Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2023-05-09

Sammanträde 2023-05-09

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport 2023

Diarienummer 2023/KS 0017

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

2 Utbildning till kommunstyrelsen om arbetsmiljöansvar

Diarienummer 2023/KS 0171

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Madeleine Fälleskog, HR-direktör och Marie Axelson HR-specialist, informerar om arbetsmiljöarbetet.

3 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2023/KS 0066 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-04-26, § 23.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 23.pdf
Kommunstyrelseförvaltningens månadsrapport mars 2023.pdf
Tyresö kommun månadsrapport mars 2023.pdf

4 Startbesked för projektering av ridhus på Fårdala gård

Diarienummer 2022/KFN 0057 010

Beskrivning av ärendet
Under 2022 gjordes en behovsanalys över behovet av att utöka ridhusytan på Fårdala Gård som fastställdes av kultur- och fritidsnämnden 2022-09-26 § 71. Kommunstyrelsen fattade därefter beslut om att genomföra en förstudie om utökning av ridhusytan (2022-10-11 §160).
Förstudien har utrett lämplig placering och utformning av det nya ridhuset, och lämnat ett förslag på hur de identifierade behoven kan tillgodoses. Det rekommenderade förslaget (alternativ 1B) tillgodoser behov som att byggnaden isoleras, tillgänglighetsanpassas, har goda drifts- och underhållmöjligheter samt blir möjlig att genomföra tävlingar i. Alternativet inkluderar även en uppvärmd cafédel.

Förslaget innebär en projektering av systemhandling. Systemhandling utreder vilka tekniska system, utformningslösningar, material samt kostnad för byggnation etcetera för en utökning av ridhusytan. Beslut om byggnation sker i ett senare skede. Systemhandlingen finansieras som investering.

5 Uppdrag om förstudie om boule på Trollbäckens idrottsplats

Diarienummer 2023/KFN 0040 71

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om boule på Trollbäckens idrottsplats med 50 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett behov av att på sikt att omlokalisera boulebanorna i Amaryllisparken. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en behovsanalys som beskriver varför behovet finns, vilken nytta investeringen kan innebära och vad konsekvenserna blir om investeringen uteblir.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer behovsanalysen om boule på Trollbäckens idrottsplats samt att nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att det ska genomföras en förstudie. Ärendet har behandlats av kommunala pensionärsrådet den 2023-04-05 § 08 och rådet ställer sig bakom behovsanalysen.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärenden 2023-04-24, § 26.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-04-24 § 26.pdf
Särskilt yttrande (M, KD) kultur-och fritidsnämnden 2023-04-24 § 26.pdf
Tjänsteskrivelse Behovsanalys om Boule på Trollbäckens idrottsplats.pdf
Behovsanalys boule på Trollbäckens idrottsplats.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-04-05 § 8.pdf

6 Nytt kommunhus - inriktning

Diarienummer 2023/KS 0132

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun ska inom fem år flytta sin huvudsakliga verksamhet till nytt kommunhus som ska:
* vara en inhyrningslösning, lokaliserad centralt i Tyresö Centrum.
* vara en plats för alla Tyresöbor, tillgängligt och välkomnande med rum för kulturyttringar, skapande och föreningsliv
* ha lokaler som är yteffektiva, lätt anpassningsbara, tillgängliga och som medger en hög nyttjandegrad, även utanför kontorstid samt
* samla den administrativa delen av kommunens personal och i övrigt vara planerat på sätt som i största möjliga mån gör det möjligt att följa bifogad arbetsplatsriktlinje, beslutad av kommundirektör 2022-05-03

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vidta de ytterligare åtgärder som krävs för att verkställa beslutet i punkt 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-28, § 87, att inriktningen för ett framtida kommunhus är en inhyrningslösning.

Den 8 juli 2021 utlystes en upphandling med konkurrenspräglad dialog i syfte att tillgodose kommunens behov. Under vecka 35 2022 inleddes aktivt dialog med de aktörer som anmält intresse och som kommunen ansåg uppfyllde de krav för deltagande som hade ställts.

Det föreslås nu att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att slutföra projektet med inriktningen att de funktioner som följer av förslaget till beslut ovan, ska inrymmas i ett nytt centrumnära kommunhus.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-04-26, § 24.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse - Nytt kommunhus.pdf
Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.pdf
Inriktningsbeslut i kommunstyrelsen 2020.pdf

7 Antagande av detaljplan Hällebo, Näsby 4:221

Diarienummer KSM-2021-1437-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Detaljplan för Hällebo, Näsby 4:221 antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en dagverksamhet alternativt bostäder i form av ett gruppboende i Trollbäcken, Hälleforsvägen 3. En gruppbostad kräver däremot ett så pass stort utrymme att den inte samtidigt kan kombineras med andra användningar.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 11 januari - 25 januari 2023. Under granskning inkom totalt åtta yttranden.
Länsstyrelsen och Lantmäteriet hade inga synpunkter på granskningsförslaget. De synpunkter som inkommit från privatpersoner ifrågasätter byggnadens volym och en förtätning i form av en dagverksamhet eller ett gruppboende i området.
Efter granskningen har planbestämmelsen a1 och n1 justerats till generella planbestämmelser. Planbestämmelserna avser all kvartersmark inom planområdet. Planhandlingarna har uppdaterats med en volymstudie och justerats med redaktionella ändringar.

Planarbetet bedrivs med standardförande. En enklare prövning av barnets bästa har gjorts och ärendet bedöms inte beröra barn. Detaljplanearbetet finansieras genom medel från medelreserven. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att detaljplan för Näsby 4:221, Hällebo kan gå vidare för antagande.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-04-26, § 12.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 12.pdf
Tjänsteskrivelse antagande för detaljplan Hällebo, Näsby 4.221.pdf
Bilaga 1. Plankarta för DP Hällebo_Nasby 4.221_antagande.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning_DP Hällebo_Näsby 4.221_antagande.pdf
Bilaga 3. Samrådsredogörelse för DP Hällebo_Näsby 4.221.pdf
Bilaga 4. Granskningsutlåtande för DP Hällebo, Näsby 4.221_antagande.pdf
Bilaga 5. Checklista för en prövning av barnens bästa.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 48.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 3.pdf

8 Avslutande av detaljplan för Bondevägen

Diarienummer KSM-2022-569-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Arbetet med detaljplanen för Bondevägen avslutas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsutskottet gav kommundirektören i uppdrag att upprätta detaljplan vid Bondevägen (SU §37, 2022-06-29). Syftet var att möjliggöra för vård- och omsorgsboende.

Ett vård- och omsorgsboende bedöms inte lämpligt på platsen på grund av naturvärden, skyddade arter, behov av ytor för skyfallshantering samt ökade krav på infrastrukturåtgärder i närområdet.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-04-26, § 14.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse Bondevägen avslut.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 37.pdf

9 Svar på remiss om nytt samverkansprogram för Tyresåns Vattenvårdsförbund

Diarienummer KSM-2023-166

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om nytt samverkansprogram för Tyresåns Vattenvårdsförbund.

Beskrivning av ärendet
Ett omarbetat samverkansprogram för Tyresåns avrinningsområde har efter förra årets remissrunda presenterats av Tyresåns vattenvårdsförbund.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det nya programmet i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till kommunens tidigare synpunkter med avseende på beräknad tidsåtgång, tydligare prioritering av åtgärder samt höjd årsavgift. Kommunstyrelsen förslås därför lämna ett positivt yttrande till förbundet.
Hållbarhetsutskottetvhar berett ärendet 2023-04-26, § 14.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss TVVF.pdf
Bilaga 1 Första förslaget till samverkansprogram för Tyresån 2022_2027.pdf
Bilaga 2 Kommunens yttrande över första förslaget.pdf
Bilaga 3 Föreliggande förslag till samverkansprogram 2024_2029.pdf
Bilaga 4 Aktiviteter och resursbehov_endast för medlemmar.pdf
Bilaga 5 Bilagor till samverkansprogram 2024_2029.pdf

10 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2022

Diarienummer 2023/KS 0136 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för Södertörns Brandförsvarsförbund 2022 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns Brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beskrivning av ärendet
Södertörns Brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2022. Direktionen för förbundet beslutade 2023-03-24 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns brandförsvarsförbund 2022 redovisas i bilagor.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-04-26, § 26.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 26.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2022.pdf
Årsredovisning 2022.pdf
Södertörns Brandförsvarsförbund 2023-04-05 § 10 - Årsredovisning.pdf
Södertörns Brandförsvarsförbunds tjänsteutlåtande - Årsredovisning.pdf
Södertörns Brandförsvarsförbund protokoll 2023-03-24.pdf
PwC - 2022 Granskning god ekonomisk hushållning.pdf
PwC - Granskning delår.pdf
PwC - Granskning långsiktig planering ekonomi och lokaler.pdf
PwC - Granskning årsredovisning.pdf
PwC - Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2022.pdf
PwC - Delår Granskning god ekonomisk hushållning.pdf
Revisionsberättelse 2022.pdf
Revisionsskrivelse - Grundläggande granskning ekonomi och lokaler.pdf
Revisionsskrivelse Årsredovisning 2022.pdf
Revisorernas redogörelse 2022.pdf

11 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022

Diarienummer 2023/KS 0143 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2022. Styrelsen för förbundet beslutade 2023-03-22 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022 redovisas i bilagor.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-04-26, § 27.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 27.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022.pdf
Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022.pdf
PWC - Granskningsrapport av årsredovisning Samordningsförbundet ÖS 2022.pdf
Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022.pdf
Revisionsberättelse Sam Östra Södertörn 2022 KPMG sign.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn protokoll 2023-03-22.pdf

12 Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2022

Diarienummer 2023/KS 0134 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för 2022 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beskrivning av ärendet
Södertörns överförmyndarnämnd har sammanställt årsredovisningen för nämndens verksamhet 2022. Nämnden beslutade 2023-03-14 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns överförmyndarnämnd redovisas i bilagor.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-04-26, § 28.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 28.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd 2022.pdf
Beslut Årsredovisning 2022.pdf
Årsredovisning 2022 Södertörns överförmyndarnömnd.pdf
Internkontrollplan 2023.pdf

13 Årsredovisning 2022 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Diarienummer 2023/KS 0121

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2022. Direktionen för förbundet beslutade 2023-02-22 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022 redovisas i bilagor.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-04-26, § 29.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 29.pdf
Ärende 5, Årsredovisning 2022, bilaga protokoll internkontroll.pdf
Ärende 5, Årsredovisning 2022, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Årsredovisning 2022.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2022 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

14 Årsredovisning 2022 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Diarienummer 2023/KS 0121

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2022. Direktionen för förbundet beslutade 2023-02-22 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022 redovisas i bilagor.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-04-26, § 30.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 29.pdf
Ärende 5, Årsredovisning 2022, bilaga protokoll internkontroll.pdf
Ärende 5, Årsredovisning 2022, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Årsredovisning 2022.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2022 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

15 Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026

Diarienummer 2023/KS 0173

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- För mandatperioden 2023-2026 gäller reglerna i bifogat förslag för ersättares tjänstgöring.

Beskrivning av ärendet
Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026 föreslås revideras.
Inom respektive partigrupper inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll vid valförrättningen.

Dessa regler ska tillämpas om inte lag eller annan förrättning föreskriver annat om ersättares tjänstgöring. Vid fyllnadsval efter ersättare avgått ur majoritetsvald styrelse, nämnd eller annat organ ska den nyvalda ersättaren placeras efter övriga ersättare inom den egna partigruppen.
(Handlingar under utarbetande)

16 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0332

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelserna från Ajda Asgari (MP), Susann Ronström (S), Anita Mattsson (S), Klara Watmani (S), Christina Melzén (L) och Heinz Sjögren (L) godkänns.
2. Raymond Moubé (C) utses till utses till ny ersättare i kommunledningsutskottet efter Ajda Asgari (MP).
3. Raymond Moubé (C) utses till ny ledamot i stadsbyggnadsutskottet efter Susann Ronström (S).
4. Raymond Moubé (C) utses till vice ordförande i stadsbyggnadsutskottet efter Anita Mattsson (S).
5. Susann Ronström (S) utses till ersättare i stadsbyggnadsutskottet efter Heinz Sjögren (L).
6. Raymond Moubé (C) utses till ny ledamot i hållbarhetsutskottet efter Klara Watmani (S).
7. Raymond Moubé (C) utses till vice ordförande i hållbarhetsutskottet efter Anita Mattsson (S).
8. Hanne Sofia Carlsson (C) utses till ny ersättare i hållbarhetsutskottet efter Christina Melzén (L).

Beskrivning av ärendet
Ajda Asgari (MP) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i kommunledningsutskottet. Som ny ersättare föreslås Raymond Moubé (C).

Susann Ronström (S) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ledamot i stadsbyggnadsutskottet. Som ny ledamot föreslås Raymond Moubé (C).

Heinz Sjögren (L) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i stadsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare föreslås Susann Ronström (S).

Anita Mattsson (S) avsäger sig uppdraget som vice ordförande i stadsbyggnadsutskottet och bibehåller uppdraget som ledamot. Som ny vice ordförande föreslås Raymond Moubé (C).

Klara Watmani (S) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ledamot i hållbarhetsutskottet. Som ny ledamot föreslås Raymond Moubé (C).

Christina Melzén (L) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i hållbarhetsutskottet. Som ny ersättare föreslås Hanne Sofia Carlsson (C).

Anita Mattsson (S) avsäger sig uppdraget som vice ordförande i hållbarhetsutskottet och bibehåller uppdraget som ledamot. Som ny vice ordförande föreslås Raymond Moubé (C).

Bilagor
E-tjänst.pdf
E-tjänst.pdf
E-tjänst.pdf
E-tjänst.pdf

17 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0363

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar till kommunstyrelsen för kännedom.

Bilagor
Cirkulär 23_16 Överenskommelse med Läkarförbundet om garanterat utfall i löneöversynen 2023.pdf
Tybo Sammanträde 233.pdf
Cirkulär 23-17 Sotningsindex 2023.pdf
Cirkulär.pdf
Cirkulär_2318.pdf
Protokoll 2023-04-05.pdf
Rapport länsstyrelsen.pdf
Granskade akter.pdf
Rapport från inspektion, Länsstyrelsen.pdf
Tybo sammanträde 234.pdf
Justerat protokoll 230412.pdf
Cirkulär 23_13 Nya regler om kommunens ansvar att ordna allmänna vattentjänster och om vattentjänstplaner.pdf

18 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023

Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2023-04-26, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2023-04-26
Hållbarhetsutskottet 2023-04-26, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=202
Stadsbyggnadsutskottet 2023-04-26 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2023-04-26

Bilagor
Beslut Hemtjänsten-2023-Corsa-e.pdf
Beslut Hemtjänsten-2023-Corsa-e 2.pdf
Delegationsbeslut om golv och tak 2023-04-06.pdf
Delegationsbeslut om golv och tak 2023-03-15.pdf
Delegationsbeslut Borgen Tybo 2023-04-20.pdf
Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret.pdf

§69 Kommundirektörens rapport 2023

Diarienummer 2023/KS 0017

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommundirektörens rapport.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-05-09 § 69.pdf

§70 Utbildning till kommunstyrelsen om arbetsmiljöansvar

Diarienummer 2023/KS 0171

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Marie Axelson HR-specialist, informerar om arbetsmiljöarbetet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Arbetsmiljöansvar-förtroendevalda.pdf
Mall Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till Förvaltningschef.docx
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-05-09 § 70.pdf

§71 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2023/KS 0066 12

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-04-26, § 23.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-05-09 § 71..pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 23.pdf
Kommunstyrelseförvaltningens månadsrapport mars 2023.pdf
Tyresö kommun månadsrapport mars 2023.pdf

§72 Startbesked för projektering av ridhus på Fårdala gård

Diarienummer 2022/KFN 0057 010

Kommunstyrelsens beslut
1. Startbesked ges för projektering av systemhandling för projektet Fårdala ridhus, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag 1B.
2. Budget för projektering enligt bilaga 2 godkänns.
3. Budget för systemhandlingen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Om beslut om genomförande inte tas efter genomförd systemhandlingsprojektering kommer nedlagda kostnader resultatföras.

Beskrivning av ärendet
Under 2022 gjordes en behovsanalys över behovet av att utöka ridhusytan på Fårdala Gård som fastställdes av kultur- och fritidsnämnden 2022-09-26 § 71. Kommunstyrelsen fattade därefter beslut om att genomföra en förstudie om utökning av ridhusytan (2022-10-11 §160).

Förstudien har utrett lämplig placering och utformning av det nya ridhuset, och lämnat ett förslag på hur de identifierade behoven kan tillgodoses. Det rekommenderade förslaget (alternativ 1B) tillgodoser behov som att byggnaden isoleras, tillgänglighetsanpassas, har goda drifts- och underhållmöjligheter samt blir möjlig att genomföra tävlingar i. Alternativet inkluderar även en uppvärmd cafédel.

Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig bakom det rekommenderade lösningsförslaget och föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget. Förvaltningen föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering av systemhandling för projektet, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag 1B, samt att budgeten för projektering godkänns och att budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Förslaget innebär en projektering av systemhandling. Systemhandling utreder vilka tekniska system, utformningslösningar, material samt kostnad för byggnation etcetera för en utökning av ridhusytan. Beslut om byggnation sker i ett senare skede. Systemhandlingen finansieras som investering.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Startbesked ges för projektering av systemhandling för projektet Fårdala ridhus, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag 1B.
2. Budget för projektering enligt bilaga 2 godkänns.
3. Budget för systemhandlingen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Om beslut om genomförande inte tas efter genomförd systemhandlingsprojektering kommer nedlagda kostnader resultatföras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-05-09 § 72.pdf
Tjänsteskrivelse. Förstudie och projektering systemhandlingar utökning av ridhusyta på fårdala gård - reviderad till KS 5 maj.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-04-24 § 27.pdf
Bilaga 1. Skisspaket Fårdala gård.pdf
Bilaga 2. SBKs kostnadsuppskattning för fortsatt projektering (Sekretess).pdf
Behovsanalys utökning av ridhusyta.pdf
Förstudierapport Ridhus utökad yta Fårdala gård.pdf

§73 Uppdrag om förstudie om boule på Trollbäckens idrottsplats

Diarienummer 2023/KFN 0040 71

Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om boule på Trollbäckens idrottsplats med 50 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett behov av att på sikt att omlokalisera boulebanorna i Amaryllisparken. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en behovsanalys som beskriver varför behovet finns, vilken nytta investeringen kan innebära och vad konsekvenserna blir om investeringen uteblir.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer behovsanalysen om boule på Trollbäckens idrottsplats samt att nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att det ska genomföras en förstudie. Ärendet har behandlats av kommunala pensionärsrådet den 2023-04-05 § 08 och rådet ställer sig bakom behovsanalysen.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärenden 2023-04-24, § 26.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om boule på Trollbäckens idrottsplats med 50 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Yrkanden
Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD), Bjarne Vifell (SD), Susann Ronström (S), Raymond Moubé (C), Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Ulf Perbo (KD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Bjarne Vifell (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-05-09 § 73.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-04-24 § 26.pdf
Särskilt yttrande (M, KD) kultur-och fritidsnämnden 2023-04-24 § 26.pdf
Tjänsteskrivelse Behovsanalys om Boule på Trollbäckens idrottsplats.pdf
Behovsanalys boule på Trollbäckens idrottsplats.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-04-05 § 8.pdf

§74 Nytt kommunhus - inriktning *

Diarienummer 2023/KS 0132

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun ska inom fem år flytta sin huvudsakliga verksamhet till nytt kommunhus som ska:
* vara en inhyrningslösning, lokaliserad centralt i Tyresö Centrum.
* vara en plats för alla Tyresöbor, tillgängligt och välkomnande med rum för kulturyttringar, skapande och föreningsliv
* ha lokaler som är yteffektiva, lätt anpassningsbara, tillgängliga och som medger en hög nyttjandegrad, även utanför kontorstid samt
* samla den administrativa delen av kommunens personal och i övrigt vara planerat på sätt som i största möjliga mån gör det möjligt att följa bifogad arbetsplatsriktlinje, beslutad av kommundirektör 2022-05-03

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vidta de ytterligare åtgärder som krävs för att verkställa beslutet i punkt 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-28, § 87, att inriktningen för ett framtida kommunhus är en inhyrningslösning.

Den 8 juli 2021 utlystes en upphandling med konkurrenspräglad dialog i syfte att tillgodose kommunens behov. Under vecka 35 2022 inleddes aktivt dialog med de aktörer som anmält intresse och som kommunen ansåg uppfyllde de krav för deltagande som hade ställts.

Det föreslås nu att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att slutföra projektet med inriktningen att de funktioner som följer av förslaget till beslut ovan, ska inrymmas i ett nytt centrumnära kommunhus.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-04-26, § 24.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tyresö kommun ska inom fem år flytta sin huvudsakliga verksamhet till nytt kommunhus som ska:
* vara en inhyrningslösning, lokaliserad centralt i Tyresö Centrum.
* vara en plats för alla Tyresöbor, tillgängligt och välkomnande med rum för kulturyttringar, skapande och föreningsliv
* ha lokaler som är yteffektiva, lätt anpassningsbara, tillgängliga och som medger en hög nyttjandegrad, även utanför kontorstid samt
* samla den administrativa delen av kommunens personal och i övrigt vara planerat på sätt som i största möjliga mån gör det möjligt att följa bifogad arbetsplatsriktlinje, beslutad av kommundirektör 2022-05-03

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vidta de ytterligare åtgärder som krävs för att verkställa beslutet i punkt 1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-05-09 § 74.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse - Nytt kommunhus.pdf
Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.pdf
Inriktningsbeslut i kommunstyrelsen 2020.pdf

§75 Antagande av detaljplan Hällebo, Näsby 4:221

Diarienummer KSM-2021-1437-214

Kommunstyrelsens beslut
- Detaljplan för Hällebo, Näsby 4:221 antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en dagverksamhet alternativt bostäder i form av ett gruppboende i Trollbäcken, Hälleforsvägen 3. En gruppbostad kräver däremot ett så pass stort utrymme att den inte samtidigt kan kombineras med andra användningar.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 11 januari - 25 januari 2023. Under granskning inkom totalt åtta yttranden.

Länsstyrelsen och Lantmäteriet hade inga synpunkter på granskningsförslaget. De synpunkter som inkommit från privatpersoner ifrågasätter byggnadens volym och en förtätning i form av en dagverksamhet eller ett gruppboende i området.
Efter granskningen har planbestämmelsen a1 och n1 justerats till generella planbestämmelser. Planbestämmelserna avser all kvartersmark inom planområdet. Planhandlingarna har uppdaterats med en volymstudie och justerats med redaktionella ändringar.

Planarbetet bedrivs med standardförande. En enklare prövning av barnets bästa har gjorts och ärendet bedöms inte beröra barn. Detaljplanearbetet finansieras genom medel från medelreserven. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att detaljplan för Näsby 4:221, Hällebo kan gå vidare för antagande.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-04-26, § 12.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att detaljplan för Hällebo, Näsby 4:221 antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 12.pdf
Tjänsteskrivelse antagande för detaljplan Hällebo, Näsby 4.221.pdf
Bilaga 1. Plankarta för DP Hällebo_Nasby 4.221_antagande.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning_DP Hällebo_Näsby 4.221_antagande.pdf
Bilaga 3. Samrådsredogörelse för DP Hällebo_Näsby 4.221.pdf
Bilaga 4. Granskningsutlåtande för DP Hällebo, Näsby 4.221_antagande.pdf
Bilaga 5. Checklista för en prövning av barnens bästa.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 48.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 3.pdf

§76 Avslutande av detaljplan för Bondevägen

Diarienummer KSM-2022-569-214

Kommunstyrelsens beslut
- Arbetet med detaljplanen för Bondevägen avslutas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsutskottet gav kommundirektören i uppdrag att upprätta detaljplan vid Bondevägen (SU §37, 2022-06-29). Syftet var att möjliggöra för vård- och omsorgsboende.

Ett vård- och omsorgsboende bedöms inte lämpligt på platsen på grund av naturvärden, skyddade arter, behov av ytor för skyfallshantering samt ökade krav på infrastrukturåtgärder i närområdet.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-04-26, § 14.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

Yrkanden
Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V), Raymond Moubé, Mats Lindblom (L), Christoffer Holmström (S) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse Bondevägen avslut.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 37.pdf

§77 Svar på remiss om nytt samverkansprogram för Tyresåns Vattenvårdsförbund

Diarienummer KSM-2023-166

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om nytt samverkansprogram för Tyresåns Vattenvårdsförbund.

Beskrivning av ärendet
Ett omarbetat samverkansprogram för Tyresåns avrinningsområde har efter förra årets remissrunda presenterats av Tyresåns vattenvårdsförbund. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det nya programmet i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till kommunens tidigare synpunkter med avseende på beräknad tidsåtgång, tydligare prioritering av åtgärder samt höjd årsavgift. Kommunstyrelsen förslås därför lämna ett positivt yttrande till förbundet.
Hållbarhetsutskottetvhar berett ärendet 2023-04-26, § 14.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om nytt samverkansprogram för Tyresåns Vattenvårdsförbund.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss TVVF.pdf
Bilaga 1 Första förslaget till samverkansprogram för Tyresån 2022_2027.pdf
Bilaga 2 Kommunens yttrande över första förslaget.pdf
Bilaga 3 Föreliggande förslag till samverkansprogram 2024_2029.pdf
Bilaga 4 Aktiviteter och resursbehov_endast för medlemmar.pdf
Bilaga 5 Bilagor till samverkansprogram 2024_2029.pdf

§78 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2022 *

Diarienummer 2023/KS 0136 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för Södertörns Brandförsvarsförbund 2022 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns Brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Jäv
Peter Freij (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Södertörns Brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2022. Direktionen för förbundet beslutade 2023-03-24 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns brandförsvarsförbund 2022 redovisas i bilagor.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-04-26, § 26.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för Södertörns Brandförsvarsförbund 2022 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns Brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 26.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2022.pdf
Årsredovisning 2022.pdf
Södertörns Brandförsvarsförbund 2023-04-05 § 10 - Årsredovisning.pdf
Södertörns Brandförsvarsförbunds tjänsteutlåtande - Årsredovisning.pdf
Södertörns Brandförsvarsförbund protokoll 2023-03-24.pdf
PwC - 2022 Granskning god ekonomisk hushållning.pdf
PwC - Granskning delår.pdf
PwC - Granskning långsiktig planering ekonomi och lokaler.pdf
PwC - Granskning årsredovisning.pdf
PwC - Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2022.pdf
PwC - Delår Granskning god ekonomisk hushållning.pdf
Revisionsberättelse 2022.pdf
Revisionsskrivelse - Grundläggande granskning ekonomi och lokaler.pdf
Revisionsskrivelse Årsredovisning 2022.pdf
Revisorernas redogörelse 2022.pdf

§79 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022 *

Diarienummer 2023/KS 0143 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2022. Styrelsen för förbundet beslutade 2023-03-22 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022 redovisas i bilagor.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-04-26, § 27.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 27.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022.pdf
Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022.pdf
PWC - Granskningsrapport av årsredovisning Samordningsförbundet ÖS 2022.pdf
Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022.pdf
Revisionsberättelse Sam Östra Södertörn 2022 KPMG sign.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn protokoll 2023-03-22.pdf

§80 Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2022 *

Diarienummer 2023/KS 0134 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för 2022 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beskrivning av ärendet
Södertörns överförmyndarnämnd har sammanställt årsredovisningen för nämndens verksamhet 2022. Nämnden beslutade 2023-03-14 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns överförmyndarnämnd redovisas i bilagor.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-04-26, § 28.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för 2022 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 28.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd 2022.pdf
Beslut Årsredovisning 2022.pdf
Årsredovisning 2022 Södertörns överförmyndarnömnd.pdf
Internkontrollplan 2023.pdf

§81 Årsredovisning 2022 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund *

Diarienummer 2023/KS 0121

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Jäv
Susann Ronström (S), Heinz Sjögren (L) och Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2022. Direktionen för förbundet beslutade 2023-02-22 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022 redovisas i bilagor.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-04-26, § 29.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 29.pdf
Ärende 5, Årsredovisning 2022, bilaga protokoll internkontroll.pdf
Ärende 5, Årsredovisning 2022, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Årsredovisning 2022.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2022 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

§82 Årsredovisning 2022 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund - ärendet utgår

§83 Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026 *

Diarienummer 2023/KS 0173

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- För mandatperioden 2023-2026 gäller reglerna i bifogat förslag för ersättares tjänstgöring.

Beskrivning av ärendet
Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026 föreslås revideras.
Inom respektive partigrupper inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll vid valförrättningen.

Dessa regler ska tillämpas om inte lag eller annan förrättning föreskriver annat om ersättares tjänstgöring. Vid fyllnadsval efter ersättare avgått ur majoritetsvald styrelse, nämnd eller annat organ ska den nyvalda ersättaren placeras efter övriga ersättare inom den egna partigruppen.
(Handlingar under utarbetande)

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- För mandatperioden 2023-2026 gäller reglerna i bifogat förslag för ersättares tjänstgöring.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026.pdf

§84 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0332

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelserna från Ajda Asgari (MP), Susann Ronström (S), Anita Mattsson (S), Klara Watmani (S), Christina Melzén (L) och Heinz Sjögren (L) godkänns.
2. Raymond Moubé (C) utses till utses till ny ersättare i kommunledningsutskottet efter Ajda Asgari (MP).
3. Raymond Moubé (C) utses till ny ledamot i stadsbyggnadsutskottet efter Susann Ronström (S).
4. Raymond Moubé (C) utses till vice ordförande i stadsbyggnadsutskottet efter Anita Mattsson (S).
5. Susann Ronström (S) utses till ersättare i stadsbyggnadsutskottet efter Heinz Sjögren (L).
6. Raymond Moubé (C) utses till ny ledamot i hållbarhetsutskottet efter Klara Watmani (S).
7. Raymond Moubé (C) utses till vice ordförande i hållbarhetsutskottet efter Anita Mattsson (S).
8. Hanne Sofia Carlsson (C) utses till ny ersättare i hållbarhetsutskottet efter Christina Melzén (L).

Beskrivning av ärendet
Ajda Asgari (MP) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i kommunledningsutskottet. Som ny ersättare föreslås Raymond Moubé (C).
Susann Ronström (S) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ledamot i stadsbyggnadsutskottet. Som ny ledamot föreslås Raymond Moubé (C).
Heinz Sjögren (L) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i stadsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare föreslås Susann Ronström (S).
Anita Mattsson (S) avsäger sig uppdraget som vice ordförande i stadsbyggnadsutskottet och bibehåller uppdraget som ledamot. Som ny vice ordförande föreslås Raymond Moubé (C).

Klara Watmani (S) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ledamot i hållbarhetsutskottet. Som ny ledamot föreslås Raymond Moubé (C).
Christina Melzén (L) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i hållbarhetsutskottet. Som ny ersättare föreslås Hanne Sofia Carlsson (C).
Anita Mattsson (S) avsäger sig uppdraget som vice ordförande i hållbarhetsutskottet och bibehåller uppdraget som ledamot. Som ny vice ordförande föreslås Raymond Moubé (C).

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Avsägelserna från Ajda Asgari (MP), Susann Ronström (S), Anita Mattsson (S), Klara Watmani (S), Christina Melzén (L) och Heinz Sjögren (L) godkänns.
2. Raymond Moubé (C) utses till utses till ny ersättare i kommunledningsutskottet efter Ajda Asgari (MP).
3. Raymond Moubé (C) utses till ny ledamot i stadsbyggnadsutskottet efter Susann Ronström (S).
4. Raymond Moubé (C) utses till vice ordförande i stadsbyggnadsutskottet efter Anita Mattsson (S).
5. Susann Ronström (S) utses till ersättare i stadsbyggnadsutskottet efter Heinz Sjögren (L).
6. Raymond Moubé (C) utses till ny ledamot i hållbarhetsutskottet efter Klara Watmani (S).
7. Raymond Moubé (C) utses till vice ordförande i hållbarhetsutskottet efter Anita Mattsson (S).
8. Hanne Sofia Carlsson (C) utses till ny ersättare i hållbarhetsutskottet efter Christina Melzén (L).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
E-tjänst.pdf
E-tjänst.pdf
E-tjänst.pdf
E-tjänst.pdf

§85 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0363

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar till kommunstyrelsen för kännedom.

Bilagor
Cirkulär 23_16 Överenskommelse med Läkarförbundet om garanterat utfall i löneöversynen 2023.pdf
Tybo Sammanträde 233.pdf
Cirkulär 23-17 Sotningsindex 2023.pdf
Cirkulär.pdf
Cirkulär_2318.pdf
Protokoll 2023-04-05.pdf
Rapport länsstyrelsen.pdf
Granskade akter.pdf
Rapport från inspektion, Länsstyrelsen.pdf
Tybo sammanträde 234.pdf
Justerat protokoll 230412.pdf
Cirkulär 23_13 Nya regler om kommunens ansvar att ordna allmänna vattentjänster och om vattentjänstplaner.pdf

§86 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023

Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2023-04-26, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2023-04-26
Hållbarhetsutskottet 2023-04-26, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=202
Stadsbyggnadsutskottet 2023-04-26 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2023-04-26

Bilagor
Beslut Hemtjänsten-2023-Corsa-e.pdf
Beslut Hemtjänsten-2023-Corsa-e 2.pdf
Delegationsbeslut om golv och tak 2023-04-06.pdf
Delegationsbeslut om golv och tak 2023-03-15.pdf
Delegationsbeslut Borgen Tybo 2023-04-20.pdf
Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret.pdf