Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-12-12

Sammanträde 2013-12-12

Datum
Klockan
Plats

127 Anmälan av nya motioner

Dnr 2013/KS 0448 001

Förslag till beslut
- Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
En ny motion har lämnats in till sammanträdet av Anders Erixon (V) om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp (bilaga).

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Bilagor
Motion från Anders Erixon (V) om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp

128 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0077 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

129 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2013/KS 0053 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer
Marie Åkesdotter (MP) har den 10 oktober 2013 lämnat in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om sjunkande skolresultat och än sämre placering i lärarförbundets rankning - Bästa skolkommun (bilaga). Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Eija Räty (S) har den 7 november 2013 lämnat in en interpellation till Andreas Jonsson (M) om stöd till anhöriga (bilaga).

Peter Bylund (MP) har den 7 november 2013 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående om alla Tyresö kommuns leverantörer är seriösa (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer och svar kan lämns in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer och/eller svar som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Bilagor
Interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Marie Åkesdotter (MP) om sjunkande skolresultat och än sämre placering i Lärarförbundets rankning - Bästa skolkommun
Interpellationssvar till Marie Åkesdotter (MP) från Ann-Christin Svensson (M)
Interpellation till Andreas Jonsson (M) från Eija Räty (S) om stöd till anhöriga
Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP) angående om alla Tyresö kommuns leverantörer är seriösa
Interpellationssvar till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M)

130 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001

Förslag till beslut
1. Lena Arvidssons avsägelse i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Fyllnadsvalen, enligt förslag, godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser och förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet listas nedan.

Avsägelser i kommunfullmäktige
Lena Arvidsson (M) - ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna.

Övriga avsägelser
Lena Arvidsson (M) - ledamot och 1:e vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.

Förslag på fyllnadsval
Peter Odelvall (M) - 1:e vice ordförande och gruppledare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.

Caroline de Wendell (M) - ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.

Mats Fält (M) - ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.

Sven A Svenberg (M) - ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.

Nicklas Manns (M) - ersättare i socialnämnden för Moderaterna.

Avsägelser och förslag till fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och/eller förslag till fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

131 Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner för 2014

Dnr 2013/KS 0390 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. omfördela 8 906 tkr från verksamhetsområde "gemensam verksamhet" till "Kommunalförbund" med 6 848 tkr, till "Politisk verksamhet" med 1 358 tkr och till "Plan och exploatering" med 700 tkr.
2. öka anslaget till "Bibliotek, kultur och fritid" med 390 tkr.
3. öka anslaget till "Förskola och pedagogisk omsorg" med 2 300 tkr
4. öka anslaget till "Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem" med 3 700 tkr.
5. omfördela 1 500 tkr vardera från "Äldreomsorg" och "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" till "Individ- och familjeomsorg"
6. godkänna övriga föreslagna förändringar av bruttoomsättningar.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens styrprocess ska de antagna nämndplanerna återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller en genomgång av de viktigaste punkterna i nämndplanerna, huvudsakligen mål och ekonomi.
De ekonomiska förutsättningarna har förändrats genom att intäkter från skatter och statsbidrag ökar med 17,5 miljoner för 2014. Efter utökning av anslagen till verksamheterna med totalt 6,3 miljoner innebär det att det budgeterade resultatet förstärks med 11,2 miljoner och beräknas därmed bli 36,2 miljoner.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 november 2013, § 174
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 november 2013, § 175

132 Lokal resultatutjämningsreserv RUR

Dnr 2013/KS 0425 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Möjligheten att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv ska inte tillämpas tills vidare. Utvecklingen i andra kommuner ska följas för att vid senare tillfälle pröva frågan igen.

Beskrivning av ärendet
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att jämna ut intäkter över en konjunkturcykel.

RUR är frivillig att tillämpa, men de kommuner som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Hanteringen ska framgå av riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 novmeber 2013

133 Detaljplan för bostäder vid Hasselbacken, exploateringsavtal

Dnr 2013 KSM 1045 251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtalet avseende Hasselbacken godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder har framfört önskemål om att kommunen ska ta fram en ny detaljplan för området söder om korsningen mellan Granängsvägen och Bollmoravägen för att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett planförslag som innebär att ca 200 bostäder i 4-6 våningar med tillhörande parkeringsgarage och kontor samt lokaler kan uppföras inom planområdet.

För att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören.

Avtalet har kompletterats efter behandlingen i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 13 november 2013.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 november 2013

134 Detaljplan för bostäder vid Hasselbacken, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0135 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för bostäder vid Hasselbacken antas.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder har framfört önskemål om att kommunen ska ta fram en ny detaljplan för området söder om korsningen mellan Granängsvägen och Bollmoravägen för att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett planförslag som innebär att ca 200 bostäder i 4-6 våningar med tillhörande parkeringsgarage och kontor samt lokaler kan uppföras inom planområdet. Planförslaget har varit på samråd under perioden 23 november - 16 december 2012. Under samrådstiden inkom 8 yttranden, varav 7 från remissinstanser i form av myndigheter och/eller föreningar. Efter samrådstiden inkom ytterligare ett yttrande (privatperson).

Planförslaget har varit på granskning under perioden 25 juni - 8 september. Under granskningstiden inkom 7 yttranden, samtliga från remissinstanser i form av myndigheter och/eller föreningar. Planen antas med normalt planförfarande.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 november 2013

135 Detaljplan för Tennet 8, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0020 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplanen för fastigheten Tennet 8 antas.

Beskrivning av ärendet
Förslaget till detaljplan för fastigheten Tennet 8 syftar till att göra det möjligt att permanent bedriva den vårdcentralsverksamhet som idag möjliggjorts på fastigheten genom ett tillfälligt bygglov, tillsammans med kontor, handel och den idag godkända bestämmelsen småindustri av icke störande karaktär.

Planen tas fram med normalt planförfarande och var ute på samråd 30 april - 4 juni 2013 och på granskning 17 september - 8 oktober 2013.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 november 2013

136 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2013/SN 0069 006

Förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet var tidigare Länsstyrelsen men ansvaret har fr.o.m. 1 januari 2010 övergått till Socialstyrelsen. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform. Se bilaga i protokollsutdraget från socialnämnden (bilaga).

Denna gång redovisas ej verkställda beslut för perioden 1 juli- 30 september 2013.

Bilagor
Protokollsutdrag från socialnämnden den 30 oktober 2013

137 Svar på motionen Se barnen

Dnr 2013/KS 0079 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in motionen "Se barnen" till kommunfullmäktige den 14 februari 2013 om att samtliga ärenden inför beslut i kommunens nämnder och styrelser ska granskas utifrån ett barnperspektiv. Motionen remitterades till samtliga nämnder, råd, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och demokratiberedningen, vilka har berett svar på motionen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 november 2013

138 Svar på motion om kulturhus/folkets hus

Dnr 2013/KS 0123 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens 1:a att-sats anses besvarad.
2. Motionens 2:a att-sats avslås.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion om kulturhus/folkets hus till kommunfullmäktige den 21 mars 2013. Motionen handlar om att ett kulturhus/folkets hus ska byggas i Tyresö centrum samt att ett folkets hus ska planeras vid Strandtorget. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, vilka föreslår att motionens 1:a att-sats ska anses besvarad och att 2:a att-satsen ska avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 november 2013
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (1 233 kb)

§127 Information om brev från Tyresönäs Villaägareförening

Dnr 2013/KS 0489 009

1. Ärendet tas upp som ett extra ävende.
2. Brevet överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att det har inkommit ett brev till kommunfullmäktige från Tyresönäs Villaägareförening angående gatukostnader för Inre Brevik - Etapp 1.

Brevet har även skickats till samtliga ledamöter i kommunstyrelsen.

Beslut/Protokollsutdrag
§127_prot_20131212.pdf (85 kb)

§128 Anmälan av nya motioner

Dnr 2013/KS 0448 001
2013/KS 0477 001
2013/KS 0481 001
2013/KS 0482 001
2013/KS 0483 001
2013/KS 0484 001
2013/KS 0485 001
2013/KS 0486 001

- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet

Anders Erixon (V) lämnar in en motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp (bilaga).

Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) lämnar in en motion om humanitär hjälp till det palestinska folket (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Rickard Svensson (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om jämställdhet i förskola och skola (bilaga).

Martin Nilsson (S) och Anita Mattsson (S) lämnar in en motion om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) lämnar in en motion om att öka ambitionen av ekologisk mat (bilaga).

Susann Ronström (S), Eija Räty (S) och Carl-Johan Karlson (S) lämnar in en motion om äldreomsorg på finska (bilaga).

Susann Ronström (S), Carl-Johan Karlson (S) och Anita Mattsson (S) lämnar in en motion om genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Rickard Svensson (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om jämställd snöröjning (bilaga).

Bilagor

Motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp
Motion om humanitär hjälp till det palestiska folket
Motion om jämställdhet i förskola och skola
Motion om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten
Motion om att öka ambitionen av ekologisk mat
Motion om äldreomsorg på finska
Motion om genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen
Motion om jämställd snöröjning

§129 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0077 001

Beskrivning av ärendet

Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en fråga til Andreas Jonsson (M) om bristerna inom socialtjänsten (bilaga). Frågan besvaras muntligt av Andreas Jonsson (M). Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Bilagor

Fråga om bristerna inom socialtjänsten

§130 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2013/KS 0053 001

Beskrivning av ärendet

En ny interpellation lämnas in till sammanträdet. Tre interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 12 december 2013
Susann Ronström (S) lämnar in en interpellation till Andreas Jonsson (M) om åtgärder för att kommunen ska klara det lagstadgade kravet för att hantera inkomna orosanmälningar gällande barn och ungdomar i Tyresö (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Tidigare inlämnade interpellationer

Marie Åkesdotter (MP) har den 10 oktober 2013 lämnat in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om sjunkande skolresultat och än sämre placering i lärarförbundets rankning - Bästa skolkommun (bilaga). Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Ann-Christin Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Elisabeth Hedlund (V), Leif Lanke (FP), Lilian Edberg (M) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Eija Räty (S) har den 7 november 2013 lämnat in en interpellation till Andreas Jonsson (M) om stöd till anhöriga (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Andreas Jonsson (M) och Eija Räty (S) yttrar sig.

Peter Bylund (MP) har den 7 november 2013 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående om alla Tyresö kommuns leverantörer är seriösa (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Bilagor

Interpellation till Andreas Jonsson (M) från Susann Ronström (S) om åtgärder för att kommunen ska klara det lagstadgade kravet för att hantera inkomna orosanmälningar gällande barn och ungdomar i Tyresö
Interpellationssvar till Susann Ronström (S) från Andreas Jonsson (M)
Interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Marie Åkesdotter (MP) om sjunkande skolresultat och än sämre placering i Lärarförbundets rankning - Bästa skolkommun
Interpellationssvar till Marie Åkesdotter (MP) från Ann-Christin Svensson (M)
Interpellation till Andreas Jonsson (M) från Eija Räty (S) om stöd till anhöriga
Interpellationssvar till Eija Räty (S) från Andreas Jonsson (M)
Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP) angående om alla Tyresö kommuns leverantörer är seriösa
Interpellationssvar till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M)

§131 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001

Kommunfullmäktiges beslut

1. Lena Arvidssons avsägelse i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Fyllnadsvalen, enligt förslag, godkänns.

Beskrivning av ärendet

Avsägelser och förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet listas nedan.

Avsägelser i kommunfullmäktige

Lena Arvidsson (M) - ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna.

Övriga avsägelser

Lena Arvidsson (M) - ledamot och 1:e vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.

Susann Ronström (S) - ledamot och 2:e vice ordförande i socialnämnden för Socialdemokraterna.

Susann Ronström (S) - ledamot i kommunstyrelsen för Socialdemokraterna.

Lars Lagerstedt (C) - ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Centerpartiet.

Juhani Kulo (S) - ersättare i socialnämnden för Socialdemokraterna.

Förslag på fyllnadsval

Peter Odelvall (M) - ledamot, 1:e vice ordförande och gruppledare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.

Caroline de Wendel (M) - ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.

Mats Fält (M) - ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.

Sven A Svennberg (M) - ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.

Nicklas Manns (M) - ersättare i socialnämnden för Moderaterna.

Carl-Johan Karlson (S) - 2:e vice ordförande i socialnämnden för Socialdemokraterna.

Bertil Johansson (S) - ledamot i socialnämnden för Socialdemokraterna.

Ann Sandin-Lindgren (S) - ersättare i socialnämnden för Socialdemokraterna.

Marie Linder (S) - ledamot i kommunstyrelsen för Socialdemokraterna.

Carl-Johan Karlson (S) - ersättare i kommunstyrelsen för Socialdemokraterna.

Thomas Martinsson (S) - ersättare i socialnämnden för Socialdemokraterna.

Lilian Nylinder (MP) - nämndeman i Nacka Tingsrätt för Miljöpartiet.

Helene Dwyer (C) - ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Centerpartiet.

Beslut/Protokollsutdrag
§131_prot_20131212.pdf (89 kb)

§132 Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner för 2014

Dnr 2013/KS 0390 10

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. omfördela 8 906 tkr från verksamhetsområde "Gemensam verksamhet" till "Kommunalförbund" med 6 848 tkr, till "Politisk verksamhet" med 1 358 tkr och till "Plan och exploatering" med 700 tkr.
2. öka anslaget till "Bibliotek, kultur och fritid" med 390 tkr.
3. öka anslaget till "Förskola och pedagogisk omsorg" med 2 300 tkr.
4. öka anslaget till "Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem" med 3 700 tkr.
5. omfördela 1 500 tkr vardera från "Äldreomsorg" och "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" till "Individ- och familjeomsorg"
6. godkänna övriga föreslagna förändringar av bruttoomsättningar.
7. omfördela 200 tkr från "Gemensam verksamhet" till "Bibliotek, kultur och fritid". *

* Miljöpartiet och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet gällande punkterna 1, 2, 3, 4, 6, och 7.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutspunkt 5, till förmån för eget förslag.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till Miljöpartiets reservation i kommunstyerlsen den 26 november 2013 (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens styrprocess ska de antagna nämndplanerna återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller en genomgång av de viktigaste punkterna i nämndplanerna, huvudsakligen mål och ekonomi.
De ekonomiska förutsättningarna har förändrats genom att intäkter från skatter och statsbidrag ökar med 17,5 miljoner för 2014. Efter utökning av anslagen till verksamheterna med totalt 6,3 miljoner innebär det att det budgeterade resultatet förstärks med 11,2 miljoner och beräknas därmed bli +36,2 miljoner.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. omfördela 8 906 tkr från verksamhetsområde "Gemensam verksamhet" till "Kommunalförbund" med 6 848 tkr, till "Politisk verksamhet" med 1 358 tkr och till "Plan och exploatering" med 700 tkr.
2. öka anslaget till "Bibliotek, kultur och fritid" med 390 tkr.
3. öka anslaget till "Förskola och pedagogisk omsorg" med 2 300 tkr.
4. öka anslaget till "Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem" med 3 700 tkr.
5. omfördela 1 500 tkr vardera från "Äldreomsorg" och "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" till "Individ- och familjeomsorg".
6. godkänna övriga föreslagna förändringar av bruttoomsättningar.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth Hedlund (V), Jerry Svensson (S), Martin Nilsson (S), Peter Bylund (MP), Dick Bengtson (M), Andreas Jonsson (M) och Marie Linder (S) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M) yrkar att 200 tkr omfördelas från "Gemensam verksamhet" till "Bibliotek, kultur och fritid". I övrigt yrkar Fredrik Saweståhl (M) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anita Mattsson (S) yrkar att beslutspunkt 5 ändras till: Öka anslaget till "Individ och familjeomsorg" med 3 miljoner kronor. Pengarna tas från centrala medel.

Marie Åkesdotter (MP) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att bifalla Fredrik Saweståhls (M) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på att avslå Fredrik Saweståhls (M) tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet och har därmed beslutat att omfördela 200 tkr från "Gemensam verksamhet" till "Bibliotek, kultur och fritid".


Ordföranden ställer proposition på att bifalla Anita Mattssons (S) ändringsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på att avslå Anita Mattssons (S) ändringsyrkande.

Kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som röstar bifall till Anita Mattssons (S) ändringsyrkande röstar nej.
Den som röstar avslag till Anita Mattssons (S) ändringsyrkande röstar ja.

Röstningsresultat: 29 ja, 22 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (Votering 1).

Kommunfullmäktige har därmed avslagit ändringsyrkandet.

Kommunfullmäktige ordförande ställer proposition på att besluta enligt kommunstyrelsens förslag rörande beslutspunkterna 1, 2, 3, 4, 5 och 6.
Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag rörande beslutspunkterna 1, 2, 3, 4, 5 och 6.

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag rörande beslutspunkterna 1, 2, 3, 4, 5 och 6.

Bilagor

Röstningsprotokoll Votering 1
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 november 2013, § 174
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 november 2013, § 175

§133 Lokal resultatutjämningsreserv RUR

Dnr 2013/KS 0425 10

Kommunfullmäktiges beslut

- Möjligheten att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv ska inte tillämpas tills vidare. Utvecklingen i andra kommuner ska följas för att vid senare tillfälle pröva frågan igen.

Beskrivning av ärendet

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att jämna ut intäkter över en konjunkturcykel.

RUR är frivillig att tillämpa, men de kommuner som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Hanteringen ska framgå av riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Möjligheten att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv ska inte tillämpas tills vidare. Utvecklingen i andra kommuner ska följas för att vid senare tillfälle pröva frågan igen.

Yttranden

Martin Nilsson (S) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkanden

Martin Nilsson (S) yrkar att lokal resultatutjämningsreserv RUR ska tillämpas.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att bifalla Martin Nilssons (S) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på att avslå Martin Nilssons (S) yrkande.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som röstar bifall till Martin Nilssons (S) yrkande röstar nej.
Den som röstar avslag till Martin Nilssons (S) yrkande röstar ja.
Röstningsreslutat: 34 ja, 16 nej, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (Votering 2).

Kommunfullmäktige har därmed avslagit yrkandet.


Ordföranden ställer proposition på att bifalla Fredrik Saweståhls (M) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på att avslå Fredrik Saweståhls (M) yrkande.

Kommunfullmäktige bifaller yrkandet och har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor

Röstningsprotokoll Votering 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 novmeber 2013

§134 Detaljplan för bostäder vid Hasselbacken, exploateringsavtal

Dnr 2013 KSM 1045 251

Kommunfullmäktiges beslut

1. Exploateringsavtalet avseende Hasselbacken godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Jäv

Dick Bengtson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet

Tyresö Bostäder har framfört önskemål om att kommunen ska ta fram en ny detaljplan för området söder om korsningen mellan Granängsvägen och Bollmoravägen för att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett planförslag som innebär att ca 200 bostäder i 4-6 våningar med tillhörande parkeringsgarage och kontor samt lokaler kan uppföras inom planområdet.

För att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören.

Avtalet har kompletterats efter behandlingen i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 13 november 2013.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Exploateringsavtalet avseende Hasselbacken godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M), Peter Bylund (MP), Anita Mattsson (S), Mats Larsson (FP) och Elisabeth Hedlund (V) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M), Peter Bylund (MP) och Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 november 2013

§135 Detaljplan för bostäder vid Hasselbacken, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0135 214

Kommunfullmäktiges beslut

- Detaljplan för bostäder vid Hasselbacken antas.

Jäv

Dick Bengtson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet

Tyresö Bostäder har framfört önskemål om att kommunen ska ta fram en ny detaljplan för området söder om korsningen mellan Granängsvägen och Bollmoravägen för att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett planförslag som innebär att ca 200 bostäder i 4-6 våningar med tillhörande parkeringsgarage och kontor samt lokaler kan uppföras inom planområdet. Planförslaget har varit på samråd under perioden 23 november - 16 december 2012. Under samrådstiden inkom 8 yttranden, varav 7 från remissinstanser i form av myndigheter och/eller föreningar. Efter samrådstiden inkom ytterligare ett yttrande (privatperson).

Planförslaget har varit på granskning under perioden 25 juni - 8 september. Under granskningstiden inkom 7 yttranden, samtliga från remissinstanser i form av myndigheter och/eller föreningar. Planen antas med normalt planförfarande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för bostäder vid Hasselbacken antas.

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 november 2013

§136 Detaljplan för Tennet 8, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0020 214

Kommunfullmäktiges beslut

- Detaljplanen för fastigheten Tennet 8 antas.

Beskrivning av ärendet

Förslaget till detaljplan för fastigheten Tennet 8 syftar till att göra det möjligt att permanent bedriva den vårdcentralsverksamhet som idag möjliggjorts på fastigheten genom ett tillfälligt bygglov, tillsammans med kontor, handel och den idag godkända bestämmelsen småindustri av icke störande karaktär.

Planen tas fram med normalt planförfarande och var ute på samråd 30 april - 4 juni 2013 och på granskning 17 september - 8 oktober 2013.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplanen för fastigheten Tennet 8 antas.

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 november 2013

§137 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2013/SN 0069 006

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet var tidigare Länsstyrelsen men ansvaret har fr.o.m. 1 januari 2010 övergått till Socialstyrelsen. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform. Se bilaga i protokollsutdraget från socialnämnden (bilaga).

Denna gång redovisas ej verkställda beslut för perioden 1 juli - 30 september 2013.

Bilagor

Protokollsutdrag från socialnämnden den 30 oktober 2013

§138 Svar på motionen Se barnen

Dnr 2013/KS 0079 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet

Socialdemokraterna lämnade in motionen "Se barnen" till kommunfullmäktige den 14 februari 2013 om att samtliga ärenden inför beslut i kommunens nämnder och styrelser ska granskas utifrån ett barnperspektiv. Motionen remitterades till samtliga nämnder, råd, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och demokratiberedningen, vilka har berett svar på motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Yttranden

Anita Mattsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Marita Bertilsson (S), Lilian Nylinder (MP), Ann-Christin Svensson (M), Elisabeth Hedlund (V), Marie Åkesdotter (MP), Ida Antonsson (M), Mats Larsson (FP), Alfonso Morales (S) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Yrkanden

Anita Mattsson (S), Marita Bertilsson (S), Lilian Nylinder (MP), Elisabeth Hedlund (V), Marie Åkesdotter (MP) och Alfonso Morales (S) yrkar bifall till motionen.

Fredrik Saweståhl (M), Ann-Christin Svensson (M) och Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.
Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som röstar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som röstar bifall till motionen röstar nej.
Röstningsreslutat: 31 ja, 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (Votering 3).

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor

Röstningsprotokoll Votering 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 november 2013

§139 Svar på motion om kulturhus/folkets hus

Dnr 2013/KS 0123 001

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionens 1:a att-sats anses besvarad.
2. Motionens 2:a att-sats avslås.

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet lämnade in en motion om kulturhus/folkets hus till kommunfullmäktige den 21 mars 2013. Motionen handlar om att ett kulturhus/folkets hus ska byggas i Tyresö centrum samt att ett folkets hus ska planeras vid Strandtorget. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, vilka föreslår att motionens 1:a att-sats ska anses besvarad och att 2:a att-satsen ska avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionens 1:a att-sats anses besvarad.
2. Motionens 2:a att-sats avslås.

Yttranden

Dick Bengtson (M), Anders Erixon (V), Fredrik Saweståhl (M), Alfonso Morales (S), Peter Bylund (MP), Mats Larsson (FP) och Kjell Andersson (S) yttrar sig.

Yrkanden

Dick Bengtson (M), Fredrik Saweståhl (M) och Peter Bylund (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anders Erixon (V) yrkar bifall till motionen.

Alfonso Morales (S) yrkar bifall till motionens första att-sats.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att bifalla Alfonso Morales (S) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på att avslå Alfonso Morales (S) yrkande.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.
Ordföranden ställer proposition på att besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 november 2013