Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-09-13

Sammanträde 2012-09-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

79 Anmälan och besvarande av frågor

80 Avsägelser och fyllnadsval

§77 Anmälan av nya motioner

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) lämnar in en motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun (bilaga).

Martin Nilsson (S) lämnar in en motion om ökad kunskap och stärkt profilering (bilaga).

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

§78 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2012/KS 0011 001

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående arbetet med Tyresö Naturskyddsförenings ”Vision för Nyfors-Tyresö Flaten. Interpellationen besvaras vid ett senare sammanträde.

Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) och/eller Arne Wilhelmsson (M) med anledning av kommande folkomröstning om omsorgstaxan för äldre och personer med funktionshinder den 23 september 2012. Interpellationen besvaras vid ett senare sammanträde.

Marie Åkesdotter (MP) lämnade den 7 juni 2012 in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om ansvar och organisation. Interpellationen besvaras vid ett senare sammanträde.

Marita Bertilsson (S) har tidigare lämnat in en interpellation till Ann-Christine Svensson (M) ”Inför Nyboda skolas nystart”. Ann-Christine Svensson (M) besvarar interpellationen. Vidare yttrar sig interpellanten Marita Bertilsson (S), Jerry Svensson (S), Martin Nilsson (S) och Fredrik Saweståhl (M). Se även bifogat skriftligt svar från Ann-Christine Svensson (M) och Fredrik Saweståhl (M).

Jerry Svensson (S) har tidigare lämnat in en interpellation till Ann-Christine Svensson (M) om framtiden för Tyresös musikklasser. Ann-Christine Svensson (M) besvarar interpellationen. Vidare yttrar sig interpellanten Jerry Svensson (S), Martin Nilsson (S) och Fredrik Saweståhl (M). Se även bifogat skriftligt svar från Ann-Christine Svensson (M) och Fredrik Saweståhl (M).

Marie Åkesdotter (MP) har tidigare lämnat in en interpellation till Ann-Christine Svensson (M) om Nyboda skola och musikklasserna. Interpellationen besvaras av Ann-Christine Svensson (M). Vidare yttrar sig Peter Bylund (MP), Jerry Svensson (S), Martin Nilsson (S) och Fredrik Saweståhl (M). Se även bifogat skriftligt svar från Ann-Christine Svensson (M) och Fredrik Saweståhl (M).

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP) inkommer med särskilt yttrande (bilaga).

§79 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr. 2012/KS 0190 001

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP) ställer en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om efterhanteringen av folkomröstningens resultat. Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.

Anita Mattsson (S) ställer en fråga till Andreas Jonsson (M) om huruvida han är beredd att ompröva sin uppfatting i fråga om avgifterna i det nya avgiftssystemet. Andreas Jonsson (M) besvarar frågan.

Martin Nilsson (S) ställer en fråga till Andreas Jonsson (M) om vilka analyser som har gjorts inför beslutet om avgiftshöjningen och om dessa kommer att publiceras. Andreas Jonsson (M) besvarar frågan.

Anita Mattsson (S) ställer en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om hur han för moderaternas räkning kommer att hantera folkomröstningens resultat. Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.

Martin Nilsson (S) ställer en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om ett konkret exempel gällande den nuvarande taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning. Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.

Anita Mattsson (S) ställer en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om felaktig information på kommunens hemsida. Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.

Martin Nilsson (S) ställer en till Fredrik Saweståhl (M) om den information som har gått ut inför den kommande folkomröstningen. Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.

Elisabeth Hedlund (V) ställer en fråga till Jan Larsson (FP) och/eller Fredrik Saweståhl (M) om Vänsterpartiets motion som inkom 2012-03-07. Fredrik Saweståhl (M) och Jan Larsson (FP) besvarar frågan.

§80 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2012/KS 0012 001

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser i kommunfullmäktige föreligger:

Ted Bondefalk (M)

- ersättare i kommunfullmäktige

Leif Holmgren (S)

- ersättare i kommunfullmäktige

Ajda Asgari (MP)

- ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Ann Ödlund (V)

- ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Följande övriga avsägelser föreligger:

Ted Bondefalk (M)

- erstättare i socialnämnden

- nämndeman i Nacka tingsrätt och migrationsdomstol

- uppdrag som begravningsombud

Ann Ödlund (V)

- ersättare i byggnadsnämnden

Inger Gemicioglu (V)

- ersättare i socialnämnden

- ersättare i Tyresö Bostäder AB:s styrelse

Anders Erixon (V)

- ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Petter Samuelsson (C)

- ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Följande förslag till nyval föreligger:

Marcus Obligado (V) föreslås som ny ersättare för Vänsterpartiet i barn- och utbildningsnämnden från och med första november (då han fyller 18 år), efter Anders Erixon.

Inger Lundgren (V) föreslås som ny ersättare för Vänsterpartiet i socialnämnden, efter Inger Gemicioglu.

Ulla Hoffman (V) föreslås som ny ersättare för Vänsterpartiet i Tyresö Bostäder AB:s styrelse, efter Inger Gemicioglu.

Monika Grönstedt (C) föreslås som ny ersättare för Centerpartiet i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, efter Petter Samuelsson (C).

Anders Erixon (V) föreslås som ny ersättare för Vänsterpartiet i byggnadsnämnden, efter Ann Ödlund (V).

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna och förslagen till nyval.

- Begär ny sammanräkning från Länsstyrelsen, gällande avsägelserna i kommunfullmäktige.

- Föreslår till Tyresö Bostäder AB:s styrelse att Ulla Hoffman (V) blir ny ersättare för Vänsterpartiet, efter Inger Gemicioglu (V).

- Noterar ny sammanräkning från Länsstyrelsen där Marianne Gustavsson (C) blir ny ersättare i kommunfullmäktige, efter Bengt Bergström (C) (bilaga).

§81 Risk- och säkerhetspolicy för Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0090 003

Ärendebeskrivning

En risk- och säkerhetspolicy har tagits fram och ersätter nuvarande säkerhetspolicy (KS 2007), brandskyddspolicy (KS 2008) och klotterpolicy (KS 2009). Tyresö kommuns risk- och säkerhetspolicy anger inriktning och grundprinciper för säkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar och bolag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Risk- och säkerhetspolicyn för Tyresö kommun antas och ersätter nuvarande säkerhetspolicy, brandskyddspolicy samt klotterpolicy.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§82 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2013

Dnr 2012/KS 0277 10

Ärendebeskrivning

Årshjulet för kommunens styrprocess håller på att ses över. Som första steg föreslås datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2013 fastställas enligt bifogat förslag. Kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 18:00 (kommunfullmäktige 12 juni inleds dock kl. 13:00).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2013 fastställs enligt förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§83 Exploateringsavtal för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen

Dnr 2012 KSM 0366 214

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen.

Avtalets syfte är att säkerställa kraven i projektet samt reglera ansvarsförhållanden och genomförande. Ett exploateringsbidrag på cirka 2 miljoner kronor kommer att tas ut för kommunens investeringar i projektet.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-08-15 § 97 (bilaga).

Marita Bertilsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-08-15 § 97 (bilaga).

Elisabet Hedlund (V) ansluter sig till Marie Åkesdotters (MP) och Marita Bertilssons (S) särskilda yttranden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Exploateringsavtalet avseende bostäder, kontor och handel vid Tegvägen godkänns.
  2. Kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Yttranden i kommunfullmäktige

Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Peter Bylund (MP), Mats Larsson (FP) och Andreas Jonsson (M) yttrar sig.

Yrkanden i kommunfullmäktige

Fredrik Saweståhl (M), Mats Larsson (FP) och Andreas Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anita Mattsson (S) yrkar på 100 procent hyresrätter.

Särskilda yttranden i kommunfullmäktige

Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-08-15 § 97.

Peter Bylund (MP) inkommer med särskilt yttrande (bilaga).

Beslutsgång i kommunfullmäktige

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet om 100 procent hyresrätter och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer i kommunfullmäktige

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet att tilläggsyrkandet inte gick igenom.

§84 Antagande av detaljplan för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen

Dnr 2007 KSM 0691 214

Ärendebeskrivning

I slutet av 2007 inkom ägarna till Näsby 8:1 och 8:3 med en förfrågan om att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en större exploatering av fastigheterna. Stadsbyggnadskontoret fick den 9 november 2010 i uppdrag av att upprätta förslag till detaljplan för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen. Planen tas fram med normalt planförfarande.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 22 lägenheter i maximalt fem (5) våningar, samt kontor och handel i en separat byggnad.

Under samrådet inkom 21 yttranden, varav ett var en namnlista rned sammanlagt 17 underskrifter. Under utställningen inkom nio yttranden, samtliga från remissinstanser i form av myndigheter och föreningar.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-08-15 § 97 (bilaga).

Marita Bertilsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-08-15 § 97 (bilaga).

Elisabet Hedlund (V) ansluter sig till Marie Åkesdotters (MP) och Marita Bertilssons (S) särskilda yttranden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplanen för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen antas.

Yttranden i kommunfullmäktige

Anita Mattsson (S), Peter Bylund (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkanden i kommunfullmäktige

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Särskilda yttranden i kommunfullmäktige

Anita Mattsson (S) hävisar till särksilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-08-15 § 97.

Peter Bylund (MP) inkommer med särkskilt yttrande (bilaga).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§85 Antagande av detaljplanebestämmelser för delar av Raksta

Dnr 2011 KSM 0435 214

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplanebestämmelser för delar av Raksta.

Planens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få detaljplaner inom den närmsta femårsperioden.

Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig boendestandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar, fortskrider.

Under samrådet inkom 17 yttranden. Under granskningen inkom sju yttranden från remissinstanser i form av myndigheter och föreningar samt ett yttrande från privat fastighetsägare.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nya detaljplanebestämmelser för delar av Raksta antas.

Yttranden i kommunfullmäktige

Fredrik Saweståhl (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkanden i kommunfullmäktige

Fredrik Saweståhl (M) och Peter Bylund (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§86 Antagande av detaljplanebestämmelser för Södra Trinntorp

Dnr 2011 KSM 0444 214

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplanebestämmelser för Södra Trinntorp.

Planens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få detaljplaner inom den närmsta femårsperioden. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig boendestandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar, fortskrider.

Under samrådet inkom 12 yttranden. Under granskningen inkom sju yttranden från remissinstanser i form av myndigheter och föreningar samt två yttranden från privata fastighetsägare.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nya detaljplanebestämmelser för Södra Trinntorp antas.

Yttranden i kommunfullmäktige

Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkanden i kommunfullmäktige

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§87 Svar på motion om kostpolicy i Tyresö

Dnr 2011/KS 0345 001

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 17 november 2011 om kostpolicy i Tyresö. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samtliga nämnder föreslår att motionen ska avslås. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att motionen ska anses positivt besvarad med hänvisning till nuvarande riktlinjer och mål för måltidsverksamheterna och upphandling. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att bifalla motionen.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen. Marita Bertilsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Reservation i kommunstyrelsen
Marie Åkesdotter (MP) och Marita Bertilsson (S) reserverar sig.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade stöttat Marie Åkesdotters (MP) yrkande och reserverat sig mot beslutet.

Yttranden i kommunfullmäktige

Lilian Nylinder (MP), Kjell Andersson (S), Andreas Jonsson (M), Ulrica Riis Pedersen (C) och Elisabeth Hedlund (V) yttrar sig.

Yrkanden i kommunfullmäktige

Lilian Nylinder (MP), Kjell Andersson (S) och Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till motionen.

Andreas Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång i kommunfullmäktige

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer i kommunfullmäktige

Peter Bylund (MP), Anita Mattsson (S) och Elisabeth Hedlund (V) reserverar sig mot beslutet.

§88 Svar på motion om åtgärder för säkrare trafikmiljö

Dnr 2011/KS 0191 001

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna lämnade in en motion om åtgärder för säkrare trafikmiljö till kommunfullmäktige den 19 maj 2011. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen för besvarande.

I motionen framförs förslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Krusbodavägens slut och anslutningen till Dalskolan och Dalhallen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i oktober 2011 byggt en gång- och cykelväg längs Krusbodavägens förlängning. Åtgärden innebär att körbanan blivit smalare, vilket sänker hastigheterna och ökar trafiksäkerheten. Skolvägen har också kompletterats med några belysningsstolpar för ökad trygghet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Yttranden i kommunfullmäktige

Jerry Svensson (S), Rickard Svensson (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§89 Svar på motion om att vara ett gott exempel och bland annat samla in biologiskt avfall i kommunhuset

Dnr 2011/KS 0365 001

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 15 december 2011 om att vara ett gott exempel och bland annat samla in biologiskt avfall i kommunhuset. Motionen remitterades till fastighetsenheten inom konsult- och servicekontoret. Fastighetsenheten har besvarat motionen i bifogad tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls.

Yttranden i kommunfullmäktige

Peter Bylund (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§90 Svar på motion om fler parkbänkar och papperskorgar i Tyresö

Dnr 2011/KS 0346 001

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 17 november 2011 om fler parkbänkar och papperskorgar i Tyresö. Motionen remitterades för besvarande till samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinder, vilka har yttrat sig över motionen i bifogade dokument.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls.

Yttranden i kommunfullmäktige

Rickard Svensson (MP), Fredrik Saweståhl (M) och Mats Larsson (FP) yttrar sig.

Yrkanden i kommunfullmäktige

Fredrik Saweståhl (M) och Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.