Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2022-02-23

Sammanträde 2022-02-23

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

1 Antagande av Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun

Dnr: KSM-2018-2087-510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen antar Trafik- och framkomlighetsplan.

Beskrivning av ärendet

Dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av hållbarhetsutskottet §1 den 23 januari 2019) att ta fram en Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun. Trafikplaner är handlingsplaner inom ett specifikt trafikområde och de anger hur kommunen behöver agera för att trafikmålen i kommunens trafikstrategi ska kunna uppfyllas. Syftet med denna trafikplan är att säkra framkomligheten för persontransporter på våra vägar. Genom Trafik- och framkomlighetsplanen ser Tyresö kommun till att framkomligheten blir god för kollektivtrafik, cykel och gående så att dess attraktivitet ökar. Smart samhällsplanering tillämpas så att vi utvecklar Tyresö där det finns kollektivtrafik och service som bidrar till att Tyresöbor kan välja dessa sätt att resa och att bilberoendet minskar. Genom att satsa på och öka reseandelen för hållbara resor blir även framkomligheten bättre för de bilresor som måste göras. Godstransporter behandlas inte i denna trafikplan.

För att kunna öka andelen hållbara transporter behöver Tyresö kommun skapa ytor för dem. Vid stadsutveckling får vi inte bygga bort utrymme för dessa transporter. Det behövs bland annat ytor för busskörfält för den utökade kollektivtrafiken som prognosticeras till 2030. Det behövs också plats till gång- och cykelbanor, för att möjliggöra korta resor inom kommunen men även längre arbetspendling med cykel. Vidare behöver det även finnas utrymme för andra funktioner i väg- och stadsrummet, så som dagvattenhantering och grönstruktur.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Trafik- och framkomlighetsplan.pdf
Trafik- och framkomlighetsplan.pdf

2 Plan för publik laddinfrastruktur i Tyresö

Dnr: KSM2022-112.510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av publik laddinfrastruktur.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en förstudie för att minst ett nytt publikt laddställe ska kunna byggas under 2022.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommuns klimatplan identifierar att transporter står för ca 76 procent av utsläppen av växthusgaser från Tyresö. Den viktigaste åtgärden för att minska utsläppen från transporter och samtidigt främja hälsa, framkomlighet och trivsamma stadsmiljöer är överflyttning av persontransporter till hållbara färdmedel såsom cykel och kollektivtrafik samt att minska transportbehovet av godstransporter genom ruttoptimering, samordning och planering. För de transporter som fortfarande kommer att ske med bilar och lastbilar är elektrifiering avgörande för omställning till fossilfria, klimatsmarta transporter. År 2030 beräknas mer än hälften av alla personbilar vara elektrifierade.

För att omställningen till elektrifierade fordon ska ske krävs utbyggnad av laddinfrastruktur, så väl för "hemmaladdning" (där fordonet har sin dygnsvila) och "destinationsladdning" och laddning vid långa resor. Det behövs också planeras för tillräcklig och trygg effekt i elnätet för att möta denna efterfrågan.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Plan för laddinfrastruktur.pdf
Bilaga 1_Behov av laddinfrastruktur i Södertörn och kommunernas roll i utbyggnaden.pdf
Bilaga 2_ Klimatplanen_Bedömning av barnets bästa.pdf

§5 Antagande av Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun

Diarienummer KSM-2018-2087-510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Kommunstyrelsen antar Trafik- och framkomlighetsplan.

Reservation
Fredrik Bergkuist (M) anmäler en skriftlig reservation, vid justering av protokollet finns ingen reservation inlämnad.

Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande i hållbarhetsutskottet 2021-12-20 § 64, bilaga.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft
rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av hållbarhetsutskottet §1 den 23 januari 2019) att ta fram en Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun. Trafikplaner är handlingsplaner inom ett specifikt trafikområde och de anger hur kommunen behöver agera för att trafikmålen i kommunens trafikstrategi ska kunna uppfyllas. Syftet med denna trafikplan är att säkra framkomligheten för persontransporter på våra vägar. Genom Trafik- och framkomlighetsplanen ser Tyresö kommun till att framkomligheten blir god för kollektivtrafik, cykel och gående så att dess attraktivitet ökar. Smart samhällsplanering tillämpas så att vi utvecklar Tyresö där det finns kollektivtrafik och service som bidrar till att Tyresöbor kan välja dessa sätt att resa och att bilberoendet minskar. Genom att satsa på och öka reseandelen för hållbara resor blir även framkomligheten bättre för de bilresor som måste göras.

Godstransporter behandlas inte i denna trafikplan.

För att kunna öka andelen hållbara transporter behöver Tyresö kommun skapa ytor för dem. Vid stadsutveckling får vi inte bygga bort utrymme för dessa  transporter. Det behövs bland annat ytor för busskörfält för den utökade kollektivtrafiken som prognosticeras till 2030. Det behövs också plats till gång- och cykelbanor, för att möjliggöra korta resor inom kommunen men även längre arbetspendling med cykel. Vidare behöver det även finnas utrymme för andra funktioner i väg- och stadsrummet, så som dagvattenhantering och grönstruktur.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att anta Trafik och framkomlighetsplan.

Yrkande
Fredrik Bergkuist (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trafik- och framkomlighetsplan.pdf
Trafik- och framkomlighetsplan.pdf

§6 Plan för publik laddinfrastruktur i Tyresö

Diarienummer KSM2022-112.510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av publik laddinfrastruktur.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en förstudie för att minst ett nytt publikt laddställe ska kunna byggas under 2022.

Reservation
Fredrik Bergkuist (M) reserverar sig hållbarhetsutskottets beslut att avslå moderaternas yrkande avseende beslutspunkt två.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft
rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns klimatplan identifierar att transporter står för ca 76 procent av utsläppen av växthusgaser från Tyresö. Den viktigaste åtgärden för att minska utsläppen från transporter och samtidigt främja hälsa, framkomlighet och trivsamma stadsmiljöer är överflyttning av persontransporter till hållbara färdmedel såsom cykel och kollektivtrafik samt att minska transportbehovet av godstransporter genom ruttoptimering, samordning och planering. För de transporter som fortfarande kommer att ske med bilar och lastbilar är elektrifiering avgörande för omställning till fossilfria, klimatsmarta transporter. År 2030 beräknas mer än hälften av alla personbilar vara elektrifierade. För att omställningen till elektrifierade fordon ska ske krävs utbyggnad av laddinfrastruktur, så väl för "hemmaladdning" (där fordonet har sin dygnsvila) och "destinationsladdning" och laddning vid långa resor. Det behövs också planeras för tillräcklig och trygg effekt i elnätet för att möta denna efterfrågan.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att:

1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av publik laddinfrastruktur.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en förstudie för att minst ett nytt publikt laddställe ska kunna byggas under 2022.

Yrkande
Fredrik Bergkuist (M) yrkar bifall till beslutspunkt ett och yrkar vidare att beslutspunkt två formuleras enligt följande: "Kommundirektören ges i uppdrag att göra en förstudie för att minst ett nytt publikt landställe med CCS-uttag ska kunna byggas under 2022."

Ulrica Riis-Pedersen (C) bifall till ordförandeförslaget.
Mats Larsson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller beslutspunkt ett enligt ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det. Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller beslutspunkt två enligt ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller Fredrik Bergkuists (M) alternativa yrkande avseende beslutspunkt två. Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet bifaller beslutspunkt två enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Plan för laddinfrastruktur.pdf
Bilaga 1_Behov av laddinfrastruktur i Södertörn och kommunernas roll i
utbyggnaden.pdf
Bilaga 2_ Klimatplanen_Bedömning av barnets bästa.pdf