Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2023-12-20

Sammanträde 2023-12-20

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

1 Justerad budget för projekt Wättinge södra dagvattendammar

Diarienummer KSM-2023-305

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektet, Wättinge södra dagvattendammar, innefattar omkoppling av dagvattennätet för att avlasta befintligt dagvattennät i centrala Tyresö centrum och Kolardammarna.

Behovet av utökad budget beror på mer detaljerat underlag till kalkyl, utökad kostnad för projektering och omvärldsläget.
På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på kalkylerade kostnader och idag kända förutsättningar.

För att säkra projektets huvudsakliga uppgift, att omleda och rena dagvattnet och skyfall, har projektets delats in i en huvuddel och en tilläggsdel där tilläggsdelen innefattar landskapsgestaltning.
Att inte utöka budgeten för huvuddelen innebär att projektet inte kan genomföras varav dagvattennätet kring Tyresö centrum inte kommer att avlastas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Wättinge södra dagvattendamm (HU).pdf
(Sekretess) Bilaga 1. Justering av budget för Wättinge södra dagvattendammar - Huvuddel.pdf
(Sekretess) Bilaga 2. Justering av budget för Wättinge södra dagvattendammar - Tilläggsdel.pdf
Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa Wättinge södra dagvattendammar.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 73.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 18.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 229.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 101.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 183.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 44.pdf

2 Äskande av medel till investeringsbudget för Projekt Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder

Diarienummer 2023/KS 0433

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen ser ett behov av att arbeta mer systematiskt och strukturerat med mindre åtgärder för i huvudsak trafiksäkerhet och cykel. Enstaka åtgärder för gång och kollektivtrafik kan också beröras. En vilja finns att förenkla administrationen och hanteringen av investeringar för att mer effektivt kunna tillskapa fysiska förändringar i trafikmiljön i enlighet med kommunens trafikplaner samt när behov uppstår. Åtgärder som berörs är sådana av smärre karaktär, med en uppskattad kostnad på 50 000 kr till cirka 5 miljoner kr. De kan inte hanteras som löpande drift- och underhållsåtgärder, men är heller inte så stora att de innebär ombyggnation av en hel gata eller tillkommande ny infrastruktur med separat äskande enligt investeringsprocessen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamheten tilldelas en investeringsbudget på 14 miljoner kronor över flera år för ovan beskrivna ändamål. Detta för att underlätta ett löpande arbete med prioritering av inkomna behov, utredning, samt projektering och byggande. En samlad summa pengar ger kommunstyrelseförvaltningen mandat att löpande göra bedömningar av behov och åtgärder i trafikmiljön, utan att behöva gå upp med varje enskild åtgärd för investeringsbeslut. Brister kan på så sätt åtgärdas löpande med en effektivare hantering av synpunkter och önskemål från medborgare. Ett löpande arbete med säkerställd finansiering skulle också underlätta möjligheterna att söka statlig medfinansiering med god framförhållning och öka sannolikheten att få medfinansiering beviljad. Den avsatta budgeten skulle dock enbart finansiera projektering och fysisk utbyggnad.

De strategiska riktningarna och prioriteringsgrunderna för arbetet inom både trafiksäkerhet och cykel finns utpekade i kommunens trafikstrategi "Tyresö styr mot hållbara transporter", liksom trafikplanerna "Cykelplan" och "Trafiksäkerhetsplan".
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en kontinuerlig ekonomisk uppföljning av medelsåtgång görs löpande i kommunens tertial- och årsuppföljningar med en egen rubrik. Förslagsvis kompletteras detta med ett halvårsvis återkommande informationsärende till Hållbarhetsutskottet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse investeringsbudget trafiksäkerhet TILL HU.pdf
Bilaga 1. Behovsanalys, Systematiskt och strukturerat arbete med investeringar i trafiksäkerhet och hållbar mobilitet.pdf

3 Svar på remiss - Regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län

Diarienummer KSM2023-1009.037

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss- Regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag på en regional handlingsplan för klimatanpassning. Syftet med planen är att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Handlingsplanen innehåller en översiktlig genomgång av sårbarheter i länet och vilka utmaningar som särskilt bör prioriteras under handlingsplanens programperiod.

Planen innehåller också mål, effektmål samt åtgärder som ska bidra till att effektmålen nås. Effektmålen handlar om samverkan i klimatanpassningsarbetet, om att främja systematiskt arbete på kommunal nivå samt om Länsstyrelsens arbete för ett långsiktigt hållbart och robust län som kan möta klimatförändringarna.

Syftet med remissen är att ge kommuner och andra aktörer i länet tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till handlingsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Remissvar Regional handlingsplan för klimatanpassning Stockholms län.pdf
424-64632-2022 Remiss Regional handlingsplan för klimatanpassning Stockholms län.pdf

4 Slutredovisning av förstudie gång- och cykelbro över Drevviken

Diarienummer KSM 2021-380.509

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
* Slutrapport för uppdrag om förstudie för gång- och cykelbro över Drevviken, sträcka Trollbäcken - Huddinge, godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören har fått i uppdrag av kommunstyrelsen (2021-06-01 § 151) att ta fram en förstudie för en gång- och cykelbro över Drevviken, sträckan Trollbäcken - Huddinge. Kommundirektören har vidare fått i uppdrag att undersöka intresset hos Huddinge kommun och Region Stockholm för elbåtstrafik på Drevviken.
Förstudien beskriver två huvudsakliga alternativ för en sådan bro utifrån aspekter som planeringsförutsättningar, lokaliseringsalternativ, trafik, brokonstruktion, samt natur och vatten. Utöver huvudrapporten finns också bilagor med en beskrivning av förkastade alternativ samt en fördjupad beskrivning av den samhällsekonomiska kalkylen. Vidare har en utredning för bedömning av kostnad för fördjupade utredningar samt en fördelning av vinsterna mellan Huddinge kommun och Tyresö kommun tagits fram.

Alternativ 1 (Mörtviken-Fornuddsvägen) innebär en cirka 400 meter lång bro till en uppskattad investeringskostnad på 100-130 miljoner kronor. Alternativ 2 (Drevviksstrand-Fornuddsvägen) innebär en ca 480 meter lång bro med en uppskattad investeringskostnad på 115 - 145 miljoner kronor. Båda alternativen kräver olika typer av tillstånd, bland annat för vattenverksamhet och skyddad natur. Nollalternativet innebär inget bidrag till målsättningen om att större andel av resorna ska ske med gång och cykel, men ger heller inga intrång i befintlig natur- och vattenmiljö.

Kalkylens resultat visar att både alternativ 1 och 2 kan betraktas som lönsamma där nyttan överstiger kostnader för investering och underhåll under anläggningens förväntade livslängd på 120 år. Cirka två tredjedelar av den samhällsekonomiska nyttan består av interna effekter, (nytta som tillfaller medborgares privata ekonomier), medan cirka en tredjedel tillfaller den externa, offentliga ekonomin. Den sammanfattande bedömningen är att en bro, oavsett lokalisering, är mer fördelaktig än nollalternativet. Fördjupade studier krävs dock för att kunna möjliggöra beslut om investering. Det avser till exempel att utreda geotekniska förutsättningar för ett genomförande av gång- och cykelbron, möjligheter för olika typer av tillstånd, samt mer specificerade kostnader för en sådan bro.
Att bedriva elbåtstrafik i offentlig regi bedöms i dagsläget inte som aktuellt av Huddinge kommun eller Region Stockholm.

Denna information utgör en slutredovisning av uppdraget om framtagande av förstudie för gång- och cykelbro och innehåller ingen ny information efter delrapporteringen i oktober 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Slutredovisning av förstudie för gång- och cykelbro Drevviken.pdf
Bilaga 1 Förstudie GC-bro. Slutversion.pdf
Bilaga 2 Förkastade alternativ.pdf
Bilaga 3 Samhällsekonomisk kalkyl.pdf
Bilaga 4 Kostnadsuppskattning fördjupade utredningar.pdf
Bilaga 5 Fördelning av vinster.pdf
Bilaga 6 Delrapportering av förstudie gång- och cykelbro över Drevviken 221012.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 46.pdf
Särskilt yttrande (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-10-26 § 46.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-10-26 § 46.pdf
Särskilt yttrande (MP) Stadsbyggnadsutskottet 2022-10-26 § 46.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 151.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 35.pdf

5 Återrapportering om fiberdragning till Alby gård, personal- och maskinbyggnad

Diarienummer 2023/KS 0399

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
1. Återrapporten om fiberdragning till Alby fritidsgård godkänns.
2. Återrapporten anmäls till kommunstyrelsen som ett meddelande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-09, § 254, att ge kommundirektören i uppdrag att göra nödvändiga åtgärder för att få fiber till verksamheten i Alby gård, personal- och maskinbyggnad. Detta så att den kan anslutas till kommunens nätverk.

IT- och digitaliseringsstaben har genomfört nödvändiga åtgärder för fiberdragningen.

Bygglov om dispens från strandskyddet skickas in i november 2021. I september 2022 beviljas dispens och efter en månads prövotid informeras entreprenören att arbetet kan sättas igång. På grund av den långa handläggningstiden hos kommunen och vinterns antågande så kan arbetet inte startas omedelbart utan dras igång i februari 2023 med uppsättning av ny stolplinje och fiberdragning.

Den 10 mars 2023 är arbetet slutfört och fibern ansluts till Tyresö kommuns nätverk.

Kommunstyrelseförvaltningen beaktade möjligheten att samordna
fiberdragningen med eventuell belysning man fann inte det lämpligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återapportering om fiberdragning till Alby gård, personal- och maskinbyggnad.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-11-09 § 254.pdf

6 Revidering av sammanträdesdatum för hållbarhetsutskottet, stadsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet

Diarienummer 2023/KS 0299 001

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
* Sammanträdesdatum för hållbarhetsutskottet flyttas från den 20 mars till den 27 mars.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår en revidering av sammanträdesdatum för kommunstyrelsens utskott från den 20 mars till den 27 mars. Ändringen påverkar inte kommunstyrelsens sammanträdesdatum den 9 april.

Förlaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§49 Äskande av medel till investeringsbudget för Projekt Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder

Diarienummer 2023/KS 0433

Hållbarhetsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen ser ett behov av att arbeta mer systematiskt och strukturerat med mindre åtgärder för i huvudsak trafiksäkerhet och cykel. Enstaka åtgärder för gång och kollektivtrafik kan också beröras. En vilja finns att förenkla administrationen och hanteringen av investeringar för att mer effektivt kunna tillskapa fysiska förändringar i trafikmiljön i enlighet med kommunens trafikplaner samt när behov uppstår. Åtgärder som berörs är sådana av smärre karaktär, med en uppskattad kostnad på 50 000 kr till cirka 5 miljoner kr. De kan inte hanteras som löpande drift- och underhållsåtgärder, men är heller inte så stora att de innebär ombyggnation av en hel gata eller tillkommande ny infrastruktur med separat äskande enligt investeringsprocessen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamheten tilldelas en investeringsbudget på 14 miljoner kronor över flera år för ovan beskrivna ändamål. Detta för att underlätta ett löpande arbete med prioritering av inkomna behov, utredning, samt projektering och byggande. En samlad summa pengar ger kommunstyrelseförvaltningen mandat att löpande göra bedömningar av behov och åtgärder i trafikmiljön, utan att behöva gå upp med varje enskild åtgärd för investeringsbeslut. Brister kan på så sätt åtgärdas löpande med en effektivare hantering av synpunkter och önskemål från medborgare. Ett löpande arbete med säkerställd finansiering skulle också underlätta möjligheterna att söka statlig medfinansiering med god framförhållning och öka sannolikheten att få medfinansiering beviljad. Den avsatta budgeten skulle dock enbart finansiera projektering och fysisk utbyggnad.

De strategiska riktningarna och prioriteringsgrunderna för arbetet inom både trafiksäkerhet och cykel finns utpekade i kommunens trafikstrategi "Tyresö styr mot hållbara transporter", liksom trafikplanerna "Cykelplan" och "Trafiksäkerhetsplan".

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en kontinuerlig ekonomisk uppföljning av medelsåtgång görs löpande i kommunens tertial- och årsuppföljningar med en egen rubrik. Förslagsvis kompletteras detta med ett halvårsvis återkommande informationsärende till Hållbarhetsutskottet.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att:
* Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det

Bilagor
Tjänsteskrivelse investeringsbudget trafiksäkerhet TILL HU.pdf
Presentation, Wättinge södra dagvattendammar, HU 20231220.pdf
Bilaga 1. Behovsanalys, Systematiskt och strukturerat arbete med investeringar i trafiksäkerhet och hållbar mobilitet.pdf

§50 Svar på remiss - Regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län

Diarienummer KSM2023-1009.037

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss- Regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag på en regional handlingsplan för klimatanpassning. Syftet med planen är att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Handlingsplanen innehåller en översiktlig genomgång av sårbarheter i länet och vilka utmaningar som särskilt bör prioriteras under handlingsplanens programperiod.

Planen innehåller också mål, effektmål samt åtgärder som ska bidra till att effektmålen nås. Effektmålen handlar om samverkan i klimatanpassningsarbetet, om att främja systematiskt arbete på kommunal nivå samt om Länsstyrelsens arbete för ett långsiktigt hållbart och robust län som kan möta klimatförändringarna.

Syftet med remissen är att ge kommuner och andra aktörer i länet tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till handlingsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss- Regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Remissvar Regional handlingsplan för klimatanpassning Stockholms län.pdf
424-64632-2022 Remiss Regional handlingsplan för klimatanpassning Stockholms län.pdf

§51 Slutredovisning av förstudie gång- och cykelbro över Drevviken

Diarienummer KSM 2021-380.509

Hållbarhetsutskottets beslut
* Slutrapport för uppdrag om förstudie för gång- och cykelbro över Drevviken, sträcka Trollbäcken - Huddinge, godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören har fått i uppdrag av kommunstyrelsen (2021-06-01 § 151) att ta fram en förstudie för en gång- och cykelbro över Drevviken, sträckan Trollbäcken - Huddinge. Kommundirektören har vidare fått i uppdrag att undersöka intresset hos Huddinge kommun och Region Stockholm för elbåtstrafik på Drevviken. Förstudien beskriver två huvudsakliga alternativ för en sådan bro utifrån aspekter som planeringsförutsättningar, lokaliseringsalternativ, trafik, brokonstruktion, samt natur och vatten. Utöver huvudrapporten finns också bilagor med en beskrivning av förkastade alternativ samt en fördjupad beskrivning av den samhällsekonomiska kalkylen. Vidare har en utredning för bedömning av kostnad för fördjupade utredningar samt en fördelning av vinsterna mellan Huddinge kommun och Tyresö kommun tagits fram.

Alternativ 1 (Mörtviken-Fornuddsvägen) innebär en cirka 400 meter lång bro till en uppskattad investeringskostnad på 100-130 miljoner kronor. Alternativ 2 (Drevviksstrand-Fornuddsvägen) innebär en ca 480 meter lång bro med en uppskattad investeringskostnad på 115 - 145 miljoner kronor. Båda alternativen kräver olika typer av tillstånd, bland annat för vattenverksamhet och skyddad natur. Nollalternativet innebär inget bidrag till målsättningen om att större andel av resorna ska ske med gång och cykel, men ger heller inga intrång i befintlig natur- och vattenmiljö.

Kalkylens resultat visar att både alternativ 1 och 2 kan betraktas som lönsamma där nyttan överstiger kostnader för investering och underhåll under anläggningens förväntade livslängd på 120 år. Cirka två tredjedelar av den samhällsekonomiska nyttan består av interna effekter, (nytta som tillfaller medborgares privata ekonomier), medan cirka en tredjedel tillfaller den externa, offentliga ekonomin. Den sammanfattande bedömningen är att en bro, oavsett lokalisering, är mer fördelaktig än nollalternativet. Fördjupade studier krävs dock för att kunna möjliggöra beslut om investering. Det avser till exempel att utreda geotekniska förutsättningar för ett genomförande av gång- och cykelbron, möjligheter för olika typer av tillstånd, samt mer specificerade kostnader för en sådan bro.

Att bedriva elbåtstrafik i offentlig regi bedöms i dagsläget inte som aktuellt av Huddinge kommun eller Region Stockholm.

Denna information utgör en slutredovisning av uppdraget om framtagande av förstudie för gång- och cykelbro och innehåller ingen ny information efter delrapporteringen i oktober 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att:
* Slutrapport för uppdrag om förstudie för gång- och cykelbro över Drevviken, sträcka Trollbäcken - Huddinge, godkänns.

Yttranden
Anki Svensson (M) och Ajda Asgari (MP) hänvisar till respektives tidigare särskilt yttrande.

Bjarne Vifell (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beslutsgång
Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Slutredovisning av förstudie för gång- och cykelbro Drevviken.pdf
Bilaga 1 Förstudie GC-bro. Slutversion.pdf
Bilaga 2 Förkastade alternativ.pdf
Bilaga 3 Samhällsekonomisk kalkyl.pdf
Bilaga 4 Kostnadsuppskattning fördjupade utredningar.pdf
Bilaga 5 Fördelning av vinster.pdf
Bilaga 6 Delrapportering av förstudie gång- och cykelbro över Drevviken 221012.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 46.pdf
Särskilt yttrande (SD) Hållbarhetsutskottet 2023-12-20 § 51.pdf
Särskilt yttrande (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-10-26 § 46.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-10-26 § 46.pdf
Särskilt yttrande (MP) Stadsbyggnadsutskottet 2022-10-26 § 46.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 151.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 35.pdf

§52 Återrapportering om fiberdragning till Alby gård, personal- och maskinbyggnad

Diarienummer 2023/KS 0399

Hållbarhetsutskottets beslut
1. Återrapporten om fiberdragning till Alby fritidsgård godkänns.
2. Återrapporten anmäls till kommunstyrelsen som ett meddelande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-09, § 254, att ge kommundirektören i uppdrag att göra nödvändiga åtgärder för att få fiber till verksamheten i Alby gård, personal- och maskinbyggnad. Detta så att den kan anslutas till kommunens nätverk.

IT- och digitaliseringsstaben har genomfört nödvändiga åtgärder för fiberdragningen.

Bygglov om dispens från strandskyddet skickas in i november 2021. I september 2022 beviljas dispens och efter en månads prövotid informeras entreprenören att arbetet kan sättas igång. På grund av den långa handläggningstiden hos kommunen och vinterns antågande så kan arbetet inte startas omedelbart utan dras igång i februari 2023 med uppsättning av ny stolplinje och fiberdragning.

Den 10 mars 2023 är arbetet slutfört och fibern ansluts till Tyresö kommuns nätverk.

Kommunstyrelseförvaltningen beaktade möjligheten att samordna
fiberdragningen med eventuell belysning man fann inte det lämpligt.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att:
1. Återrapporten om fiberdragning till Alby fritidsgård godkänns.
2. Återrapporten anmäls till kommunstyrelsen som ett meddelande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återapportering om fiberdragning till Alby gård, personal- och maskinbyggnad.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-11-09 § 254.pdf

§53 Revidering av sammanträdesdatum för hållbarhetsutskottet, stadsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet

Diarienummer 2023/KS 0299 001

Hållbarhetsutskottets beslut
* Sammanträdesdatum för hållbarhetsutskottet flyttas från den 20 mars till den 27 mars.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår en revidering av sammanträdesdatum för kommunstyrelsens utskott från den 20 mars till den 27 mars. Ändringen påverkar inte kommunstyrelsens sammanträdesdatum den 9 april.

Förlaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att:
* Sammanträdesdatum för hållbarhetsutskottet flyttas från den 20 mars till den 27 mars.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§54 Justerad budget för projekt Wättinge södra dagvattendammar

Diarienummer KSM-2023-305

Hållbarhetsutskottets beslut
1. Ärende 1 och 6 byter plats på dagordningen.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektet, Wättinge södra dagvattendammar, innefattar omkoppling av dagvattennätet för att avlasta befintligt dagvattennät i centrala Tyresö centrum och Kolardammarna.

Behovet av utökad budget beror på mer detaljerat underlag till kalkyl, utökad kostnad för projektering och omvärldsläget.

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på kalkylerade kostnader och idag kända förutsättningar.

För att säkra projektets huvudsakliga uppgift, att omleda och rena dagvattnet och skyfall, har projektets delats in i en huvuddel och en tilläggsdel där tilläggsdelen innefattar landskapsgestaltning.

Att inte utöka budgeten för huvuddelen innebär att projektet inte kan genomföras varav dagvattennätet kring Tyresö centrum inte kommer att avlastas.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att:
1. Ärende 1 och 6 byter plats på dagordningen.
2. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Wättinge södra dagvattendamm (HU).pdf
(Sekretess) Bilaga 1. Justering av budget för Wättinge södra dagvattendammar - Huvuddel.pdf
(Sekretess) Bilaga 2. Justering av budget för Wättinge södra dagvattendammar - Tilläggsdel.pdf
Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa Wättinge södra dagvattendammar.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 73.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 18.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 229.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 101.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 183.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 44.pdf
Presentation, Wättinge södra dagvattendammar.pdf