets naturreservat

Diarienummer KSM2015-840-265

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag för inrättande av Telegraf-bergets naturreservat antas enligt ärendets beslutsunderlag Beslut om inrättande av Telegrafbergets naturreservat, sidan 3 under kommun-fullmäktiges beslut samt nedan beslutspunkter.
a) Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar kommun-fullmäktige i Tyresö kommun att inrätta Telegrafbergets natur-reservat vars omfattning framgår av bifogad karta enligt bilaga 1.
b) För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommun-fullmäktige med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter, under Reservatsföreskrifter för Telegrafbergets naturreservat, Tyresö kommun, ska gälla.
c) Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan (bilaga 3).
d) Tyresö kommun utses till reservatsförvaltare i enlighet med 2 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m. m.
e) Naturreservatets namn ska vara Telegrafbergets naturreservat.
2. Genomförandet av beslutet finansieras via investeringsbudget med totalt 1,8 miljoner kronor under åren 2021-2022.
3. Tillkommande kostnader för årlig skötsel och underhåll av naturreservatet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 med 450 000 kronor per år från och med år 2021 enligt beskrivning nedan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag för inrättande av Telegrafbergets naturreservat. Förslaget har utretts och samråd har hållits under tiden 17 september till och med 11 november 2019. Det har inkommit 24 remissvar. Samrådet har behandlats i ärendets samrådsredogörelse. Förslag till beslut för Telegrafbergets naturreservat omfattar förutom redogörelse för samrådet en beslutsdel med naturreservatets syfte, föreskrifter och beslutskarta
samt en skötselplan för området. Förslaget innebär investeringar om 1,8 miljoner kronor under åren 2021-2022 samt årliga skötsel- och underhållskostnader om 0,45 miljoner kronor från år 2021.

Ordförandeförslag
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag för inrättande av Telegraf-bergets naturreservat antas enligt ärendets beslutsunderlag Beslut om inrättande av Telegrafbergets naturreservat, sidan 3 under kommun-fullmäktiges beslut samt nedan beslutspunkter.
a) Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar kommun-fullmäktige i Tyresö kommun att inrätta Telegrafbergets natur-reservat vars omfattning framgår av bifogad karta enligt bilaga 1.
b) För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommun-fullmäktige med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter, under Reservatsföreskrifter för Telegrafbergets naturreservat, Tyresö kommun, ska gälla.
c) Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan (bilaga 3).
d) Tyresö kommun utses till reservatsförvaltare i enlighet med 2 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m. m.
e) Naturreservatets namn ska vara Telegrafbergets naturreservat.
2. Genomförandet av beslutet finansieras via investeringsbudget med totalt 1,8 miljoner kronor under åren 2021-2022.
3. Tillkommande kostnader för årlig skötsel och underhåll av naturreservatet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 med 450 000 kronor per år från och med år 2021 enligt beskrivning nedan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Telegrafbergets naturreservat signerad.pdf
Tjänsteskrivelse Telegrafbergets naturreservat signerad.pdf
Telegrafbergets naturreservat beslut foreskrifter bilaga 1 och 2 uppdaterad.pdf
Telegrafbergets naturreservat Skotselplan bilaga 3´uppdaterad.pdf
Telegrafbergets NR Skotselplan bilaga 3.pdf
Telegrafbergets NR beslut foreskrifter bilaga 1 och 2..pdf
Telegrafbergets naturreservat samradsredogorelse.pdf
Tjänsteskrivelse Telegrafbergets naturreservat ej signerad.pdf

§44 Yttrande över Vägplan v229 Norra Sköndal, TRV 2019/58132

Diarienummer KSM2020-1424.509

Hållbarhetsutskottets beslut
– Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som hållbarhetsutskottet svar på remissen av vägplan v229 Norra Sköndal, TRV 2019/58132

Beskrivning av ärendet
Trafikverket arbetar fram en vägplan för bytespunkt Norra Sköndal, förslaget är nu ute på granskning. Planprocessen började redan i början av 10-talet och projektet är ett namngivet objekt i gällande länsplan, Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018 – 2029.

Syftet med detta projekt är att öka kapaciteten för kollektivtrafiken och att förbättra trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som ska ta sig till, från och mellan hållplatslägena vid Norra Sköndal. Ombyggnationen ska även leda till tryggare miljö för resenärer, minska buller för intilliggande bostäder och för bussresenärer som vistas i området. Åtgärder som planeras är:
• Busshållplatserna förlängs och tillgänglighetsanpassas, fyra ledbussar på respektive hållplatsläge, söder och norr om väg 229. För att möjliggöra detta behöver trappan till befintlig gång- och cykelbro söder om väg 229 flyttas.
• Befintlig gångtunnel breddas och byggs om till en gång- och cykeltunnel. Gång- och cykelvägar som ansluter till hållplatserna förbättras och cykelparkeringar byggs.
• Trivselskärmar placeras vid busshållplatser för att avskärma busshållplatser från körbanor på väg 229 för att skapa en bättre vistelsemiljö för bussresenärer.
• Bulleråtgärder kommer ske genom att skärmar placeras ut med väg 229 samt vid busshållplatserna för att minska buller för närliggande bostäder.

Tyresö kommun lämnar kommentarer kring kapacitetsökning av kollektivtrafik och på vilket underlag denna ökning baseras på, vilket inte framgår. Det finns stor risk att utbyggnaden inte kommer att klara de ökade angöringar som kommer ske i och med ökad kollektivtrafik år 2030. Gällande trafiksignal för gång- och cykelpassage i plan som finns väster om bytespunkten Norra Sköndal ser Tyresö kommun att den behöver ersättas med en planskild korsning. Trafikverket menar att denna åtgärd inte är finansierad och har lyfts ut från projektet, samtidigt som den diskuteras som förutsättning i andra stombussprojekt om ökad framkomlighet.

Ordförandeförslag
– Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som hållbarhetsutskottet svar på remissen av vägplan v229 Norra Sköndal, TRV 2019/58132

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Yttrande över vägplan v229 Norra Sköndal, TRV 2019 58132 signerad.pdf
Illustrationskarta_201005.pdf
Planläggningsbeskrivning_201005.pdf
Plan-och_miljöbeskrivning_201005.pdf
Samrådsredogörelse_201005.pdf
Yttrande vägplan Bytesplats Norra Sköndal ej signerad.pdf
Missiv till yttrande Norra Sköndal slutversion.pdf

§45 Uppdrag att ta fram en strategisk avfallsplan

Diarienummer 2020/SBF 0086 92

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategisk avfallsplan.

Särskilt yttrande
Fredrik Bergkuist (M) anmäler ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett förslag till uppdrag att kommundirektören ska ges i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategisk avfallsplan, se ordförandeförslaget nedan.

Ordförandeutlåtande
I Tyresös översiktsplan uttrycks visionen om att inget avfall ska uppstå. Kretsloppen ska slutas och en övergång till ett cirkulärt samhälle ska genomföras. Det är en högt ställd ambition, och det kommer krävas strategiska och koordinerade insatser för att nå en sådan målsättning. En strategisk avfallsplan blir ett verktyg för att styra mot visionen och målen i översiktsplanen. Målen i den strategiska avfallsplanen ska vävas in som en naturlig del i de mål och insatser som sätts i den årliga kommunplanen. Fokus ska ligga på avfallshierarkin, att förebygga att avfall uppstår, samt att synliggöra avfall som en resurs.

Tyresö kommuns styr- och ledningssystem innefattar Agenda 2030 - världens gemensamma färdplan för hållbar utveckling. Mål 12 i Agenda 2030 ska främja hållbar konsumtion och produktion. Omställningen till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Delmål 12.5 handlar om att väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Delmål 12.8 ska säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.För en hållbar konsumtion och produktion behöver vi förlänga livslängden på våra saker, vilket också minskar behovet av nya. Vi spar på resurserna och minskar avfallsmängderna.

Här är ordningen i EU:s avfallshierarki/avfallstrappa:
1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering
2. Återanvänd
3. Återvinn material
4. Utvinn energi genom förbränning
5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategisk avfallsplan.

Ordförandeförslag
– Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategisk avfallsplan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

§46 Uppdrag om att utreda plats för återbruk och reparation

Diarienummer KSM-2020-1378 259

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en plats för återbruk och reparation i kommunen.

Reservation
Peter Freij (M) anmäler en skriftlig reservation.
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett förslag till uppdrag att kommundirektören ska ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en plats för återbruk och reparation i kommunen, se ordförandeförslaget nedan.

Ordförandeutlåtande
Uppdrag om att utreda plats för återbruk och reparation I Tyresös översiktsplan uttrycks visionen om att inget avfall ska uppstå. Kretsloppen ska slutas och en övergång till ett cirkulärt samhälle ska genomföras. Det är en högt ställd ambition, och det kommer krävas strategiska och koordinerade insatser för att nå en sådan målsättning. Tyresö kommuns styr- och ledningssystem innefattar Agenda 2030 - världens gemensamma färdplan för hållbar utveckling. Mål 12 i Agenda 2030 ska främja hållbar konsumtion och produktion. Omställningen till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Delmål 12.5 handlar om att väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall. Delmål 12.8 ska säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Ett av Tyresö kommuns mål är hållbar ekonomi, dvs kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär. En viktig del i att skapa det hållbara livet är att ställa om till en cirkulär och klimatneutral kommun. Hela kommunkoncernen och alla som bor och verkar i Tyresö kommun ska kunna bidra till denna omställning.

För en hållbar konsumtion och produktion behöver vi förlänga livslängden på våra saker, vilket också minskar behovet av nya. Vi spar på resurserna och minskar avfallsmängderna.

Runt om i Sverige växer möjligheterna till återbruk. Det kan innebära återanvändning av befintlig produkt, att någon annan får glädjen av produkten. Det kan också innebära reparation, uppgradering eller omvandling till en annan
funktion.

I dagsläget saknas ytor för reparation för att kunna återbruka trasiga prylar samt pedagogiska och kunskapsbildande plattformar för avfallshantering i Tyresö. Vi behöver därför försöka tillskapa platser för att sprida kunskap och inspiration för ett ökat återanvändande och en miljömässigt bättre avfallshantering.

En återbrukslösning kan exempelvis utgöras av en lokal där medborgarna kan lämna prylar för återbruk eller låna symaskin och verktyg för att laga något som är trasigt. Det skulle också kunna handla om en bemannad pop up-bod som placeras ut i kommunen under utvalda kampanjperioder. Eller så kan det innebära att en återbruksbil besöka olika platser runt om i kommunen efter en turlista (likt mobila miljöstationen), som kompletteras med reparationsträffar på exempelvis biblioteken.

Här är ordningen i EU:s avfallshierarki/avfallstrappa:
1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering
2. Återanvänd
3. Återvinn material
4. Utvinn energi genom förbränning
5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en plats för återbruk och reparation i kommunen.

Ordförandeförslag
– Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en plats för återbruk och reparation i kommunen.

Yrkande
Peter Freij (M) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförande förslaget. Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Alfonso Morales (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

§47 Hållbarhetsutskottet sammanträdesdatum 2021

Diarienummer 2020/SBF 0079 92

Hållbarhetsutskottets beslut
– Datum och tider för hållbarhetsutskottets sammanträden under 2021 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdesdatum för hållbarhetsutskottet för 2021. Förslaget är sammanställt så att ärenden som beslutas slutgiltigt i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan gå vidare utan dröjsmål.

Hållbarhetsutskottet sammanträder på onsdagar kl.15.00.
20 januari*
17 februari
17 mars
21 april
19 maj
16 juni
1 september*
22 september
14 oktober
17 november
20 december

*reservdatum för eventuella brådskande ärenden.

Ordförandeförslag
– Datum och tider för hållbarhetsutskottets sammanträden under 2021 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Hållbarhetsutskottets sammanträdesdatum 2021.pdf
Tjänsteskrivelse hållbarhetsutskottets sammanträdesdatum 2021 ej signerad.pdf

§48 Information om uppdrag om utredning och plan för stadsodling och skolträdgårdar - ärendet utgår

Diarienummer KSM-2020-773-330

§49 Information om Länsplanen - ärendet utgår

Diarienummer 2020/SBF 0090 92

§50 Information om trafik- och framkomlighetsplanen - ärendet utgår

Diarienummer 2020/SBF 0091 92

§51 Information om Tyresövägen, behovsanalys trafik

Diarienummer 2020/SBF 0092

Hållbarhetsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om slutsatser och utmaningar som framkommit i utredningen ”Behovsanalys trafik-Tyresövägen”. Utredningen behandlar Tyresövägens framtida transportbehov och tar avstamp i målsättningen i kommunens trafikstrategi.

§52 Information och meddelanden

Diarienummer 2020/SBF 0045

Hållbarhetsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottet informeras om en inkommen skrivelse från en medborgare med tillhörande svar ifrån projektledaren för utvecklandet av Fornuddsparken, Promenadstråket och Lilla Sportparken.

Bilagor
Svar från projektledare - fornuddsparken 3 Kommunen.pdf

§53 Anmälan av delegationsbeslut 2020

Diarienummer 2020/SBF 0021

Hållbarhetsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade
beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Rapport av delegationsbeslut till hållbarhetsutskottet.pdf
Delegationsbeslut trafikanordningsplaner och schakttillstånd.pdf
Delegationsbeslut fartdämpande åtgärder.pdf
Delegationsbeslut flyttning och skrotning av fordon.pdf
Delegationsbeslut förordnande ny parkeringsvakt.pdf
Delegationsbeslut godkända upplåtelser allmän plats.pdf
Delegationsbeslut lokala trafikföreskrifter.pdf