Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-05-18

Sammanträde 2017-05-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats till sammanträdet. Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. En interpellation anmäldes och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april.

Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) om eventuella platser i planerade vård- och omsorgsboenden (bilaga). Andreas Jonsson har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation angående platser i planerade vård- och omsorgsboenden.pdf
Svar på interpellation angående platser i planerade vård- och omsorgsboenden.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet. Motioner kan lämnas in efter att kallelsen skickats ut.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser eller förslag på fyllnadsval har inkommit vid tidpunkten för kallelseutskick.

5 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016

Dnr 2017/KS 0124 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet. *

* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns överförmyndarnämnd deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 samt att bevilja ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §81.pdf
Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016.pdf
Revisionsrapport Överförmyndarnämnden Granskning av årsredovisning 2016.pdf
Revisionsberättelse för 2016 Haninge kommun inklusive gemensamma nämnder.pdf

6 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2016

Dnr 2017/KS 0148 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser. *

* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns brandförsvarsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 samt att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §82.pdf
Protokollsutdrag Södertörns brandförsvarsförbund 2017-03-17 Årsredovisning 2016.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Årsredovisning 2016 Sbff.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Revisionsskrivelse 2016.pdf

7 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016

Dnr 2017/KS 0156 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet. *

* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Samordningsförbundet Östra Södertörn deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 samt att bevilja ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §83.pdf
Samordnngsförbundet östra södertörn årsredovisning 2016 §19.pdf
Samordningsförbundet östra södertörn årsredovisning 2016_170301 sign.pdf
Samordningsförbundet östra södertörn granskning av årsredovisning och revisionsberättelse §20.pdf
Samordningsfördundet östra södertörn signerad revisionberättelse 2016.pdf
Samordningsförbundet östra södertörn revisionsrapport årsredovisning 2016.pdf

8 Delägarskap i Inera AB

Dnr 2017/KS 0153 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Tyresö kommun förvärvar 5 (fem) aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Aktieägaravtalet godkänns.
3. Tyresö kommun inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Beskrivning av ärendet
Under ett antal år har landsting och regioner i Sverige samverkat kring IT-utvecklingen, främst inom vårdsektorn, genom ett samägt bolag, Inera AB, som ansvarat för att erbjuda gemensamma IT-lösningar till landsting och regioner.

För att även kunna stötta kommunernas arbete kring digitalisering ger SKL kommunerna nu möjlighet att gå in som delägare i Inera AB genom köp av 5 stycken aktier till ett sammanlagt bokfört värde av 42 500 kronor. Utöver investeringen för delägarskap tillkommer framöver kostnad för de tjänster som Tyresö kommun väljer att köpa av Inera AB.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att Tyresö kommun förvärvar 5 aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, att aktieägaravtalet godkänns samt att Tyresö kommun inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §84.pdf
Tjänsteskrivelse Aktieförvärv i Inera AB.pdf
Beslut Inera missiv kommun.docx.pdf
Bilaga 1 - Aktieöverlåtelseavtal.docx.pdf
Bilaga 2 - Anslutningsavtal Inera AB.docx.pdf
Bilaga 3 - Aktieägaravtal.docx.pdf
Bilaga 4 - Bolagsordning.docx.pdf
Bilaga 5 - Ägardirektiv.docx.pdf

9 Antagande av Tyresö 2035 - översiktsplan för Tyresö kommun

Dnr 2011KSM0429.212

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Översiktsplan Tyresö 2035 antas.

Beskrivning av ärendet
I december 2012 fick dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en översiktsplan för Tyresö kommun. Översiktsplanen ska enligt uppdraget utgå från kommunens vision 2030. Planen syftar till att vägleda beslut om kommunens samhällsbyggnadsutveckling på lång sikt. Översiktsplanen visar kommunens intentioner om hur kommunen ska utvecklas och om vad som ska bevaras. Översiktplanen är framtagen med hjälp av medborgardialog i flera skeden och olika planeringsunderlag.

Arbetet inleddes 2013 med en tidig dialog, Tyck om Tyresö 2035. I medborgardialogen deltog cirka 2 000 Tyresöbor. Därefter togs ett samrådsförslag fram, den rosa tidningen, som skickades ut till alla hushåll i kommunen. Cirka 1 000 synpunkter inkom varav en majoritet från Tyresöbor. Utifrån synpunkter som kom in under samrådet och den tidiga dialogen togs ett utvecklat förslag till ny översiktsplan fram. Förslaget ställdes ut för granskning under fyra månader 1 juli - 31 oktober 2016 där man hade möjlighet att läsa förslaget och lämna synpunkter via e-post eller ett webbformulär på hemsidan. Inkomna synpunkter har bidragit till slutjusteringar av förslaget till ny översiktsplan för Tyresö kommun.

För att göra avvägningar om framtida lämplig markanvändning har ett antal planeringsunderlag tagits fram, exempelvis gällande grönstruktur och kulturmiljöer. Underlagen finns på kommunens webbplats. Respektive planeringsunderlag visar på förutsättningar utifrån en av många aspekter. Avvägningar mellan ibland motstående intressen görs i själva översiktsplanen.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta översiktsplanen Tyresö 2035.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §85.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Del 1 - Kapitel 1 Tyresö Översiktsplan 2035.pdf
Del 2 - Kapitel 2 Tyresö Översiktsplan 2035.pdf
Del 3 - Kapitel 3 Tyresö Översiktsplan 2035.pdf
Del 4 - Kapitel 4&5 Översiktsplan 2035.pdf
Tyresö 2035 Granskningsutlåtande.pdf
Tyresö 2035 Hållbarhetsbedömning.pdf

10 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun

Dnr 2017KSM0376.210

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera bostadsförsörjningen så att förutsättningar skapas för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Tyresö hade som mål att nya riktlinjer för bostadsförsörjning skulle vara en planeringsstrategi och del av den nya översiktplanen. Boverket har under 2016 tagit fram en handbok med riktlinjer för bostadsförsörjning. Där fastslås att riktlinjerna ska redovisas i ett separat dokument som beslutas av kommunfullmäktige. De kan alltså inte beslutas som en del av översiktsplanen.

Enligt lagen ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning minst innehålla följande uppgifter:
1) kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2) kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3) hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål samt planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning baserat på planeringsunderlagen till översiktplanen som tog fram en analys av kommunens befolkning, behov av bostäder och en beskrivning om särskilda gruppers behov av bostäder, såsom ungdomar, äldre, funktionedsatta, hemlösa och nyanlända. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjerna för bostadsförsörjning i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §86.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Riktlinjer för bostadsförsörjning Tyresö kommun.docx.pdf
Föreslagna ändringar i Riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §47.pdf

11 Antagande av detaljplan för Raksta, etapp 8, Östra Tyresö

Dnr 2013KSM0891.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplan för Raksta, etapp 8, Östra Tyresö antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Raktsa, etapp 8, östra Tyresö. Planen är en förnyelseplan med syfte att möjliggöra permanentboende i området, samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse före 2015-01-01.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen Raksta, etapp 8, östra Tyresö.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §88.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning_Raksta_antagande.pdf
DP_Raksta_PKantagande_FOKUS-PK_A0_1_1000(M).pdf
DP_Raksta_PKantagande_FOKUS-PK_A0_1_1000(V).pdf
DP_Raksta_PKantagande_FOKUS-PK_A0_1_1000(Ö).pdf
Granskningsutlåtande_Raksta_8_extern.pdf
NY_samrådsredgorelse_§113.pdf

12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2017/KS 0194 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2017.

Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-04-26 § 1036.pdf

13 Svar på motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0366 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Mathias Tegnér och Anita Mattsson, Socialdemokraterna, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 24 november 2016 om bostadsbyggande i Tyresö kommun. I motionen föreslår Socialdemokraterna:

att ett kommunalt mål för antal tillkommande hyresrätter tas fram
att ett kommunalt mål för ett växande Tyresö bostäder tas fram
att Tyresö kommuns ägardirektiv till Tyresö bostäder uppdateras i enlighet med motionens intentioner
att kommunfullmäktige anmodar Tyresö bostäder att revidera inkomstkraven för sina hyresgäster i motionens anda

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och Tyresö Bostäder AB. Stadsbyggnadsförvaltningen och Tyresö bostäders styrelse har var för sig tagit fram förslag till svar på motionen. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april § 50.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §78.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Tyresö bostäders svar på motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun.pdf
Motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-04-27 §50.pdf

14 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman

Dnr 2015/KS 0531 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöparitet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 22 september 2016 och beslutade då att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Nämnderna föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet på nytt den 26 januari 2017 och beslutade då att remittera motionen även till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §98.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2017-03-21 §13.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §12.pdf
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-12-12 §77.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-11-30 § 1099.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-10-26.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf

15 Svar på motion angående gestaltningsprogram för Trollbäcken

Dnr 2016/KS 0404 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson, Anita Mattsson, Kristjan Vaigur, Carl-Johan Karlson och Lennart Jönsson från Socialdemokraterna, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 15 december 2015 angående gestaltningsprogram för entrén till Trollbäcken. I motionen föreslår de att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till gestaltningsprogram för entrén till Trollbäcken.

Motionen remitterades till stadsbyggnadsförvaltningen som delar uppfattningen om att gestaltningen av området behöver ses över. Det pågår arbete med ett planprogram för utveckling av Trollbäckens centrumstråk, där även gestaltningsfrågor lyfts. Planprogrammet kommer att presenteras på miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i juni. Eftersom motionens förslag inryms i arbetet med planprogram för Trollbäckens centrumstråk föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att motionen ska anses vara besvarad.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §99.pdf
Tjänsteskrivelse_Motion gestaltningsprogram för Trollbäcken.pdf
Motion angående gestaltningsprogram för Trollbäcken.pdf

§51 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Beskrivning av ärendet
En fråga har lämnats in till sammanträdet. Frågan bordläggs på grund av svarandens frånvaro.
 
Anita Matsson (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående trygghetsskapande åtgärder kring Granängsringen (bilaga).

Bilagor
Fråga angående trygghetsskapande åtgärder kring Granängsringen.pdf

§52 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. En interpellation anmäldes och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april. Interpellationen bordläggs åter till kommande sammanträde på grund av interpellantens frånvaro.

Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) om eventuella platser i planerade vård- och omsorgsboenden (bilaga). Andreas Jonsson har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation angående platser i planerade vård- och omsorgsboenden.pdf
Svar på interpellation angående platser i planerade vård- och omsorgsboenden.pdf

§53 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Två nya motioner har lämnats in till sammanträdet

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Mikael Ordenius (MP), Lilian Nylinder (MP) och Peter Söderlund (MP) lämnar in en motion om framtagande av ett miljöprogram för Tyresö kommun.

Anita Matsson (S), Martin Nilsson (S), Alfonso Morales (S) och Mathias Tegnér (S) lämnar in en motion om bättre kollektivtrafik för framtiden.

Bilagor
Motion om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram.pdf
Motion om bättre kollektivtrafik för framtiden.pdf

§54 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Susann Ronström (S)
Ledamot i styrelsen för Tyresö bostäder AB.
 
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Petra Reinholdsson (S)
Ny ledamot i styrelsen för Tyresö bostäder AB.
 
Ulla Johansson (S)
Ny nämndeman i Nacka tingsrätt.

Beslut/Protokollsutdrag
§54_prot_20170518.pdf (177 kb)

§55 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016

Dnr 2017/KS 0124 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet. *
 
- Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns överförmyndarnämnd deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 samt att bevilja ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §81.pdf
Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016.pdf
Revisionsrapport Överförmyndarnämnden Granskning av årsredovisning 2016.pdf
Revisionsberättelse för 2016 Haninge kommun inklusive gemensamma nämnder.pdf

§56 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2016

Dnr 2017/KS 0148 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser. *
 
* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns brandförsvarsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 redovisas i bilagor.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 samt att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §82.pdf
Protokollsutdrag Södertörns brandförsvarsförbund 2017-03-17 Årsredovisning 2016.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Årsredovisning 2016 Sbff.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Revisionsskrivelse 2016.pdf

§57 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016

Dnr 2017/KS 0156 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet. *
 
* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Samordningsförbundet Östra Södertörn deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016  samt att bevilja ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §83.pdf
Samordnngsförbundet östra södertörn årsredovisning 2016 §19.pdf
Samordningsförbundet östra södertörn årsredovisning 2016_170301 sign.pdf
Samordningsförbundet östra södertörn granskning av årsredovisning och revisionsberättelse §20.pdf
Samordningsfördundet östra södertörn signerad revisionberättelse 2016.pdf
Samordningsförbundet östra södertörn revisionsrapport årsredovisning 2016.pdf

§58 Delägarskap i Inera AB

Dnr 2017/KS 0153 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tyresö kommun förvärvar 5 (fem) aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Aktieägaravtalet godkänns.
3. Tyresö kommun inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Beskrivning av ärendet
Under ett antal år har landsting och regioner i Sverige samverkat kring IT-utvecklingen, främst inom vårdsektorn, genom ett samägt bolag, Inera AB, som ansvarat för att erbjuda gemensamma IT-lösningar till landsting och regioner.
 
För att även kunna stötta kommunernas arbete kring digitalisering ger SKL kommunerna nu möjlighet att gå in som delägare i Inera AB genom köp av 5 stycken aktier till ett sammanlagt bokfört värde av 42 500 kronor. Utöver investeringen för delägarskap tillkommer framöver kostnad för de tjänster som Tyresö kommun väljer att köpa av Inera AB.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att Tyresö kommun förvärvar 5 aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, att aktieägaravtalet godkänns samt att Tyresö kommun inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §84.pdf
Tjänsteskrivelse Aktieförvärv i Inera AB.pdf
Beslut Inera missiv kommun.docx.pdf
Bilaga 1 - Aktieöverlåtelseavtal.docx.pdf
Bilaga 2 - Anslutningsavtal Inera AB.docx.pdf
Bilaga 3 - Aktieägaravtal.docx.pdf
Bilaga 4 - Bolagsordning.docx.pdf
Bilaga 5 - Ägardirektiv.docx.pdf

§59 Antagande av Tyresö 2035 - översiktsplan för Tyresö kommun

Dnr 2011KSM0429.212

Kommunfullmäktiges beslut
- Översiktsplan Tyresö 2035 antas.

Beskrivning av ärendet
I december 2012 fick dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en översiktsplan för Tyresö kommun. Översiktsplanen ska enligt uppdraget utgå från kommunens vision 2030. Planen syftar till att vägleda beslut om kommunens samhällsbyggnadsutveckling på lång sikt. Översiktsplanen visar kommunens intentioner om hur kommunen ska utvecklas och om vad som ska bevaras. Översiktplanen är framtagen med hjälp av medborgardialog i flera skeden och olika planeringsunderlag.
 
Arbetet inleddes 2013 med en tidig dialog, Tyck om Tyresö 2035. I medborgardialogen deltog cirka 2 000 Tyresöbor. Därefter togs ett samrådsförslag fram, den rosa tidningen, som skickades ut till alla hushåll i kommunen. Cirka 1 000 synpunkter inkom varav en majoritet från Tyresöbor. Utifrån synpunkter som kom in under samrådet och den tidiga dialogen togs ett utvecklat förslag till ny översiktsplan fram. Förslaget ställdes ut för granskning under fyra månader 1 juli - 31 oktober 2016 där man hade möjlighet att läsa förslaget och lämna synpunkter via e-post eller ett webbformulär på hemsidan. Inkomna synpunkter har bidragit till slutjusteringar av förslaget till ny översiktsplan för Tyresö kommun.
 
För att göra avvägningar om framtida lämplig markanvändning har ett antal planeringsunderlag tagits fram, exempelvis gällande grönstruktur och kulturmiljöer. Underlagen finns på kommunens webbplats. Respektive planeringsunderlag visar på förutsättningar utifrån en av många aspekter. Avvägningar mellan ibland motstående intressen görs i själva översiktsplanen.
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta översiktsplanen Tyresö 2035.

Yttrande
Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S), Anders Wickberg (SD), Marie Åkesdotter (MP), Leif Kennerberg (KD), Anki Svensson (M), Anna Steele (L), Mathias Tegnér (S), Inger Gemicioglu (V), Ulrica Riis Pedersen (C), Martin Nilsson (S) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP), Leif Kennerberg (KD), Anki Svensson (M), Anna Steele (L), Inger Gemicioglu (V), Ulrica Riis Pedersen (C), Martin Nilsson (S) och Peter Bylund (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen 2017-05-02 § 85 (bilaga).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill avslå kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
 
Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Anders Wickberg (SD) om att avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej.

Resultat: 46 ja, 4 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 1).

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §85.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Del 1 - Kapitel 1 Tyresö Översiktsplan 2035.pdf
Del 2 - Kapitel 2 Tyresö Översiktsplan 2035.pdf
Del 3 - Kapitel 3 Tyresö Översiktsplan 2035.pdf
Del 4 - Kapitel 4&5 Översiktsplan 2035.pdf
Tyresö 2035 Granskningsutlåtande.pdf
Tyresö 2035 Hållbarhetsbedömning.pdf
Reservation SD Översiktsplan för Tyresö kommun.pdf
Röstningsprotokoll 2017-05-18 § 59 votering 1.pdf

§60 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun

Dnr 2017KSM0376.210

Kommunfullmäktiges beslut
- Riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun antas.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig och hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen 2017-05-02 § 86.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera bostadsförsörjningen så att förutsättningar skapas för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Tyresö hade som mål att nya riktlinjer för bostadsförsörjning skulle vara en planeringsstrategi och del av den nya översiktplanen. Boverket har under 2016 tagit fram en handbok med riktlinjer för bostadsförsörjning. Där fastslås att riktlinjerna ska redovisas i ett separat dokument som beslutas av kommunfullmäktige. De kan alltså inte beslutas som en del av översiktsplanen.
 
Enligt lagen ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning minst innehålla följande uppgifter:
1) kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2) kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3) hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål samt planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
 
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning baserat på planeringsunderlagen till översiktplanen som tog fram en analys av kommunens befolkning, behov av bostäder och en beskrivning om särskilda gruppers behov av bostäder, såsom ungdomar, äldre, funktionedsatta, hemlösa och nyanlända. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjerna för bostadsförsörjning i Tyresö kommun.

Yttrande
Andreas Jonsson (M), Andreas Wickberg (SD), Mathias Tegnér (S), Mats Lindblom (L), Ulrica Riis Pedersen (C), Martin Nilsson (S) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Andreas Jonsson (M) och Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Andreas Jonsson (M) yrkar vidare att förtydliganden görs i stycke 3.3 Bostadsbehov för särskilda grupper samt att man i stycke 3.4 Behov av specialbostäder gör uppdateringar enligt nyligen framtagen statistik. De föreslagna ändringarna anges i bilaga "Föreslagna ändringar i Riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun".
 
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan godkänna ändringsyrkanden enligt förslag från Andreas Jonsson (M) och finner att kommunfullmäktige bifaller de föreslagna ändringarna.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsen förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut inklusive föreslagna ändringar i stycke 3.3 och 3.4.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §86.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Riktlinjer för bostadsförsörjning Tyresö kommun.docx.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §47.pdf
Reservation SD Riktlinjer för bostadsförsörjning.pdf
Föreslagna ändringar i Riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun.pdf

§61 Antagande av detaljplan för Raksta, etapp 8, Östra Tyresö

Dnr 2013KSM0891.214

Kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplan för Raksta, etapp 8, Östra Tyresö antas.

Deltar ej
Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Raktsa, etapp 8, östra Tyresö. Planen är en förnyelseplan med syfte att möjliggöra permanentboende i området, samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse före 2015-01-01.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen Raksta, etapp 8, östra Tyresö.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §88.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning_Raksta_antagande.pdf
DP_Raksta_PKantagande_FOKUS-PK_A0_1_1000(M).pdf
DP_Raksta_PKantagande_FOKUS-PK_A0_1_1000(V).pdf
DP_Raksta_PKantagande_FOKUS-PK_A0_1_1000(Ö).pdf
Granskningsutlåtande_Raksta_8_extern.pdf
NY_samrådsredgorelse_§113.pdf

§62 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2017/KS 0194 51

Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2017.
 
Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-04-26 § 1036.pdf

§63 Svar på motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0366 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Mathias Tegnér och Anita Mattsson, Socialdemokraterna, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 24 november 2016 om bostadsbyggande i Tyresö kommun. I motionen föreslår Socialdemokraterna:
 
- att ett kommunalt mål för antal tillkommande hyresrätter tas fram
- att ett kommunalt mål för ett växande Tyresö bostäder tas fram
- att Tyresö kommuns ägardirektiv till Tyresö bostäder uppdateras i enlighet med motionens intentioner
- att kommunfullmäktige anmodar Tyresö bostäder att revidera inkomstkraven för sina hyresgäster i motionens anda
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och Tyresö Bostäder AB. Stadsbyggnadsförvaltningen och Tyresö bostäders styrelse har var för sig tagit fram förslag till svar på motionen. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april § 50.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Anita Mattsson (SD), Ann Ödlund (V), Andreas Jonsson (M), Peter Bylund (MP), Mathias Tegnér (S), Leif Kennerberg (KD), Anna Steele (L), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V), Anki Svensson (M) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anita Mattsson (S), Ann Ödlund (V) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §78.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Tyresö bostäders svar på motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun.pdf
Motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-04-27 §50.pdf

§64 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman

Dnr 2015/KS 0531 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning.

Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning och hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsen 2017-05-02 § 98 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöparitet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 22 september 2016 och beslutade då att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Nämnderna föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Kommunledningsutskottet behandlade ärendet på nytt den 26 januari 2017 och beslutade då att remittera motionen även till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande
Anki Svensson (M), Mikael Ordenius (MP), Jannice Rockstroh (S), Inger Gemicioglu (V), Andreas Jonsson (M), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Andreas Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V) och Jannice Rockstroh (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §98.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2017-03-21 §13.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §12.pdf
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-12-12 §77.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-11-30 § 1099.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-10-26.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf
Ersättaryttrande V Svar på motion om kommunal barnombudsman.pdf

§65 Svar på motion angående gestaltningsprogram för Trollbäcken

Dnr 2016/KS 0404 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson, Anita Mattsson, Kristjan Vaigur, Carl-Johan Karlson och Lennart Jönsson från Socialdemokraterna, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 15 december 2015 angående gestaltningsprogram för entrén till Trollbäcken. I motionen föreslår de att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till gestaltningsprogram för entrén till Trollbäcken.
 
Motionen remitterades till stadsbyggnadsförvaltningen som delar uppfattningen om att gestaltningen av området behöver ses över. Det pågår arbete med ett planprogram för utveckling av Trollbäckens centrumstråk, där även gestaltningsfrågor lyfts. Planprogrammet kommer att presenteras på miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i juni. Eftersom motionens förslag inryms i arbetet med planprogram för Trollbäckens centrumstråk föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att motionen ska anses vara besvarad.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Martin Nilsson (S), Dick Bengtson (M), Kristjan Vaigur (S), Mats Lindblom (L) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M), Mats Lindblom (L) och Peter Bylund (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §99.pdf
Tjänsteskrivelse_Motion gestaltningsprogram för Trollbäcken.pdf
Motion angående gestaltningsprogram för Trollbäcken.pdf