Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-09-29

Sammanträde 2009-09-29

Datum
Klockan
Plats

125 Kommunchefens rapport – september 2009

126 Delårsbokslut och helårsprognos för 2009*

127 Reviderat investeringsprogram 2009-2012*

128 Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om detaljhandel med nikotinläkemedel*

129 Detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand – beslut om antagande*

130 Exploateringsavtal för Porträttet*

131 Detaljplan för idrott, rekreation och park – beslut om antagande*

132 Tillstånd för uppförande av ny teknikbod intill befintlig mast i Alby naturreservat i enlighet med naturreservatets föreskrifter

133 Ändrade andelstal för medlemskommunerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och revidering av förbundsordningen*

134 Klotterpolicy för Tyresö kommun

135 Justering av gränser i valdistrikt inför allmänna val 2010*

136 Sammanträdesdatum för KS och KF 2010*

137 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige*

138 Lärarutbildning – avtal basgrupper

139 Motion om stopp av köp av buteljerat vatten i kommunens verksamheter*

140 Motion om att underlätta för Tyresös småföretag*

141 Anmälan av ordförandebeslut

142 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro KS 090929.pdf (76 kb)
Mötesinformation

 

§125 Kommunchefens rapport – september 2009

Kommunstyrelsens beslut

                     

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§126 Delårsbokslut och helårsprognos för 2009

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

                     

- Delårsbokslut för 2009 godkänns

- Redovisning av helårsprognos godkänns

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas delårsbokslut och helårsprognos. Rapporten omfattar resultaten för perioden januari – augusti 2009 med resultaträkning och investeringar, samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller också en prognos för helåret.


§127 Reviderat investeringsprogram 2009 - 2012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsprogrammet revideras enligt förslag

Jäv

Hans Lindberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt ej hade deltagit i beslutet.

______

Ärendebeskrivning

Förslaget till reviderat investeringsprogram uppgår till netto 268,8 miljoner för 2009. Motsvarande summa för 2010, 2011 och 2012 är 139,7 miljoner, 180,2 miljoner och 35,7 miljoner.

Vid en resultatnivå enligt gällande finansiella mål kan årliga investeringsutgifter i storleksordningen 120 miljoner finansieras utan ökad upplåning. Det nu föreslagna investeringsprogrammet kommer därför att medföra nyupplåning.

                     

Ordförandeförslag

Att investeringsprogrammet revideras enligt förslag..

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar följande:

 

- Att  för 2010 anslå 13 miljoner kronor för upprustning av inre och yttre miljö vid Centrumskolan

- Att  för övriga förskole- och skolenheter i kommunen anslå 9 miljoner kronor för nödvändig upprustning under 2010

- Att för 2010 anslå 5 miljoner kronor för projektering och påbörjande av byggandet av ett nytt äldreboende

- Att för 2010 och 2011 anslå vardera 10 miljoner kronor för att bygga ett tredje körfält på Tyresövägen fram till Kringelkroken

- Att för 2010 och 2011 anslå vardera 3 miljoner kronor för trygghetsskapande och stadsmiljöförbättrande åtgärder

- Att för 2011 anslå 5 miljoner kronor till utveckling av centrumområdet med betoning på barn och ungdomars lek, spontanidrott och fritid

- Att höja anslaget till energieffektivisering med 2 miljoner kronor vardera under 2010 och 2011

- Att anslå 1,5 miljoner kronor till projektet effektivare lokalanvändning under 2010

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen har avslagit dessa.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget


§128 Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om detaljhandel med nikotinläkemedel

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxa för Tyresö kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om detaljhandel med nikotinläkemedel fastställs enligt förslag

- Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2010

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet den 26 maj 2009 att föreslå höjningar av ett antal av kommunens taxor och avgifter. Förvaltningen fick uppdrag att snarast lägga fram förslag om övriga taxor.

Säkerhetsenheten har upprättat ett förslag till en ny gemensam taxa för kommunens arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om detaljhandel med nikotinläkemedel. Syftet med förslaget är att få en ökad kostnadstäckning och kunna höja ambitionsnivån när det gäller tillsyn och service till företagen.  Bland annat planeras utökad information och tätare inspektionsintervall.


§129 Detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand – beslut om antagande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för bostäder i kv Porträttet – antas

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadskontoret fick den 5 maj 2007 i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan på fastigheterna Tyresö 1:481 – 483 samt del av Tyresö 1:544. Planarbetet sker med normalt förfarande.

Planen syftar till att skapa möjlighet att bygga bostäder i ett centrumnära läge med bra kommunikationer.

Förslaget var ute på samråd under tiden 17 september – 9 oktober 2008. Under samrådstiden inkom 12 synpunkter.

Förslaget var utställt under tiden 12 januari – 2 februari 2009. Under utställningstiden inkom 7 synpunkter.

                     


§130 Exploateringsavtal för Porträttet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Exploateringsavtal för Porträttet godkänns

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokolleanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Avtal om exploatering av Porträttet i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Avtalet redovisas i bilaga.

Yrkande

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att exploateringsavtalet återremitteras med inriktning att området ska rymma seniorlägenheter och att motsvarande cirka en tredjedel ska upplåtas i form av hyresrätter. Exploateringsavtalet bör även rymma krav på energisparande passivhus.            

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§131 Detaljplan för idrott, rekreation och park – beslut om antagande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Idrott, rekreation och park antas

______

Ärendebeskrivning

Det aktuella planområdet ligger i Tyresö Strand, öster om Strandtorget och Strandskolan, väster om Tyresö skola och norr om Tyresövägen.

Planen syftar till att göra det möjligt att anlägga en fullstor fotbollsplan och platser för idrott och fysisk aktivitet både för skolornas, föreningarnas och enskilda personers behov. Dessutom gör planen det möjligt att det öppna landskapet tillgängliggörs för rekreation, samtidigt som odlingslandskapets estetiska värden bevaras.

Planen har varit ute på samråd under tiden 5 juni – 19 september 2008. Under samrådstiden inkom 11 yttranden.

Planen var utställd under tiden 12 juni – 21 augusti 2009. Under utställningstiden inkom 9 synpunkter.

                     


§132 Tillstånd för uppförande av ny teknikbod intill befintlig mast i Alby naturreservat i enlighet med naturreservatets föreskrifter

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beviljar tillstånd för uppförande av teknikbod och tillhörande utrustning inom Alby naturreservat (ALBY 1:1), i enlighet med gällande naturreservatsföreskrifter (KF 2002-03-14, bilaga 2, § A 11). Bygglov för åtgärden ska sökas hos byggnadsnämnden.

______

Ärendebeskrivning

NCC Construction AB har på uppdrag av Svenska UMTS Nät AB ansökt om att få uppföra en teknikbod med vidhörande transformator i östra delen av Alby naturreservat, ALBY 1:1. Ansökan är ställd till Länsstyrelsen i Stockholms Län som i sin tur översänt ärendet till kommunen för vidare handläggning och beslut. Länsstyrelsen har i ett separat yttrande inget att erinra mot det föreslagna stationsläget.

                     


§133 Ändrade andelstal för medlemskommunerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och revidering av förbundsordningen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ska ha den lydelse som framgår av bilaga

- Förbundsordningen ska gälla från och med den 1 januari 2010

______

Ärendebeskrivning

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bildades 2008 av kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Kommunerna har till förbundet överlåtit myndighetsutövningen inom kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet. Förbundet skall verka för hög effektivitet, kvalitet och säkerhet i sina verksamheter och genom samordning också ansvara för hög kostnadseffektivitet.

När förbundet bildades bestämdes kommunernas andelar i förbundets tillgångar och skulder till

- Haninge kommun             47,1 %

- Nynäshamns kommun      23,3 %

- Tyresö kommun                29,6 %

Kommunalförbundet skall enligt 10 § 2 st i gällande förbundsordning ”utreda kostnads- fördelningen mellan medlemskommunerna så att denna kommer att vila på en mer rättvis och skälig grund. Kommunerna skall före utgången av år 2009 ha fattat beslut om ändring av förbundsordningen i berört avseende. Ny kostnadsfördelning skall gälla

fr o m år 2010.”


§134 Klotterpolicy för Tyresö kommun

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogad klotterpolicy antas

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttranden (se bilagor)

______

Ärendebeskrivning

Säkerhetsenheten och tekniska kontoret har tagit fram förslag till klotterpolicy för Tyresö kommun. Policyn redovisas i bilaga.

                     


§135 Justering av gränser i valdistrikt inför allmänna val 2010

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Valdistriktsindelningen justeras i enlighet med förslaget från Valnämnden

- Nämnen på valdistrikten justeras utifrån de nya indelningarna

______

Ärendebeskrivning

Inför de allmänna valen 2010 har valnämnden i samråd med Stadsbyggnadskontoret gjort en översyn av befintliga valdistrikt och de båda valkretsarna. Antal röstberättigade per valdistrikt den 1 mars 2009 framgår av bifogade förteckning.

Översynen har omfattat en genomgång av storleken på valdistrikten, vad gäller antalet röstberättigade. Detta föranleder denna gång ingen revidering.

Översynen har även föranletts av synpunkter som inkommit i samband med valet till Europaparlamentet, framförallt vad gäller avstånd till vallokalerna. Synpunkterna gällde framförallt valdistrikt 11 och 12. För att få en bättre geografisk indelning föreslås en ny gränsdragning mellan 11 och 12  med Kalvfjärden som gräns mellan distrikten. Denna justering har föranlett smärre justeringar i förhållande till nr 9 och 10 för att skapa jämnare fördelning av röstberättigade mellan distrikten.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett nytt förslag till distriktsindelning.

Ändringarna framgår av bifogade kartor som visar indelningen vid senaste valet och det nya förslaget från Stadsbyggnadskontoret.

Ärendets beredning

Ärendet behandlas i valnämnden 2009-09-23.

                     


§136 Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2010

Kommunstyrelsens beslut

-                Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2010 antas enligt förslaget nedan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

-                Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2010 antas enligt förslaget nedan.

______

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samråd med ekonomikontoret tagit fram förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2010.

Kommunstyrelsen (tisdagar)                  Kommunfullmäktige (torsdagar)

2 februari                                                  18 februari

23 februari                                                25 mars

30 mars                                                     15 april

27 april                                                     20 maj     

25 maj                                                       17 juni

15 juni                                                      -

31 augusti                                                 16 september

28 september                                            14 oktober

26 oktober (budget)                                 18 november (budget)

30 november                                             9 december

21 december (reserv)                                -

Kommunstyrelsens sammanträden inleds kl. 18:30 och kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 18:00 (kommunfullmäktige 18 november inleds dock kl. 15:00).

                     


§137 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun antas

______

Ärendebeskrivning

Kansli och personalkontoret har gjort en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning. Den nuvarande arbetsordningen antogs av kommunfullmäktige 1991 och har reviderats 1997. Arbetsordningen följer till stora delar rekommendationer på innehåll från Sveriges Kommuner och Landsting. I bilaga beskrivs de föreslagna förändringarna i arbetsordningen. Utöver dessa redovisade förändringar har vissa språkliga korrigeringar gjorts.

                     


§138 Lärarutbildning – avtal basgrupper

Kommunstyrelsens beslut

- Avtalet antas enligt förslag

- Kommunstyrelsens ordförande utses att underteckna avtalet för Tyresö kommuns räkning

______

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms län har lämnat en rekommendation om att kommunerna ska anta ett nytt avtal för basgruppsverksamheten inom den verksamhetsförlagda utbildningen till lärare.

Basgruppsverksamheten finns för att teori och verksamhet ska bilda en helhet i lärarutbildningen. Studenterna kan vid basgruppsmöten diskutera sina erfarenheter med lärare och andra studenter.

Ärendets beredning

Ärendet har behandlats i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2009-08-27 och behandlas i barn- och utbildningsnämnden 2009-09-23.

                     


§139 Motion om stopp av köp av buteljerat vatten i kommunens verksamheter

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls

- En inköpspolicy tas fram enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Lilian Nylinder (MP), Johan Rydén (MP) och Marie Åksedotter (MP) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun inför inköpsstopp för buteljerat vatten.

Ärendets beredning

Ett yttrande har sammanställts av upphandlingsenheten i samråd med tekniska kontoret.

                     


§140 Motion om att underlätta för Tyresös småföretag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Mathias Tegnér (S-gruppen) reserverar sig mote beslutet till förmån för eget yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) och Alfonso Morales (S) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska underlätta för småföretag genom att försöka korta betalningstiderna.

Ärendets beredning

Yttrande har tagits fram av upphandlingsenheten.

                     

Yrkande

Mathias Tegnér (S-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget


§141 Anmälan av ordförandebeslut samt antagande av Södertörnskommunernas gemensamma yttrande gällande ”Länsplan för transportinfrastruktur i Stockholms Län 2010-2021

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

- Tyresö kommun ställer sig bakom Södertörnskommunernas gemensamma yttrande

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar gemensamt ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Stockholms Län har lämnat möjlighet för kommunerna att avge yttrande angående Länsplan för transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021.

Då ärendet var brådskande fattades ordförandebeslut 2009-09-15 om att avlämna yttrande enligt vad som redovisas i bilaga.

                     


§142 Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

______

Ärendebeskrivning

Beslut fattade inom tekniska kontoret enligt kommunstyrelsens delegationsordning redovisas i bilagor.

                     


§143 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

-                     Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2009:45         Budgetförutsättningar för åren 2009-2012

2009:46         Genomförande av tjänstedirektivet

2009:47         Kommentar till Allmänna bestämmelser AB

2009:48         Rekommendation om vaccination mot pandemisk influensa

2009:49         Arbetsdomstolens dom 2009 nr.4 angående avstängning och stadigvarande förflyttning på grund av samarbetsproblem

2009:51         Partsgemensam arbetsgrupp kring lärares arbetstid och arbetsinnehåll

2009:53         Ändrade kontrollavgifter för den kommunala livsmedelskontrollen

2009:54         Timbelopp för LASS år 2010                  

Övriga meddelanden

Tekniska kontoret och säkerhetsenheten

- Rapport och information

Länsrätten i Stockholms Län

- Dom meddelad 2009-06-02

Sveriges Kommuner och Landsting

- Rekommendation om vaccination mot pandemisk influensa

Sveriges Kommuner och Landsting

- Fem olika sätt att arbeta för ökad trygghet och säkerhet

Södertörns brandförsvarsförbund

- Revidering av förbundsordningen för Södertörns brandförsvarsförbund

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd

- Stockholms vattenprogram, Årsrapport 2008

Stiftelsen Tyrestaskogen

- Förvaltningsberättelse 2008

Migrationsverket

- Informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande 2009 och 2010

Sveriges Kommuner och Landsting

- Rätt att rösta! – dialogmöten om valdeltagande


§144 Uppdrag att inleda förhandling om förvärv av fastigheten Brevik 1:146

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Kommunstyrelsen beslutar att förhandlingar om förvärv av fastigheten Brevik 1:146 ska inledas

______

Ärendebeskrivning

Ägaren av fastigheten Brevik 1:146 har inkommit med en förfrågan om kommunen vill förvärva fastigheten. Fastigheten ömfattar 4 939 kvadratmeter och är belägen i korsningen Finborgsvägen/Tegelbruksvägen.

                     


§145 Redovisning av handlingsplaner utifrån resultat av medarbetarenkät

                     

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Redovisningen godkänns

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån resultaten av medarbetarenkäten sammanställt ett antal handlingsplaner. Planerna redovisas i bilaga.