Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-06-11

Sammanträde 2009-06-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö Slott, Lagergrenska salen (ingång Tyresö Slottskrog)

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

3 Månadsuppföljning april 2009 samt redovisning av åtgärder för att motverka ett försämrat ekonomiskt resultat år 2009 (Extra KS 2009-06-09, § 108)

4 Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd (KS 2009-05-26, § 83)

5 Detaljplan för bostäder vid Veronikagränd – beslut om antagande (KS 2009-05-26, § 82)

6 Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för Trygghetsboende vid Björkbacken (KS 2009-05-26, § 85)

7 Detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken – beslut om antagande (KS 2009-05-26, § 84)

8 Fördelning av gatukostnader inom detaljplan för Pelles väg (Näsby 4:1057 m.fl.) – beslut om antagande (KS 2009-05-26, § 107)

9 Revidering av VA-taxa (KS 2009-05-26, § 90)

10 Taxa för flyttning av fordon och skrotning (skrotbilshantering) i Tyresö kommun (KS 2009-05-26, § 91)

11 Taxa för felparkeringsavgifter i Tyresö kommun (KS 2009-05-26, § 92)

12 Taxa för upplåtelse av allmän, offentlig plats i Tyresö kommun (KS 2009-05-26, § 93)

13 Taxa för schaktningstillstånd inom Tyresö kommuns väg och parkområden (KS 2009-05-26, § 94)

14 Grönplan (KS 2009-05-26, § 96)

15 Höjning av biblioteksavgifter (KS 2009-05-26, § 98)

16 Höjning av kulturskoleavgifter (KS 2009-05-26, § 99)

17 Demokratiberedningens verksamhetsprogram 2009 (KS 2009-05-26, § 100)

18 Motion om att skapa större möjlighet till demokratisk förankring och insyn för medborgarna (KS 2009-03-31, § 61) *

19 Motion om vaccin mot livmoderhalscancer för flickor mellan 13 och 17 år (KS 2009-03-31, § 62) *

20 Motion om arkivtjänst i Tyresö kommun (KS 2009-04-28, § 77) *

21 Motion om en tydlig politik för att bekämpa en kommande arbetslöshet i Tyresö (KS 2009-05-26, § 104)

22 Motion angående belysning mellan Tyresö Gymnasium och Granbacksvägen för ökad trygghet (KS 2009-05-26, § 105)

* Bordlagt ärende i kommunfullmäktige 2009-05-1
Mötesinformation

 

§67 Val av vice ordförande för mötet

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges förste och andre vice ordförande är inte närvarande vid dagens möte.

Ålderspresidenten i kommunfullmäktige har anmält att hon inte kan inträda som vice ordförande vid mötet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Olle Chevalier (m) väljs enhälligt till vice ordförande vid dagens kommunfullmäktige

_________

§68 Motion om att öka tillgängligheten och valdeltagandet med en kommunal valbuss

Dnr 2009/KS 121 111

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Kristjan Vaigur (s) och Inger Gemicioglu (v) har lämnat in en motion om att öka tillgängligheten och valdeltagandet med en kommunal valbuss.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_______

§69 Interpellationer

Dnr. 2009/KS 056 103

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en interpellation (bilaga) till ansvarigt kommunalråd om inköp av danskt kött i Tyresö kommun.

Alfonso Morales (s) och José Blanco (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till socialnämndens ordförande angående ökande arbetslöshet.

Susann Ronström (s) och Alfonso Morales (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande angående att BuP inte längre tar mot remisser från Tyresös skolor.

Marie Linder (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande angåene Nationaldagsfirandet.

Dessa interpellationer besvaras vid nästa sammanträde.

________

§70 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2009/KS 014 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Lilian Edberg (m), ledamot och ordförande i kultur- och fritidsnämnden att gällla från och med den 1 september 2009.

Ossian Lundström (m), ordförande i byggnadsnämnden att gälla från och med den 1 september 2009.

Martin Huusmann (m), ledamot i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Avsägelserna godkännes

- Dick Bengtsson (m) utses till ledamot och ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med 1 september 2009

- Ann-Christine Svensson (m) utses till ordförande i byggnadsnämnden från och med 1 september 2009

- Lilian Edberg (m) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden

- Mats Larsson (fp) utses till ledamot av styrelsen i Tyresåns vattenvårdsförbund

______

§71 Månadsuppföljning april 2009 samt redovisning av åtgärder för att motverka ett försämrat ekonomiskt resultat år 2009

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för april månad 2009.

Vidare föreslås ett antal åtgärder för att motverka ett försämrat ekonomiskt resultat till följd av minskade skatteintäkter.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera månadsuppföljningen och godkänna de redovisade åtgärderna.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att barn- och utbildningsförvaltningen bör medges att använda de medel som är avsatta i den av fullmäktige antagna budgeten för att möjliggöra kvalitetsförstärkningar. För att finansiera detta bör kommunstyrelsen ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med besparingsförslag i enlighet med de förslag Socialdemokraterna redovisade i sitt budgetförslag. Eventuella besparingar som uppstår till följd av uttag av semesterdagar och minskade investeringar bör dock kunna reducera anslaget i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Månadsuppföljningen noteras

- Redovisade åtgärder för att motverka ett försämrat ekonomiskt resultat 2009 godkänns

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Martin Nilsson (s), Inger Gemicioglu (v), Marie Åkesdotter (mp), Mats Fält (m), Marita Bertilsson (s), Fredrik Saweståhl (m), Jerry Svensson (s), Marie Linder (s) och Leif Kennerberg (kd).

Yrkande

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar att barn- och utbildningsförvaltningen bör medges att använda de medel som är avsatta i den av fullmäktige antagna budgeten för att möjliggöra kvalitetsförstärkningar. För att finansiera detta bör kommunstyrelsen ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med besparingsförslag i enlighet med de förslag Socialdemokraterna redovisade i sitt budgetförslag. Eventuella besparingar som uppstår till följd av uttag av semesterdagar och minskade investeringar bör dock kunna reducera anslaget i enlighet med förvaltningens förslag. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Marita Bertilsson (s-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Inger Gemiciogluv (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

________

§72 Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för bostäder vid Veronikagränd har varit formellt utställd under tiden under tiden 9 april – 5 maj 2009 och föreslås nu antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I samband med framtagandet av detaljplanen har markavdelningen förhandlat angående exploateringsavtal. Avtalet återfinns som bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat exploateringsavtal för bostäder vid Veronikagränd godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Elisabeth Argus ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (mp), Inger Gemicioglu (v) och Martin Nilsson (s).

Yrkande

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar tillägg till kommunstyrelsens förslag enligt vad som framgår av deras ersättaryttrande som lämnats i kommunstyrelsen (bilaga).

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservation

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation.


Jäv

Olle Chevalier (m) och Dick Bengtsson (m) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

________

§73 Detaljplan för bostäder vid Veronikagränd - beslut om antagande

Dnr 08/KSM 0424

Ärendebeskrivning

I de områden som i översiktsplanen är utpekade för tätare bostadsbebyggelse vill kommunen skapa förutsättningar för nya flerbostadshus, radhus och parhus. För att bredda utbudet av hyresrätter i kommunen har det kommunala bostadsbolaget, Tyresö Bostäder AB, utrett ett antal platser inom eller i anslutning till bolagets fastigheter där det är möjligt att göra kompletteringar med ny hyreshusbebyggelse. En sådan plats är området längs Bergfotsvägen och Veronikagränd som idag innehåller en uppställningsplats för lastbilar och markparkeringar för bilar.

Antalet lägenheter i förslaget uppgår till cirka 65.

Stadsbyggnadskontoret fick den 11 juni 2008 i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 44:1 och del av Veronikan 1. Planarbetet sker med normalt förfarande.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 27 januari – 24 februari 2009. under samrådstiden inkom 11 synpunkter.

Planförslaget var utställt under tiden 9 april – 5 maj 2009. Under utställningstiden inkom 7 synpunkter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för bostäder vid Veronikagränd antas

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yrkande

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar tillägg till kommunstyrelsens förslag enligt vad som framgår av deras ersättaryttrande som lämnats i kommunstyrelsen (bilaga).

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservation

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation.

Jäv

Olle Chevalier (m) och Dick Bengtsson (m) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

_______

§74 Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för Trygghetsboende vid Björkbacken

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Trygghetsboende vid Björkbacken har varit formellt utställd under tiden under tiden under tiden 9 april – 5 maj 2009 och föreslås nu antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I samband med framtagandet av detaljplanen har markavdelningen förhandlat angående exploateringsavtal. Avtalet återfinns som bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat exploateringsavtal för Trygghetsboende vid Björkbacken godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Elisabeth Argus ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Susann Ronström (s) och Marie Åkesdotter (mp).

Yrkanden

Susann Ronström (s-gruppen) yrkar tillägg till kommunstyrelsens förslag enligt vad som framgår av deras särskilda yttrande som lämnats i kommunstyrelsen. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar tillägg till kommunstyrelsens förslag enligt vad som framgår av deras ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Yrkandena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation.

Särskilt yttrande

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Jäv

Olle Chevalier (m) och Dick Bengtsson (m) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

_______

§75 Detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken - beslut om antagande

Dnr 08/KSM 0564

Ärendebeskrivning

Trygghetsboendet är tänkt att innehålla fullt utrustade och tillgänglighetsanpassade lägenheter. Socialförvaltningen äldreomsorg har på uppdrag av kommunstyrelsen föreslagit att denna typ av trygghetsboende byggs i nära anslutning till Björkbacken och Tyresö centrum.

Stadsbyggnadskontoret fick den 3 september 2008 i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö centrum. Planarbetet sker med normalt förfarande.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 9 januari – 13 februari 2009. under samrådstiden inkom 13 yttranden.

Planen var utställd för granskning under tiden 9 april – 5 maj 2009. Under utställningstiden inkom 7 synpunkter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken antas

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yrkande

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar tillägg till kommunstyrelsens förslag enligt vad som framgår av deras ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservation

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation.

Jäv

Olle Chevalier (m) och Dick Bengtsson (m) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

________

§76 Fördelning av gatukostnader inom detaljplan för Pelles väg (Näsby 4:1057 m.fl.) – beslut om antagande

Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadskontoret fick 2006 i uppdrag av kommunstyrelsens planberedning att upprätta ett förslag till detaljplan för ett utökat planområde vid Pelles väg.

I samband med att planen upprättats har förslag till gatukostnader tagits fram (se bifogat förslag).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Fördelningen av gatukostnader inom detaljplan för Pelles väg antas

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§77 Revidering av VA-taxa

Dnr 09/KSM 0271

Ärendebeskrivning

För att balansera för ökade driftkostnader samt möta en fortsatt lågkonjunktur med minskade intäkter både 2009 och 2010 krävs att brukningsavgifter enligt nu gällande taxa justeras. Tekniska kontoret har sammanställt ett förslag till ny taxa.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera taxan enligt förslag.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att förslaget återremitteras och att förvaltningen får i uppdrag att arbeta om taxan så att ekonomisk balans uppnås där förbrukningsavgiften, jämfört med befintligt förslag, reduceras genom att taket för anslutningsavgifterna höjs motsvarande självkostnadsprincipen för kommunen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den reviderade taxan för vatten- och avlopp fastställs och träder i kraft från och med 1 juli 2009

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.


Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anders Linder (s), Peter Bylund (mp), Mats Larsson (fp), Inger Gemicioglu (v), Berit Assarsson (m) och Martin Nilsson (s).

Yrkanden

Anders Linder (s-gruppen) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att arbeta om taxan så att ekonomisk balans uppnås där förbrukningsavgiften, jämfört med befintligt förslag, reduceras genom att taket för anslutningsavgifterna höjs motsvarande självkostnadsprincipen för kommunen. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar återremiss av ärendet.

Yrkandena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Anders Linder (s-gruppen) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen (bilaga).

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

_________

§78 Taxa för flyttning av fordon och skrotning (skrotbilshantering) i Tyresö kommun

Dnr 09/KSM 0266

Ärendebeskrivning

Den nu gällande taxan för skrotbilshantering i Tyresö har varit oförändrad sedan mitten på 1990 talet. Tekniska kontoret har med anledning av detta tagit fram ett nytt förslag till taxa för skrotbilshantering i Tyresö kommun. Vid framtagning av taxan har en intäkts- och utgiftsberäkning gjorts samt en jämförelse med Haninge och Huddinge kommuner.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxan för skrotbilshantering i Tyresö kommun fastställs och träder i kraft från och med 1 juli 2009

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§79 Taxa för felparkeringsavgifter i Tyresö kommun

Dnr 09/KSM 0267

Ärendebeskrivning

Den nu gällande taxan för felparkeringsavgifter i Tyresö har varit oförändrad sedan mitten på 1990 talet. Tekniska kontoret har med anledning av detta tagit fram ett förslag till ny taxa för felparkeringsavgifter i Tyresö kommun.

Vid framtagning av taxan har en intäkts- och utgiftsberäkning gjorts samt en jämförelse med Haninge och Huddinge kommuner.

Från den 1 mars 2009 anlitar kommunen Svensk Bevakningstjänst för parkeringsövervakning på allmän platsmark och kommunens tomtmark. Förändringen innebär att kommunen köper all parkeringsövervakning av Svensk Bevakningstjänst och att felparkeringsavgifterna tillfaller kommunen. Före den 1 mars 2009 anlitades två bevakningsföretag för parkeringsövervakningen. Det ena företaget utförde parkeringsövervakningen genom ett så kallat ”nollavtal” vilket inte innebar några kostnader för övervakningen men att alla felparkeringsavgifter tillföll bevakningsföretaget. Med det andra bolaget betalade kommunen för bevakningstjänster vilket innebar att felparkeringsavgifterna tillföll kommunen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxan för felparkeringsavgifter i Tyresö kommun fastställs och träder i kraft från och med 1 juli 2009

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§80 Taxa för upplåtelse av allmän offentlig plats i Tyresö kommun

Dnr 09/KSM 0268

Ärendebeskrivning

Den nu gällande taxan för upplåtelse av allmän, offentlig plats i Tyresö har varit oförändrad sedan mitten på 1990 talet. Tekniska kontoret har med anledning av detta tagit fram ett nytt förslag till taxa för upplåtelse av allmän, offentlig plats i Tyresö

Vid framtagning av taxan har en intäktsberäkning gjorts samt en jämförelse med Haninge och Huddinge kommuner (bilaga 2).

Avgift ska inte utgå för demonstrationer, andra politiska aktiviteter eller tillfälliga verksamheter av ideell natur samt tillfällig affischering och skyltning i samband med offentliga evenemang. Ingen förändring jämfört med gällande taxa.

För kommersiella verksamheter i mindre omfattning som exempelvis försäljning av jordgubbar på allmänna, offentliga platser föreslås att avgift ska utgå i enlighet med bifogade taxaförslag. Idag utgår ingen avgift.

För cirkus, tivoli, mötestält med mera föreslås en justering taxan. Samtidigt som depositionsavgiften höjs.

För tidningsställ för tidningar (Metro med flera) föreslås en höjning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxan för upplåtelse av allmän, offentlig plats i Tyresö kommun fastställs och träder i kraft från och med 1 juli 2009

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§81 Taxa för schaktningstillstånd inom Tyresö kommuns väg och parkområden

Dnr 09/KSM 0269

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till taxa för schaktningstillstånd inom Tyresö kommuns väg och parkområden. Idag utgår ingen avgift.

Vid framtagning av taxan har en intäktsberäkning gjorts samt en jämförelse med Haninge och Huddinge kommuner.

Avgiften är indelad i två delar:

  1. Grundavgift inklusive en veckas arbete.

  2. Avgift för efterföljande veckor.

Avgiften är till för att bland annat täcka kommunens kostnader för nödvändiga besiktningar. Avgiften är momspliktig.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxan för schaktningstillstånd inom Tyresö kommuns väg och parkområden fastställs och träder i kraft från och med 1 juli 2009

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§82 Grönplan

Dnr 08/KSM 0762

Ärendebeskrivning

Den nu gällande Grönplanen är från 1997 och det finns behov av en uppdaterad version. Tekniska kontoret har tagit fram förslag till ny Grönplan för kommunen, den tredje i ordningen. Syftet med Grönplanen är att kort och samlat redovisa alla åtgärdsbehov för kommunens parker, naturmark och trafiknära grönytor.

Ärendets beredning

Grönplanen behandlades i Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-01. Tekniska kontoret har sedan utarbetat ett svar på nämndens frågeställningar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Grönplan för Tyresö kommun noteras

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (mp), Kjell Andersson (s), Dick Bengtsson (m), Inger Gemicioglu (v).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

________

§83 Höjning av biblioteksavgifter

09/KS 114 880

Ärendebeskrivning

Efter en översyn av avgifter inom bibliotekets verksamhetsområde föreslås en del av avgifterna som inte styrs av bibliotekslagen att höjas i nivå med övriga bibliotek i länet. Biblioteket föreslår dessutom att bibliotekets eget sammanträdesrum görs bokningsbart inom bibliotekets öppettider och avgiftsbeläggs enligt gängse taxa för uthyrning av kommunala lokaler.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i kultur- och fritidsnämnden 2009-05-04.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Biblioteksavgifter höjs enligt förslag

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar gemensamt ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Lilian Edberg (m), Elisabet Hedlund (v), Lilian Nylinder (mp), Dick Bengtsson (m), och Marie Åkesdotter (mp).

Yrkanden

Elisabet Hedlund (v-gruppen) yrkar avslag på den delen som avser höjning av reservationsavgifterna. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Elisabet Hedlund (v-gruppen) och Lilian Nylinder (mp-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

__________

§84 Höjning av kulturskoleavgifter

Ärendebeskrivning

Kulturskolan terminsavgifter har legat på samma nivå i många år. Vid en jämförelse med övriga kommuner på Södertörn framgår att avgifterna är låga för att vara i stockholmsregionen.

Utvecklingsförvaltningen föreslår en höjning av kulturskolans terminsavgifter med 15 %. Avgiften för dans 45 minuter föreslås ligga kvar på samma nivå som tidigare. ”Rockskola” föreslås höjas med 50 % då det är gruppverksamhet med få elever. Verksamheten innebär generellt aktiviteter en gång per vecka under läsåret.

Avgiften skulle därmed bli:

- Instrumental och sångundervisning samt musikproduktion: 1070 kr

- Musiklek, fiolgrupp: 550 kronor

- Rockskola: 725 kronor

- Dans / teater / bild:

45 minuter 630 kr, 60 minuter 725 kronor

75 minuter 900 kronor, 90 minuter 1070 kronor

De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 juli 2009.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i kultur- och fritidsnämnden 2009-05-04.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja taxan enligt förslag.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar avslag.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kulturskoleavgifter höjs enligt förslag

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) hänvisar till Socialdemokraternas reservation i kultur- och fritidsnämnden (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande och Inger Gemicioglu (v) hänvisar till Vänsterpartiets yttrande lämnat i kultur- och fritidsnämnden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Lilian Edberg (m), Elisabet Hedlund (v), Anders Linder (s), Lilian Nylinder (mp), Martin Nilsson (s), Susann Ronström (s) och Stefan Moberg (m).

Yrkande

Elisabet Hedlund (v-gruppen) yrkar avslag på förslaget. Yrkandet biträds av socialdemokraterna och miljöpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Anders Linder (s-gruppen) hänvisar till socialdemokraternas reservation i kultur- och fritidsnämnden (se bilagor).

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) lämnar skriflig reservation (bilaga).

_______

§85 Demokratiberedningens verksamhetsprogram 2009

Dnr 09/KS 115 101

Ärendebeskrivning

Demokratiberedningen har i sitt verksamhetsprogram för 2009 föreslagit ett antal aktiviteter. Tre av dessa föreslås genomföras under 2009.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- En ungdomskonferens under 2009

- En demokratidag på FN-dagen den 24 oktober 2009

- En politisk frågepanel beslutas och införs på kommunens hemsida under 2009

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar gemensamt ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Fält (m), Kjell Andersson (s), Elisabet Hedlund (v), Peter Bylund (mp), Anna SteeleKarlström (fp), Martin Nilsson (s) och Marie Åkesdotter (mp).

Yrkanden

Peter Bylund (mp-gruppen) yrkar följande tillägg till verksamhetsprogrammet:

1. Under hösten 2009 ska demokratiberedningen aktivt arbeta med att öka demokratiengagemanget med ambitionen att valdeltagandet höjs i valen 2010. Yrkandet biträds av vänsterpartiet, socialdemokraterna och moderaterna.

2. Beredningen ska initiera en diskussion om ärendhanteringen för att förbättra de förtroendevaldas arbetssituation och ge medborgarna lite längre tid att sätta sig in i ärendena inför beslut i till exempel kommunstyrelsen. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit tilläggsyrkande 1.

Tilläggsyrkande 2 avslås utan omröstning.


Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

- Demokratiberedningen ska under hösten 2009 aktivt arbeta med att öka demokratiengagemanget med ambitionen att valdeltagandet höjs i valen 2010.

Reservationer

Elisabet Hedlund (v-gruppen) och Peter Bylund (mp-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen (bilaga).

_________

§86 Motion om att skapa större möjlighet till demokratisk förankring och insyn för medborgarna

Dnr 09/KS 035 101

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att skapa större möjlighet till demokratisk förankring och insyn för medborgarna.

I motionen yrkas följande:

- att handlingar till kommunfullmäktige-, nämnd- och kommunstyrelsesammanträdena ska vara de förtroendevalda tillhanda senast en vecka före mötena

- att handlingarna ska finnas tillgängliga på hemsidan senast en vecka före mötena

- att de förtroendevalda har minst en vecka på sig att skriva yttranden och reservationer till justering av protokoll.

Ärendets beredning

Ett yttrande angående motionen har tagits fram av kansli och personalkontoret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Inger Gemicioglu (v), Peter Bylund (mp), Marie Åkesdotter (mp) och Elisabet Hedlund (v).

Yrkanden

Peter Bylund (mp-gruppen) yrkar i första hand återremiss av motionen för ytterligare behandling i nämnder och i andra bifall till motionen. Bifallsyrkandet biträds av vänsterpartiet.

Yrkandena avslås utan omröstning.


Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Peter Bylund (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

________

§87 Motion om vaccin mot livmoderhalscancer för flickor mellan 13 och 17 år.

Dnr 09/KS 036 770

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna i tyresö har lämnat in en motion om vaccin mot livmoderhalscancer för flickor mellan 13-17 år.

Ärendets beredning

Motionen har besvarats av Maria Hagbom, politisk sekreterare för alliansgruppen.

Ordförandeutlåtande

Jag vill framhålla att kommunerna enligt Socialstyrelsens föreskrifter skall ta på sig ansvaret och tydligen också kostnaden för vaccinering mot livmoderhalscancer för alla flickor i årskurs 5 och 6. Hur detta skall hanteras av kommunerna är idag synnerligen oklart liksom hur finansieringen skall ske. Enligt beräkningar kommer vaccinerings-programmet att kosta Tyresö kommun 800.000 kronor. Finansierings-principen måste gälla enligt den överenskommelse som finns mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Enligt uppgift för SKL förhandlingar med socialdepartementet i frågan. KSL arbetar för länskommunernas räkning tillsammans med Landstinget om en eventuell gemensam upphandling.

Det är ett ganska stort nytt åtagande för kommunerna att genomföra vaccineringsprogrammet och finansieringen är som sagt synnerligen oklar. Att i det läget frivilligt ta på oss att utöka programmet, dessutom på medicinskt vetenskapligt oklara grunder enligt vad som framgår av tjänsteyttrandet, vore synnerligen oklokt. Det borde vidare vara en uppgift för Landstingen att sköta vaccineringar, inte för kommuner. Kommunerna har inte ansvar för sjukvård.

Ordförandeförslag

Motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Sara Albornoz (s), Peter Bylund (mp), Fredrik Saweståhl (m), Elisabet Hedlund (v) och Susann Ronström (s).

Yrkanden

Sara Albornoz (s-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§88 Motion om arkivtjänst i Tyresö kommun

Dnr 06/KS 143 004

Ärendebeskrivning

I motionen ”Arkivtjänst i Tyresö kommun” tar motionären upp frågor kring det bildmaterial om kommunens utveckling som finns på kommunens förvaltningar, samt behovet av ett föreningsarkiv i kommunen.

Motionären föreslår:

- att Kommunfullmäktige beslutar att det unika bildmaterialet ska gås igenom,

- att ett bildarkiv byggs upp,

- att detta påbörjas den 1 januari 2007 och att erforderliga medel anvisas,

- att kommunen erbjuder föreningslivet arkiveringsmöjligheter och

- att personella resurser också för detta anvisas.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i kultur- och fritidsnämnden 2006-11-06. Nytt yttrande har tagits fram av kansli och personalkontoret.

Ordförandeutlåtande

Jag vill framhålla att vi inom den borgerliga alliansen har samma uppfattning som motionären Ulf Lönnqvist när det gäller vikten av att ta vara på det rika bildmaterial som finns inom kommunen och att även ta ansvar för arkivering av relevant material från föreningslivet. Ett aktuellt exempel är att det om två år är 100 år sedan föregångaren till Trollbäckens Egnahemsförening bildades. I denna förenings material finns mycket intressant och värdefull historik över vår kommun. Vi ser det som ett kommunalt ansvar att värna om bildmaterial och dokument som på olika sätt speglar vår hembygds historia.

När motionen skrev hade kommunen både bristande personella resurser med arkivkunskap och brist på lämpliga arkiveringsutrymmen. Idag har vi bättre personella resurser men fortfarande brist på utrymmen. Jag ser förslaget till beslut som en bra början att nu ta tag i dessa frågor men vill framhålla att det är en början. Nästa steg måste bli att skapa lämpliga arkiveringsutrymmen och rutiner för framtiden.


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kulturenheten och kansli- och personalkontoret ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för vilket arkivmaterial, inkluderat ljud och bild, från föreningarna om Tyresös lokalhistoria som bör prioriteras att tas emot. Eventuellt mottagande av material och lämplig förvaring av materialet avgörs vid förfrågningar i samråd mellan kansli- och personalkontoret och kulturenheten utifrån riktlinjerna.

- Investering i arkivskåp som uppfyller krav enligt Riksarkivets föreskrifter för att förvara det befintliga arkivmaterialet på kulturenheten behandlas i budgetprocessen för 2010.

- Kansli- och personalkontoret ges i uppdrag att inventera omfattningen av bildmaterial om kommunens utveckling som finns på förvaltningarna, och därefter lämna förslag på hur systematisering, dokumentering och arkivering av materialet skulle kunna ske.

- Med hänvisning till yttrandet och förslagen ovan föreslås att motionen anses besvarad.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Dick Bengtsson (m) och Martin Nilsson (s).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§89 Motion angående belysning mellan Tyresö Gymnasium och Granbacksvägen för ökad trygghet

Ärendebeskrivning

Anders Linder (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion angående anordnande av belysning på vägsträckan mellan Granbacksvägen och Tyresö Gymnasium.

Ärendets beredning

Ett yttrande har sammanställts av tekniska kontoret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling yttrar sig Anders Linder (s).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§90 Motion om en tydlig politik för att bekämpa en kommande arbetslöshet

Ärendebeskrivning

Ingela Carlsson (s), Susann Ronström (s), Kristjan Vaigur (s), Lennart Jönsson (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion angående kommuns politik för att bekämpa en kommande arbetslöshet i Tyresö.

Ärendets beredning

Ett yttrande har sammanställts av kommunstyrelseförvaltningen.

Ordförandeutlåtande

Socialdemokraterna har skrivit en mycket lång och mångordig motion om den globala finansiella krisen och lågkonjunkturen, som Sverige också påverkas av. Vi inom allianspartierna i Tyresö kan instämma i mycket av den beskrivning av läget som görs i motionen. Men vi kan inte instämma i den svepande kritiken av regeringens hittillsvarande insatser för att söka dämpa krisen och återskapa förtroendet för det finansiella systemet. Vi kan inte heller instämma i motionärernas spekulationer och förmenta slutsatser. Regeringens budget för 2009 innebar mycket stora stimulanser för både hushållens ekonomi och näringslivet med fortsatta skattesänkningar, satsningar på infrastruktur och forskning, olika s k krispaket bl a för bilindustrin m m. Regeringen har också gett besked om rätt stora tillskott av statsbidrag till kommuner och landsting 2010 och 2011.

Vi tar starkt avstånd från spekulationerna och påståendena i motionen om bl a sämre skola och förskola i Tyresö. Vi kommer i det längsta att söka undvika neddragningar i omsorgen och skolan i Tyresö kommun p g a krisen. Vi har förtroende för regeringens sätt och förmåga att hantera krisen. Svensk ekonomi stod starkare än många andra länders när krisen kom. Det fanns resurser att klara Sverige över den värsta krisen. Men den kommer naturligtvis inte att gå obemärkt förbi. Regeringen har uttalat att det inte blir fråga om några skattehöjningar eller nedskärningar i välfärden.

Beträffande de att-satser som motionen mynnar ut i vill jag ge följande kommentarer:

- Vi behöver inte något uppdrag från fullmäktige att återkomma med ett reviderat investeringsprogram. Vi aviserade redan i samband med budgetmötet i november att vi skulle återkomma ett par gånger under året med revideringar och uppdateringar av investeringsprogrammet. Ett reviderat program har nu godkänts av kommunfullmäktige. Det är det mest omfattande investeringsprogram som tagits i Tyresö. Vi kommer dock inte att äventyra en hållbar ekonomisk utveckling för kommunen framöver. Den s k finansiering som motionärerna föreslår för att täcka de ökade kapitalkostnaderna 2009 som investeringsförslagen i motionen medför (bl a att bokföra intäkten från 2009 års fastighetsavgift) behövs för att täcka del av de minskande skatteintäkterna och därmed undvika nerdragningar i den viktiga kommunala servicen.

- Vi är naturligtvis angelägna om att det planerade bostadsbyggandet i Tyresö kommer igång. Jag har kontinuerliga kontakter med de fyra byggherrar som är aktuella – JM, HSB, Seniorgården och Tyresö Bostäder. Jämkningar i tidpunkter för reglering av exploateringsavgifterna har gjorts för att underlätta igångstart av ett par av byggena. Vi har gett högsta prioritet åt arbetet med detaljplanen för Tyresö Bostäders planerade projekt i Östra Farmarstigen. Vi har en antagen detaljplan som är överklagad och ligger hos Regeringen, Strandängarna. Detaljplanen för Varvsvägen har nu vunnit laga kraft och arbete pågår med förberedelser för en markanvisning till lämplig byggherre. Via Kommunförbundet Stockholms Län har en begäran sänts till både Länsstyrelsen och Regeringen med anhållan om skyndsam behandling av kommunernas överklagade detaljplaner. Alternativet att de planerade bostäderna byggs som hyresrätter har vi ingenting emot. Det finns också numera en ny upplåtelseform, ägarlägenheter. Att låta Tyresö Bostäder ta över projekt kan endast bli aktuellt om de går att räkna hem för bolaget.

- Det behövs inget uppdrag till utvecklingsförvaltningen för att förbereda en ökad volym inom vuxenutbildningen. En sådan beredskap finns redan och det talade vi om redan under budgetdebatten i höstas. Ännu har inte alla platser fyllts. Motionärernas kritik av de s k neddragningar som gjorts är obefogad. Självklart satsas mindre på arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning i tider med låg arbetslöshet och mer när arbetslösheten stiger. Så har tidigare (s)-regeringar alltid gjort. Regeringen har i vårpropositionen satsat ytterligare ca 10 miljarder för att möta effekterna av den ökande arbetslösheten och har aviserat ytterligare satsningar på arbetsmarknadsutbildning.

- När det gäller att samverka med andra myndigheter och aktörer sker det redan. Möjligheterna att ingå i ett s k samordningsförbund med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utreds, eventuellt tillsammans med Haninge och Nynäshamn. Tyresö kommun har genom Utvecklingsförvaltningen och Arbetscentrum regelbundna kontakter med Arbetsförmedlingen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får månatliga rapporter om arbetsmarknadsläget och tillströmningen av sökanden till vuxenutbildningen. Själv träffar jag chefen för Arbetsförmedlingen i Tyresö varannan månad. Vid vårt senaste möte i maj uttryckte hon sin uppskattning över det goda samarbetet med Tyresö kommun.

Med dessa kommentarer och med hänvisning till tjänsteyttrandet föreslår jag att motionen anses besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande och att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade yrkat återremiss.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs