Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-11-07

Sammanträde 2013-11-07

Datum
Klockan
Plats

118 Anmälan av nya motioner

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

119 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0077 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

120 Anmälan av interpellationer

Dnr 2013/KS 0053 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer
Jerry Svensson (S) har den 12 september 2013 lämnat in en interpalltion till Ann-Christin Svensson (M) om åtgärder för elever i årskurs nio (bilaga). Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Peter Bylund (MP) har den 10 oktober 2013 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående eventuell användning av plastmaterial innehållande bisfenol A vid relining i Tyresö (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) har den 10 oktober 2013 lämnat in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om sjunkande skolresultat och än sämre placering i lärarförbundets rankning - Bästa skolkommun (bilaga).

Lilian Nylinder (MP) har den 10 oktober 2013 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående cykeln som ett färdmedel (bilaga).

Interpellationer och svar kan lämns in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer och/eller svar som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Bilagor
Interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Jerry Svensson (S) om åtgärder för elever i årskurs nio
Interpellationssvar till Jerry Svensson (S) från Ann-Christin Svensson (M) om åtgärder för elever i årskurs nio
Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP) angående eventuell användning av plastmaterial innehållande bisfenol A vid relining i Tyresö
Interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Marie Åkesdotter (MP) om sjunkande skolresultat och än sämre placering i Lärarförbundets rankning - Bästa skolkommun
Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Lilian Nylinder (MP) angående cykeln som ett färdmedel

121 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001
2013/KS 0351 001

Förslag till beslut
1. Att Leif Eriksson har förordnats som begravningsombud av Länsstyrelsen i Stockholms län noteras.
2. Avsägelserna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stocholms län har förordnat Leif Eriksson som begravningsombud med Tyresö församling i Tyresö kommun som verksamhetsområde (bilaga).

Avsägelser och förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet listas nedan.

Avsägelser
Andreas Jonsson (M) - ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.

Avsägelser och förslag till fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och/eller förslag till fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

Bilagor
Beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län om nytt begravningsombud

122 Delårsbokslut per augusti 2013

Dnr 2013/KS 0322 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Acceptera det underskott inom gymnasieskolan som är hänförligt till lokalstrukturen och i bokslut 2013 pröva avskrivning av underskottet.
2. Omdisponera 2,2 mkr från verksamhetsområde äldreomsorg och 4,2 mkr från verksamhetsområde funktionshinder till verksamhetsområde individ- och familjeomsorg.
3. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att vidta åtgärder för att minimera underskottet inom gemensam verksamhet.
4. Uppdra till nämnderna att redovisa en handlingsplan för åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse där målen inte bedöms uppnås. Handlingsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen i december.
5. I övrigt godkänna upprättat delårsbokslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat delårsbokslut för perioden januari - augusti 2013 samt prognos för resultatet 2013. Av rapporten framgår att kommunens resultatmål för ekonomin om ca 45 mkr förväntas uppnås under 2013, tack vare återbetalning från Afa samt ett bättre utfall på skatteintäkter och finansnetto än förväntat.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 22 oktober 2013
Granskning av delårsrapport 2013

123 Revidering av reglemente för valnämnden

Dnr 2013/KS 0305 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderat reglemente för valnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Inför de två valen 2014, val till Europaparlamentet och allmänna val, har reglementet för valnämnden i Tyresö kommun setts över. I förslaget till reviderat reglemente klargörs valnämndens mandat och arbetsuppgifter.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 22 oktober 2013

124 Arvode för ordföranden i styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag

Dnr 2013/KS 0216 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige ger som förslag till Tyresö Näringslivsaktiebolags årsstämma att besluta att årsarvodet till ordförande i bolagsstyrelsen ska uppgå till 35 545 kronor.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har årsarvodet till ordförande i styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag setts över. Enligt bestämmelser i "Ersättning till förtroendevalda" utges årsarvode i relation 0,05 till 0,30 av heltid beroende av uppdragets omfattning. Uppdraget som ordförande i Tyresö Näringslivsaktiebolag bedöms omfatta relation 0,05 av heltid, för vilket arvodet för 2013 fastställts till 35 545 kronor.

Under år 2012 utbetalades 25 000 kronor.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 22 oktober 2013

125 Svar på motion om att stimulera ungas kultur- och fritidsengagemang och aktiviteter

Dnr 2013/KS 0205 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att informera om de möjligheter inom motionens andemening som redan finns, samt att vid behov förtydliga det gällande regelverket.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 maj 2013 om att stimulera ungas kultur- och fritidsengagemang och aktiviteter. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad samt att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att informera om de möjligheter inom motionens andemening som redan finns och vid behov förtydliga det gällande regelverket.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 22 oktober 2013

126 Svar på motion om solidarisk hyresbetalning för skolor och extra skolpeng i proportion till skolans utbildningsresultat

Dnr 2013/KS 0206 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats avslås.
2. Motionens andra att-sats anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterparitet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 maj 2013 om solidarisk hyresbetalning för skolor och extra skolpeng i proportion till skolans utbildningsresultat. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för besvarande. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionens första att-sats avslås och att den andra att-satsen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 22 oktober 2013
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (1 214 kb)

§118 Anmälan av nya motioner

Dnr 2013/KS 0389 001

2013/KS 0396 001

2013/KS 0397 001

2013/KS 0398 001

2013/KS 0399 001

2013/KS 0400 001

2013/KS 0401 001

2013/KS 0402 001

2013/KS 0403 001

Beskrivning av ärendet

Ann-Sandin Lindgren (S) och Christina Melzén (FP) lämnar in en motion om förstärkning av demokratin (bilaga).

Ann-Sandin Lindgren (S) och Christina Melzén (FP) lämnar in en motion om respekt för politiken (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om El Sistema (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om att ge demokratiberedningen egna muskler (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om åtgärder för att förebygga självmord (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om att utreda skäligheten/rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om att uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om att delta i Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2014 (bilaga).

Alfonso Morales (S), Kristjan Vaigur (S) och Sara Heidenborg (S) lämnar in en motion om att Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla, med syfte att förbättra invånarnas folkhälsa och välbefinnande (bilaga).

Bilagor

Motion om förstärkning av demokratin

Motion om respekt för politiken

Motion om El Sistema

Motion om att ge demokratiberedningen egna muskler

Motion om åtgärder för att förebygga självmord

Motion om att utreda skäligheten/rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö

Motion om att uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor

Motion om att delta i Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2014

Motion om att Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla, med syfte att förbättra invånarnas folkhälsa och välbefinnande

§119 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0077 001

Beskrivning av ärendet

Inga frågor lämnas in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§119_prot_20131107.pdf (77 kb)

§120 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2013/KS 0053 001

Beskrivning av ärendet

Två nya interpellationer lämnats in till sammanträdet. Fyra interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 7 november 2013

Eija Räty (S) lämnar in en interpellation till Andreas Jonsson (M) om stöd till anhöriga (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående om alla Tyresö kommuns leverantörer är seriösa (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Tidigare inlämnade interpellationer

Jerry Svensson (S) har den 12 september 2013 lämnat in en interpalltion till Ann-Christin Svensson (M) om åtgärder för elever i årskurs nio (bilaga). Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Ann-Christin Svensson (M), Jerry Svensson (S), Martin Nilsson (S), Leif Lanke (FP), Karin Ljung (S), Marie Åkesdotter (MP) och Anders Erixon (V) yttrar sig.

Peter Bylund (MP) har den 10 oktober 2013 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående eventuell användning av plastmaterial innehållande bisfenol A vid relining i Tyresö (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M), Peter Bylund (MP) och Kjell Andersson (S) yttrar sig.

Lilian Nylinder (MP) har den 10 oktober 2013 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående cykeln som ett färdmedel (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M), Lilian Nylinder (MP), José Blanco Garcia (S) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Marie Åkesdotter (MP) har den 10 oktober 2013 lämnat in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om sjunkande skolresultat och än sämre placering i lärarförbundets rankning – Bästa skolkommun (bilaga). Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Bilagor

Interpellation till Andreas Jonsson (M) från Eija Räty (S) om stöd till anhöriga

Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP) angående om alla Tyresö kommuns leverantörer är seriösa

Interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Jerry Svensson (S) om åtgärder för elever i årskurs nio

Interpellationssvar till Jerry Svensson (S) från Ann-Christin Svensson (M) om åtgärder för elever i årskurs nio

Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP) angående eventuell användning av plastmaterial innehållande bisfenol A vid relining i Tyresö

Interpellationssvar till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M) angående eventuell användning av plastmaterial innehållande bisfenol A vid relining i Tyresö

Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Lilian Nylinder (MP) angående cykeln som ett färdmedel

Interpellationssvar till Lilian Nylinder (MP) från Fredrik Saweståhl (M) angående cykeln som ett färdmedel

Interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Marie Åkesdotter (MP) om sjunkande skolresultat och än sämre placering i Lärarförbundets rankning – Bästa skolkommun

Interpellationssvar till Marie Åkesdotter (MP) från Ann-Christin Svensson (M) om sjunkande skolresultat och än sämre placering i Lärarförbundets rankning – Bästa skolkommun

§121 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001

2013/KS 0351 001

Kommunfullmäktiges beslut

1. Att Leif Eriksson har förordnats som begravningsombud av Länsstyrelsen i Stockholms län noteras.

2. Avsägelserna godkänns.

3. Fyllnadsvalen, enligt förslag, godkänns.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen i Stocholms län har förordnat Leif Eriksson som begravningsombud med Tyresö församling i Tyresö kommun som verksamhetsområde (bilaga).

Avsägelser och förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet listas nedan.

Avsägelser

Andreas Jonsson (M) – ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.

Anders Erixon (V) – ersättare i barn- och utbildningsnämnden för Vänsterpartiet.

Förslag på fyllnadsval

Inger Gemicioglu (V) – ersättare i barn- och utbildningsnämnden för Vänsterpartiet.

Bilagor

Beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län om nytt begravningsombud

§122 Delårsbokslut per augusti 2013

Dnr 2013/KS 0322 10

Kommunfullmäktiges beslut

1. Acceptera det underskott inom gymnasieskolan som är hänförligt till lokalstrukturen och i bokslut 2013 pröva avskrivning av underskottet.

2. Omdisponera 2,2 mkr från verksamhetsområde äldreomsorg och 4,2 mkr från verksamhetsområde funktionshinder till verksamhetsområde individ- och familjeomsorg.

3. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att vidta åtgärder för att minimera underskottet inom gemensam verksamhet.

4. Uppdra till nämnderna att redovisa en handlingsplan för åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse där målen inte bedöms uppnås. Handlingsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen i december.

5. I övrigt godkänna upprättat delårsbokslut.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.

Reservationer

Jerry Svensson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda yttrande i barn- och utbildningsnämnden den 18 september 2013 (bilaga) och Socialdemokraternas särskilda yttrande i kommunstyelsen den 22 oktober 2013.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Miljöpartiets röstförklaring i kommunstyrelsen den 22 oktober 2013.

Beskrivning av ärendet

Kommunförvaltningen har upprättat delårsbokslut för perioden januari – augusti 2013 samt prognos för resultatet 2013. Av rapporten framgår att kommunens resultatmål för ekonomin om ca 45 mkr förväntas uppnås under 2013, tack vare återbetalning från Afa samt ett bättre utfall på skatteintäkter och finansnetto än förväntat.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Acceptera det underskott inom gymnasieskolan som är hänförligt till lokalstrukturen och i bokslut 2013 pröva avskrivning av underskottet.

2. Omdisponera 2,2 mkr från verksamhetsområde äldreomsorg och 4,2 mkr från verksamhetsområde funktionshinder till verksamhetsområde individ- och familjeomsorg.

3. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att vidta åtgärder för att minimera underskottet inom gemensam verksamhet.

4. Uppdra till nämnderna att redovisa en handlingsplan för åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse där målen inte bedöms uppnås. Handlingsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen i december.

5. I övrigt godkänna upprättat delårsbokslut.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth Hedlund (V), Andreas Jonsson (M), Kristjan Vaigur (S), Margareta Ternstedt (FP), Jerry Svensson (S), Anders Erixon (V), Dick Bengtson (M), Peter Bylund (MP), Mats Larsson (FP), Eija Räty (S), Peter Söderlund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Jenny Jonsson (M) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M), Dick Bengtson (M) och Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 22 oktober 2013

Granskning av delårsrapport 2013

§123 Revidering av reglemente för valnämnden

Dnr 2013/KS 0305 003

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderat reglemente för valnämnden antas.

Reservation

Kristjan Vaigur (S) reserverar sig med hänvisning till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen den 22 oktober 2013.

Beskrivning av ärendet

Inför de två valen 2014, val till Europaparlamentet och allmänna val, har reglementet för valnämnden i Tyresö kommun setts över. I förslaget till reviderat reglemente klargörs valnämndens mandat och arbetsuppgifter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

ƒ{ Reviderat reglemente för valnämnden antas.

Yttranden

Kristjan Vaigur (S), Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth Hedlund (V) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkanden

Kristjan Vaigur (S) yrkar att § 3 i förslaget till reviderat reglemente ändras så att valnämnden ansvarar för att förmedla och vidarebefordra olika omröstningsalternativ.

Marie Åkesdotter (MP) och Elisabeth Hedlund (V) instämmer i Kristjan Vaigurs (S) yrkande.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att besluta enligt Kristjan Vaigurs (S) yrkande.

Kommunfullämäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

Den som röstar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som röstar bifall till Kristjan Vaigurs (S) yrkande röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja, 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (Votering 1).

Kommunfullmäktige har därmed avslagit Kristjan Vaigurs (S) yrkande och beslutar att bifalla förvaltningens förslag till reglemente, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor

Röstningsprotokoll Votering 1 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 22 oktober 2013

§124 Arvode för ordföranden i styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag

Dnr 2013/KS 0216 001

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige ger som förslag till Tyresö Näringslivsaktiebolags årsstämma att besluta att årsarvodet till ordförande i bolagsstyrelsen ska uppgå till 35 545 kronor.

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har årsarvodet till ordförande i styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag setts över. Enligt bestämmelser i "Ersättning till förtroendevalda" utges årsarvode i relation 0,05 till 0,30 av heltid beroende av uppdragets omfattning. Uppdraget som ordförande i Tyresö Näringslivsaktiebolag bedöms omfatta relation 0,05 av heltid, för vilket arvodet för 2013 fastställts till 35 545 kronor. Under år 2012 utbetalades 25 000 kronor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ger som förslag till Tyresö Näringslivsaktiebolags årsstämma att besluta att årsarvodet till ordförande i bolagsstyrelsen ska uppgå till 35 545 kronor.

Yttranden

Marie Linder (S), Fredrik Saweståhl (M), Elisabeth Hedlund (V) och Peter Söderlund (MP) yttrar sig.

Yrkanden

Marie Linder (S) yrkar att förslag till årsarvode till ordföranden i bolagsstyrelsen ska uppgå till 25 000 kr och att antalet ledamöter i bolagsstyrelsen begränsas till tre ledamöter.

Elisabeth Hedlund (V) och Peter Söderlund (MP) instämmer i Marie Linders (S) yrkande.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att besluta om arvodet enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att besluta om arvodet enligt Marie Linders (S) yrkande.

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag om arvode.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

Den som röstar bifall till kommunstyrelsens förslag om arvode röstar ja.

Den som röstar bifall till Marie Linders (S) yrkande om arvode röstar nej.

Röstningsresultat: 24 ja, 22 nej, 5 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll (Votering 2).

Kommunfullmäktige har därmed avslagit Marie Linders (S) yrkande och beslutar att årsarvodet till ordföranden i bolagsstyrelsen ska uppgå till 35 545 kronor, enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att besluta om antalet ledamöter i bolagsstyrelsen enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att besluta om antalet ledamöter i bolagsstyrelsen enligt Marie Linders (S) yrkande.

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag att lämna antalet ledamöter i bolagsstyrelsen oförändrat.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor

Röstningsprotokoll Votering 2

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 22 oktober 2013

§125 Svar på motion om att stimulera ungas kultur- och fritidsengagemang och aktiviteter

Dnr 2013/KS 0205 001

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen anses besvarad.

2. Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att informera om de möjligheter inom motionens andemening som redan finns, samt att vid behov förtydliga det gällande regelverket.

Reservationer

Peter Bylund (MP) och Marie Åkesdotter (MP) inkommer med skriftlig reservation (bilaga).

Alfonso Morales (S) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 maj 2013 om att stimulera ungas kultur- och fritidsengagemang och aktiviteter. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad samt att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att informera om de möjligheter inom motionens andemening som redan finns och vid behov förtydliga det gällande regelverket.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.

2. Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att informera om de möjligheter inom motionens andemening som redan finns, samt att vid behov förtydliga det gällande regelverket.

Yttranden

Dick Bengtson (M), Peter Bylund (MP), Alfonso Morales (S), Mats Lindblom (FP), Elisabeth Hedlund (V), Marie Åkesdotter (MP), och Lilian Edberg (M) yttrar sig.

Yrkanden

Dick Bengtson (M) och Mats Lindblom (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Alfonso Morales (S) yrkar bifall till motionens andra att-sats.

Elisabeth Hedlund (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.

Ordföranden ställer proposition på att avslå motionen.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

Den som röstar avslag till motionen röstar ja.

Den som röstar bifall till motionen röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja, 8 nej, 12 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll (Votering 3).

Kommunfullmäktige har därmed avslagit yrkandet att bifalla motionen.

Ordröranden ställer proposition på yrkandet att besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att besluta enligt Alfonso Morales (S) yrkande.

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

Den som röstar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som röstar bifall till Alfonso Morales (S) yrkande röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 20 nej, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (Votering 4).

Kommunfullmäktige har därmed avslagit Alfonso Morales (S) yrkande och beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor

Skriftlig reservation från Miljöpartiet

Röstningsprotokoll Votering 3

Röstningsprotokoll Votering 4

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 22 oktober 2013

§126 Svar på motion om solidarisk hyresbetalning för skolor och extra skolpeng i proportion till skolans utbildningsresultat

Dnr 2013/KS 0206 001

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionens första att-sats avslås.

2. Motionens andra att-sats anses besvarad.

Beskrivning av ärendet

Vänsterparitet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 maj 2013 om solidarisk hyresbetalning för skolor och extra skolpeng i proportion till skolans utbildningsresultat. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för besvarande. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionens första att-sats avslås och att den andra att-satsen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionens första att-sats avslås.

2. Motionens andra att-sats anses besvarad.

Yttranden

Ann-Christin Svensson (M), Anders Erixon (V), Jerry Svensson (S), Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Leif Lanke (FP) och Leif Kennerberg (KD) yttrar sig.

Yrkanden

Jerry Svensson (S) yrkar att första att-satsen ändras till att nuvarande hyresersättningssystem rivs upp samt yrkar bifall till den andra att-satsen.

Anders Erixon (V) yrkar bifall till motionens andra att-sats och bifall till Jerry Svenssons (S) yrkande beträffande motionens första att-sats.

Marie Åkesdotter (MP) och Martin Nilsson (S) instämmer i Jerry Svenssons (S) yrkande.

Ann-Christin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att bifalla Jerry Svenssons (S) yrkande beträffande den första att-satsen.

Ordföranden ställer proposition på att avslå Jerry Svenssons (S) yrkande beträffande den första att-satsen.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på att besluta enligt kommunstyrelsens förslag beträffande den andra att-satsen.

Ordföranden ställer proposition om bifall på motionens andra att-sats.

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 22 oktober 2013