Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-09-27

Sammanträde 2011-09-27

Datum
Klockan
Plats

127 Kommundirektörens rapport

Dnr. 2011/KS 0019 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

128 Information om medborgarundersökning Södertörn

Dnr 2011/KS 208 010

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån Sveriges kommuner att delta i medborgarundersökning. Tyresö kommun deltog i undersökningen 2011. I bilaga redovisas en specialanalys av resultaten av undersökningen för de sju kommunerna på Södertörn där Tyresö kommun ingår. På sammanträdet informerar controller Per-Olov Lindfors om resultatet från undersökningen.

Resultatet från undersökningen finns tillgänlig på kommunens webbplats http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Kvalitet-och-utvarderingar/Utvarderingar/Kommunovergripande-undersokningar/Medborgarundersokningar/

129 Delårsbokslut per 31 augusti 2011 med prognos för helåret

Dnr. 2011/KS 258 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsbokslut för 2011 godkänns

- Helårsprognos för 2011 noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisas delårsbokslut per den 31 augusti 2011 och helårsprognos. Rapporten omfattar resultat för perioden januari - augusti 2011 med resultaträkning och investeringar, samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller också en prognos för helåret.

130 Uppdrag att utreda kommunens it-verksamhet

Dnr. 2011/KS 257 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommundirektören ges i uppdrag enligt nedan att utreda hur it-tjänster och it-leveranser bäst kan bedrivas för att skapa mesta möjliga verksamhetsnytta.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har nyligen antagit en ny styrprocess för kommunens verksamheter och som en följd av detta ses även olika verksamheter över. Med anledning av detta föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur it-tjänster och it-leveranser bör bedrivas i kommunen.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur IT-tjänster och IT-leveranser bäst kan bedrivas för att skapa mesta möjliga verksamhetsnytta.

Analysen ska genomlysa nuvarande och framtida behov, krav på innehåll av levererade IT-tjänster, kvalitet och kostnader samt få klarhet i dess konsekvenser såväl ekonomiskt, operativt som strategiskt. Vidare önskas en oberoende rekommendation som underlag för beslut om att eventuellt lägga ut hela eller delar av verksamheten på entreprenad.

131 Kopieringstaxa för Tyresö kommun

Dnr. 2011/KS0160 12

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kopieringstaxa för Tyresö kommun fastställs enligt förslag, att gälla från och med den 1 november 2011.

- Vid ikraftträdandet upphör kopieringstaxa fastställd av kommunfullmäktige den 16 maj 2002, § 46, att gälla.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 16 maj 2002, § 46, kopieringstaxa för Tyresö kommun. Kopieringstaxan bör revideras och även utökas så att taxa finns för material som inte faller under ramen för allmänna handlingar. Det gäller exempelvis besökares önskemål om att kopiera och göra datautskrifter vid bibliotek och servicecenter. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till ny kopieringstaxa, se bilaga.

132 Yttrande över betänkandet "Bättre tillgång till kommunala föreskrifter"

Dnr 2011/KS 0217 006

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun överlämnar bifogat yttrande över promemorian "Bättre
tillgång till kommunala föreskrifter"

Beskrivning av ärendet
Kommuner och landsting har rätt att på flertalet områden meddela föreskrifter. Det kan t.ex. gälla ordningsförekskrifter eller föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Sådana föreskrifter måste tillkännages eller kungöras för att bli giltiga. Idag saknas ett enhetligt sätt att göra detta på. I promemorian "Bättre tillgång till kommunala föreskrifter" föreslås att det ska bli tydligare och enklare för kommunerna att anslå föreskrifterna och därigenom också mer överskådligt för medborgarna. I promemorian föreslås också att föreskrifterna ska finnas tillgängliga i samlad form på kommunernas webbplatser.

Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig över utredningens förslag (se bilaga).

133 Revidering av bolagsordning för Tyresö Bostäder

Dnr 2011/KS 0233 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderad bolagsordning för Tyresö Bostäder AB antas

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder ABs bolagsordning antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2010 och därefter av bolagsstämman den 15 mars 2011.
Bolagsverket har haft vissa synpunkter på bolagsordningen och därför föreslås några ändringar enligt bilaga.

134 Ersättning till suppleanter i styrelsen för Tyresö bostäder

Dnr 2011/KS 0273 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Suppleanter i Styrelsen för Tyresö bostäder AB erhåller arvode med 3 600 kr per år. Utöver detta tillkommer sammanträdesarvode enligt kommunens arvodesregler.

- Beslutet ska gälla från och med att stämman beslutat införa suppleanter i styrelsen den 15 mars 2011.

Beskrivning av ärendet
Tyresö bostäders bolagsstämma beslutade efter direktiv från kommunfullmäktige i mars 2011 att införa två suppleanter i styrelsen. Dessa suppleanters rätt till arvode är inte reglerad. I bilagda tjänsteskrivelse föreslås att suppleanterna erhåller arvode motsvarande 60 % av årsarvode för ledamöter, dvs 3 600 kr per år. Uöver detta tillkommer sammanträdesarvode enligt kommunens arvodesregler.

135 Ersättning till ordföranden i Byggnadsnämnden

Dnr 2011/KS 0244 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ordföranden i byggnadsnämnden erhåller under perioden
1 juli 2011 till och med 30 juni 2012 årsarvodet 0,35 av heltidsarvode.

Beskrivning av ärendet
Förtroendevalda med ordförandeuppdrag i kommunen erhåller ett årsarvode för sitt uppdrag. Ersättningen regleras i "Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda" och beslutas om av kommunfullmäktige.

Med anledning av ökad arbetsbelastning för byggnadsnämndens verksamhet föreslår kommunstyrelsens ordförande att ordföranden i byggnadsnämnden under perioden 1 juli 2011 till och med 30 juni 2012 erhåller årsarvode motsvarande 35 % av ett heltidsarvode till skillnad från dagens 20 %.

136 Internkontrollplan för samhällsbyggnads- och kommunstyrelseförvaltningarnas verksamheter

Dnr 2011/KS 0252 016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Plan för internkontroll 2011 för kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningarna godkänns

Beskrivning av ärendet
Det primära syftet med internkontrollen är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll och nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Nämnderna ska årligen upprätta en plan för intern kontroll för att följa upp att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande. Planen ska innefatta områden eller rutiner som granskas särskilt under året. Granskningsobjekt väljs utifrån en analys av risk och väsentlighet. Väsentliga verksamhets- och administrativa processer, kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv, synpunkter och påpekanden från revisorer, erfarenheter från tidigare år mm utgör underlag för analysen.

Rapport till nämnden sker i särskild rapport före årets utgång. Om resultatet av kontrollen påvisar särskilda skäl för skyndsam rapportering kommer detta att ske snarast möjligt. I bilaga föreslås plan för den interna kontrollen av verksamheter i kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningarna.

137 Upplåtelse av kommunal mark för teknikbod på fastighten Hanviken 1:1

2011/KSM 0378

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun upplåter kommunal mark för uppförande av teknikbod inom fastigheten Hanviken 1:1

Beskrivning av ärendet
En ansökan om att uppföra en teknikbod inom den kommunägda fastigheten Hanviken 1:1 har inkommit till kommunen. Bygglov för uppförandet har beviljats.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 5 år med förlänging årsvis om upppsägning inte sker inom 9 månader från det att avtalet upphör attt gälla. För denna rättighet betalar nyttjanderättshavararen 7 000 kr per år till Tyresö kommun.

Arrendator är TeliaSonera Mobile Networks AB.

Miljö- och samhälllsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 14 september 2011 och föreslår kommunstyrelsen att upplåta kommunal mark enligt förslaget.

138 Upplåtelse av kommunal mark för teknikbod på fastigheten Kumla 3:1264

2011/KSM 0377

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun upplåter kommunal mark för uppförande av teknikbod inom fastigheten Kumla 3:1264

Beskrivning av ärendet
En ansökan om att uppföra en teknikbod inom den kommunägda fastigheten Kumla 3:1264 har inkommit till kommunen. Bygglov för uppförandet har beviljats.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 5 år med förlänging årsvis om upppsägning inte sker inom 9 månader från det att avtalet upphör attt gälla. För denna rättighet betalar nyttjanderättshavararen 4 000 kr per år till Tyresö kommun.

Arrendator är TeliaSonera Mobile Networks AB.

Miljö- och samhälllsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 14 september 2011 och föreslår kommunstyrelsen att upplåta kommunal mark enligt förslaget.

139 Antagande av detajplan för Vintern 11 i Västra Strand

Dnr 2011/KSM 0190

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Vintern 11 i Västra Strand antas

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 maj 2011 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Vintern 11 samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med ett enkelt planförfarande vilket innebär att kommunstyrelsen kan besluta om antagande av planen.

Uppdraget om detaljplanen gavs efter 2 maj 2011, det vill säga efter att nya plan- och bygglagen börjat gälla. Det innebär att planbeskrivningen hänvisar till den nya plan- och bygglagen.

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 14 september och föreslår kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

140 Antagande av detaljplan för Midvintern 7 i Västra Strand

Dnr 2011/KSM 0133

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Midvintern 7 i Västra Strand antas

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 maj 2011 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Midvintern 7 samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med ett enkelt planförfarande vilket innebär att kommunstyrelsen kan besluta om antagande av planen.

Uppdraget om detaljplanen gavs efter 2 maj 2011, det vill säga efter att nya plan- och bygglagen börjat gälla. Det innebär att planbeskrivningen hänvisar till den nya plan- och bygglagen.

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 14 september och föreslår kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

141 Antagande av detaljplan för Lansiären 1 i Skälsätraberg

Dnr 2011/KSM 0026

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Lansiären 1 i Skälsätraberg antas

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 maj 2011 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Lansiären 1 i Skälsätraberg samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med ett enkelt planförfarande vilket innebär att kommunstyrelsen kan besluta om antagande av planen.

Uppdraget om detaljplanen gavs efter 2 maj 2011, det vill säga efter att nya plan- och bygglagen börjat gälla. Det innebär att planbeskrivningen hänvisar till den nya plan- och bygglagen.

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 14 september och föreslår kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

142 Revidering av avfallsplanens mål och åtagande

Dnr 2009/KSM 0041

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förslaget till nya och reviderade mål och åtaganden i avfallsplanen antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt miljöbalken ska det finnas en avfallsplan för varje kommun. Den ska innehålla uppgifter om avfall i inom kommunen och om kommunens åtaganden för att minksa avfallets mängd och farlighet.

Kommunens avfallsplan antogs i freburari 2009. Arbetet med avfallspalnens åtaganden har avrapporterats årligen till kommunstyerlsen. Av dessa åtganden är 12 uppfyllda. Sex stycken är delvis uppfyllda, men kommer att uppfyllas under en snar framtid. Tåv åtganden är inte uppfyllda eftersom de inte ligger under samhälllsbyggnadsförvaltrnignens ansvarsområden kan de vara svåra att uppfylla.

Sedan avfallspalnen antogs har flera ändringar införts i lagar och regler som reglerar avfallshanteringen. Dessutom har EU:s ramdirektiv för avfall införts i svensk lagstiftning. Även förslag till nya miljömål har lafts. Fokus har lagts på att minska svinnet från matavfall. Vidare framförs att en större andel av avfallet ska behandlas biologiskt genom rötning. Sammantaget medför detta att avfallspalnens mål och åtagande behöver revideras och nya åtagande behöver formuleras.

Förslag till reviderade och nya åtganden framgår av bifogad tjäsnteskrivelse.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 14 september och föreslår kommunstyrelsen att anta de nya och reviderade målen.

143 Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Dnr 2011/KSTK 0050 006

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslaget till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön antas.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tagit fram ett förslag till nya gemensamma lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön i de tre medlemskommunerna.

För Tyresö kommun innebär det nya förslaget små förändringar. Eldningsveckorna under hösten förskjuts en vecka framåt och tillståndsplikt för bad-, disk- och tvättavlopp införs för kommunens mest glesbefolkade områden. I övrigt innebär förslaget endast mindre förenklingar av regelverket.

144 Utveckling och tillgänglighetsanpassning av scoutstugan Stordal

Dnr 2011/KS 002 007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Fastighetsenheten får i uppdag att ta med förslaget till fillgänglihetsanpassningar av socutstugan i kommande budgetarbete

- Dispens från rådande strandskydd kan inte medges för att uppföra en sjustuga med brygga.

Beskrivning av ärendet
Trollbäckens scoutkår disponerar två fastigheter som ägs av kommunen för sin verksamhet: scoutstugorna i Fornuddsparken och i Stordal. Scoutkåren har ansökt om medel för att göra såväl tillgänglighetsförbättringar som vissa andra standardhöjande åtgärder i sin verksamhet i Stordal.

Skrivelsen från scouterna har behandlats i kultur- och fritidsnämnden som hänvisar till ett tidigare ärende i frågan och uttalar sitt stöd för ansökan och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en bedömning av den del av ansökan som avser åtgärdsbehov och kostnader för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade personer. Förvaltningen föreslår att fastighetsenheten får i uppdrag att ta med förslaget till tillgänglighetsanpassningar av scoutstugan i kommande budgetarbete.

145 Svar på motion angående insatser för ökad jämställdhet

Dnr 2011/KS 0110 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Karin Ljung (S) har lämnat in en motion angående insatser för ökad jämställdhet. Motionärerna föreslår att följande insatser vidtas:
1. Kommunen bör fatta ett principbeslut om att styrelser, nämnder, beredningar och utskott ska bestå av minst 40 % av vardera könet. Om inte valberedningen i ett första skede klarar att presentera ett sådant förslag bör fullmäktige, eller det organ som fattar beslut, bordlägga frågan för att efter ytterligare beredning behandla frågan på kommande möte.
2. Vid bifall av ovanstående bör fullmäktige begära av kommunstyrelsen att den gör om valet till kommunstyrelsens särskilda utskott och beaktar de av fullmäktige antagna principerna.
3. Kommunen bör arrangera och erbjuda alla partier utbildning i frågor som rör jämställdhet. Inte minst gäller det kring frågor som maktstrukturer och betydelsen av jämställd representation.

Ordförandeutlåtande
Socialdemokraterna har i en motion föreslagit insatser för att åstadkomma mer jämställda styrelser och nämnder inom kommunen. Idén som sådan är i grunden god då det fortfarande finns jämställdhetsproblem i Sverige och utifrån problem som motionsställarna tar upp i motionen. En dålig jämställdhet drabbar dessutom både män och kvinnor och hela samhället, och det är viktigt att vi anstränger oss för att lösa detta.
Jämställdhet handlar i grunden om likabehandling, att ha lika rättigheter och skyldigheter. Utgångspunkten måste därför alltid vara att likabehandling i alla avseenden är rätt. Särskilt satt i perspektiv till att diskriminering på grund av etniskt ursprung, kön eller sexuell läggning skapar mer problem än vad önskvärt är. Vi ser inte heller att jämställdhet handlar om att fysiskt sitta vid styrelsebordet, utan framför allt om att bli respekterad och lyssnad till. Vi ser könskvotering till nämnder och styrelser i mångt och mycket en symbolfråga som stjäl uppmärksamhet från mer relevanta jämställdhetsproblem.
Framför allt måste politiker inse att lagar och regler inte kan lösa alla problem i samhället. Fördomar, dåliga attityder och förutfattade meningar kan inte lagstiftas bort. Ett jämställt samhälle måste i stället växa fram underifrån.
Kvotering däremot utifrån kön kan ses som ett frånsteg från den centrala principen om individens lika rättigheter. Kvotering innebär att en kvinnlig politiker är mer intressant som representant för ett könskollektiv än som enskild politisk företrädare. Jämställdhet kan aldrig uppnås om de faktorer som egentligen ska sakna betydelse, i detta fall kön, paradoxalt nog tillmäts störst betydelse. När fokus läggs på en ledamots kön, istället för på meriter och politisk agenda, övervärderas det förstnämnda på det sistnämndas bekostnad. Det gynnar knappast jämställdheten.
Jämställdhet handlar om att se varje människa som en individ och inte som en del av ett kollektiv, vare sig det rör sig om ett kollektiv baserat på kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller något annat. I det sammanhanget kan man fundera på partiernas nominering till ledande uppdrag i nämnder, styrelser och bolagsstyrelser också utifrån etnisk bakgrund och sexuell läggning till exempel. Det är av denna anledning som det är viktigt att fundera kring vilka signaler man sänder när man föreslår så ingående åtgärder som kvotering.
Partiernas fokus bör i detta sammanhang vara mer på reformer som ökar kvinnors möjlighet att vilja ta på sig uppdrag i kommunala nämnder, styrelser och kommunala bolagsstyrelser. Flexiblare barnomsorg, bättre möjligheter att köpa hushållsnära tjänster och ökad lönsamhet i företagande ser vi som den rätta vägen att nå en högre jämställdhet generellt.
Vi vill inte spekulera i oppositionens intellektuella kapacitet - det är aldrig ointelligent att väcka en fråga. Men ansvaret för en jämn representation utifrån kön i bolagsstyrelser, styrelser och nämnder är inte kommunens, kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens. Det är de lokala partierna som sköter nomineringsprocessen och därmed avgör sammansättning. Kommunen ska vara aktsam med att peta i partiernas inre liv. Alliansen kritiserar inte Socialdemokraternas nomineringar och det omvända borde också gäll. Det är i vår mening därför rimligt att avslå motionen.

146 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör
- Delegationsbeslut om samverkansavtal IT-Forum 2012-2014
- Delegationsbeslut om deltagande i kravställning och upphandling av e-akriv

Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
- Delegationsbeslut om lån
-

147 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Nedan redovisas meddelanden till kommunstyrelsen.

Sveriges Kommuner och Landsting - cirkulär
2011:34 Budgetförutsättningar för åren 2011-2015

2011:36 Se över dricksvattenproduktionen

Övriga meddelanden
Kammarrätten i Stockholm
- Dom angående utlämnande av allmänna handlingar (bilaga)

Kommunförbundet Stockholms län
- Regional strategi för jämställdhet, och kartläggning av kommunernas arbete med jämställdhetsintegrering

Länsstyrelsen i Stockholms län
- Romsk kraft - en inspirationsbok om vägar till utveckling och arbete

Stockholm Business Alliance
- Serviceundersökning 2011
Bilagor till protokoll
Närvarolista KS.pdf (236 kb)

§127 Kommundirektörens rapport

Dnr. 2011/KS 0019 002

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§128 Information om medborgarundersökning Södertörn

Dnr 2011/KS 208 010

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån Sveriges kommuner att delta i medborgarundersökning. Tyresö kommun deltog i undersökningen 2011. I bilaga redovisas en specialanalys av resultaten av undersökningen för de sju kommunerna på Södertörn där Tyresö kommun ingår. På sammanträdet informerar controller Per-Olov Lindfors om resultatet från undersökningen.

Resultatet från undersökningen finns tillgänlig på kommunens webbplats http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Kvalitet-och-utvarderingar/Utvarderingar/Kommunovergripande-undersokningar/Medborgarundersokningar/

§129 Delårsbokslut per 31 augusti 2011 med prognos för helåret

Dnr. 2011/KS 258 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsbokslut för 2011 godkänns

- Helårsprognos för 2011 noteras

Särskilt Yttrande

Susann Ronström (S) lämnar särskilt yttrande, Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas delårsbokslut per den 31 augusti 2011 och helårsprognos. Rapporten omfattar resultat för perioden januari – augusti 2011 med resultaträkning och investeringar, samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller också en prognos för helåret.

§130 Uppdrag att utreda kommunens it-verksamhet

Dnr. 2011/KS 257 002

Kommunstyrelsens beslut

- Kommundirektören ges i uppdrag enligt nedan att utreda hur it-tjänster och it-leveranser bäst kan bedrivas för att skapa mesta möjliga verksamhetsnytta.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har nyligen antagit en ny styrprocess för kommunens verksamheter och som en följd av detta ses även olika verksamheter över. Med anledning av detta föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur it-tjänster och it-leveranser bör bedrivas i kommunen.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur IT-tjänster och IT-leveranser bäst kan bedrivas för att skapa mesta möjliga verksamhetsnytta.

Analysen ska genomlysa nuvarande och framtida behov, krav på innehåll av levererade IT-tjänster, kvalitet och kostnader samt få klarhet i dess konsekvenser såväl ekonomiskt, operativt som strategiskt. Vidare önskas en oberoende rekommendation som underlag för beslut om att eventuellt lägga ut hela eller delar av verksamheten på entreprenad.

§131 Kopieringstaxa för Tyresö kommun

Dnr. 2011/KS0160 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kopieringstaxa för Tyresö kommun fastställs enligt förslag, att gälla från och med den 1 november 2011.

- Vid ikraftträdandet upphör kopieringstaxa fastställd av kommunfullmäktige den 16 maj 2002, § 46, att gälla.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 16 maj 2002, § 46, kopieringstaxa för Tyresö kommun. Kopieringstaxan bör revideras och även utökas så att taxa finns för material som inte faller under ramen för allmänna handlingar. Det gäller exempelvis besökares önskemål om att kopiera och göra datautskrifter vid bibliotek och servicecenter. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till ny kopieringstaxa, se bilaga.

§132 Yttrande över betänkandet "Bättre tillgång till kommunala föreskrifter"

Dnr 2011/KS 0217 006

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun överlämnar bifogat yttrande över promemorian ”Bättre

tillgång till kommunala föreskrifter”

Beskrivning av ärendet

Kommuner och landsting har rätt att på flertalet områden meddela föreskrifter. Det kan t.ex. gälla ordningsförekskrifter eller föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Sådana föreskrifter måste tillkännages eller kungöras för att bli giltiga. Idag saknas ett enhetligt sätt att göra detta på. I promemorian ”Bättre tillgång till kommunala föreskrifter” föreslås att det ska bli tydligare och enklare för kommunerna att anslå föreskrifterna och därigenom också mer överskådligt för medborgarna. I promemorian föreslås också att föreskrifterna ska finnas tillgängliga i samlad form på kommunernas webbplatser.

Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig över utredningens förslag (se bilaga).

§133 Revidering av bolagsordning för Tyresö Bostäder

Dnr 2011/KS 0233 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderad bolagsordning för Tyresö Bostäder AB antas

- Tillägg om att arbetstagarrepresentanter ingår i styrelsen (§ 9) tas bort ur förslaget.

Beskrivning av ärendet

Tyresö Bostäder ABs bolagsordning antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2010 och därefter av bolagsstämman den 15 mars 2011.

Bolagsverket har haft vissa synpunkter på bolagsordningen och därför föreslås några ändringar enligt bilaga.

§134 Ersättning till suppleanter i styrelsen för Tyresö bostäder

Dnr 2011/KS 0273 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Suppleanter i Styrelsen för Tyresö bostäder AB erhåller arvode med 3600 kr per år. Utöver detta tillkommer sammanträdesarvode enligt kommunens arvodesregler.

- Beslutet ska gälla från och med att stämman beslutat införa suppleanter i styrelsen den 15 mars 2011.

Beskrivning av ärendet

Tyresö bostäders bolagsstämma beslutade efter direktiv från kommunfullmäktige i mars 2011 att införa två suppleanter i styrelsen. Dessa suppleanters rätt till arvode är inte reglerad. I bilagda tjänsteskrivelse föreslås att suppleanterna erhåller arvode motsvarande 60 % av årsarvode för ledamöter, dvs 3600 kr per år. Uöver detta tillkommer sammanträdesarvode enligt kommunens arvodesregler.

§135 Ersättning till ordföranden i Byggnadsnämnden

Dnr 2011/KS 0244 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ordföranden i byggnadsnämnden erhåller under perioden

1 juli 2011 till och med 30 juni 2012 årsarvodet 0,35 av heltidsarvode.

Beskrivning av ärendet

Förtroendevalda med ordförandeuppdrag i kommunen erhåller ett årsarvode för sitt uppdrag. Ersättningen regleras i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” och beslutas om av kommunfullmäktige.

Med anledning av ökad arbetsbelastning för byggnadsnämndens verksamhet föreslår kommunstyrelsens ordförande att ordföranden i byggnadsnämnden under perioden 1 juli 2011 till och med 30 juni 2012 erhåller årsarvode motsvarande 35 % av ett heltidsarvode till skillnad från dagens 20 %.

§136 Internkontrollplan för samhällsbyggnads- och kommunstyrelseförvaltningarnas verksamheter

Dnr 2011/KS 0252 016

Kommunstyrelsens beslut

- Plan för internkontroll 2011 för kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningarna godkänns

Beskrivning av ärendet

Det primära syftet med internkontrollen är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll och nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Nämnderna ska årligen upprätta en plan för intern kontroll för att följa upp att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande. Planen ska innefatta områden eller rutiner som granskas särskilt under året. Granskningsobjekt väljs utifrån en analys av risk och väsentlighet. Väsentliga verksamhets- och administrativa processer, kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv, synpunkter och påpekanden från revisorer, erfarenheter från tidigare år mm utgör underlag för analysen.

Rapport till nämnden sker i särskild rapport före årets utgång. Om resultatet av kontrollen påvisar särskilda skäl för skyndsam rapportering kommer detta att ske snarast möjligt. I bilaga föreslås plan för den interna kontrollen av verksamheter i kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningarna.

§137 Upplåtelse av kommunal mark för teknikbod på fastighten Hanviken 1:1

2011/KSM 0378

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun upplåter kommunal mark för uppförande av teknikbod inom fastigheten Hanviken 1:1

Beskrivning av ärendet

En ansökan om att uppföra en teknikbod inom den kommunägda fastigheten Hanviken 1:1 har inkommit till kommunen. Bygglov för uppförandet har beviljats.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 5 år med förlängning årsvis om upppsägning inte sker inom 9 månader från det att avtalet upphör attt gälla. För denna rättighet betalar nyttjanderättshavararen 7000 kr per år till Tyresö kommun.

Arrendator är TeliaSonera Mobile Networks AB.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 14 september 2011 och föreslår kommunstyrelsen att upplåta kommunal mark enligt förslaget.

§138 Upplåtelse av kommunal mark för teknikbod på fastigheten Kumla 3:1264

2011/KSM 0377

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun upplåter kommunal mark för uppförande av teknikbod inom fastigheten Kumla 3:1264

Beskrivning av ärendet

En ansökan om att uppföra en teknikbod inom den kommunägda fastigheten Kumla 3:1264 har inkommit till kommunen. Bygglov för uppförandet har beviljats.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 5 år med förlängning årsvis om upppsägning inte sker inom 9 månader från det att avtalet upphör attt gälla. För denna rättighet betalar nyttjanderättshavararen 4000 kr per år till Tyresö kommun.

Arrendator är TeliaSonera Mobile Networks AB.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 14 september 2011 och föreslår kommunstyrelsen att upplåta kommunal mark enligt förslaget.

§139 Antagande av detaljplan för Vintern 11 i Västra Strand

Dnr 2011/KSM 0190

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Vintern 11 i Västra Strand antas

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 maj 2011 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Vintern 11 samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med ett enkelt planförfarande vilket innebär att kommunstyrelsen kan besluta om antagande av planen.

Uppdraget om detaljplanen gavs efter 2 maj 2011, det vill säga efter att nya plan- och bygglagen börjat gälla. Det innebär att planbeskrivningen hänvisar till den nya plan- och bygglagen.

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 14 september och föreslår kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

§140 Antagande av detaljplan för Midvintern 7 i Västra Strand

Dnr 2011/KSM 0133

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Midvintern 7 i Västra Strand antas

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 maj 2011 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Midvintern 7 samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med ett enkelt planförfarande vilket innebär att kommunstyrelsen kan besluta om antagande av planen.

Uppdraget om detaljplanen gavs efter 2 maj 2011, det vill säga efter att nya plan- och bygglagen börjat gälla. Det innebär att planbeskrivningen hänvisar till den nya plan- och bygglagen.

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 14 september och föreslår kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

§141 Antagande av detaljplan för Lansiären 1 i Skälsätraberg

Dnr 2011/KSM 0026

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Lansiären 1 i Skälsätraberg antas

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 maj 2011 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Lansiären 1 i Skälsätraberg samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med ett enkelt planförfarande vilket innebär att kommunstyrelsen kan besluta om antagande av planen.

Uppdraget om detaljplanen gavs efter 2 maj 2011, det vill säga efter att nya plan- och bygglagen börjat gälla. Det innebär att planbeskrivningen hänvisar till den nya plan- och bygglagen.

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 14 september och föreslår kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

§142 Revidering av avfallsplanens mål och åtaganden

Dnr 2009/KSM 0041

Kommunstyrelsens beslut

- Förslaget till nya och reviderade mål och åtaganden i avfallsplanen antas.

Beskrivning av ärendet

Enligt miljöbalken ska det finnas en avfallsplan för varje kommun. Den ska innehålla uppgifter om avfall i inom kommunen och om kommunens åtaganden för att minksa avfallets mängd och farlighet.

Kommunens avfallsplan antogs i februari 2009. Arbetet med avfallsplanens åtaganden har avrapporterats årligen till kommunstyrelsen. Av dessa åtganden är 12 uppfyllda. Sex stycken är delvis uppfyllda, men kommer att uppfyllas under en snar framtid. Två åtganden är inte uppfyllda eftersom de inte ligger under samhällsbyggnadsförvaltrnignens ansvarsområden kan de vara svåra att uppfylla.

Sedan avfallsplanen antogs har flera ändringar införts i lagar och regler som reglerar avfallshanteringen. Dessutom har EU:s ramdirektiv för avfall införts i svensk lagstiftning. Även förslag till nya miljömål har lafts. Fokus har lagts på att minska svinnet från matavfall. Vidare framförs att en större andel av avfallet ska behandlas biologiskt genom rötning. Sammantaget medför detta att avfallsplanens mål och åtagande behöver revideras och nya åtagande behöver formuleras.

Förslag till reviderade och nya åtaganden framgår av bifogad tjänsteskrivelse.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 14 september och föreslår kommunstyrelsen att anta de nya och reviderade målen.

§143 Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Dnr 2011/KSTK 0050 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslaget till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön antas.

Beskrivning av ärendet

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tagit fram ett förslag till nya gemensamma lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön i de tre medlemskommunerna.

För Tyresö kommun innebär det nya förslaget små förändringar. Eldningsveckorna under hösten förskjuts en vecka framåt och tillståndsplikt för bad-, disk- och tvättavlopp införs för kommunens mest glesbefolkade områden. I övrigt innebär förslaget endast mindre förenklingar av regelverket.

§144 Utveckling och tillgänglighetsanpassning av scoutstugan Stordal

Dnr 2011/KS 002 007

Kommunstyrelsens beslut

- Fastighetsenheten får i uppdag att ta med förslaget till tillgänglighetsanpassningar av scoutstugan i kommande budgetarbete

- Dispens från rådande strandskydd kan inte medges för att uppföra en sjöstuga med brygga.

Beskrivning av ärendet

Trollbäckens scoutkår disponerar två fastigheter som ägs av kommunen för sin verksamhet: scoutstugorna i Fornuddsparken och i Stordal. Scoutkåren har ansökt om medel för att göra såväl tillgänglighetsförbättringar som vissa andra standardhöjande åtgärder i sin verksamhet i Stordal.

Skrivelsen från scouterna har behandlats i kultur- och fritidsnämnden som hänvisar till ett tidigare ärende i frågan och uttalar sitt stöd för ansökan och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en bedömning av den del av ansökan som avser åtgärdsbehov och kostnader för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade personer. Förvaltningen föreslår att fastighetsenheten får i uppdrag att ta med förslaget till tillgänglighetsanpassningar av scoutstugan i kommande budgetarbete.

§145 Svar på motion angående insatser för ökad jämställdhet

Dnr 2011/KS 0110 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Susann Ronström (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Elisabeth Hedlund (V) skulle ha yrkat bifall till motionen samt reserverat sig mot beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Martin Nilsson (S) och Karin Ljung (S) har lämnat in en motion angående insatser för ökad jämställdhet. Motionärerna föreslår att följande insatser vidtas:

  1. Kommunen bör fatta ett principbeslut om att styrelser, nämnder, beredningar och utskott ska bestå av minst 40 % av vardera könet. Om inte valberedningen i ett första skede klarar att presentera ett sådant förslag bör fullmäktige, eller det organ som fattar beslut, bordlägga frågan för att efter ytterligare beredning behandla frågan på kommande möte.
  2. Vid bifall av ovanstående bör fullmäktige begära av kommunstyrelsen att den gör om valet till kommunstyrelsens särskilda utskott och beaktar de av fullmäktige antagna principerna.
  3. Kommunen bör arrangera och erbjuda alla partier utbildning i frågor som rör jämställdhet. Inte minst gäller det kring frågor som maktstrukturer och betydelsen av jämställd representation.

Ordförandeutlåtande

Socialdemokraterna har i en motion föreslagit insatser för att åstadkomma mer jämställda styrelser och nämnder inom kommunen. Idén som sådan är i grunden god då det fortfarande finns jämställdhetsproblem i Sverige och utifrån problem som motionsställarna tar upp i motionen. En dålig jämställdhet drabbar dessutom både män och kvinnor och hela samhället, och det är viktigt att vi anstränger oss för att lösa detta.

Jämställdhet handlar i grunden om likabehandling, att ha lika rättigheter och skyldigheter. Utgångspunkten måste därför alltid vara att likabehandling i alla avseenden är rätt. Särskilt satt i perspektiv till att diskriminering på grund av etniskt ursprung, kön eller sexuell läggning skapar mer problem än vad önskvärt är. Vi ser inte heller att jämställdhet handlar om att fysiskt sitta vid styrelsebordet, utan framför allt om att bli respekterad och lyssnad till. Vi ser könskvotering till nämnder och styrelser i mångt och mycket en symbolfråga som stjäl uppmärksamhet från mer relevanta jämställdhetsproblem.

Framför allt måste politiker inse att lagar och regler inte kan lösa alla problem i samhället. Fördomar, dåliga attityder och förutfattade meningar kan inte lagstiftas bort. Ett jämställt samhälle måste i stället växa fram underifrån.

Kvotering däremot utifrån kön kan ses som ett frånsteg från den centrala principen om individens lika rättigheter. Kvotering innebär att en kvinnlig politiker är mer intressant som representant för ett könskollektiv än som enskild politisk företrädare. Jämställdhet kan aldrig uppnås om de faktorer som egentligen ska sakna betydelse, i detta fall kön, paradoxalt nog tillmäts störst betydelse. När fokus läggs på en ledamots kön, istället för på meriter och politisk agenda, övervärderas det förstnämnda på det sistnämndas bekostnad. Det gynnar knappast jämställdheten.

Jämställdhet handlar om att se varje människa som en individ och inte som en del av ett kollektiv, vare sig det rör sig om ett kollektiv baserat på kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller något annat. I det sammanhanget kan man fundera på partiernas nominering till ledande uppdrag i nämnder, styrelser och bolagsstyrelser också utifrån etnisk bakgrund och sexuell läggning till exempel. Det är av denna anledning som det är viktigt att fundera kring vilka signaler man sänder när man föreslår så ingående åtgärder som kvotering.

Partiernas fokus bör i detta sammanhang vara mer på reformer som ökar kvinnors möjlighet att vilja ta på sig uppdrag i kommunala nämnder, styrelser och kommunala bolagsstyrelser. Flexiblare barnomsorg, bättre möjligheter att köpa hushållsnära tjänster och ökad lönsamhet i företagande ser vi som den rätta vägen att nå en högre jämställdhet generellt.

Vi vill inte spekulera i oppositionens intellektuella kapacitet – det är aldrig ointelligent att väcka en fråga. Men ansvaret för en jämn representation utifrån kön i bolagsstyrelser, styrelser och nämnder är inte kommunens, kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens. Det är de lokala partierna som sköter nomineringsprocessen och därmed avgör sammansättning. Kommunen ska vara aktsam med att peta i partiernas inre liv. Alliansen kritiserar inte Socialdemokraternas nomineringar och det omvända borde också gäll. Det är i vår mening därför rimligt att avslå motionen.

Ordförandeförslag

Motionen avslås.

Yrkanden

Susann Ronström (S), Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§146 Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör

- Delegationsbeslut om samverkansavtal IT-Forum 2012-2014

- Delegationsbeslut om deltagande i kravställning och upphandling av e-arkiv

Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen

- Delegationsbeslut om lån

§147 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet

Nedan redovisas meddelanden till kommunstyrelsen.

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2011:34 Budgetförutsättningar för åren 2011-2015

2011:36 Se över dricksvattenproduktionen

Övriga meddelanden

Kammarrätten i Stockholm

- Dom angående utlämnande av allmänna handlingar (bilaga)

Kommunförbundet Stockholms län

- Regional strategi för jämställdhet, och kartläggning av kommunernas arbete med jämställdhetsintegrering

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Romsk kraft – en inspirationsbok om vägar till utveckling och arbete

Stockholm Business Alliance

- Serviceundersökning 2011

§148 Val till demokratiberedningen

Dnr 2011/KS 0005 001

Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen godkänns

- Lilian Edberg (M) väljs till ledamot i Demokratiberedningen

Beskrivning av ärendet

Marianne Kronberg (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i demokratiberedningen. Under sammanträdet framställs förslag att Lilian Edberg (M) väljs till ledamot i demokratiberedningen.