Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-03-26

Sammanträde 2013-03-26

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset

1 Köp av ett vindkraftverk

Dnr 2012/KS 0320 011

Beskrivning av ärendet
Upphandlingssekretess gäller. Handlingar och beslutsförslag skickas separat.

2 Upphandling av vindkraftverk - tilldelningsbeslut

Dnr 2012/KS 0320 011

Beskrivning av ärendet
Upphandlingssekretess gäller. Handlingar och beslutsförslag skickas separat.

3 Kommundirektörens rapport mars 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport.pdf

4 Årsredovisning för Tyresö kommun 2012

Dnr 2013/KS 0033 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bifogat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2012 för Tyresö kommun godkänns.

2. De föreslagna överföringarna av investeringar som inte hann genomföras 2012 förs över till 2013 enligt bilaga 1.

3. Verksamhetsområdet förskolas budget förstärks med 10 miljoner 2013.

Förslag till beslut

* Resultatenheternas resultat 2012 godkänns enligt bilaga 2.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö kommun verksamhetsåret 2012 redovisas i bifogat dokument.

Bilagor
GAN Ekonomisk rapport per 2012-12-31.pdf
BN versamhetsberättelse.pdf
GAN Verksamhetsberättelse 2012.doc
KFN Verksamhetsberättelse.doc
SN Bokslut och verksamhetsberättelse 2012.docx
Socialnämndens verksamhetsberättelse Bilaga 1 Kvalitetsgarantier.docx
Verksamhetsberättelse konsult- och servicekontoret 2012.pdf
Verksamhetsberättelse Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012.pdf
RESULTATENHETER.pdf
Överföringar.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Tyresö kommun 2012.pdf
Årsredovisning 2012 Tyresö kommun.pdf

5 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2012

Dnr 2013/KS 0108 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2012 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2012 redovisas i bilaga.

Bilagor
Årsredovisning 2012 Tyresö Bostäder.pdf

6 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2012

Dnr 2013/KS 0041 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2012 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2012 redovisas i bilaga.

Bilagor
Revisionsberättelse Tyresö Näringslivs AB.pdf
Årsredovisning 2012 näringslivsbolaget.pdf

7 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012

Dnr 2013/KS 0109 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012 noteras.

2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012 redovisas i bilaga.

Bilagor
Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012.pdf
Revisionsberättelse 2012 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsrapport årsredovisning 2012 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Samordningsförbundets beslut granskning av årsredovisning 2012 och revisionsberättelse.pdf
Samordningsförbundets beslut årsredovisning 2012.pdf

8 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012

Dnr 2013/KS 0110 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012 noteras.

2. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012 redovisas i bilaga.

Bilagor
Årsredovisning 2012 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Brev från revisorerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tillhörande protokoll.pdf
Protokoll från Södertörns- miljö och hälsoskyddsförbund 2013-03-05.pdf

9 Resursfördelningsmodell

Dnr 2013/KS 0130 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Metod för fördelning av resurser till verksamheter som omfattas av fasta anslag fastställs.

2. Metod och modell för fördelning av resurser till verksamheter som omfattas av demografibaserad resursfördelning fastställs.

3. Modell för avräkning av budget för verksamheter som omfattas av demografibaserad resursfördelning fastställs.

4. Ovan redovisade metoder och modeller ska tillämpas vid fördelning av resurser i kommunplan 2014-2016

Beskrivning av ärendet
Konsult- och servicekontoret har inom ramen för en genomförd översyn av verksamhets- och ekonomistyrningen i kommunen arbetat fram ett förslag till metod och modell för fördelning av resurser från kommunfullmäktige till de olika verksamhetsområdena. Fördelning av resurser delas in i två kategorier; fördelning genom fasta anslag och fördelning genom demografibaserade anslag som baseras på à-priser. Metod och modell har tagits fram i samråd med ett konsultföretag, varvid inspiration hämtats från SKL samt Karlstads, Järfälla och Vara kommun.

Syftet har varit att ta fram en enkel och transparent modell som tar hänsyn till förändrade verksamhetsvolymer samt konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata utförare.

Bilagor
Resursfördelningsmodell-PM-2013-03-13.docx
Tjänsteskrivelse resursfördelningsmodell.pdf

10 Justering (årlig prövning) av felparkeringsavgifter och kontrollavgifter, taxor och avgifter för schakttillstånd, trafikanordningsplaner, upplåtelse av allmän platsmark och flyttning, uppställning och skrotning av fordon

Dnr 2013 KSM 0213 051
Dnr 2013 KSM 0214 051
Dnr 2013 KSM 0215 051
Dnr 2013 KSM 0216 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Felparkeringsavgiften, kontrollavgiften, avgifter och viten för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schaktningstillstånd höjs från och med den 1 juli 2013 i enlighet med bifogade förslag.

2. Avgift för upplåtelse av allmän platsmark för cirkus etc, flyttning, uppställning och skrotning av långtidsuppställda fordon/fordonsvrak höjs från och med den 1 januari 2014 i enlighet med bifogade förslag.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har konstaterat ökade kostnader för parkeringsövervakning (höjd tim-/lappdebitering) från 2012 med cirka 60 tkr.

Antalet felaktigt och långtidsuppställda fordon och fordonsvrak har ökat från 193 stycken år 2011 till 236 stycken år 2012.

Antalet ansökningar om schaktningstillstånd och trafikanordningsplaner (TA-planer) har ökat från 44 stycken år 2010 till 91 stycken år 2012. Med schaktningstillstånden följer också ökad hantering med granskning av TA-planer.

Förvaltningen har även konstaterat att kvaliteten och efterlevnaden av TA-planerna ofta är låg och att tiderna för dem ofta överskrids. Detta är oacceptabelt ur trafiksäkerhetssynpunkt och kräver en noggrannare granskning av schaktningstillstånd och TA-planer samt tätare efterkontroller.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför (och i linje med Kommunplanen och ekonomihandboken) gjort en översyn av de taxor och avgifter som ligger under verksamhetens ansvar.

Förslaget medför en ökning av intäkterna med 250 - 300 tkr per år vilket är i samma storleksordning som ökade personal- och bevakningskostnader.

Bilagor
Besl taxor avgifter MSU § 39.pdf
Tjskr taxor avgifter.pdf

11 Ny detaljplan för Nyboda 1:1 (omsorgsboende Tärningen), beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0357 124

Förslag till beslut

- Detaljplan för Nyboda 1:1 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Nyboda 1:1 för att även möjliggöra omsorgsboende på fastigheten.

Detaljplanen togs fram med enkelt förfarande och var ute på samråd från den 4 till den 28 december 2012. Under samrådet kom sex stycken yttranden in, varav två med synpunkter. Samtliga yttranden var från remissinstanser. Samrådet ledde till att planbeskrivningen utökades med ett avsnitt om brandrisk.

Detalplanen har därefter varit ute på underrättelse mellan den 21 januari 2013 till och med den 5 februari 2013.

Bilagor
Besl Tärningen MSU § 34.pdf
Tjskr Tärningen.pdf
Planbeskr Tärningen.pdf
Plankarta Tärningen.pdf
Särsk utlåt Tärningen.pdf

12 Detaljplan för Odlingslotten 2, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0519 214

Förslag till beslut

- Detaljplanen för Odlingslotten 2 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2. Avsikten är att göra det möjligt att stycka fastigheten.

Detaljplanen har tagits fram med enkelt planförfarande.

Planen har varit ute på samråd från den 4 december 2012 till den 28 december 2012. Under samrådet inkom åtta stycken yttranden, varav tre med synpunkter. Sex av yttrandena var från remissinstanser. Samrådet ledde inte till några ändringar i planförslaget.

Detaljplanen var på underrättelse mellan den 21 januari 2013 till och med den 5 februari 2013.

Bilagor
Besl Odlingslotten MSU § 35.pdf
Tjskr Odlingslotten.pdf
Planbeskr Odlingslotten.pdf
Plankarta Odlingslotten.pdf
Särsk utlåt Odlingslotten.pdf

13 Detaljplan för Näsby 4:1562, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0660 214

Förslag till beslut

- Detaljplanen för Näsby 4:1562 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Näsby 4:1562. Avsikten är att göra det möjligt att stycka fastigheten.

Detaljplanen har tagits fram med enkelt förfarande.

Planen har varit ute på samråd från den 4 december till den 28 december 2012. Under samrådet kom sju stycken yttranden in, varav tre med synpunkter. Samtliga yttranden var från remissinstanser.

Samrådet ledde till att plankartan reviderades med tillägg om gemensamhetsanläggning för gångväg. Planbeskrivningen förtydligades gällande gemensamhetsanläggningar och servitut.

Detaljplanen var på underrättelse mellan den 21 januari till och med den 5 februari 2013.

Bilagor
Beslut Näsby 4 1562 MSU § 36.pdf
Planbeskr Näsby 4 1562.pdf
Tjskr Näsby 4 1562.pdf
Plankarta Näsby 4 1562.pdf
Särsk utlåt Näsby 4 1562.pdf

14 Detaljplan Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen - Töresjövägen (Pluto), beslut om granskning

Dnr 2011 KSM 0086 214

Förslag till beslut

1. Granskningshandlingarna för förslaget till detaljplan Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen - Töresjövägen (Pluto) godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen - Töresjövägen (Pluto).

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 75 mindre lägenheter i maximalt 4 våningar. Utöver högsta våningsantal får suterräng- och vindsvåning anordnas.

Bilagor
Besl Pluto MSU § 37.pdf
Tj skr Pluto.pdf
Planbeskr Pluto.pdf
Plankarta Pluto.pdf
Samrådsredo Pluto.pdf
Särskilt ytt MP Pluto.pdf

15 Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2014 - 2025 samt avgränsningssamråd för miljöbedömning av länsplanen

Dnr 2013 KSM 0171 211

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att besvara inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2014 - 2025 samt avgränsningssamråd för miljöbedömning av länsplanen med förvaltningens yttrande samt med det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har i uppdrag att ta fram nya investeringsplaner för infrastruktur; Länsplan och Nationell plan. I samband med detta erbjuds Tyresö kommun att:

A. lämna underlag om synpunkter och brister i transportsystemet och önskade åtgärder för länsplan och nationell plan,

B. lämna underlag för åtgärder berättigade till statlig medfinansiering under perioden 2014 - 2025,

C. lämna synpunkter på avgränsning för miljöbedömning av kommande länsplan.

Ärendet besvaras även med ett gemensamt yttrande från Södertörnskommunerna (bilaga 6 i tjänsteyttrandet).

Bilagor
Besl Transportinfrastruktur MSU § 31.pdf
Tjskr transportinfrastruktur.pdf

16 Revidering av lokal ordningsföreskrift

Dnr 2011/KS 0067 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera de lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun enligt bifogat förslag.

2. Föreskrifterna träder i kraft dagen efter att det anslagits på kommunens anslagstavla att protokoll för de beslutade föreskrifterna har justerats. Vid ikraftträdandet upphör Tyresö kommuns föreskrifter (01FS 1996:90) att gälla.

Beskrivning av ärendet
En förnyad översyn av de lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun har genomförts, efter att förslaget till föreskrifter återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2013.

Enligt 13 § i ordningslagen (1993:1517) ska kommunens beslut om att anta, ändra eller upphäva lokala föreskrifter anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska, enligt samma paragraf, upphäva föreskrifterna om Länsstyrelsen gör bedömningen att dessa inte är förenliga med lag.

Den första versionen av revidering antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2010. Föreskrifterna anmäldes av Tyresö kommun till Länsstyrelsen den 17 februari 2011, och Länsstyrelsen fattade beslut om upphävande den 14 mars 2011.

Efter viss korrigering, antogs nya föreskrifter av kommunfullmäktige den 15 december 2011. Föreskrifterna upphävdes ännu en gång av Länsstyrelsen den 23 januari 2012.

Därefter har en omarbetad version tagits fram, som lades fram för kommunfullmäktige den 14 februari 2013. Dock återremitterades ärendet på grund av oklarhet främst gällande områden som pekats ut för rastning av hundar utan koppel.

Bilagor
20130222 ordningsforeskrifter - version 2013-03-04.doc
Kartbilaga 1A.pdf
Kartbilaga 1B.pdf
kartbilaga_2A.pdf
Kartbilaga_2B.pdf
Kartbilaga_2C.pdf
Kartbilaga_3A.pdf
Kartbilaga_3B.pdf
Kartbilaga 4A_ny.pdf
Kartbilaga 4B_ny.pdf
Kartbilaga 4C.pdf
Kartbilaga 4D.pdf
5A_fyrverkeri_ny_ny.pdf
5B_fyrverkeri.pdf
5C_fyrverkeri.pdf
5D_fyrverkeri_ny.pdf
Tjänsteskrivelse ordningsföreskrifter.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-02-14.pdf

17 Revidering av förbundsordning för samordningsförbundet Östra Södertörn

Dnr 2013/KS 0016 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ändringar i förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn gällande §§ 5, 6, 14 och 16 fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har beslutat om förslag till reviderad förbundsordning. Förändringarna innebär huvudsakligen att kravet på konsensusbeslut utgår och att styrelsen är beslutsför om fler än hälften av medlemmarna är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med kvalificerad majoritet, vilket här avser minst 2/3 respektive 5/6 av ledamöterna, beroende på vilken fråga beslutet gäller.

Samordningsförbundet hemställer att medlemmarna fastställer föreslagna förändringar i förbundsordningen §§ 5, 6, 14 och 16.

Bilagor
Tj_förbundsordn.pdf
Beslut121128.pdf
Förbundsordn_rev_nov12.pdf
Socialnämnden förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf

18 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun och riktlinjer för övergripande likabehandlingsarbete 2013 - 2016

Dnr 2013/KS 0102 003

Förslag till beslut

1. Likabehandlingsplanen för Tyresö kommun antas.

2. Likabehandlingsplanen ersätter Tyresö kommuns likabehandlingsplan 2010-2012 och Tyresö kommuns jämställdhetsplan 2010-2012.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2012-11-20 en ny policy för likabehandling och kommundirektören fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till en tillhörande plan. Ett förslag till en likabehandlingsplan för Tyresö kommun har nu tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar.

Planen är utformad utifrån Tyresö kommuns likabehandlingspolicy som vilar på diskrimineringslagens första paragraf. I planen beskrivs prioriteringar för att nå de övergripande målen inom området likabehandling. Planen gäller både för kommunen som arbetsgivare och för kommunens verksamheter och föreslås ersätta Tyresö kommuns likabehandlingsplan 2010-2012 och Tyresö kommuns jämställdhetsplan 2010-2012.

Bilagor
Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016.doc
Tjänsteskrivelse tillhörande likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016.pdf

19 Ärende till kommunfullmäktige om svaret på revisionsrapporten Investeringsprojektet Nyboda skola

Dnr 2012/KS 0394 016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Sammanställningen av ärendet om revisionssvaret om Nyboda skola till kommunfullmäktige 18 april noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören avrapporterar härmed det uppdrag som han fick av kommunstyrelsen den 19 februari att sammanställa ett ärende om revisionssvaret om Nyboda skola till kommunstyrelsen 26 mars och kommunfullmäktige 18 april.

Kommunstyrelsen beslutade den 29 januari 2013 att överlämna en tjänsteskrivelse från kommundirektörens stab som sitt yttrande till revisorerna på revisionsrapporten Investeringsprojektet Nyboda skola. I arbetet med att sammanställa svaret till revisorerna tog kommundirektörens stab fram det underlag för beslut som låg till grund för beslutet att bygga nya Nyboda skola. Dessa underlag finns sammanställda som bifogade handlingar i detta ärende.

Ordförandeutlåtande
Ordförandeutlåtande finns i bilaga.

Bilagor
DOC040213-04022013 140138.pdf
Protokollsutdrag motion om Centrumskolan - framtidens skola i centrum.pdf
Publik idrottshall och administrativa lokaler.pdf
Strategigrupp 1 mars 2010 minnesanteckningar.pdf
Strategigrupp 3 maj 2010 minnesanteckningar.pdf
Strategigrupp 7 december 2009.pdf
Strategigrupp 31 maj 2010 minnesanteckningar.pdf
Protokollsutdrag 2010-11-04 motion om centrumskolans framtid.pdf
BUN 2010-02-17 Kravbild för utformning av nybyggd skola på Nybodaområdet.pdf
BUN 2009-12-16 Nyboda skolas framtida utformning.pdf
Ordförandeutlåtande Ärendet om Nyboda.pdf

20 Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond

Dnr 2012/KS 0069 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Att invänta den utvärdering av sociala investeringsfonder som nu genomförs av SKL. Utvärderingens slutsatser ska tas i beaktande vid utformande av framtida kommun- och nämndplaner.

2. Att i övrigt anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade en motion till kommunfullmäktige den 16 februari 2012 om att inrätta en social investeringsfond. Motionen remitterades för besvarande till samtliga nämnder, vilkas svar bifogas ärendet tillsammans med ett yttrande från kommundirektörens stab.

Ordförandeutlåtande
En fråga som har varit på den politiska agendan som något av en trend de senaste åren är inrättandet av så kallade sociala investeringsfonder. Förslaget i sig är välmenat och siktar in sig på att det ur såväl ett medmänskligt som ett ekonomiskt perspektiv är lönsammare och bättre att ha ett bra förebyggande arbete för att på så sätt minska och förhindra kommande sociala problem. Att förebyggande arbete är grundläggande är inget som någon invänder mot.

Problemet är att det troligen ur ett kommunalekonomiskt perspektiv egentligen inte är möjligt att fondera medel för så kallade sociala investeringar - då det definitionsmässigt inte är investeringar. Det som döljer sig bakom begreppet social investeringsfond är snarare ett avsatt budgetutrymme för förebyggande arbete som istället för att läggas ut direkt i anslag till olika verksamheter är sökbara för verksamheter. Det är alltså inte egentligen fråga om några helt nya resurser utan resurser som används på ett annat sätt. Detta kan möjligen stundtals vara effektivare och leda till bättre resultat, varför det inte alls är ointressant.

Förfarandet kring en så kallad social investeringsfond kräver antagligen att viss egen byråkrati byggs upp för att hantera ansökningar, utvärdering och uppföljning. Möjligen är detta ett minus med arbetssättet. Det finns inget idag som hindrar att förvaltningar samverkar för att förbättra förebyggande arbete och åstadkomma ett effektivare arbetssätt. De resurser som finns hänger på våra skatteintäkter och de politiska prioriteringar som görs.

Vid den senaste kongressen med SKL beslutades att genomföra en utredning kring så kallade sociala investeringsfonder under mandatperioden. Det pågår således ett arbete inom SKL som syftar till att ge ett brett perspektiv. Vi anser att det är rimligt att invänta resultatet av utredningen innan Tyresö går vidare med ett eventuellt inrättande av en sådan fond.

Med anledning av ovanstående föreslås:

Att invänta den utvärdering av sociala investeringsfonder som nu genomförs av SKL. Utvärderingens slutsatser ska tas i beaktande vid utformande av framtida kommun- och nämndplaner, samt att i övrigt anse motionen besvarad.

Bilagor
motion om social investeringsfond.pdf
Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 2012-04-26 § 43 Motionssvar inrätta en social investeringsfond.pdf
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-02 § 16 Yttrande över motion angående social investeringsfond.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om social investeringsfond.pdf
Socialnämndens svar på motion om social investeringsfond 2012-10-24 § 1099.pdf
PU KFN 120507 § 24.pdf
Yttrande kommundirektörens stab svar på motion om att inrätta social investeringsfond.pdf

21 Svar på motion om oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning

Dnr 2012/KS 0356 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås med hänvisning till SKL:s pågående utvärdering av lokala folkomröstningar.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 2012-10-11 om "Oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning". Motionen remitterades till valnämnden och demokratiberedningen, vilka föreslår att motionen avslås.

Ordförandeutlåtande
Den lokala folkomröstningen som genomfördes i Tyresö under hösten 2012 har lett fram till Miljöpartiets motion kring att begära en forskningsbaserad utvärdering av folkomröstningen. I motionen listas ett antal intressanta frågor som säkert är rimliga att belysa i en utvärdering.

Sedan riksdagen ändrade lagen och underlättade för grupper som så önskar att driva igenom lokala folkomröstningar har antalet sådana ökat. Det har de senaste åren genomförts en rad omröstningar. Förutom i Tyresö har lokala folkomröstningar hållits i Ekerö, Sunne, Grums, Ängelholm, Ljungby och Laxå. Folkomröstningar kommer som vi känner till nu att behöva hållas i Upplands-Väsby och i Landstinget Västerbotten. De frågor som ställs i Miljöpartiets motion är mer eller mindre aktuella i samtliga dessa omröstningar.

Det ökande antalet lokala folkomröstningar har väckt intresse inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Frågan har där diskuterats i flera olika sammanhang, bland annat i SKL:s Demokratiberedning där undertecknad är ersättare. SKL har beslutat att genomföra en forskningsanknuten utvärdering av lokala folkomröstningar i samarbete med Södertörns Högskola. Utvärderingen förväntas vara klar hösten 2013. Den lokala folkomröstningen i Tyresö omfattas av denna.

Med anledning av ovanstående föreslås att motionen avslås med hänvisning till SKL:s pågående utvärdering.

Bilagor
§ 91 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2012-10-11.pdf
Valnämndens svar på motiom om oberoende utvärdering av folkomröstning.pdf
Överklagat beslut 2012-06-18 § 8 Dom.pdf
Faktablad 8 folkinitiativ sept 2011.pdf
Tjänsteskrivelse demokratiberedningen svar på motion om oberoende utvärdering av folkomröstning.pdf
Tjänsteskrivelse valnämnden svar på motion om oberoende utvärdering av folkomröstning.pdf
Demokratiberedningens svar på motion om oberoende utvärdering av folkomröstningen.docx

22 Anmälan av delegationsbeslut: fullmakt bolagsstämma Stockholmsregionens Försäkring AB

Dnr 2013/KS 0124 005

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande
Fullmakt för ekonomichef Dan Näsman att företräda kommunen vid bolagsstämma för Stockholmsregionens Försäkring AB, 2013-03-18, dnr 2013/KS 0124 005

Bilagor
Fullmakt Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf

23 Anmälan av delegationsbeslut: rättegångsfullmakt upphandling av samhällsorientering

Dnr 2013/KS 0141 061

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Rättegångsfullmakt upphandling av samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, 2013-02-25, dnr 2013/KS 0141 061

Bilagor
Rättegångsfullmakt upphandling av samhällsorientering.pdf

24 Anmälan av delegationsbeslut: rättegångsfullmakt upphandlingschef

Dnr 2011/KS 0341 011

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Rättegångsfullmakt för upphandlingschef i upphandlingsmål, 2013-02-26, dnr 2011/KS 0341 011

Bilagor
Rättegångsfullmakt upphandlingschef.pdf

25 Anmälan av delegationsbeslut: rättegångsfullmakt VA-nämnd

Dnr 2013/KS 0133 003

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Rättegångsfullmakt VA-nämnd, 2013-03-12, dnr 2013/KS 0133 003

Bilagor
Rättegångsfullmakt VA-nämnd.pdf

26 Lillström

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl föredrar ärendet.

27 Kommunstyrelsens meddelanden 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Minnesanteckningar Studieresa Nederländerna 23-25 januari 2013 Södertörnskommunernas samarbetskommitte.pdf
Program studieresa 23-25 januari Södertörnskommunernas samarbetskommitte.pdf
VP och budget Södertörnssamarbete 2013.pdf
Fastighetsenhetens månadsrapport jan-feb 2013.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport februari 2013.pdf
Revisionsrapport Underhåll av gator och parker.pdf
Förbundsstämma FAH kommunerna och miljön.pdf
Skrivelse till regeringen om kvittning av egenproducerad el.pdf
Skrivelse till SKL om kvittning av egenproducerad el.pdf
Kommunala pensionärsrådet yttrande förändrad åldersstruktur.pdf
Protokoll 1-2013 AB Vårljus.pdf
Kallelse Mälardalsrådets rådsmöte 2013-05-31 i Uppsala.pdf
AB Vårljus årsstämma 2013.pdf
Europeiska lokala demokrativeckan_SKL_12 april 2013.pdf
Bevakningsrapport_jan 2013 Stockholmsregionens Europakontor.pdf
Inriktningsmål 2014 Mälardalsrådet.pdf
Protokoll 1-2013 AB Vårljus.pdf
Minne kommunsamråd Trafiknämnd och Tyresö kommun.pdf
KS meddelanden mars.pdf
Bilagor till protokoll
Narvarolistor.pdf (459 kb)

§37 Köp av ett vindkraftverk

Dnr 2012/KS 0320 011

Dnr 2012/KS 0352 011

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. En investeringsutgift på 28 800 000 kr tas upp i gällande investeringsprogram för köp av ett vindkraftverk.

Kommunstyrelsens beslut

 1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 ovan, bemyndigas kommundirektören och chefen för fastighetsavdelningen att teckna avtal om förvärv av ett vindkraftverk enligt vad som redovisas i bilagd tjänsteskrivelse samt att underteckna övriga handlingar och vidta övriga åtgärder som krävs för att fullgöra förvärvet.

 1. Paragrafen justeras omedelbart.


Reservation

Mats Larsson (FP) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade yrkat bifall till förslaget om hon hade haft rösträtt.

Ulrica Riis-Pedersen (C) hade yrkat bifall till förslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB föreslås att tillsammans förvärva ett vindkraftverk som kommer att uppföras i en vindkraftpark på Bösjövarden i Mora kommun.

Leverantör av vindkraftverket blir O2 Vindkompaniet AB.

Av den lönsamhetskalkyl och riskanalys som redovisas i ärendet framgår att lönsamheten i att äga ett vindkraftverk får betecknas som hög och robust.

Produktionen i vindkraftverket kommer att motsvara ca 22 procent av kommunens och bolagets gemensamma behov. Fördelningen av såväl investeringsutgift och driftkostnader liksom elproduktionen från vindkraftverket mellan kommunen och bolaget föreslås ske i samma proportion som behovet av el, dvs 2/3 för kommunen och 1/3 för bolaget.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen bifaller förslaget om köp av ett vindkraftverk.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till förslaget om köp av ett vindkraftverk.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till förslaget.

Anna Lund (KD) yrkar bifall till förslaget.

Mats Larsson (FP) yrkar avslag till förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena att bifalla förslaget om köp av ett vindkraftverk.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att avslå förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget om köp av ett vindkraftverk.

Mats Larsson (FP) begär votering. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar avslag röstar nej.

Röstningsresultat: 11 ja, 2 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Kommunstyrelsen har därmed bifallit ordförandeförslaget.

Bilagor

Tjänsteskrivelse köp av ett vindkraftverk.pdf

§38 Upphandling av vindkraftverk - tilldelningsbeslut

Dnr 2012/KS 0352 011

Dnr 2012/KS 0320 011

Beslut

 1. Kommunstyrelsen beslutar efter genomförd upphandling att, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, teckna avtal om upphandling av ett vindkraftverk med O2 Vindkompaniet AB på de villkor som beskrivits i kommunens förfrågningsunderlag och anbudsgivarens anbud.

 1. Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Mats Larsson (FP) hänvisar till reservation under § 37.

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade bifallit förslaget om hon hade haft rösträtt.

Ulrica Riis-Pedersen (C) hade stött bifallsyrkandet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB har genomfört en upphandling av ett vindkraftverk med avtal om service, underhåll, drift, övervakning, administration med mera. Elproduktionen från vindkraftverket ska täcka en del av kommunens och bolagets behov av elenergi.

Upphandlingen har genomförts enligt bestämmelserna i lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Kommunen kommer att bli avtalspart till leverantören.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen bifaller förslaget om tilldelningsbeslut.

Yrkande

Mats Larsson (FP) yrkar avslag till förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att avslå förslaget.

Kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Tilldelningsbeslut.pdf

§39 Kommundirektörens rapport mars 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor

Kommundirektörens rapport.pdf
MÅNADSBOKSLUT FEBRUARI 2013.docx

§40 Årsredovisning för Tyresö kommun 2012

Dnr 2013/KS 0033 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Bifogat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2012 för Tyresö kommun godkänns.

 1. De föreslagna överföringarna av investeringar som inte hann genomföras 2012 förs över till 2013 enligt bilaga 1.

 1. Verksamhetsområdet förskolas budget förstärks med 10 miljoner 2013.

Socialdemokraterna avstår från att delta i beslut 1.

Miljöpartiet avstår från att delta i beslut 1 och 2.


Beslut

 1. Resultatenheternas resultat 2012 godkänns enligt bilaga 2.

Miljöpartiet avstår från att delta i beslut 4.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga) samt hänvisar vad gäller beslut 4 till särskilt yttrande i barn- och utbildningsnämnden 2013-03-25 § 19 (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade avstått från att delta i beslut 1 och 4 om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Tyresö kommun verksamhetsåret 2012 redovisas i bifogat dokument.

Bilagor

GAN Ekonomisk rapport per 2012-12-31.pdf
BN versamhetsberättelse.pdf
GAN Verksamhetsberättelse 2012.doc
KFN Verksamhetsberättelse.doc
SN Bokslut och verksamhetsberättelse 2012.docx
Socialnämndens verksamhetsberättelse Bilaga 1 Kvalitetsgarantier.docx
Verksamhetsberättelse konsult- och servicekontoret 2012.pdf
Verksamhetsberättelse Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012.pdf
RESULTATENHETER.pdf
Överföringar.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Tyresö kommun 2012.pdf
Årsredovisning 2012 Tyresö kommun.pdf
Befolkningsprognos.docx
Ej justerad - Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut 2012.pdf

§41 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2012

Dnr 2013/KS 0108 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2012 noteras.


Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2012 redovisas i bilaga.

Bilagor

Årsredovisning 2012 Tyresö Bostäder.pdf

§42 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2012

Dnr 2013/KS 0041 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2012 noteras.


Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2012 redovisas i bilaga.

Bilagor

Revisionsberättelse Tyresö Näringslivs AB.pdf
Årsredovisning 2012 näringslivsbolaget.pdf

§43 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012

Dnr 2013/KS 0109 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012 noteras.

 1. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Andreas Jonsson (M) deltar inte i beslut 2 eftersom att han är styrelseledamot i Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012 redovisas i bilaga.

Bilagor

Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012.pdf
Revisionsberättelse 2012 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsrapport årsredovisning 2012 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Samordningsförbundets beslut granskning av årsredovisning 2012 och revisionsberättelse.pdf
Samordningsförbundets beslut årsredovisning 2012.pdf

§44 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012

Dnr 2013/KS 0110 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012 noteras.

 1. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut 2 eftersom att hon är direktionsledamot i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012 redovisas i bilaga.

Bilagor

Årsredovisning 2012 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Brev från revisorerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tillhörande protokoll.pdf
Protokoll från Södertörns- miljö och hälsoskyddsförbund 2013-03-05.pdf

§45 Resursfördelningsmodell

Dnr 2013/KS 0130 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Metod för fördelning av resurser till verksamheter som omfattas av fasta anslag fastställs.

 1. Metod och modell för fördelning av resurser till verksamheter som omfattas av demografibaserad resursfördelning fastställs.

 1. Modell för avräkning av budget för verksamheter som omfattas av demografibaserad resursfördelning fastställs.

 1. Ovan redovisade metoder och modeller ska tillämpas vid fördelning av resurser i kommunplan 2014-2016.

 1. Ovan redovisade metoder och modeller ska utvärderas efter två år.


Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot att ärendet inte bordläggs.

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade bifallit Anita Mattssons (S) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Konsult- och servicekontoret har inom ramen för en genomförd översyn av verksamhets- och ekonomistyrningen i kommunen arbetat fram ett förslag till metod och modell för fördelning av resurser från kommunfullmäktige till de olika verksamhetsområdena. Fördelning av resurser delas in i två kategorier; fördelning genom fasta anslag och fördelning genom demografibaserade anslag som baseras på à-priser. Metod och modell har tagits fram i samråd med ett konsultföretag, varvid inspiration hämtats från SKL samt Karlstads, Järfälla och Vara kommun.

Syftet har varit att ta fram en enkel och transparent modell som tar hänsyn till förändrade verksamhetsvolymer samt konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata utförare.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen bifaller konsult- och servicekontorets förslag.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att metod och modell ska utvärderas efter två år.

Anita Mattsson (S) yrkar på bordläggning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande om bordläggning. Kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.


Bilagor

Resursfördelningsmodell-PM-2013-03-13.docx
Tjänsteskrivelse resursfördelningsmodell.pdf

§46 Justering (årlig prövning) av felparkeringsavgifter och kontrollavgifter, taxor och avgifter för schakttillstånd, trafikanordningsplaner, upplåtelse av allmän platsmark och flyttning, uppställning och skrotning av fordon

Dnr 2013 KSM 0213 051
Dnr 2013 KSM 0214 051
Dnr 2013 KSM 0215 051
Dnr 2013 KSM 0216 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Felparkeringsavgiften, kontrollavgiften, avgifter och viten för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schaktningstillstånd höjs från och med den 1 juli 2013 i enlighet med bifogade förslag.

 1. Avgift för upplåtelse av allmän platsmark för cirkus etc, flyttning, uppställning och skrotning av långtidsuppställda fordon/fordonsvrak höjs från och med den 1 januari 2014 i enlighet med bifogade förslag.


Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har konstaterat ökade kostnader för parkeringsövervakning (höjd tim-/lappdebitering) från 2012 med cirka 60 tkr.

Antalet felaktigt och långtidsuppställda fordon och fordonsvrak har ökat från 193 stycken år 2011 till 236 stycken år 2012.

Antalet ansökningar om schaktningstillstånd och trafikanordningsplaner (TA-planer) har ökat från 44 stycken år 2010 till 91 stycken år 2012. Med schaktningstillstånden följer också ökad hantering med granskning av TA-planer.

Förvaltningen har även konstaterat att kvaliteten och efterlevnaden av TA-planerna ofta är låg och att tiderna för dem ofta överskrids. Detta är oacceptabelt ur trafiksäkerhetssynpunkt och kräver en noggrannare granskning av schaktningstillstånd och TA-planer samt tätare efterkontroller.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför (och i linje med Kommunplanen och ekonomihandboken) gjort en översyn av de taxor och avgifter som ligger under verksamhetens ansvar.

Förslaget medför en ökning av intäkterna med 250 – 300 tkr per år vilket är i samma storleksordning som ökade personal- och bevakningskostnader.

Bilagor

Besl taxor avgifter MSU § 39.pdf
Tjskr taxor avgifter.pdf

§47 Ny detaljplan för Nyboda 1:1 (omsorgsboende Tärningen), beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0357 124

Beslut

- Detaljplan för Nyboda 1:1 antas.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Nyboda 1:1 för att även möjliggöra omsorgsboende på fastigheten.

Detaljplanen togs fram med enkelt förfarande och var ute på samråd från den 4 till den 28 december 2012. Under samrådet kom sex stycken yttranden in, varav två med synpunkter. Samtliga yttranden var från remissinstanser. Samrådet ledde till att planbeskrivningen utökades med ett avsnitt om brandrisk.

Detaljplanen har därefter varit ute på underrättelse mellan den 21 januari 2013 till och med den 5 februari 2013.

Bilagor

Besl Tärningen MSU § 34.pdf
Tjskr Tärningen.pdf
Planbeskr Tärningen.pdf
Plankarta Tärningen.pdf
Särsk utlåt Tärningen.pdf

§48 Detaljplan för Odlingslotten 2, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0519 214

Beslut

- Detaljplanen för Odlingslotten 2 antas.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2. Avsikten är att göra det möjligt att stycka fastigheten.

Detaljplanen har tagits fram med enkelt planförfarande.

Planen har varit ute på samråd från den 4 december 2012 till den 28 december 2012. Under samrådet inkom åtta stycken yttranden, varav tre med synpunkter. Sex av yttrandena var från remissinstanser. Samrådet ledde inte till några ändringar i planförslaget.

Detaljplanen var på underrättelse mellan den 21 januari 2013 till och med den 5 februari 2013.

Bilagor

Besl Odlingslotten MSU § 35.pdf
Tjskr Odlingslotten.pdf
Planbeskr Odlingslotten.pdf
Plankarta Odlingslotten.pdf
Särsk utlåt Odlingslotten.pdf

§49 Detaljplan för Näsby 4:1562, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0660 214

Beslut

- Detaljplanen för Näsby 4:1562 antas.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Näsby 4:1562. Avsikten är att göra det möjligt att stycka fastigheten.

Detaljplanen har tagits fram med enkelt förfarande.

Planen har varit ute på samråd från den 4 december till den 28 december 2012. Under samrådet kom sju stycken yttranden in, varav tre med synpunkter. Samtliga yttranden var från remissinstanser.

Samrådet ledde till att plankartan reviderades med tillägg om gemensamhetsanläggning för gångväg. Planbeskrivningen förtydligades gällande gemensamhetsanläggningar och servitut.

Detaljplanen var på underrättelse mellan den 21 januari till och med den 5 februari 2013.

Bilagor

Beslut Näsby 4 1562 MSU § 36.pdf
Planbeskr Näsby 4 1562.pdf
Tjskr Näsby 4 1562.pdf
Plankarta Näsby 4 1562.pdf
Särsk utlåt Näsby 4 1562.pdf

§50 Detaljplan Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen - Töresjövägen (Pluto), beslut om granskning

Dnr 2011 KSM 0086 214

Beslut

 1. Granskningshandlingarna för förslaget till detaljplan Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen – Töresjövägen (Pluto) godkänns.

 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-03-13 § 37 (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen – Töresjövägen (Pluto).

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 75 mindre lägenheter i maximalt 4 våningar. Utöver högsta våningsantal får suterräng- och vindsvåning anordnas.


Bilagor

Besl Pluto MSU § 37.pdf
Tj skr Pluto.pdf
Planbeskr Pluto.pdf
Plankarta Pluto.pdf
Samrådsredo Pluto.pdf
Särskilt ytt MP Pluto.pdf

§51 Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2014 – 2025 samt avgränsningssamråd för miljöbedömning av länsplanen

Dnr 2013 KSM 0171 211

Beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att besvara inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2014 – 2025 samt avgränsningssamråd för miljöbedömning av länsplanen med förvaltningens yttrande samt med det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till sitt yrkande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har i uppdrag att ta fram nya investeringsplaner för infrastruktur; Länsplan och Nationell plan. I samband med detta erbjuds Tyresö kommun att:

A. lämna underlag om synpunkter och brister i transportsystemet och önskade åtgärder för länsplan och nationell plan,

B. lämna underlag för åtgärder berättigade till statlig medfinansiering under perioden 2014 – 2025,

C. lämna synpunkter på avgränsning för miljöbedömning av kommande länsplan.

Ärendet besvaras även med ett gemensamt yttrande från Södertörnskommunerna (bilaga 6 i tjänsteyttrandet).

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftligt yrkande (bilaga).

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Marie Åkesdotters (MP) skriftliga yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Besl Transportinfrastruktur MSU § 31.pdf
Tjskr transportinfrastruktur.pdf
Förslag.pdf

§52 Revidering av lokal ordningsföreskrift

Dnr 2011/KS 0067 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera de lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun enligt bifogat förslag.

 1. Föreskrifterna träder i kraft dagen efter att det anslagits på kommunens anslagstavla att protokoll för de beslutade föreskrifterna har justerats. Vid ikraftträdandet upphör Tyresö kommuns föreskrifter (01FS 1996:90) att gälla.


Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig med hänvisning till tidigare reservation i kommunstyrelsen 2012-12-18 § 205 (bilaga).

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) reservation om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

En förnyad översyn av de lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun har genomförts, efter att förslaget till föreskrifter återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2013.

Enligt 13 § i ordningslagen (1993:1517) ska kommunens beslut om att anta, ändra eller upphäva lokala föreskrifter anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska, enligt samma paragraf, upphäva föreskrifterna om Länsstyrelsen gör bedömningen att dessa inte är förenliga med lag.

Den första versionen av revidering antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2010. Föreskrifterna anmäldes av Tyresö kommun till Länsstyrelsen den 17 februari 2011, och Länsstyrelsen fattade beslut om upphävande den 14 mars 2011.

Efter viss korrigering, antogs nya föreskrifter av kommunfullmäktige den 15 december 2011. Föreskrifterna upphävdes ännu en gång av Länsstyrelsen den 23 januari 2012.

Därefter har en omarbetad version tagits fram, som lades fram för kommunfullmäktige den 14 februari 2013. Dock återremitterades ärendet på grund av oklarhet främst gällande områden som pekats ut för rastning av hundar utan koppel.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen bifaller förslaget till reviderade ordningsföreskrifter.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar avslag till revideringen av ordningsföreskrifterna.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

20130222 ordningsforeskrifter - version 2013-03-04.doc
Kartbilaga 1A.pdf
Kartbilaga 1B.pdf
kartbilaga_2A.pdf
Kartbilaga_2B.pdf
Kartbilaga_2C.pdf
Kartbilaga_3A.pdf
Kartbilaga_3B.pdf
Kartbilaga 4A_ny.pdf
Kartbilaga 4B_ny.pdf
Kartbilaga 4C.pdf
Kartbilaga 4D.pdf
5A_fyrverkeri_ny_ny.pdf
5B_fyrverkeri.pdf
5C_fyrverkeri.pdf
5D_fyrverkeri_ny.pdf
Tjänsteskrivelse ordningsföreskrifter.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-02-14.pdf

§53 Revidering av förbundsordning för samordningsförbundet Östra Södertörn

Dnr 2013/KS 0016 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ändringar i förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn gällande §§ 5, 6, 14 och 16 fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet

Samordningsförbundet Östra Södertörn har beslutat om förslag till reviderad förbundsordning. Förändringarna innebär huvudsakligen att kravet på konsensusbeslut utgår och att styrelsen är beslutsför om fler än hälften av medlemmarna är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med kvalificerad majoritet, vilket här avser minst 2/3 respektive 5/6 av ledamöterna, beroende på vilken fråga beslutet gäller.

Samordningsförbundet hemställer att medlemmarna fastställer föreslagna förändringar i förbundsordningen §§ 5, 6, 14 och 16.

Bilagor

Tj_förbundsordn.pdf
Beslut121128.pdf
Förbundsordn_rev_nov12.pdf
Socialnämnden förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf

§54 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun och riktlinjer för övergripande likabehandlingsarbete 2013 – 2016

Dnr 2013/KS 0102 003

Beslut

 1. Likabehandlingsplanen för Tyresö kommun antas.

 1. Likabehandlingsplanen ersätter Tyresö kommuns likabehandlingsplan 2010-2012 och Tyresö kommuns jämställdhetsplan 2010-2012.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund hade anslutit sig till Marie Åkesdotters (MP) särskilda yttrande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige antog 2012-11-20 en ny policy för likabehandling och kommundirektören fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till en tillhörande plan. Ett förslag till en likabehandlingsplan för Tyresö kommun har nu tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar.

Planen är utformad utifrån Tyresö kommuns likabehandlingspolicy som vilar på diskrimineringslagens första paragraf. I planen beskrivs prioriteringar för att nå de övergripande målen inom området likabehandling. Planen gäller både för kommunen som arbetsgivare och för kommunens verksamheter och föreslås ersätta Tyresö kommuns likabehandlingsplan 2010-2012 och Tyresö kommuns jämställdhetsplan 2010-2012.

Bilagor

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016.doc
Tjänsteskrivelse tillhörande likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016.pdf

§55 Ärende till kommunfullmäktige om svaret på revisionsrapporten Investeringsprojektet Nyboda skola

Dnr 2012/KS 0394 016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Sammanställningen av ärendet om revisionssvaret om Nyboda skola till kommunfullmäktige 18 april noteras.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören avrapporterar härmed det uppdrag som han fick av kommunstyrelsen den 19 februari att sammanställa ett ärende om revisionssvaret om Nyboda skola till kommunstyrelsen 26 mars och kommunfullmäktige 18 april.

Kommunstyrelsen beslutade den 29 januari 2013 att överlämna en tjänsteskrivelse från kommundirektörens stab som sitt yttrande till revisorerna på revisionsrapporten Investeringsprojektet Nyboda skola. I arbetet med att sammanställa svaret till revisorerna tog kommundirektörens stab fram det underlag för beslut som låg till grund för beslutet att bygga nya Nyboda skola. Dessa underlag finns sammanställda som bifogade handlingar i detta ärende.

Ordförandeutlåtande

Ordförandeutlåtande finns i bilaga.

Bilagor

DOC040213-04022013 140138.pdf
Protokollsutdrag motion om Centrumskolan - framtidens skola i centrum.pdf
Publik idrottshall och administrativa lokaler.pdf
Strategigrupp 1 mars 2010 minnesanteckningar.pdf
Strategigrupp 3 maj 2010 minnesanteckningar.pdf
Strategigrupp 7 december 2009.pdf
Strategigrupp 31 maj 2010 minnesanteckningar.pdf
Protokollsutdrag 2010-11-04 motion om centrumskolans framtid.pdf
BUN 2010-02-17 Kravbild för utformning av nybyggd skola på Nybodaområdet.pdf
BUN 2009-12-16 Nyboda skolas framtida utformning.pdf
Ordförandeutlåtande Ärendet om Nyboda.pdf

§56 Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond

Dnr 2012/KS 0069 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Att invänta den utvärdering av sociala investeringsfonder som nu genomförs av SKL. Utvärderingens slutsatser ska tas i beaktande vid utformande av framtida kommun- och nämndplaner.

 1. Att i övrigt anse motionen besvarad.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) hänvisar till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-10-18 § 66.

Kristjan Vaigur (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade yrkat bifall till motionen och till Anita Mattssons (S) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet de gröna lämnade en motion till kommunfullmäktige den 16 februari 2012 om att inrätta en social investeringsfond. Motionen remitterades för besvarande till samtliga nämnder, vilkas svar bifogas ärendet tillsammans med ett yttrande från kommundirektörens stab.

Ordförandeutlåtande

En fråga som har varit på den politiska agendan som något av en trend de senaste åren är inrättandet av så kallade sociala investeringsfonder. Förslaget i sig är välmenat och siktar in sig på att det ur såväl ett medmänskligt som ett ekonomiskt perspektiv är lönsammare och bättre att ha ett bra förebyggande arbete för att på så sätt minska och förhindra kommande sociala problem. Att förebyggande arbete är grundläggande är inget som någon invänder mot.

Problemet är att det troligen ur ett kommunalekonomiskt perspektiv egentligen inte är möjligt att fondera medel för så kallade sociala investeringar – då det definitionsmässigt inte är investeringar. Det som döljer sig bakom begreppet social investeringsfond är snarare ett avsatt budgetutrymme för förebyggande arbete som istället för att läggas ut direkt i anslag till olika verksamheter är sökbara för verksamheter. Det är alltså inte egentligen fråga om några helt nya resurser utan resurser som används på ett annat sätt. Detta kan möjligen stundtals vara effektivare och leda till bättre resultat, varför det inte alls är ointressant.

Förfarandet kring en så kallad social investeringsfond kräver antagligen att viss egen byråkrati byggs upp för att hantera ansökningar, utvärdering och uppföljning. Möjligen är detta ett minus med arbetssättet. Det finns inget idag som hindrar att förvaltningar samverkar för att förbättra förebyggande arbete och åstadkomma ett effektivare arbetssätt. De resurser som finns hänger på våra skatteintäkter och de politiska prioriteringar som görs.

Vid den senaste kongressen med SKL beslutades att genomföra en utredning kring så kallade sociala investeringsfonder under mandatperioden. Det pågår således ett arbete inom SKL som syftar till att ge ett brett perspektiv. Vi anser att det är rimligt att invänta resultatet av utredningen innan Tyresö går vidare med ett eventuellt inrättande av en sådan fond.

Med anledning av ovanstående föreslås:

Att invänta den utvärdering av sociala investeringsfonder som nu genomförs av SKL. Utvärderingens slutsatser ska tas i beaktande vid utformande av framtida kommun- och nämndplaner, samt att i övrigt anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att invänta den utvärdering av sociala investeringsfonder som nu genomförs av SKL. Utvärderingens slutsatser ska tas i beaktande vid utformande av framtida kommun- och nämndplaner, samt att i övrigt anse motionen besvarad.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Anita Mattsson (S) yrkar på att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av en social investeringsfond.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotterns (MP) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

motion om social investeringsfond.pdf
Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 2012-04-26 § 43 Motionssvar inrätta en social investeringsfond.pdf
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-02 § 16 Yttrande över motion angående social investeringsfond.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om social investeringsfond.pdf
Socialnämndens svar på motion om social investeringsfond 2012-10-24 § 1099.pdf
PU KFN 120507 § 24.pdf
Yttrande kommundirektörens stab svar på motion om att inrätta social investeringsfond.pdf

§57 Svar på motion om oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning

Dnr 2012/KS 0356 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås med hänvisning till SKL:s pågående utvärdering av lokala folkomröstningar.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Anita Mattsson (S) reserverar sig med hänvisning till valnämndens beslut 2013-01-23 § 15.

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 2012-10-11 om "Oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning".

Motionen remitterades till valnämnden och demokratiberedningen, vilka föreslår att motionen avslås.

Ordförandeutlåtande

Den lokala folkomröstningen som genomfördes i Tyresö under hösten 2012 har lett fram till Miljöpartiets motion kring att begära en forskningsbaserad utvärdering av folkomröstningen. I motionen listas ett antal intressanta frågor som säkert är rimliga att belysa i en utvärdering.

Sedan riksdagen ändrade lagen och underlättade för grupper som så önskar att driva igenom lokala folkomröstningar har antalet sådana ökat. Det har de senaste åren genomförts en rad omröstningar. Förutom i Tyresö har lokala folkomröstningar hållits i Ekerö, Sunne, Grums, Ängelholm, Ljungby och Laxå. Folkomröstningar kommer som vi känner till nu att behöva hållas i Upplands-Väsby och i Landstinget Västerbotten. De frågor som ställs i Miljöpartiets motion är mer eller mindre aktuella i samtliga dessa omröstningar.

Det ökande antalet lokala folkomröstningar har väckt intresse inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Frågan har där diskuterats i flera olika sammanhang, bland annat i SKL:s Demokratiberedning där undertecknad är ersättare. SKL har beslutat att genomföra en forskningsanknuten utvärdering av lokala folkomröstningar i samarbete med Södertörns Högskola. Utvärderingen förväntas vara klar hösten 2013. Den lokala folkomröstningen i Tyresö omfattas av denna.

Med anledning av ovanstående föreslås att motionen avslås med hänvisning till SKL:s pågående utvärdering.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att motionen avslås med hänvisning till SKL:s pågående utvärdering.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande. I andra hand yrkar Anita Mattsson (S) att frågeställningarna i motionen ska skickas till SKL för vidare behandling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) andrahandsyrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.


Bilagor

§ 91 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2012-10-11.pdf
Valnämndens svar på motiom om oberoende utvärdering av folkomröstning.pdf
Överklagat beslut 2012-06-18 § 8 Dom.pdf
Faktablad 8 folkinitiativ sept 2011.pdf
Tjänsteskrivelse demokratiberedningen svar på motion om oberoende utvärdering av folkomröstning.pdf
Tjänsteskrivelse valnämnden svar på motion om oberoende utvärdering av folkomröstning.pdf
Demokratiberedningens svar på motion om oberoende utvärdering av folkomröstningen.docx

§58 Anmälan av delegationsbeslut: fullmakt bolagsstämma Stockholmsregionens Försäkring AB

Dnr 2013/KS 0124 005

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande

Fullmakt för ekonomichef Dan Näsman att företräda kommunen vid bolagsstämma för Stockholmsregionens Försäkring AB, 2013-03-18, dnr 2013/KS 0124 005.

Bilagor

Fullmakt Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf

§59 Anmälan av delegationsbeslut: rättegångsfullmakt upphandling av samhällsorientering

Dnr 2013/KS 0141 061

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör

Rättegångsfullmakt upphandling av samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, 2013-02-25, dnr 2012/GAN 0091 061.

Bilagor

Rättegångsfullmakt upphandling av samhällsorientering.pdf

§60 Anmälan av delegationsbeslut: rättegångsfullmakt upphandlingschef

Dnr 2011/KS 0341 011

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör

Rättegångsfullmakt för upphandlingschef i upphandlingsmål, 2013-02-26, dnr 2011/KS 0341 011.

Bilagor

Rättegångsfullmakt upphandlingschef.pdf

§61 Anmälan av delegationsbeslut: rättegångsfullmakt VA-nämnd

Dnr 2013/KS 0133 003

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör

Rättegångsfullmakt VA-nämnd, 2013-03-12, dnr 2013/KS 0133 003.

Bilagor

Rättegångsfullmakt VA-nämnd.pdf

§62 Lillström

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. För att säkra utvecklingen av det rörliga friluftslivet i Tyresta Naturreservat tas en post på 1,5 miljoner kronor upp i investeringsprogrammet för inköp av fastigheten Lillström. Framtida driftkostnader (kapitaltjänstkostnader plus övriga driftkostnader minus eventuella hyresintäkter) belastar verksamhetsområde ”Bibliotek, kultur och fritid”.

 1. Fastighetschefen får i uppdrag att verkställa köpet.

Beslut

- Informationen noteras.

Reservation

Fredrik Saweståhl (M) och Leif Kennerberg (KD) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Protokollsanteckning

Ulrica Riis-Pedersen (C) hade reserverat sig mot beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Fredrik Saweståhl informerar att Stockholms stad fortfarande har fastigheten Lillström till försäljning för 1,5 miljoner kronor.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att fastigheten Lillström inte förvärvas av Tyresö kommun.

Yrkande

Mats Lindbloms (FP) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att låta Tyresö kommun köpa torpet Lillström av Stockholms stad innan det lämnas till försäljning på den öppna marknaden.

Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) stödjer Mats Lindbloms (FP) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Mats Lindbloms (FP) yrkande.

Kommunstyrelsen bifaller Mats Lindbloms (FP) yrkande.

§63 Kommunstyrelsens meddelanden mars 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Minnesanteckningar Studieresa Nederländerna 23-25 januari 2013 Södertörnskommunernas samarbetskommitte.pdf
Program studieresa 23-25 januari Södertörnskommunernas samarbetskommitte.pdf
VP och budget Södertörnssamarbete 2013.pdf
Fastighetsenhetens månadsrapport jan-feb 2013.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport februari 2013.pdf
Revisionsrapport Underhåll av gator och parker.pdf
Förbundsstämma FAH kommunerna och miljön.pdf
Skrivelse till regeringen om kvittning av egenproducerad el.pdf
Skrivelse till SKL om kvittning av egenproducerad el.pdf
Kommunala pensionärsrådet yttrande förändrad åldersstruktur.pdf
Protokoll 1-2013 AB Vårljus.pdf
Kallelse Mälardalsrådets rådsmöte 2013-05-31 i Uppsala.pdf
AB Vårljus årsstämma 2013.pdf
Europeiska lokala demokrativeckan_SKL_12 april 2013.pdf
Bevakningsrapport_jan 2013 Stockholmsregionens Europakontor.pdf
Inriktningsmål 2014 Mälardalsrådet.pdf
Protokoll 1-2013 AB Vårljus.pdf
Minne kommunsamråd Trafiknämnd och Tyresö kommun.pdf
KS meddelanden mars.pdf

§64 Avsägelse och fyllnadsval i demokratiberedningen

Dnr 2013/KS 0146 001

Beslut

 1. Avsägelsen från Camilla Sellergren (MP) godkänns.

 1. Till ny ledamot i demokratiberedningen utses Rickard Svensson (MP).

Beskrivning av ärendet

Camilla Sellergren (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i demokratiberedningen. Till ny ledamot föreslås Rickard Svensson (MP).


Bilagor

Avsägelse Camilla Sellergren (MP)

§65 Skrivelse om öppna sammanträden

Dnr 2013/KS 0144 001

Beslut

- Skrivelsen om öppna sammanträden tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) har lämnat in en särskild skrivelse till kommunstyrelsen med förslag om öppna sammanträden.

Bilagor
Förslag om öppna sammanträden.pdf

§66 Skrivelse om ekonomisk redovisning

Dnr 2013/KS 0145 001

Beslut

- Skrivelsen om ekonomisk redovisning tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) har lämnat in en särskild skrivelse om ekonomisk redovisning.

Bilagor

Skrivelse om ekonomisk redivisning.pdf