Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-02-21

Sammanträde 2012-02-21

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset

19 Kommundirektörens rapport

Dnr 2012/KS 0018 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

20 Beslut om granskning gällande detaljplan för verksamheter och bostäder intill Njupkärrsvägen Näsby 4:1472, Målaren med flera

Dnr 2011/KSM 0134

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på granskning med förslag till detaljplan för verksamheter och bostäder intill Njupkärrsvägen Näsby 4:1472, Målaren 1 med flera.

Beskrivning av ärendet
Planen syftar till att möjliggöra nya flerbostadshus (cirka 190 lgh) och radhus/parhus eller kedjehus (cirka 20 st.) inom Näsby 4:1472. Samtidigt säkerställs ett delområde med parkmark intill Bergfotens skola för rekreation och naturlek. Detaljplanen syftar även till att ändra befintliga bestämmelser inom fastigheten Målaren 1 från industriändamål (J) till område för småindustri- och kontorsändamål samt eventuellt en ny brandstation. Samtidigt planläggs gatumark för en cirkulationsplats på Njupkärrsvägen. Planarbetet sker med normalt förfarande.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 1 december till och med 22 december 2011. Under samrådstiden har 12 synpunkter inkommit.
Fastigheten Målaren 1 har varit på samråd under försommaren 2011, eftersom den ursprungligen ingick i pågående planarbete för utvidgning av Lindalens verksamhetsområde. Nu tas Målaren 1 istället med i denna plan i syfte att lösa planfrågor som till exempel tillfarterna för de båda fastigheterna i ett sammanhang. Fyra samrådsyttranden angående Målaren 1 har inkommit och dessa yttranden hanteras i denna detaljplan.

21 Upplåtelse av kommunal mark för teknikbod inom fastigheten Trinntorp 1:1

Dnr 2011/KSM 0530

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen upplåter kommunal mark inom fastigheten Trinntorp 1:1 för uppförande av basstation för mobiltelefoni.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningens mark- och exploateringschef får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
En ansökan om att uppföra en teknikbod inom den kommunägda fastigheten Trinntorp 1:1 har inkommit till kommunen. Bygglov för uppförandet har beviljats.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 10 år med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom 9 månader från det att avtalet upphör att gälla. För denna rättighet betalar nyttjanderättshavaren 7 000 kronor per år till Tyresö kommun.

22 Upplåtelse av kommunal mark för teknikbod inom fastigheten Brevik 1:1

Dnr 2012/KSM 0057

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen upplåter kommunal mark inom fastigheten Brevik 1:1 för uppförande av basstation för mobiltelefoni.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningens mark- och exploateringschef får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
En ansökan om att uppföra en teknikbod inom den kommunägda fastigheten Brevik 1:1 har inkommit till kommunen. Bygglov för uppförandet har beviljats.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 10 år med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom 9 månader från det att avtalet upphör att gälla. För denna rättighet betalar nyttjanderättshavaren 7 000 kronor per år till Tyresö kommun.

23 Ägardirektiv för Tyresö bostäder AB

Dnr 2012/KS 0014 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige fastställer bifogade förslag (bilaga 1) till ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB.

Beskrivning av ärendet
Nu gällande ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB (bilaga 2) fastställdes av kommunfullmäktige 2007-06-13.

Ägardirektiven föreslås nu bli justerade för att stämma överens med den förändrade styrprocess som har införts i kommunen. Det innebär att bolaget ska redovisa en treårig bolagsplan på motsvarande vis som kommunens nämnder redovisar treåriga nämndplaner.

24 Projektplan för 2011 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

Dnr 2012/KS 0030 005

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner projektplanen för 2011 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna.

Beskrivning av ärendet
Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter. Arbetet har efterhand utvecklats till att omfatta fler verksamhetsområden och fått ökad inriktning mot att jämföra kvalitet och service snarare än bara kostnader.
Huvudsyftet med arbetet är att för kommunernas politiska ledningar ge en översiktlig bild av dels service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etc.
Projektplanen för att ta fram nyckeltal för 2011 bifogas.
De framtagna nyckeltalen kommer att presenteras under en konferens den 4 oktober 2012.

25 Val till ledningskommitté för kommunalt partnerskap med Theewaterskloof samt Letter of Intent

Dnr 2012/KS 0037 005

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att, för det kommunala partnerskapet med Theewaterskloof genom Internationellt Center för Lokal Demokrati, tillsätta en ledningskommitté bestående av företrädare för majoritet och opposition, samt ledande tjänstemän.
2. Ledningskommittén består av Fredrik Saweståhl (kommunstyrelsens ordförande), Margareta Ternstedt (gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande), Andreas Jonsson (socialnämndens ordförande), Anita Mattsson (oppositionsråd), Bo Renman (kommundirektör), Dan Näsman (ekonomichef), Anita Brynje (kvalitetschef) , Kerstin Hedén (HR-chef) och Britt-Marie Lundberg-Björk (förvaltningschef utvecklingsförvaltningen).
3. Kommunstyrelsen noterar Letter of Intent för partnerskapet.

Beskrivning av ärendet
Under år 2011 inleddes ett samarbete mellan Tyresö kommun och Theewaterskloof Municiplaity (TWK) i Sydafrika. Kommunerna har genom ICLD - Internationellt Center för Lokal Demokrati - sökt och beviljats medel för en förberedelsefas, då politiker och tjänstemän från de båda kommunerna har besökt varandra för att utbyta erfarenheter och lära mer om de utmaningar respektive kommun står inför, liksom framgångsrika sätt att bemöta dessa.

Tyresö kommun och Theewaterskloof Municipality har beslutat sig för att fortsätta sitt partnerskap genom att i mars 2012 ansöka om ytterligare medel från ICLD för att under tre år framöver finansiera en lednings- och samordningsfunktion för samarbetet och ett första gemensamt projekt. Projektet syftar till att stärka gymnasieungdomars engagemang och kompetens för entreprenörskap och företagande.

26 Nya personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2012/KS 0034 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Johanna Hestell utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden.

2. Marit Andersson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen för Projekt Medborgarfokus.

3. Birgitta Gustafsson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens övriga verksamhetsområden.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Kommunstyrelsen föreslås utse tre personuppgiftsombud för sin verksamhet.

27 Svar på motion "Öppna upp och öka intresset för politiken"

Dnr 2011/KS 0206 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Projekt Medborgarfokus ges i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsens demokratiberedning utarbeta förslag på kanaler för medborgardialog utifrån ett helhetsperspektiv.

2. Punkt om införande av öppna nämndsammanträden avslås.

3. I övrigt anses motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö. Motionen har remitterats till samtliga nämnder och demokratiberedningen. Kommundirektörens stab har fått motionen för sammanställning och yttrande. I svaret från kommundirektörens stab redogörs för de olika kanaler för medborgardialog som finns idag och möjliga utvecklingsområden.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet vill i en motion till Kommunfullmäktig, genom åtgärder öka kommuninvånarnas intresse för politiken i Tyresö. Motionen i sin helhet tar upp ett viktigt område. Men vi är däremot inte beredda att ställa oss bakom de konkreta förslagen som räknas upp i motionen.

Precis som motionärerna skriver ökade valdeltagandet i Tyresö i valet 2010 i jämförelse med valet 2006. Däremot var valdeltagandet i ett valdistrikt under 70 procent. Enligt grundlagsutredningens rapport är trenden spretig när det gäller om valdeltagandet sjunker eller ökar över tid. Dessutom anger rapporten att det saknas ett vetenskapligt utförligare resonemang om vad som är gott med ett högt valdeltagande. Diskussionen präglas istället oftast av underförstådda "förgivettaganden" om att nivån på valdeltagande antingen är ett hot mot demokratin eller en seger för demokratin.

Det kan ju vara motiverat att ta fram en plan för ett högre valdeltagande om det skulle vara så att tillgängligheten till vallokaler och förtidsröstningslokaler var låg. Men så är inte fallet i Tyresö utan tillgängligheten är god till närliggande vallokaler och förtidsröstningslokaler. Inför valet 2010 genomfördes det också en väl utformad informationskampanj om att gå och rösta som var riktad till bland annat det valdistrikt som motionärerna tagit upp i motionen. Information riktades också till föreningar och fanns att tillgå på andra språk. Trots informationskampanjen sjönk valdeltagandet ändå i detta valdistrikt. Det är sannolikt andra faktorer som avgör röstberättigas benägenhet att rösta i kommunvalet än att kommunen tar fram en plan för detta. Kommunen riktade även särskild information mot förstagångsväljare, en grupp som röstade i större utsträckning.

När det gäller frågan om öppna nämndsammanträden är det nämndernas primära uppgift att besluta i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska handha. Nämnderna bereder också kommunfullmäktiges ärenden och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Det finns därför ärenden som inte lämpar sig för hantering vid öppna nämndsammanträden som till exempel ärenden som ska avgöras i kommunfullmäktige och interna överläggningar när det gäller budget. Tyresö kommuns reglemente medger för den nämnd som så vill att införa öppna möten. Hittills har ingen beslutat så.

Om kommunfullmäktige skulle besluta om att införa öppna sammanträden kan det leda till mer byråkartisk hantering och mer kostnader. Ett sätt att hantera det faktum att en hel rad ärenden i vissa nämnder inte är möjliga att hantera inför öppna dörrar är då att till exempel införa utskott som hanterar ärenden vilket leder till fördyringar och dyrare kostnad för politiken. Detta innebär att nämnden också behöver utöka sin administration för att avgöra hur ärenden ska hanteras. Kommunens sammanträdeslokaler är inte anpassade för öppna möten och skulle behöva byggas om för att kunna ta mot åskådare och hantera säkerheten. Samtliga nämnder har också avslagit frågan om öppna nämndsammanträden i sin beredning av motionen.

Att införa allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige måste vara en önskan om att detta ska bidra till att popularisera politiken och öka tillgängligheten till kommunens förtroendevalda. Det finns funderingar om kommunfullmäktige är rätt forum för att öka tillgängligheten till kommunens förtroendevalda. Det finns redan idag andra kanaler via kommunen där man kan ställa frågor till de förtroendevalda, t ex frågepanelen. Erfarenheter från andra kommuner där man har allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige eller nämnder, visar på ett väldigt lågt intresse från allmänheten. I Tyresö har man tidigare haft möjlighet att träffa ledande kommunpolitiker på de så kallade biblioteksträffarna. Erfarenheten av biblioteksträffarna är att dessa inte varit speciellt välbesökta. Dessutom finns det en uppfattning bland fritidspolitiker att kommunfullmäktigemötena redan idag är väldigt långa. Att då ha en frågestund i anslutning till kommunfullmäktige skulle sannolikt göra dessa möten ännu längre - även om man skulle kunna överväga att göra närvaron frivillig med risk att ledamöter som skulle kunna svara på frågor inte är på plats. Det är bättre, enligt vår bedömning, att använda sig av andra kanaler för att öka tillgängligheten till de förtroendevalda.

Vad syftet skulle vara med att fullmäktige arrangerar korta debatter i 2-3 frågor som sända på nätet framkommer inte av motionen. Idag sänder vi kommunfullmäktiges möten via nätet och statistiken över antalet tittare visar att intresset för fullmäktigemötena är väldigt lågt hos allmänheten. Det skulle sannolikt krävas massiva marknadsföringsinsatser och information om debatterna med ökade kostnader för kommunens informationsavdelning för genomförande av sådana webbsändningar.

Frågan om att införa ett ungdomsråd i kommunen har tagits upp vid flera tillfällen inom kommunen och än har vi inte kommit fram till en samlad syn om att vi ska ha ett ungdomsråd eller hur ett sådant ska vara utformat. Tidigare erfarenhet i kommunen är heller inte odelat positiv. Enligt nämndernas svar på motionen framkommer det att samliga nämnder på olika sätt försöker öka ungdomarnas inflytande. Demokratiberedningen och det nya Projekt Medborgarfokus jobbar också med frågan.

Att samråd ska ske i planfrågorna är i lag reglerat genom Plan- och bygglagen (PBL). När det gäller den ekonomiska förvaltningen och kommunernas skyldighet att besluta om skattesatserna, finns detta reglerat i Regeringens proposition 2003/04:105, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, samt i regeringsformen. I dessa lagar framkommer det inget om hur ett samråd när det gäller till exempel ekonomiska frågor skulle kunna gå till för att man ska nå balanskravet eller en god ekonomisk hushållning i kommunen. Trots det är det inte omöjligt att genomföra samråd kring ekonomi även om det kräver väldigt mycket av deltagarna. SKL har olika verktyg som är intressanta att ta del av. I princip kan samråd genomföras om det mesta, men det är viktigt att vara på det klara med vad man vill ha ut av det, vilka som är målgruppen och hur synpunkter ska hanteras när man lämnar det lagreglerade området i PBL. Tyresö kommun har ansökt om att få delta i några SKL-projekt i den här riktningen - och det finns därför anledning att komma tillbaka i frågan i framtiden.

Utifrån nämndernas svar på motionen framkommer att samråd förekommer vid enstaka tillfällen i frågor som berör nämndens verksamhetsområden, vilket är bra.

Idén om att initiera ett samarbete med ett lokalt kabel-tv företag är som idé god. Men att det skulle kunna genomföras utan att detta ökade kommunens kostnader är en annan fråga. Tyresö webbsänder redan idag fullmäktigemötena. I dagens datoriserade tillvaro är det sannolikt att majoriteten av medborgarna har tillgång till en dator i hemmet i samma utsträckning som de har tillgång till en tv. Vi vet att intresset från allmänheten att ta del av de webbsända fullmäktigemötena är väldigt lågt. Mötena sänds också via Tyresö Närradio där det sannolikt - även det om det inte finns några riktiga mätningar på just det - är fler som lyssnar.

Demokratiskt deltagande och engagemang är viktigt. Vi lever i ett land där det är relativt sett högt. Vi vet också att människors förtroende för politiken stärkts de senaste åren. Vi har alla ett ansvar för att hålla detta förtroende uppe. Vi kan göra det i vår egenskap som politiker, vi kan också jobba bättre i våra partier för att synas mer och lyssna mer på Tyresöborna. Vi kan också som kommun bidra på olika sätt. En viktig målsättning i Tyresö är att öka medborgardialogen och bättre ta tillvara på Tyresöbornas synpunkter. Projekt Medborgarfokus tillsammans med Demokratiberedningen har i uppdrag att tillsammans arbeta med frågorna i ett helhetsperspektiv.

Vår slutsats är att motionen ska anses besvarad förutom att-sats 2 angående att införa öppna nämndsammanträden som avslås.

28 Svar på motionen "Satsa på sociala företag"

Dnr 2011/KS 0299 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att initiera ett arbete för att ta fram förslag till ett socialt företagarcentrum. Motionen har remitterats till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet har lämnat in en motion om att Tyresö kommun bör satsa på sociala företag genom att bilda ett socialt företagandecentrum. Alliansens uppfattning är att sociala företag är en viktig del för att skapa möjligheter till arbete för personer, som av olika orsaker har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och är i det sammanhanget positiva till socialt företagande inom kommunen. I kommunplanen 2012 - 2014 anges målet om att bildandet av så kallade sociala företag ska uppmuntras så att minst fem sådana finns vid utgången av 2014.

I dagsläget finns ett socialt företag etablerat i Tyresö och ytterligare 2-3 verksamheter med ambitionen att bilda sociala företag. Det är bra och ligger i linje med den politiska prioritering som uttrycks i kommunplanen.

Det genomförs också under mandatperioden ett arbete för att nå målet om fler sociala företag genom KomAn-projektet, på Arbetscentrum och inom ramen för Samordningsförbundet Östra Södertörn som tillsatt en verksamhetsutvecklare för ändamålet. Dessutom finns till exempel Coompanion, som delfinansieras av EU, och statliga Tillväxtverket, för att ge råd och stöd till personer som vill starta sociala/kooperativa företag.

Utifrån kommunplan 2012 - 2014, Socialnämndens och Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motionen, framgår att det pågår ett strategiskt arbete inom förvaltningarna och Samordningsförbundet Östra Södertörn för att tillse att målet om fler sociala företag i kommunen uppnås. Med hänvisning till detta anses motionen vara besvarad.

29 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Sveriges kommuner och landsting - cirkulär

12:05 Redogörelse för överenskommelse om
ändringar av KAP-KL m.m.

Övriga meddelanden

Sveriges kommuner och landsting
Inbjudan till seminarium om mervärdet av sammanhållningspolitiken den 14 mars 2012 i Stockholm (bilaga)

Sveriges kommuner och landsting
Stärk den kommunala planeringen, fyra rapporter:
- Utmaningar inom bullerområdet
- Hanteringen av riksintressen
- Kommunernas arbete med klimatanpassning
- Länsstyrelsernas handläggningstider

Sveriges kommuner och landsting
Verksamhetsplan och budget 2012 för Sveriges kommuner och landsting

Sveriges kommuner och landsting
En fråga om demokrati: inriktningen för Sveriges kommuner och landsting
kongressperioden 2012-2016

Kommunförbundet Stockholms län
Ensamkommande barn i Stockholms län: samordning av kommunstöd och kommunsamarbete, slutrapport

Länsstyrelsen i Stockholms län
Stockholm 2020: en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos, rapport

Skolverket
Kommunalt huvudmannaskap i praktiken: rapport om kommunledningarnas ansvar för skolorna

Försäkringskassan
Avtal om samverkanskontor mellan Tyresö kommun och Försäkringskassan, dnr 2012/KS 0033 012 (bilaga)

Kommundirektörens stab
Bokslutskommuniké 2011, dnr 2012/KS 0052 10 (bilaga)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen januari 2012 (bilaga)

Konsult- och servicekontoret
Rapport och information från fastighetsenheten januari 2012 (bilaga)

PRO och SPF i Tyresö
Brev till kommunstyrelsen 2012-01-31 om Nämndplan 2013, dnr 2012/KS 0046 10 (bilaga)

PRO och SPF i Tyresö
Brev till kultur- och fritidsnämnden samt för kännedom till kommunstyrelsen 2012-01-30 angående översyn och anpassning av taxor och avgifter, dnr 2012/KS 0031 009 (bilaga)

30 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2012/KS 0049 012

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommunjurist

Delegationsbeslut 2012-02-09 om tillstånd att använda sig av kommunens vapen, dnr 2012/KS 0049 012

§19 Kommundirektörens rapport

Dnr 2012/KS 0018 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

___

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§20 Beslut om granskning gällande detaljplan för verksamheter och bostäder intill Njupkärrsvägen Näsby 4:1472, Målaren med flera

Dnr 2011/KSM 0134

Kommunstyrelsens beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för verksamheter och bostäder intill Njupkärrsvägen Näsby 4:1472, Målaren 1 med flera för granskning.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-08 § 14 (bilaga).

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-08 § 14 (bilaga).

Mats Larsson (FP) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-08 § 14 (bilaga).

___

Beskrivning av ärendet
Planen syftar till att möjliggöra nya flerbostadshus (cirka 190 lgh) och radhus/parhus eller kedjehus (cirka 20 st.) inom Näsby 4:1472. Samtidigt säkerställs ett delområde med parkmark intill Bergfotens skola för rekreation och naturlek. Detaljplanen syftar även till att ändra befintliga bestämmelser inom fastigheten Målaren 1 från industriändamål (J) till område för småindustri- och kontorsändamål samt eventuellt en ny brand­station. Samtidigt planläggs gatumark för en cirkulationsplats på Njupkärrs­vägen. Planarbetet sker med normalt förfarande.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 1 december till och med 22 december 2011. Under samrådstiden har 12 synpunkter inkommit.

Fastig­heten Målaren 1 har varit på samråd under försommaren 2011, eftersom den ursprungligen ingick i pågående planarbete för utvidgning av Lindalens verksamhetsområde. Nu tas Målaren 1 istället med i denna plan i syfte att lösa planfrågor som till exempel tillfarterna för de båda fastigheterna i ett sammanhang. Fyra samrådsyttranden angående Målaren 1 har inkommit och dessa yttranden hanteras i denna detaljplan.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för verksamheter och bostäder intill Njupkärrsvägen Näsby 4:1472, Målaren 1 med flera för granskning.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar att minst 30 procent av de nya bostäderna ska vara hyresrätter och att det skrivs in i planeringsunderlaget.

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande och finner att att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§21 Upplåtelse av kommunal mark för teknikbod inom fastigheten Trinntorp 1:1

Dnr 2011/KSM 0530

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen upplåter kommunal mark inom fastigheten Trinntorp 1:1 för uppförande av basstation för mobiltelefoni.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningens mark- och exploateringschef får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

___

Beskrivning av ärendet
En ansökan om att uppföra en teknikbod inom den kommunägda fastigheten Trinntorp 1:1 har inkommit till kommunen. Bygglov för uppförandet har beviljats.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 10 år med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom 9 månader från det att avtalet upphör att gälla. För denna rättighet betalar nyttjanderättshavaren 7000 kronor per år till Tyresö kommun.

§22 Upplåtelse av kommunal mark för teknikbod inom fastigheten Brevik 1:1

Dnr 2012/KSM 0057

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen upplåter kommunal mark inom fastigheten Brevik 1:1 för uppförande av basstation för mobiltelefoni.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningens mark- och exploateringschef får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

___

Beskrivning av ärendet
En ansökan om att uppföra en teknikbod inom den kommunägda fastigheten Brevik 1:1 har inkommit till kommunen. Bygglov för uppförandet har beviljats.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 10 år med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom 9 månader från det att avtalet upphör att gälla. För denna rättighet betalar nyttjanderättshavaren 7000 kronor per år till Tyresö kommun.

§23 Ägardirektiv för Tyresö bostäder AB

Dnr 2012/KS 0014 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige fastställer bifogade förslag (bilaga 1) till ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur ekologiska och sociala perspektiv i ägardirektiven för Tyresö Bostäder kan utvecklas ytterligare.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera förslaget (bilaga).

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

___

Beskrivning av ärendet

Nu gällande ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB (bilaga 2) fastställdes av kommunfullmäktige 2007-06-13.

Ägardirektiven föreslås nu bli justerade för att stämma överens med den förändrade styrprocess som har införts i kommunen. Det innebär att bolaget ska redovisa en treårig bolagsplan på motsvarande vis som kommunens nämnder redovisar treåriga nämndplaner.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa bifogade förslag till ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB och att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda hur ägardirektiven för Tyresö Bostäder kan utvecklas ytterligare.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar återremiss av förslaget till ägardirektiv.

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss från Marie Åkesdotter (MP) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandeförslaget.

§24 Projektplan för 2011 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

Dnr 2012/KS 0030 005

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner projektplanen för 2011 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna.

___

Beskrivning av ärendet
Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter. Arbetet har efterhand utvecklats till att omfatta fler verksamhetsområden och fått ökad inriktning mot att jämföra kvalitet och service snarare än bara kostnader.

Huvudsyftet med arbetet är att för kommunernas politiska ledningar ge en översiktlig bild av dels service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etc.

Projektplanen för att ta fram nyckeltal för 2011 bifogas.

De framtagna nyckeltalen kommer att presenteras under en konferens den 4 oktober 2012.

§25 Val till ledningskommitté för kommunalt partnerskap med Theewaterskloof samt Letter of Intent

Dnr 2012/KS 0037 005

Kommunstyrelsens beslut

  1. Kommunstyrelsen beslutar att, för det kommunala partnerskapet med Theewaterskloof genom Internationellt Center för Lokal Demokrati, tillsätta en ledningskommitté bestående av företrädare för majoritet och opposition, samt ledande tjänstemän.
  2. Ledningskommittén består av Fredrik Saweståhl (kommunstyrelsens ordförande), Margareta Ternstedt (gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande), Andreas Jonsson (socialnämndens ordförande), Anita Mattsson (oppositionsråd), Marie Åkesdotter (ledamot i kommunstyrelse och kommunfullmäktige), Bo Renman (kommundirektör), Dan Näsman (ekonomichef), Anita Brynje (kvalitetschef) , Kerstin Hedén (HR-chef) och Britt-Marie Lundberg-Björk (förvaltningschef utvecklingsförvaltningen).
  3. Kommunstyrelsen noterar Letter of Intent för partnerskapet.

­­___

Beskrivning av ärendet

Under år 2011 inleddes ett samarbete mellan Tyresö kommun och Theewaterskloof Municipality (TWK) i Sydafrika. Kommunerna har genom ICLD – Internationellt Center för Lokal Demokrati – sökt och beviljats medel för en förberedelsefas, då politiker och tjänstemän från de båda kommunerna har besökt varandra för att utbyta erfarenheter och lära mer om de utmaningar respektive kommun står inför, liksom framgångsrika sätt att bemöta dessa.

Tyresö kommun och Theewaterskloof Municipality har beslutat sig för att fortsätta sitt partnerskap genom att i mars 2012 ansöka om ytterligare medel från ICLD för att under tre år framöver finansiera en lednings- och samordningsfunktion för samarbetet och ett första gemensamt projekt. Projektet syftar till att stärka gymnasieungdomars engagemang och kompetens för entreprenörskap och företagande.

§26 Nya personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2012/KS 0034 003

Kommunstyrelsens beslut

  1. Johanna Hestell utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden.
  1. Marit Andersson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen för Projekt Medborgarfokus.
  1. Birgitta Gustafsson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens övriga verksamhetsområden.

___

Beskrivning av ärendet

I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Kommunstyrelsen föreslås utse tre personuppgiftsombud för sin verksamhet.

§27 Svar på motion "Öppna upp och öka intresset för politiken"

Dnr 2011/KS 0206 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Projekt Medborgarfokus ges i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsens demokratiberedning utarbeta förslag på kanaler för medborgardialog utifrån ett helhetsperspektiv.

  1. Punkt om införande av öppna nämndsammanträden avslås.

  1. I övrigt anses motionen besvarad.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

___

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö. Motionen har remitterats till samtliga nämnder och demokratiberedningen. Kommundirektörens stab har fått motionen för sammanställning och yttrande. I svaret från kommundirektörens stab redogörs för de olika kanaler för medborgardialog som finns idag och möjliga utvecklingsområden.

Ordförandeutlåtande

Miljöpartiet vill i en motion till Kommunfullmäktig, genom åtgärder öka kommuninvånarnas intresse för politiken i Tyresö. Motionen i sin helhet tar upp ett viktigt område. Men vi är däremot inte beredda att ställa oss bakom de konkreta förslagen som räknas upp i motionen.

Precis som motionärerna skriver ökade valdeltagandet i Tyresö i valet 2010 i jämförelse med valet 2006. Däremot var valdeltagandet i ett valdistrikt under 70 procent. Enligt grundlagsutredningens rapport är trenden spretig när det gäller om valdeltagandet sjunker eller ökar över tid. Dessutom anger rapporten att det saknas ett vetenskapligt utförligare resonemang om vad som är gott med ett högt valdeltagande. Diskussionen präglas istället oftast av underförstådda ”förgivettaganden” om att nivån på valdeltagande antingen är ett hot mot demokratin eller en seger för demokratin.

Det kan ju vara motiverat att ta fram en plan för ett högre valdeltagande om det skulle vara så att tillgängligheten till vallokaler och förtidsröstningslokaler var låg. Men så är inte fallet i Tyresö utan tillgängligheten är god till närliggande vallokaler och förtidsröstningslokaler. Inför valet 2010 genomfördes det också en väl utformad informationskampanj om att gå och rösta som var riktad till bland annat det valdistrikt som motionärerna tagit upp i motionen. Information riktades också till föreningar och fanns att tillgå på andra språk. Trots informationskampanjen sjönk valdeltagandet ändå i detta valdistrikt. Det är sannolikt andra faktorer som avgör röstberättigas benägenhet att rösta i kommunvalet än att kommunen tar fram en plan för detta. Kommunen riktade även särskild information mot förstagångsväljare, en grupp som röstade i större utsträckning.

När det gäller frågan om öppna nämndsammanträden är det nämndernas primära uppgift att besluta i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska handha. Nämnderna bereder också kommunfullmäktiges ärenden och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Det finns därför ärenden som inte lämpar sig för hantering vid öppna nämndsammanträden som till exempel ärenden som ska avgöras i kommunfullmäktige och interna överläggningar när det gäller budget. Tyresö kommuns reglemente medger för den nämnd som så vill att införa öppna möten. Hittills har ingen beslutat så.

Om kommunfullmäktige skulle besluta om att införa öppna sammanträden kan det leda till mer byråkartisk hantering och mer kostnader. Ett sätt att hantera det faktum att en hel rad ärenden i vissa nämnder inte är möjliga att hantera inför öppna dörrar är då att till exempel införa utskott som hanterar ärenden vilket leder till fördyringar och dyrare kostnad för politiken. Detta innebär att nämnden också behöver utöka sin administration för att avgöra hur ärenden ska hanteras. Kommunens sammanträdeslokaler är inte anpassade för öppna möten och skulle behöva byggas om för att kunna ta mot åskådare och hantera säkerheten. Samtliga nämnder har också avslagit frågan om öppna nämndsammanträden i sin beredning av motionen.

Att införa allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige måste vara en önskan om att detta ska bidra till att popularisera politiken och öka tillgängligheten till kommunens förtroendevalda. Det finns funderingar om kommunfullmäktige är rätt forum för att öka tillgängligheten till kommunens förtroendevalda. Det finns redan idag andra kanaler via kommunen där man kan ställa frågor till de förtroendevalda, t ex frågepanelen. Erfarenheter från andra kommuner där man har allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige eller nämnder, visar på ett väldigt lågt intresse från allmänheten. I Tyresö har man tidigare haft möjlighet att träffa ledande kommunpolitiker på de så kallade biblioteksträffarna. Erfarenheten av biblioteksträffarna är att dessa inte varit speciellt välbesökta. Dessutom finns det en uppfattning bland fritidspolitiker att kommunfullmäktigemötena redan idag är väldigt långa. Att då ha en frågestund i anslutning till kommunfullmäktige skulle sannolikt göra dessa möten ännu längre – även om man skulle kunna överväga att göra närvaron frivillig med risk att ledamöter som skulle kunna svara på frågor inte är på plats. Det är bättre, enligt vår bedömning, att använda sig av andra kanaler för att öka tillgängligheten till de förtroendevalda.

Vad syftet skulle vara med att fullmäktige arrangerar korta debatter i 2-3 frågor som sända på nätet framkommer inte av motionen. Idag sänder vi kommunfullmäktiges möten via nätet och statistiken över antalet tittare visar att intresset för fullmäktigemötena är väldigt lågt hos allmänheten. Det skulle sannolikt krävas massiva marknadsföringsinsatser och information om debatterna med ökade kostnader för kommunens informationsavdelning för genomförande av sådana webbsändningar.

Frågan om att införa ett ungdomsråd i kommunen har tagits upp vid flera tillfällen inom kommunen och än har vi inte kommit fram till en samlad syn om att vi ska ha ett ungdomsråd eller hur ett sådant ska vara utformat. Tidigare erfarenhet i kommunen är heller inte odelat positiv. Enligt nämndernas svar på motionen framkommer det att samliga nämnder på olika sätt försöker öka ungdomarnas inflytande. Demokratiberedningen och det nya Projekt Medborgarfokus jobbar också med frågan.

Att samråd ska ske i planfrågorna är i lag reglerat genom Plan- och bygglagen (PBL). När det gäller den ekonomiska förvaltningen och kommunernas skyldighet att besluta om skattesatserna, finns detta reglerat i Regeringens proposition 2003/04:105, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, samt i regeringsformen. I dessa lagar framkommer det inget om hur ett samråd när det gäller till exempel ekonomiska frågor skulle kunna gå till för att man ska nå balanskravet eller en god ekonomisk hushållning i kommunen. Trots det är det inte omöjligt att genomföra samråd kring ekonomi även om det kräver väldigt mycket av deltagarna. SKL har olika verktyg som är intressanta att ta del av. I princip kan samråd genomföras om det mesta, men det är viktigt att vara på det klara med vad man vill ha ut av det, vilka som är målgruppen och hur synpunkter ska hanteras när man lämnar det lagreglerade området i PBL. Tyresö kommun har ansökt om att få delta i några SKL-projekt i den här riktningen – och det finns därför anledning att komma tillbaka i frågan i framtiden.

Utifrån nämndernas svar på motionen framkommer att samråd förekommer vid enstaka tillfällen i frågor som berör nämndens verksamhetsområden, vilket är bra.

Idén om att initiera ett samarbete med ett lokalt kabel-tv företag är som idé god. Men att det skulle kunna genomföras utan att detta ökade kommunens kostnader är en annan fråga. Tyresö webbsänder redan idag fullmäktigemötena. I dagens datoriserade tillvaro är det sannolikt att majoriteten av medborgarna har tillgång till en dator i hemmet i samma utsträckning som de har tillgång till en tv. Vi vet att intresset från allmänheten att ta del av de webbsända fullmäktigemötena är väldigt lågt. Mötena sänds också via Tyresö Närradio där det sannolikt – även det om det inte finns några riktiga mätningar på just det – är fler som lyssnar.

Demokratiskt deltagande och engagemang är viktigt. Vi lever i ett land där det är relativt sett högt. Vi vet också att människors förtroende för politiken stärkts de senaste åren. Vi har alla ett ansvar för att hålla detta förtroende uppe. Vi kan göra det i vår egenskap som politiker, vi kan också jobba bättre i våra partier för att synas mer och lyssna mer på Tyresöborna. Vi kan också som kommun bidra på olika sätt. En viktig målsättning i Tyresö är att öka medborgardialogen och bättre ta tillvara på Tyresöbornas synpunkter. Projekt Medborgarfokus tillsammans med Demokratiberedningen har i uppdrag att tillsammans arbeta med frågorna i ett helhetsperspektiv.

Vår slutsats är att motionen ska anses besvarad förutom att-sats 2 angående att införa öppna nämndsammanträden som avslås.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till hela motionen.

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om att bifalla hela motionen och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på förslagen till kommunfullmäktige att 1) Projekt Medborgarfokus ges i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsens demokratiberedning utarbeta förslag på kanaler för medborgardialog utifrån ett helhetsperspektiv, 2) avslå punkten om införande av öppna nämndsammanträden och 3) att i övrigt anse motionen besvarad.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ovan.

§28 Svar på motionen "Satsa på sociala företag"

Dnr 2011/KS 0299 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående arbete inom förvaltningarna och Samordningsförbundet Östra Södertörn för att tillse att målet om fler sociala företag i kommunen uppnås.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera motionen.

___

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att initiera ett arbete för att ta fram förslag till ett socialt företagarcentrum. Motionen har remitterats till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande

Miljöpartiet har lämnat in en motion om att Tyresö kommun bör satsa på sociala företag genom att bilda ett socialt företagandecentrum. Alliansens uppfattning är att sociala företag är en viktig del för att skapa möjligheter till arbete för personer, som av olika orsaker har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och är i det sammanhanget positiva till socialt företagande inom kommunen. I kommunplanen 2012 – 2014 anges målet om att bildandet av så kallade sociala företag ska uppmuntras så att minst fem sådana finns vid utgången av 2014.

I dagsläget finns ett socialt företag etablerat i Tyresö och ytterligare 2-3 verksamheter med ambitionen att bilda sociala företag. Det är bra och ligger i linje med den politiska prioritering som uttrycks i kommunplanen.

Det genomförs också under mandatperioden ett arbete för att nå målet om fler sociala företag genom KomAn-projektet, på Arbetscentrum och inom ramen för Samordningsförbundet Östra Södertörn som tillsatt en verksamhetsutvecklare för ändamålet. Dessutom finns till exempel Coompanion, som delfinansieras av EU, och statliga Tillväxtverket, för att ge råd och stöd till personer som vill starta sociala/kooperativa företag.

Utifrån kommunplan 2012 – 2014, Socialnämndens och Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motionen, framgår att det pågår ett strategiskt arbete inom förvaltningarna och Samordningsförbundet Östra Södertörn för att tillse att målet om fler sociala företag i kommunen uppnås. Med hänvisning till detta anses motionen vara besvarad.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand att motionen ska återremitteras och i andra hand att motionen ska bifallas.

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om att bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget att motionen ska anses besvarad med hänvisning till pågående arbete inom förvaltningarna och Samordningsförbundet Östra Södertörn för att tillse att målet om fler sociala företag i kommunen uppnås.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandeförslaget.

§29 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

___

Sveriges kommuner och landsting – cirkulär

12:05 Redogörelse för överenskommelse om

ändringar av KAP-KL m.m.

Övriga meddelanden

Sveriges kommuner och landsting

Inbjudan till seminarium om mervärdet av sammanhållningspolitiken den 14 mars 2012 i Stockholm (bilaga)

Sveriges kommuner och landsting

Stärk den kommunala planeringen, fyra rapporter:

- Utmaningar inom bullerområdet

- Hanteringen av riksintressen

- Kommunernas arbete med klimatanpassning

- Länsstyrelsernas handläggningstider

Sveriges kommuner och landsting

Verksamhetsplan och budget 2012 för Sveriges kommuner och landsting

Sveriges kommuner och landsting

En fråga om demokrati: inriktningen för Sveriges kommuner och landsting

kongressperioden 2012-2016

Kommunförbundet Stockholms län

Ensamkommande barn i Stockholms län: samordning av kommunstöd och kommunsamarbete, slutrapport

Länsstyrelsen i Stockholms län

Stockholm 2020: en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos, rapport

Skolverket

Kommunalt huvudmannaskap i praktiken: rapport om kommunledningarnas ansvar för skolorna

Försäkringskassan

Avtal om samverkanskontor mellan Tyresö kommun och Försäkringskassan, dnr 2012/KS 0033 012 (bilaga)

Kommundirektörens stab

Bokslutskommuniké 2011, dnr 2012/KS 0052 10 (bilaga)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen januari 2012 (bilaga)

Konsult- och servicekontoret

Rapport och information från fastighetsenheten januari 2012 (bilaga)

PRO och SPF i Tyresö

Brev till kommunstyrelsen 2012-01-31 om Nämndplan 2013, dnr 2012/KS 0046 10 (bilaga)

PRO och SPF i Tyresö

Brev till kultur- och fritidsnämnden samt för kännedom till kommunstyrelsen 2012-01-30 angående översyn och anpassning av taxor och avgifter, dnr 2012/KS 0031 009 (bilaga)

§30 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2012/KS 0049 012

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

___

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommunjurist

Delegationsbeslut 2012-02-09 om tillstånd att använda sig av kommunens vapen, dnr 2012/KS 0049 012

§31 Revidering av ersättningar till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö Bostäder

Dnr 2012/KS 0079 001

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende på dagordningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av ersättningar, som andel av heltidsarvode, till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö bostäder antas som förslag till Tyresö bostäders bolagsstämma.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet om revidering av ersättningar (bilaga).

___

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslås reviderade ersättningar för förtroendevalda i styrelsen för Tyresö bostäder. Det är Tyresö bostäders bolagsstämma som fastställer ersättningarna. Beslutet gäller andel av heltidsarvode.

Ersättningar för övriga förtroendevalda i Tyresö kommun reviderades genom beslut i kommunfullmäktige 2012-02-16.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att ärendet tas upp som ett extra ärende på dagordningen och att revidering av ersättningar, som andel av heltidsarvode, till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö bostäder antas som förslag till Tyresö bostäders bolagsstämma.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar återremiss av förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att ta upp ärendet som ett extra ärende och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.