Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-04-28

Sammanträde 2016-04-28

Datum
Klockan
17:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2016/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer 2016

Dnr 2016/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Fem interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella interpellationer som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 25 februari 2016
Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om arbete med utsatta barn (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Anita Mattsson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om personal- och kompetensförsörjning (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 23 mars 2016
Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en i interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om eventuella planer på fler laddstationer och eller platser i Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om personalresurser till kommunala funktionshinderrådet (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation om arbete med utsatta barn.pdf
Svar om arbete med utsatta barn.pdf
Om eventuella planer på fler laddstationer och eller platser i Tyresö kommun interpellation.pdf
Svar om laddstationer.pdf
Interpellation om kommunens personal- och kompetensförsörjning till Fredrik Saweståhl (M) från Anita Mattsson (S).pdf
Svar ang. personal- och kompetensförsörjningen.pdf
Om personalresurser till kommunala funktionshinderrådet interpellation.pdf
Svar om personalresurser för tillgänglighetsarbete.pdf
Om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta interpellation.pdf
Svar om tillgänglighetsanpassade konferenslokaler.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2016/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2016/KS 0013 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelserna godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
Rickard Svensson (MP) har utsetts till ny ledamot och Nasrin Isfandary (MP) har utsetts till ny ersättare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Siw Svanfeldt (V) - ersättare i kultur och fritidsnämnden för Vänsterpartiet.
Gunilla Andersson (V) - ersättare i socialnämnden för Vänsterpartiet.
Helene Sundman (S) - ledamot, gruppledare och 2e vice ordförande i byggnadsnämnden för Socialdemokraterna.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Jesper Lithman (M) - ersättare i socialnämnden för Moderaterna.
Gunilla Andersson (V) - ersättare i kultur och fritidsnämnden för Vänsterpartiet.
Yvonne Sternberg Taubert (V) - ersättare i socialnämnden för Vänsterpartiet.
Lennart Jönsson (S) - ledamot, gruppledare och 2e vice ordförande i byggnadsnämnden för Socialdemokraterna.

Bilagor
Protokoll från Länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige.pdf

5 Årsredovisning för Tyresö kommun 2015

Dnr 2016/KS 0091 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisningen för 2015 godkänns.
2. Styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi för 2015.

Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2015.

Sedan kommunstyrelsens sammanträde har en ny version av årsredovisningen lagts till ärendet (bilaga). Resultatet av revisorernas granskning samt revisionsberättelse har även lämnats in till kommunfullmäktiges behandling av ärendet (bilagor). Kommunfullmäktiges revisorer föreslår att kommunfullmäktige beslutar att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §59.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2015 - ny version till KF.pdf
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2015.pdf
Revisionsberättelse för år 2015.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Tyresö kommun 2015.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2015.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §39.pdf
Särskilt yttrande S Årsredovisning för Tyresö kommun 2015.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2016-02-17 § 4.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2016-02-18 § 2.pdf
Protokollsutdrag socialnämnden 2016-02-24 § 1015.pdf
Protokollsutdrag 20160218 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden § 2 årsbokslut.pdf
Protokollsutdrag 20160218 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden § 3 verksamhetsberättelse.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160222 § 2 Verksamhetsberättelse.pdf
Verksamhetsberättelse Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för 2015.pdf

6 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015

Dnr 2016/KS 0123 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015 inklusive revisionsberättelse, granskningsrapport och granskningsredogörelse redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §60.pdf
Årsredovisning Tyresö bostäder 2015.pdf
Granskningsredogörelse och granskningsrapport för år 2015.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder 2015.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §40.pdf
Yttrande företagsledning.pdf
Styrelsens yttrande 2015.pdf
Lekmannarevisor granskningsrapport och PM.pdf
Revisionsberättelse 2015.pdf

7 Årsredovisning 2014-09-18 - 2015-12-31 för Tyresö vindkraft AB

Dnr 2016/KS 0128 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2014-09-18 - 2015-12-31 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2014-09-18 - 2015-12-31 inklusive revisionsberättelse, granskningsrapport och granskningsredogörelse redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2014-09-18 - 2015-12-31.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §61.pdf
Årsredovisning Tyresö Vindkraft AB med revisionsberättelse.pdf
Granskningsredogörelse för Tyresö vindkraft AB.pdf
Granskningsrapport Tyresö vindkraft AB för 2015.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §41.pdf

8 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2015

Dnr 2016/KS 0124 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2015 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2015 inklusive revisionsberättelse och granskningsredogörelse redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2015.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §62.pdf
Årsredovisning Tyresö Näringslivsaktiebolag med revisionsberättelse.pdf
Granskningsrapport för 2015 Tyresö Näringslivs AB.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §42.pdf

9 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015

Dnr 2016/KS 0101 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015 samt att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §63.pdf
Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund protokoll 2016-02-16 § 5.pdf
Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2015.pdf
Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund Rapportering av revision per den 31 december 2015.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §43.pdf

10 Överföring av resultat samt budget för ej färdigställda investeringsprojekt

Dnr 2016/KS 0137 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. 242 831 tkr överförs avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2015 enligt bilaga.
2. - 3 171 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2015.

Beskrivning av ärendet
En sammanställning av investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2015 har upprättats. Sammantaget för projekten enligt bilaga 1 uppgår budget som ska överföras till 2016 till 242 831 tkr. I kommunen finns ett antal intäktsfinansierade enheter vars ekonomiska resultat förs över i ny räkning påföljande år. Det sammanlagda beloppet uppgår till 3 171 tkr, fördelat på verksamheter som beskrivs i bilaga.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att 242 831 tkr överförs avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2015 enligt bilaga samt att -3 171 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2015.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §64.pdf
Tjänsteskrivelse Överföring av resultat samt budget för ej färdigställda investeringsprojekt.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §45.pdf

11 Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0339 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) har lämnat in en motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö. Motionärerna föreslår:
- att Tyresö kommun utvärderar antimobbningsarbetet i skolor, fritidsgårdar samt övrig verksamhet i vilken vi har ansvar för barn och ungdomar i vår kommun,
- att om resultaten inte är acceptabla, intensifiera ett förebyggande och åtgärdsinriktat arbete som gör att inga barn eller ungdomar i Tyresö kommun känner sig otrygga eller utsätts för mobbning i verksamheter vi driver och/eller finansierar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat ärendet och föreslagit kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunfullmäktige återremitterade frågan 2015-01-15 och barn- och utbildningsnämnden kompletterade sitt svar 2015-11-18 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-03-23 §77.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §12.pdf
Motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-01-15 § 6.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att satsa mer på antimobbning.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 201.pdf

12 Svar på motion om att öppna ett "Sportotek" i Tyresö

Dnr 2015/KS 0331 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Karin Ljung (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna ett sportotek. I motionen föreslås att kommunens utvecklingsförvaltning tar initiativ till och öppnar ett sportotek.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-03-23 §78.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §13.pdf
Motion om att öppna ett_Sportotek_ i Tyresö.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motionen Öppna ett sportotek.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 202.pdf

13 Svar på motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna

Dnr 2015/KS 0396 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna, vars arbete är inriktat på utsläppningsminskning av växthusgaser.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Förslaget till beslut i detta ärende baseras på att Klimatkommunerna har ett smalt fokus på sitt miljöarbete.

Tyresö ska under 2016 revidera och uppdatera 2010 års klimatstrategi, och därmed ytterligare skärpa kommunens klimat- och energimål och åtgärder, så täcker dessa Klimatkommunernas fokusområden.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-03-23 §79.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §31.pdf
Motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna.pdf
Svar på motion ang. medlemskap i klimatkommuner.pdf
ProtokollsutdragMSU§13.pdf

14 Svar på motion om utveckling för Trinntorp

Dnr 2015/KS 0463 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mikael Fallmo (S) har lämnat in en motion den 21 oktober 2015 om att Tyresö kommun i ettappindelningen för utbyggnad av infrastruktur samt i översiktsplanen ska planera för en tätare bebyggelse för delar av Trinntorp.

En tätare bebyggelse vid Trinntorp skapar möjligheter för närservice för de boende på Yttre och Inre Brevik och kan bli en attraktiv målpunkt för besökare från såväl Tyresö och som från regionen. Det ger även möjlighet att tillföra en bostadstyp som idag saknas i kommundelen vilket bidrar till att uppfylla målet i kommunplanen om att "Kommunens planarbete strävar efter att åstadkomma attraktiva bostäder och en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar".

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Motionens förslag ligger i linje med det arbete Stadsbyggnadsförvaltningen gör utifrån uppdraget att ta fram en ny översiktsplan.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 60.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §32.pdf
Motion om utveckling för Trinntorp.pdf
Tjänsteskrivelse Trinntorp.pdf
ProtokollsutdragMSU§11.pdf

15 Svar på motion om att inrätta ett handelshus i Tyresö

Dnr 2013/KS 0321 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om att inrätta ett handelshus Tyresö. I motionen föreslås att kommunen verkar för att ett fristående Handelshus utformas i samverkan med existerande organisationer och lokala företagarnätverk, och lokaliseras till kommunhuset.

Kommunledningskontoret har besvarat motionen och ser i nuläget inte några möjligheter att etablera ett handelshus som föreslås i motionen. Däremot kan det vara intressant att pröva ett visst stöd om det kommer en entreprenör som vill starta en sådan verksamhet. Den får dock lokaliseras till annan plats än kommunhuset. Motionen föreslås anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet 2015-02-05 och beslöt då att remittera motionen till företagarorganisationerna. Organisationen Företagarna har svarat muntligt och är positiva till att ett fristående handelshus etableras i kommunen. Affärsnätverket BNI har inte lämnat något yttrande.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet på nytt och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-03-23 §81.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §33.pdf
Motion om att inrätta ett Handelshus i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 26.pdf
Svar på Remiss till Tyresös företagarorganisationer om att inrätta handelshus i Tyresö.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §14.pdf
Tjänsteanteckning Svar från Företagarna på remiss av motion om handelshus.pdf

16 Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd

Dnr 2015/KS 0330 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jerry Svensson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om vikten av ett förstärkt löpande underhåll av yttre miljö vid kommunens fastighetsbestånd för att Tyresö kommun ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. I motionen föreslås att fastighetsförvaltningen ges i uppdrag att snarast vidta åtgärder för det akuta behovet av upprustning och för förstärkt kontinuerligt underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.

Motionen remitterades till fastighetsavdelningen och dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen vilka föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-03-23 §82.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §34.pdf
Motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf
Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §15.pdf

17 Svar på motion om Fairtrade city

Dnr 2015/KS 0225 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Mathias Tegnér (S) och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska utreda effekterna av att bli en Fairtrade City med målsättning att söka certifiering.

Kommunkansliet har tillsammans med näringslivschefen utrett ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-03-23 §83.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §35.pdf
Motion om Fair Trade City.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om Fairtrade City.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §16.pdf

18 Svar på motion om fler bostäder och integration på samma gång

Dnr 2015/KS 0528 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Att-sats 1 anses besvarad.
2. Att-sats 2 avslås.
3. Att-sats 3 anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Mikael Fallmo (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om fler bostäder och integration på samma gång. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att:
- Skyndsamt redovisa åtgärder som möter kraven för boende för nyanlända i närtid.
- Vidta åtgärder för att öka utbudet av bostäder för flyktingmottagande som enskilda fastighetsägare kan erbjuda i villor eller i form av nybyggnationer på de egna tomterna.
- Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram underlag för ovan lösning.

Miljö -och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att att-sats 1 och 3 ska anses besvarade och att att-sats 2 ska avslås.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-03-16 §51.pdf
ProtokollsutdragMSU§10.pdf
Tjänsteskrivelse motion om fler bostäder och integration på samma gång.pdf
Motion om fler bostäder och integration på samma gång.pdf

19 Svar på motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling

Dnr 2015KS0468.001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter, Miljöpartiet de gröna, lämnade in en motion den 22 oktober 2015 om att Tyresö kommun bör skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling. I motionen föreslås att det införs kvantitativa mål för hur mycket cyklingen i Tyresö ska öka samt att cykelplanen revideras med skärpta ambitioner enligt förslag i motionen.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar där det framgår att motionens förslag ligger i linje med det arbete förvaltningen gör och har som ambition att utveckla. Motionens förslag stämmer även väl med den ambition som anges i kommunplanen och förvaltningens pågående uppdrag att ta fram en ny översiktsplan.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-03-16 §52.pdf
Protokollsutdrag §35 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf
Motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf

20 Svar på motion om ätbar park i Tyresö

Dnr 2015/KS 0585 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Miljöpartiet de gröna, och Marcus Obligado, Vänsterpartiet, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 17 december 2015 om att Tyresö kommun på lämplig plats bör anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka och äta frukt, bär och grönsaker.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §67.pdf
§ 49 PU motion om ätbar park.pdf
Tjänsteskrivelse_svar på motion_ätbar park.pdf
Motion om ätbar park i Tyresö.pdf

21 Svar på motion om skönhetsråd

Dnr 2015/KS 0472 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, kultur- och fritidsnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald. Samtliga organ samt kommunstyrelsen föreslår efter att ha behandlat motionen att motionen avslås.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §68.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-03-22 § 10.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-02-22 § 5.pdf
ProtokollsutdragMSU§12.pdf
Tjänsteskrivelse motion om skönhetsråd.pdf
Motion om skönhetsråd.pdf

22 Svar på motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd

Dnr 2013/KS 0138 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Rickard Svensson från Miljöpartiet lämnade in en motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd till kommunfullmäktige den 21 mars 2013. I motionen föreslås att alla som uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till ett SL-kort.

Motionen remitterades till socialnämnden som föreslog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen skulle avslås. Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2013 via minoritetsåterremiss att återremittera ärendet för komplettering.

Socialnämnden kompletterade sitt svar på motionen den 24 februari 2016 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §69.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §44.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2016-02-24 § 1017.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-09-12 § 107.pdf
Motion SL-kort inom normen för ekonomiskt bistånd.pdf

23 Svar på motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Dnr 2015/KS 0530 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 26 november 2015. Motionären föreslår att Tyresö kommun ska upprätta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att samtliga förvaltningschefer och förtroendevalda ska erbjudas utbildning med utgångspunkt i handlingsplanen.

Motionen remitterades till Tyresö kommuns brottsförebyggare för besvarande. Brottsförebyggaren svarar i bifogad tjänsteskrivelse att arbete påbörjades under år 2015 med att ta fram en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att kommunfullmäktige kommer att ta ställning till planen under hösten år 2016. Motionen föreslås anses besvarad.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §70.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-03-22 § 11.pdf
Svar Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf

§84 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2016/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet
Två frågor behandlas på sammanträdet. Frågorna listas nedan.
 
Frågor som behandlas på sammanträdet den 28 april 2016
Carl-Johan Karlson (S) ställer en fråga till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) om statliga stimulansmedel för ökad bemanning i äldreomsorgen (bilaga). Andreas Jonsson (M) besvarar frågan.
 
Jerry Svensson (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om att agera så att ris och stockar röjs undan på Wättinge gårdsväg. Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga om statliga stimulansmedel för ökad bemanning i äldreomsorgen.pdf
Fråga om ris och stockar vid Wättinge gårdsväg.pdf

§85 Anmälan och besvarande av interpellationer 2016

Dnr 2016/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Två nya interpellationer lämnas in till sammanträdet. Fem interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 25 februari 2016
Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om arbete med utsatta barn (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Eija Räty (S), Carl Johan Karlson (S), Andreas Jonsson (M) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.
 
Anita Mattsson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om personal- och kompetensförsörjning (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 23 mars 2016
Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en i interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om eventuella planer på fler laddstationer och eller platser i Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig.
 
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om personalresurser till kommunala funktionshinderrådet (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Inger Gemicioglu (V), Mats Larsson (L), Carl-Johan Karlson (S) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.
 
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.
 
Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 28 april 2016
Inger Gemicioglu (V) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Tyresö Bostäders borgensavgift till Tyresö kommun (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.
 
Jannice Rockstroh (S) lämnar in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om nuvarande pengsystem för fritidsklubbsverksamheten (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation om arbete med utsatta barn.pdf
Svar om arbete med utsatta barn.pdf
Om eventuella planer på fler laddstationer och eller platser i Tyresö kommun interpellation.pdf
Svar om laddstationer.pdf
Interpellation om kommunens personal- och kompetensförsörjning till Fredrik Saweståhl (M) från Anita Mattsson (S).pdf
Svar ang. personal- och kompetensförsörjningen.pdf
Om personalresurser till kommunala funktionshinderrådet interpellation.pdf
Svar om personalresurser för tillgänglighetsarbete.pdf
Om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta interpellation.pdf
Svar om tillgänglighetsanpassade konferenslokaler.pdf
Interpellation angående Tyresö Bostäders borgensavgift till Tyresö kommun.pdf
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om fritidsklubbar.pdf

§86 Anmälan av nya motioner

Dnr 2016/KS 0010 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Två nya motioner lämnas in till sammanträdet. Motionerna listas nedan.
 
Motioner som lämnas in till sammanträdet den 28 april 2016
Inger Gemicioglu (V) lämnar in en motion om förstärkt anhörigstöd och att anställa en anhörigkonsultent (bilaga).
 
Jörgen Bengtsson (SD) lämnar in en motion om hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut (bilaga).

Bilagor
Motion Förstärk anhörigstödet - anställ en anhörigkonsulent.pdf
Motion Utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut.pdf

§87 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2016/KS 0013 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelserna godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
Rickard Ljung, f.d. Svensson, (MP) har utsetts till ny ledamot och Nasrin Isfandary (MP) har utsetts till ny ersättare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).
 
Susann Ronström (S) har utsetts till ny ledamot och Beatrice Rubeling (S) har utsetts till ny ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).
 
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Siw Svanfeldt (V) - ersättare i kultur och fritidsnämnden för Vänsterpartiet.
Gunilla Andersson (V) - ersättare i socialnämnden för Vänsterpartiet.
Helene Sundman (S) - ledamot, gruppledare och 2e vice ordförande i byggnadsnämnden för Socialdemokraterna.
Tony Aorahim (KD) - ersättare i byggnadsnämnden för Kristdemokraterna.
Josefin Brattberg (S) - ledamot i socialnämnden för Socialdemokraterna.
 
Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Jesper Lithman (M) - ersättare i socialnämnden för Moderaterna.
Gunilla Andersson (V) - ersättare i kultur- och fritidsnämnden för Vänsterpartiet.
Yvonne Sternberg Taubert (V) - ersättare i socialnämnden för Vänsterpartiet.
Lennart Jönsson (S) - ledamot, gruppledare och 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden för Socialdemokraterna.
Lars-Gustaf Ericson (KD) - ersättare i byggnadsnämnden för Kristdemokraterna.
Margitha Applegate (S) - ledamot i socialnämnden för Socialdemokraterna.
Gisela Jansson (S) - ersättare i socialnämnden för Socialdemokraterna.
Julia Fedioutchek (MP) - ersättare i byggnadsnämnden för Miljöpartiet.

Bilagor
Protokoll från Länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige.pdf

§88 Årsredovisning för Tyresö kommun 2015

Dnr 2016/KS 0091 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen för 2015 godkänns.
2. Styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. *

* I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslutet om ansvarsfrihet.
 
Miljöpartiets tjänstgörande ledamöter deltar inte i beslut med hänvisning till partiets eget förslag till kommunplan och budget.

Särskilt yttrande
Martin Nilsson (S) hänvisar för de socialdemokratiska ledamöternas räkning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar för ledamöterna i Miljöpartiets räkning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen (bilaga).
 
Marcus Obligado (V) hänvisar för ledamöterna i Västerpartiets räkning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi för 2015.
 
Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2015.
 
Sedan kommunstyrelsens sammanträde har en ny version av årsredovisningen lagts till ärendet (bilaga). Resultatet av revisorernas granskning samt revisionsberättelse har även lämnats in till kommunfullmäktiges behandling av ärendet (bilagor). Kommunfullmäktiges revisorer föreslår att kommunfullmäktige beslutar att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
 
På kommunfullmäktiges sammanträde representeras revisorerna av ordförande Claes-Göran Enman (S) som redovisar uppdraget och de bedömningar revisorerna gjort.

Yttrande
Martin Nilsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Anki Svensson (M), Marcus Obligado (V), Andreas Jonsson (M), Dick Bengtson (M), Marie Åkesdotter (MP), Jannice Rockstroh (S), Carl-Johan Karlson (S), Lilian Nylinder (MP), Peter Freij (M), Anna Steele (L), Kristjan Vaigur (S), Jerry Svensson (S) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §59.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2015 - ny version till KF.pdf
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2015.pdf
Revisionsberättelse för år 2015.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Tyresö kommun 2015.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2015.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §39.pdf
Särskilt yttrande S Årsredovisning för Tyresö kommun 2015.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2016-02-17 § 4.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2016-02-18 § 2.pdf
Protokollsutdrag socialnämnden 2016-02-24 § 1015.pdf
Protokollsutdrag 20160218 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden § 2 årsbokslut.pdf
Protokollsutdrag 20160218 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden § 3 verksamhetsberättelse.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160222 § 2 Verksamhetsberättelse.pdf
Verksamhetsberättelse Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för 2015.pdf

§89 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015

Dnr 2016/KS 0123 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015 noteras.
 
Vänsterpartiets tjänstgörande ledamöter deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015 inklusive revisionsberättelse, granskningsrapport och granskningsredogörelse redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015.

Yttrande
Leif Kennerberg (KD), Marcus Obligado (V), Fredrik Saweståhl (M), Dick Bengtson (M) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §60.pdf
Årsredovisning Tyresö bostäder 2015.pdf
Granskningsredogörelse och granskningsrapport för år 2015.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder 2015.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §40.pdf
Yttrande företagsledning.pdf
Styrelsens yttrande 2015.pdf
Lekmannarevisor granskningsrapport och PM.pdf
Revisionsberättelse 2015.pdf

§90 Årsredovisning 2014-09-18 - 2015-12-31 för Tyresö vindkraft AB

Dnr 2016/KS 0128 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2014-09-18 - 2015-12-31 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2014-09-18 - 2015-12-31 inklusive revisionsberättelse, granskningsrapport och granskningsredogörelse redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2014-09-18 - 2015-12-31.

Yttrande
Mats Larsson (L), Anna Steele (L), Mats Lindblom (L), Peter Bylund (MP), Anders Wickberg (SD) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §61.pdf
Årsredovisning Tyresö Vindkraft AB med revisionsberättelse.pdf
Granskningsredogörelse för Tyresö vindkraft AB.pdf
Granskningsrapport Tyresö vindkraft AB för 2015.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §41.pdf

§91 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2015

Dnr 2016/KS 0124 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2015 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2015 inklusive revisionsberättelse och granskningsredogörelse redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2015.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §62.pdf
Årsredovisning Tyresö Näringslivsaktiebolag med revisionsberättelse.pdf
Granskningsrapport för 2015 Tyresö Näringslivs AB.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §42.pdf

§92 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015

Dnr 2016/KS 0101 005

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.*

* Ledamöter som är ledamöter i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015 samt att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §63.pdf
Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund protokoll 2016-02-16 § 5.pdf
Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2015.pdf
Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund Rapportering av revision per den 31 december 2015.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §43.pdf

§93 Överföring av resultat samt budget för ej färdigställda investeringsprojekt

Dnr 2016/KS 0137 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. 242 831 tkr överförs avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2015 enligt bilaga.
2. -3 171 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2015.
 
Miljöpartiets tjänstgörande ledamöter deltar inte i beslut med hänvisning till partiets eget förslag till kommunplan och budget.

Beskrivning av ärendet
En sammanställning av investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2015 har upprättats. Sammantaget för projekten enligt bilaga 1 uppgår budget som ska överföras till 2016 till 242 831 tkr. I kommunen finns ett antal intäktsfinansierade enheter vars ekonomiska resultat förs över i ny räkning påföljande år. Det sammanlagda beloppet uppgår till 3 171 tkr, fördelat på verksamheter som beskrivs i bilaga.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att 242 831 tkr överförs avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2015 enligt bilaga samt att -3 171 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2015.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §64.pdf
Tjänsteskrivelse Överföring av resultat samt budget för ej färdigställda investeringsprojekt.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §45.pdf

§94 Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0339 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.
 
Eija Räty (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning.
 
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för Vänsterpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) har lämnat in en motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö. Motionärerna föreslår:
- att Tyresö kommun utvärderar antimobbningsarbetet i skolor, fritidsgårdar samt övrig verksamhet i vilken vi har ansvar för barn och ungdomar i vår kommun,
- att om resultaten inte är acceptabla, intensifiera ett förebyggande och åtgärdsinriktat arbete som gör att inga barn eller ungdomar i Tyresö kommun känner sig otrygga eller utsätts för mobbning i verksamheter vi driver och/eller finansierar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat ärendet och föreslagit kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunfullmäktige återremitterade frågan 2015-01-15 och barn- och utbildningsnämnden kompletterade sitt svar 2015-11-18 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Anki Svensson (M), Peter Bylund (MP), Dick Bengtson (M), Jenny Jonsson (M), Kjell Andersson (S) Eija Räty (S), Anna Steele (L), Inger Gemicioglu (V) och Mikael Fallmo (S) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) och Jenny Jonsson (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.
 
Eija Räty (S), Peter Bylund (MP), Inger Gemicioglu (V) och Mikael Fallmo (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska anses besvarad. Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-03-23 §77.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §12.pdf
Motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-01-15 § 6.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att satsa mer på antimobbning.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 201.pdf

§95 Svar på motion om att öppna ett "Sportotek" i Tyresö

Dnr 2015/KS 0331 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Karin Ljung (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna ett sportotek. I motionen föreslås att kommunens utvecklingsförvaltning tar initiativ till och öppnar ett sportotek.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-03-23 §78.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §13.pdf
Motion om att öppna ett_Sportotek_ i Tyresö.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motionen Öppna ett sportotek.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 202.pdf

§96 Svar på motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna

Dnr 2015/KS 0396 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna, vars arbete är inriktat på utsläppningsminskning av växthusgaser.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.
Förslaget till beslut i detta ärende baseras på att Klimatkommunerna har ett smalt fokus på sitt miljöarbete.

Tyresö ska under 2016 revidera och uppdatera 2010 års klimatstrategi, och därmed ytterligare skärpa kommunens klimat- och energimål och åtgärder, så täcker dessa Klimatkommunernas fokusområden.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-03-23 §79.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §31.pdf
Motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna.pdf
Svar på motion ang. medlemsskap i klimatkommuner.pdf
ProtokollsutdragMSU§13.pdf

§97 Svar på motion om utveckling för Trinntorp

Dnr 2015/KS 0463 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mikael Fallmo (S) har lämnat in en motion den 21 oktober 2015 om att Tyresö kommun i ettappindelningen för utbyggnad av infrastruktur samt i översiktsplanen ska planera för en tätare bebyggelse för delar av Trinntorp.

En tätare bebyggelse vid Trinntorp skapar möjligheter för närservice för de boende på Yttre och Inre Brevik och kan bli en attraktiv målpunkt för besökare från såväl Tyresö och som från regionen. Det ger även möjlighet att tillföra en bostadstyp som idag saknas i kommundelen vilket bidrar till att uppfylla målet i kommunplanen om att "Kommunens planarbete strävar efter att åstadkomma attraktiva bostäder och en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar".

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad. Motionens förslag ligger i linje med det arbete Stadsbyggnadsförvaltningen gör utifrån uppdraget att ta fram en ny översiktsplan.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-02-25 § 60.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §32.pdf
Motion om utveckling för Trinntorp.pdf
Tjänsteskrivelse Trinntorp.pdf
ProtokollsutdragMSU§11.pdf

§98 Svar på motion om att inrätta ett handelshus i Tyresö

Dnr 2013/KS 0321 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om att inrätta ett handelshus Tyresö. I motionen föreslås att kommunen verkar för att ett fristående Handelshus utformas i samverkan med existerande organisationer och lokala företagarnätverk, och lokaliseras till kommunhuset. Kommunledningskontoret har besvarat motionen och ser i nuläget inte några möjligheter att etablera ett handelshus som föreslås i motionen. Däremot kan det vara intressant att pröva ett visst stöd om det kommer en entreprenör som vill starta en sådan verksamhet. Den får dock lokaliseras till annan plats än kommunhuset. Motionen föreslås anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet 2015-02-05 och beslöt då att remittera motionen till företagarorganisationerna. Organisationen Företagarna har svarat muntligt och är positiva till att ett fristående handelshus etableras i kommunen. Affärsnätverket BNI har inte lämnat något yttrande.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet på nytt och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-03-23 §81.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §33.pdf
Motion om att inrätta ett Handelshus i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 26.pdf
Svar på Remiss till Tyresös företagarorganisationer om att inrätta handelshus i Tyresö.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §14.pdf
Tjänsteanteckning Svar från Företagarna på remiss av motion om handelshus.pdf

§99 Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd

Dnr 2015/KS 0330 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Jerry Svensson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om vikten av ett förstärkt löpande underhåll av yttre miljö vid kommunens fastighetsbestånd för att Tyresö kommun ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. I motionen föreslås att fastighetsförvaltningen ges i uppdrag att snarast vidta åtgärder för det akuta behovet av upprustning och för förstärkt kontinuerligt underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.

Motionen remitterades till fastighetsavdelningen och dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen vilka föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-03-23 §82.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §34.pdf
Motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf
Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §15.pdf

§100 Svar på motion om Fairtrade city

Dnr 2015/KS 0225 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Mathias Tegnér (S) och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska utreda effekterna av att bli en Fairtrade City med målsättning att söka certifiering. Kommunkansliet har tillsammans med näringslivschefen utrett ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-03-23 §83.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §35.pdf
Motion om Fair Trade City.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om Fairtrade City.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §16.pdf

§101 Svar på motion om fler bostäder och integration på samma gång

Dnr 2015/KS 0528 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Mikael Fallmo (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om fler bostäder och integration på samma gång. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att:

Skyndsamt redovisa åtgärder som möter kraven för boende för nyanlända i närtid.

Vidta åtgärder för att öka utbudet av bostäder för flyktingmottagande som enskilda fastighetsägare kan erbjuda i villor eller i form av nybyggnationer på de egna tomterna.

Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram underlag för ovan lösning.

Miljö -och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att att-sats 1 och 3 ska anses besvarade och att att-sats 2 ska avslås.

Bilagor
Kommunstyrelsens protkollsutdrag 2016-03-16 §51.pdf
ProtokollsutdragMSU§10.pdf
Tjänsteskrivelse motion om fler bostäder och integration på samma gång.pdf
Motion om fler bostäder och integration på samma gång.pdf

§102 Svar på motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling

Dnr 2015KS0468.001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter, Miljöpartiet de gröna, lämnade in en motion den 22 oktober 2015 om att Tyresö kommun bör skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling. I motionen föreslås att det införs kvantitativa mål för hur mycket cyklingen i Tyresö ska öka samt att cykelplanen revideras med skärpta ambitioner enligt förslag i motionen.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar där det framgår att motionens förslag ligger i linje med det arbete förvaltningen gör och har som ambition att utveckla. Motionens förslag stämmer även väl med den ambition som anges i kommunplanen och förvaltningens pågående uppdrag att ta fram en ny översiktsplan.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsens protkollsutdrag 2016-03-16 §52.pdf
Protokollsutdrag §35 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf
Motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf

§103 Svar på motion om ätbar park i Tyresö

Dnr 2015/KS 0585 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Miljöpartiet de gröna, och Marcus Obligado, Vänsterpartiet, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 17 december 2015 om att Tyresö kommun på lämplig plats bör anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka och äta frukt, bär och grönsaker. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §67.pdf
§ 49 PU motion om ätbar park.pdf
Tjänsteskrivelse_svar på motion_ätbar park.pdf
Motion om ätbar park i Tyresö.pdf

§104 Svar på motion om skönhetsråd

Dnr 2015/KS 0472 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, kultur- och fritidsnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald. Samtliga organ samt kommunstyrelsen föreslår efter att ha behandlat motionen att motionen avslås.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §68.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-03-22 § 10.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-02-22 § 5.pdf
ProtokollsutdragMSU§12.pdf
Tjänsteskrivelse motion om skönhetsråd.pdf
Motion om skönhetsråd.pdf

§105 Svar på motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd

Dnr 2013/KS 0138 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Rickard Svensson från Miljöpartiet lämnade in en motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd till kommunfullmäktige den 21 mars 2013. I motionen föreslås att alla som uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till ett SL-kort. Motionen remitterades till socialnämnden som föreslog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen skulle avslås. Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2013 via minoritetsåterremiss att återremittera ärendet för komplettering.

Socialnämnden kompletterade sitt svar på motionen den 24 februari 2016 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §69.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §44.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2016-02-24 § 1017.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-09-12 § 107.pdf
Motion SL-kort inom normen för ekonomiskt bistånd.pdf

§106 Svar på motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Dnr 2015/KS 0530 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 26 november 2015. Motionären föreslår att Tyresö kommun ska upprätta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att samtliga förvaltningschefer och förtroendevalda ska erbjudas utbildning med utgångspunkt i handlingsplanen.

Motionen remitterades till Tyresö kommuns brottsförebyggare för besvarande. Brottsförebyggaren svarar i bifogad tjänsteskrivelse att arbete påbörjades under år 2015 med att ta fram en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att kommunfullmäktige kommer att ta ställning till planen under hösten år 2016. Motionen föreslås anses besvarad.
Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §70.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-03-22 § 11.pdf
Svar Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf