Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-12-09

Sammanträde 2014-12-09

Datum
Klockan
17:30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Myggdalen och Bollmora, Tyresö

1 Presentation av utredning kring Tyresös skollokaler

Dnr 2014/KS 0423 41

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 december 2014 presenteras en utredning kring Tyresös skollokaler. Barn- och utbildningsnämnden är inbjuden att delta under ärendet. Presentationen hålls i sammanträdesrummet Myggdalen.

2 Kommundirektörens rapport december 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport december 2014.pdf
Ekonomisk rapport november 2014.pdf

3 Nämndplaner 2015

Dnr 2014/KS 0141 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Nämndplaner för 2015 noteras.

Beskrivning av ärendet
Nämnderna har antagit sina nämndplaner för år 2015. Enligt kommunens styrprocess ska nämndplanerna behandlas i kommunstyrelsen som del i kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Eventuella revideringar av budgeten tas samlat vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens nämndplan 2015.pdf
Kultur- och fritidsnämndens nämndplan 2015.pdf
Byggnadsnämndens nämndplan 2015.pdf
Barn- och utbildningsnämndens nämndplan 2015.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets nämndplan 2015.pdf
Socialnämndens nämndplan 2015.pdf

4 Granskningsplan 2015 - Medborgarfokus

Dnr 2014/KS 0426 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Granskningsplan år 2015 för Medborgarfokus fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer varje år en plan för fristående granskningar av verksamheter, vilka genomförs av kvalitetsenheten. Bifogat förslag till granskningsplan år 2015 innehåller mindre förändringar jämfört med planen för 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsplan 2015 Medborgarfokus.pdf

5 Återrapportering - verksamhetsplan för demokratiberedningen 2014

Dnr 2014/KS 0133 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Demokratiberedningen har för första året år 2014 haft en egen verksamhetsplan att arbeta utifrån. Planen fastställdes på uppdrag av kommunstyrelsen på demokratiberedningens möte den 5 mars 2014, § 3. Ärendet om återrapportering bereddes vid demokratiberedningens möte den 20 november 2014.

Bilagor
Demokratiberedningens protokollsutdrag 2014-11-20 § 16.pdf

6 Pensionspolicy i Tyresö kommun *

Dnr 2014/KSP 0033 20

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Pensionspolicyn för Tyresö kommun antas.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ny pensionspolicy uppdras kommundirektören att utarbeta riktlinjer för hantering av de olika förmånerna som framgår av pensionspolicyn.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till pensionspolicy har utarbetats. Tyresö kommun har inte någon gällande pensionspolicy. Den nu framtagna policyn gäller både förtroendevalda och medarbetare.

Den föreslagna policyn innehåller en övergripande redogörelse för gällande pensionsavtal, beslutsordning och tryggande av pensionsutfästelser. Dessutom beskrivs vilka förmåner som Tyresö kommun ska kunna erbjuda medarbetare vid nyanställning, under anställning och i samband med anställningsavslut i pensionssyfte. De flesta av förmånerna tillämpas redan i kommunen. Syftet med pensionspolicyn är både att få ordning och reda på erbjudna förmåner och att vara en attraktiv arbetsgivare för svårrekryterade grupper.

Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicy.

Bilagor
Kommunstyrelsens särskilda utskott protokollsutdrag 2014-11-27 § 53.pdf

7 Detaljplan för Torpartäppan 6, beslut om antagande

Dnr 2013 KSM 0856

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Detaljplanen för fastigheten Torpartäppan 6 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Torpartäppan 6, för att möjliggöra styckning av fastigheten. Detaljplanen tas fram med enkelt förfarande. Detaljplanen var ute på samråd från den 25 augusti - 19 september och ute på underrättelse den 13 - 31 oktober 2014.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november och föreslår att kommunstyrelsen antar detaljplanen för fastigheten Torpartäppan 6.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Torpartäppan.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2014-11-26 § 150.pdf
Detaljplan_Torpartäppan_6_Planbeskrivning_Antagande.pdf
Detaljplan_Torpartäppan_6_plankarta_antagande.pdf
Detaljplan_Torpartäppan_6_särskilt_utlåtande.pdf

8 Markanvisningsavtal Norra Tyresö centrum, kvarter 2 *

Dnr 2014 KSM 0983

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 2 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Kommunen ska verka för att inom ramen för kvarter två, erbjuda gymnasieskolan praktikplatser.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
4. Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Utvärderingen redovisas i en utvärderingsrapport. Föreslagen vinnare för kvarter 2 i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november 2014 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:

* Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 2 godkänns.
* Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
* Kommunen ska verka för att inom ramen för kvarter två, erbjuda gymnasieskolan praktikplatser.

Sedan behandlingen i utskottet har några mindre revideringar av redaktionell karaktär gjorts i utvärderingsrapporten. Kompletterande information om utvärderingen har också lagts till.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2014-11-26 § 147.pdf
Tjansteskrivelse_Kvarter 2.pdf
NTC etapp 1 - rapport utvärdering.pdf
Utvärdering_NTC_Kv2.pdf

9 Markanvisningsavtal Norra Tyresö centrum, kvarter 5a *

Dnr 2014 KSM 0984

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5a godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Kommunen ska verka för att inom ramen för kvarter två, erbjuda gymnasieskolan praktikplatser.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
4. Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Utvärderingen redovisas i en utvärderingsrapport. Föreslagen vinnare för kvarter 5a i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november 2014 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:

* Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5a godkänns.
* Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
* Kommunen ska verka för att inom ramen för kvarter två, erbjuda gymnasieskolan praktikplatser.

Sedan behandlingen i utskottet har några mindre revideringar av redaktionell karaktär gjorts i utvärderingsrapporten. Kompletterande information om utvärderingen har också lagts till.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2014-11-26 § 148.pdf
Tjansteskrivelse_Kvarter 5a.pdf
NTC etapp 1 - rapport utvärdering.pdf
Utvärdering_NTC_Kv5a.pdf

10 Markanvisningsavtal Norra Tyresö centrum, kvarter 5b *

Dnr 2014 KSM 0985

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5b godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
3. Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Utvärderingen redovisas i en utvärderingsrapport. Föreslagen vinnare för kvarter 5b i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november 2014 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:

* Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5b godkänns.
* Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Sedan behandlingen i utskottet har några mindre revideringar av redaktionell karaktär gjorts i utvärderingsrapporten. Kompletterande information om utvärderingen har också lagts till.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2014-11-26 § 149.pdf
Tjansteskrivelse_Kvarter 5b.pdf
NTC etapp 1 - rapport utvärdering.pdf
Utvärdering_NTC_Kv5b.pdf

11 Markavtal mellan Vattenfall AB Värme Norden och Tyresö kommun

Dnr 2014 KSM 0979

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Markavtalet mellan Vattenfall AB Värme Norden och Tyresö kommun godkänns.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Ett avtal mellan Vattenfall AB Värme Norden och Tyresö kommun har upprättats. Markavtalet omfattar Vattenfalls fjärrvärmeledningar med tillhörande anordningar på eller i kommunens mark, men omfattas ej av annan rättighet såsom ledningsrätt eller servitut. Markavtalet ger rätt till Vattenfall att bibehålla befintliga anläggningar, anlägga nya anläggningar förutsatt att kommunen lämnar tillstånd till detta samt disponera utrymme för att utföra underhålls- och förnyelsearbeten under förutsättningar att erforderliga tillstånd erhålls från kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november 2014 och föreslår att kommunstyrelsen godkänner markavtalet mellan Vattenfall AB Värme Norden och Tyresö kommun samt ger shefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2014-11-26 § 153.pdf
Markavtal mellan Vattenfall AB Norden och Tyresö kommun.pdf
Avtal Markavtal Vattenfall med fullmakt.pdf

12 Förlängning av samarbetsavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning

Dnr 2010 KSM 0743 068

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förlängningen av samarbetsavtalet godkänns.
2. Energi- och klimatrådgivningen finansieras även fortsättningsvis av medel från Energimyndigheten.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 9 oktober 2014 att rekommendera kommunerna att teckna förlängning av samarbetsavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november och föreslår att kommunstyrelsen godkänner förlängningen av samarbetsavtalet samt att energi- och klimatrådgivningen även fortsättningsvis ska finansieras av medel från Energimyndigheten.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2014-11-26 § 162.pdf
Tjänsteskrivelse_Förlängning av samarbetsavtal avseende Kommunal energi- och klimatrådgivning.pdf
Rekommendation KSL.pdf
Samarbetsavtal energi- o klimatrådgivning 2015-2017.pdf

13 Svar på remiss från Länsstyrelsen om strategi för en giftfri miljö

Dnr 2014/KS 0340 91

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om Giftfri miljö - strategi för Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till strategi för att arbeta med det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november och föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om Giftfri miljö - strategi för Stockholms län.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2014-11-26 § 163.pdf
Tjänsteutlåtande_Yttrande remiss Giftfri Miljö- strategi.pdf
Strategi-giftfri-miljo-remissversion-20140630.pdf

14 Svar på remiss från Länsstyrelsen angående ett rikt växt- och djurliv

Dnr 2014/KS 0339 91

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om Ekosystemtjänster i en expansiv region - Strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har remitterat en strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i länet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar med synpunkter på remissen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november och föreslår att kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som svar på remissen om Ekosystemtjänster i en expansiv region.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2014-11-26 § 164.pdf
Tjänsteskrivelse_Ekosystemtjänster.pdf
Remiss-strategi-riktväxtodjurliv.pdf

15 Verksamhetsbidrag till brottsofferjouren i Nacka-Värmdö-Tyresö för verksamhetsåret 2015

Dnr 2014/KS 0465 007

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Brottsofferjouren i Nacka, Värmdö, Tyresö beviljas verksamhetsbidrag med 181 600 kr för verksamhetsåret 2015.

2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligen till kommunkansliet senast den sista februari 2015. Detta kan ske genom att verksamhetsberättelse samt årsredovisning för 2014 ges in.

Beskrivning av ärendet
Brottsofferjouren i Nacka-Värmdö-Tyresö har kommit in med en ansökan gällande verksamhetsbidrag med fyra kronor per kommuninvånare för år 2015. Till ansökan har bifogats en verksamhetsberättelse avseende föreningens verksamhet 2013 samt en statistikrapport om brottsofferjourens verksamhet i Nacka-Värmdö-Tyresö för år 2013. Kommunkansliet föreslår att föreningen beviljas bidrag med 181 600 kr för år 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - BOJ verksamhetsbidrag för 2015.pdf
ansökan brottsofferjouren.pdf
BOJ - statistik 2013.pdf

16 Svar på revisionsrapport om intern kontroll avseende anläggningsredovisning

Dnr 2014/KS 0368 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommunledningskontorets skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll avseende anläggningsredovisning.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, har PwC genomfört en granskning av intern kontroll avseende anläggningsredovisning, se bifogad revisionsrapport. Revisorerna önskar få kommunstyrelsens yttrande med anledning av granskningsresultatet senast den 14 december 2014.

Kommunledningskontoret redovisar svar på revisorernas synpunkter i bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
Svar på revisionsrapport om intern kontroll avseende anläggningsredovisning.pdf
Revisionsrapport intern kontroll avseende anläggningsredovisning.pdf
Anläggningsredovisning Tyresö rapport 2014.pdf

17 Inrättande av kommunledningsutskott och antagande av arbetsordning och delegationer

Dnr 2014/KS 0471 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ett kommunledningsutskott inrättas från och med 2015-01-01.
2. Utskottet består av 7 ledamöter och 7 ersättare.
3. Arbetsordning för kommunledningsutskottet antas.
4. Kommunledningsutskottet tilldelas delegationer enligt bilaga.
5. Kommunstyrelsens särskilda utskott upphör från och med 2015-01-01.

Beskrivning av ärendet
Ett kommunledningsutskott föreslås inrättas under kommunstyrelsen. Utskottet ska ha i uppdrag att bereda ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som inte bereds i andra utskott och beredningar under kommunstyrelsen. Utskottet ska även ha i uppdrag att besluta i ärenden som kommunstyrelsen delegerar samt följa och bereda frågor inom ett antal områden. I samband med inrättandet av kommunledningsutskottet föreslås kommunstyrelsens särskilda utskott upphöra.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arbetsordning m.m. kommunledningsutskottet.pdf
Arbetsordning KLU .pdf

18 Val till kommunledningsutskottet

Dnr 2014/KS 0086 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i kommunledningsutskottet för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31, under förutsättning att de väljs till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31 av kommunfullmäktige:

Ledamöter
Fredrik Saweståhl (M) Anita Mattsson (S) Kristjan Vaigur (S) Marie Åkesdotter (MP) Mats Lindblom (FP) Ulrica Riis-Pedersen (C) Leif Kennerberg (KD)

Ersättare
Andreas Jonsson (M) Karin Ljung (S) Anders Linder (S) Anna Steele (FP) Helen Dwyer (C) Anna Lund (KD) Marcus Obligado (V)

Ordförande: Fredrik Saweståhl (M)
1:e vice ordförande: Mats Lindblom (FP)
2:e vice ordförande: Anita Mattsson (S)

Beskrivning av ärendet
För förslag om inrättande av kommunledningsutskott, se föregående ärende. Kommunstyrelsen föreslås utse följande ledamöter och ersättare i kommunledningsutskottet för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31, under förutsättning att de väljs till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31 av kommunfullmäktige:

Ledamöter
Fredrik Saweståhl (M) Anita Mattsson (S) Kristjan Vaigur (S) Marie Åkesdotter (MP) Mats Lindblom (FP) Ulrica Riis-Pedersen (C) Leif Kennerberg (KD)

Ersättare
Andreas Jonsson (M) Karin Ljung (S) Anders Linder (S) Anna Steele (FP) Helen Dwyer (C) Anna Lund (KD) Marcus Obligado (V)

Ordförande: Fredrik Saweståhl (M)
1:e vice ordförande: Mats Lindblom (FP)
2:e vice ordförande: Anita Mattsson (S)

19 Val till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2014/KS 0086 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31, under förutsättning att de väljs till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31 av kommunfullmäktige:

Ledamöter
Fredrik Saweståhl (M) Mats Lindblom (FP) Marie Åkesdotter (MP) Anki Svensson (M) Anita Mattsson (S) Kristjan Vaigur (S) Lennart Jönsson (S) Ulrica Riis-Pedersen (C) Leif Kennerberg (KD)

Ersättare
Dick Bengtson (M) Peter Odelvall (M) Karin Ljung (S) Anders Linder (S) Peter Bylund (MP) Anna Steele (FP) Marcus Obligado (V) Helen Dwyer (C) Anna Lund (KD)

Ordförande: Fredrik Saweståhl (M)
1:e vice ordförande: Mats Lindblom (FP)
2:e vice ordförande: Marie Åkesdotter (MP)

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslås utse följande ledamöter och ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31, under förutsättning att de väljs till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31 av kommunfullmäktige:

Ledamöter
Fredrik Saweståhl (M) Mats Lindblom (FP) Marie Åkesdotter (MP) Anki Svensson (M) Anita Mattsson (S) Kristjan Vaigur (S) Lennart Jönsson (S) Ulrica Riis-Pedersen (C) Leif Kennerberg (KD)

Ersättare
Dick Bengtson (M) Peter Odelvall (M) Karin Ljung (S) Anders Linder (S) Peter Bylund (MP) Anna Steele (FP) Marcus Obligado (V) Helen Dwyer (C) Anna Lund (KD)

Ordförande: Fredrik Saweståhl (M)
1:e vice ordförande: Mats Lindblom (FP)
2:e vice ordförande: Marie Åkesdotter (MP)

20 Inrättande av beredning för medborgardialog och mångfald och antagande av arbetsordning

Dnr 2014/KS 0473 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. En beredning för medborgardialog och mångfald inrättas från och med 2015-01-01.
2. Beredningen för medborgardialog och mångfald består av 9 ledamöter och 9 ersättare.
3. Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och mångfald antas.
4. Demokratiberedningen upphör från och med 2015-01-01.

Beskrivning av ärendet
En beredning för medborgardialog och mångfald föreslås inrättas under kommunstyrelsen. Beredningen ska ha i uppdrag att bereda ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut som rör områdena inom beredningens arbetsområde. Beredningen ska även arbeta med de särskilda uppdrag som kommunstyrelsen beslutar för beredningen. I samband med inrättandet av beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås demokratiberedningen upphöra.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inrättande av beredning för medborgardialog och mångfald och antagande av arbetsordning.pdf
Arbetsordning beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

21 Kommunstyrelsens representation i kommunala rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet

Dnr 2014/KS 0475 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser en ledamot och en ersättare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet.
2. Kommunstyrelsen utser ordförande i respektive råd. Vice ordförande utses av råden.
3. Dessa regler ersätter regler om kommunstyrelsens representation i rådens arbetsordningar.
4. Råden ges i uppdrag att i samband med den nya mandatperioden återkomma till kommunstyrelsen med förslag på eventuellt ytterligare revidering av arbetsordningarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet är råd under kommunstyrelsen. På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslås att den kommunala representationen i respektive råd ändras från tre ledamöter och ersättare till en ledamot och en ersättare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens representation i kommunala rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet.pdf

22 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden *

Dnr 2014/KS 0415 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
3. Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden lyfts området fritidsgårdar från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014 och föreslog kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun och att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 27 november. Ärendet återremitterades via minoritetsåterremiss med motiveringen att kommunstyrelsen ska återkomma med en konsekvensanalys beträffande överförande av fritidsgårdsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden samt redovisa hur de negativa effekter, som verksamhetsansvariga för fritidsgårdarna befarar, ska förhindras.

Ärendet har kompletterats med en samverkansöverenskommelse som kommer träffas kring fortsatt samverkan om verksamhetsområdet fritidsgårdar flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Samverkansöverenskommelse mellan BoU SF och UtvF.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-11-27 § 130.pdf

23 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden *

Dnr 2014/KS 0416 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
3. Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden lyfts området fritidsgårdar från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014 och föreslog kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun och att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 27 november. Ärendet återremitterades via minoritetsåterremiss med motiveringen att kommunstyrelsen ska återkomma med en konsekvensanalys beträffande överförande av fritidsgårdsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden samt redovisa hur de negativa effekter, som verksamhetsansvariga för fritidsgårdarna befarar, ska förhindras.

Ärendet har kompletterats med en samverkansöverenskommelse som kommer träffas kring fortsatt samverkan om verksamhetsområdet fritidsgårdar flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Samverkansöverenskommelse mellan BoU SF och UtvF.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-11-27 § 131.pdf

24 Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun *

Dnr 2012/KS 0339 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 september 2012 om att satsa mer på antimobbning. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för förslag till besvarande. Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 22 oktober 2014 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om antimobbing.pdf
Motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun.pdf

25 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslut fattat av kommunjurist
Delegationsbeslut Yttrande gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen av gatukostnadsutredning för Nyfors 2014-11-19, dnr 2012/KSM 0850 90

Bilagor
delegatonsbeslut - domstolsinlagaom gatukostnadsutredning i Nyfors.pdf

26 Kommunstyrelsens meddelanden december 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden december 2014.pdf
Samarbete och lokala överenskommelser mellan kommunerna och ...pdf
Kommuninvest Medlemssamråd 2015.pdf
Statskontorets rapport Informationsförsörjning om kommuner.pdf
Brev från Svenska byggnadsvårdsföreningen om hotet mot Sveriges byggda kulturarv.pdf
Månadsrapport samhällsbyggnadsförvaltningen.pdf
Månadsrapport fastighetsenheten protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott § 55.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 7 2014.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (122 kb)

§192 Presentation av utredning kring Tyresös skollokaler

Dnr 2014/KS 0423 41

Kommunstyrelsens beslut
1. Utredningen angående långsiktig lokalförsörjning inom förskola och grundskola överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för vidare handläggning.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en exploateringsstudie avseende ny skola i Trollbäcken (Fornudden) samt i Tyresö centrum (Stimmet/Fårdala).

Anita Mattsson (S) deltar inte i beslut 2.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut 2.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslut 2 om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 december 2014 presenteras en utredning kring Tyresös skollokaler. Barn- och utbildningsnämnden är inbjuden att delta under ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Långsiktig lokalförsörjning inom förskola och grundskola.pdf
Rapport Skollokaler Tyresö dec 2014.pdf

§193 Kommundirektörens rapport december 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport december 2014.pdf
Ekonomisk rapport november 2014.pdf

§194 Nämndplaner 2015

Dnr 2014/KS 0141 10

Kommunstyrelsens beslut
* Nämndplaner för 2015 noteras.

Beskrivning av ärendet
Nämnderna har antagit sina nämndplaner för år 2015. Enligt kommunens styrprocess ska nämndplanerna behandlas i kommunstyrelsen som del i kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Eventuella revideringar av budgeten tas samlat vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens nämndplan 2015.pdf
Kultur- och fritidsnämndens nämndplan 2015.pdf
Byggnadsnämndens nämndplan 2015.pdf
Barn- och utbildningsnämndens nämndplan 2015.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets nämndplan 2015.pdf
Socialnämndens nämndplan 2015.pdf

§195 Granskningsplan 2015 - Medborgarfokus

Dnr 2014/KS 0426 003

Kommunstyrelsens beslut
* Granskningsplan år 2015 för Medborgarfokus fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer varje år en plan för fristående granskningar av verksamheter, vilka genomförs av kvalitetsenheten. Bifogat förslag till granskningsplan år 2015 innehåller mindre förändringar jämfört med planen för 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsplan 2015 Medborgarfokus.pdf

§196 Återrapportering - verksamhetsplan för demokratiberedningen 2014

Dnr 2014/KS 0133 003

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Demokratiberedningen har för första året år 2014 haft en egen verksamhetsplan att arbeta utifrån. Planen fastställdes på uppdrag av kommunstyrelsen på demokratiberedningens möte den 5 mars 2014, § 3. Ärendet om återrapportering bereddes vid demokratiberedningens möte den 20 november 2014.

Bilagor
Demokratiberedningens protokollsutdrag 2014-11-20 § 16.pdf

§197 Pensionspolicy i Tyresö kommun

Dnr 2014/KSP 0033 20

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Pensionspolicyn för Tyresö kommun antas.
Kommunstyrelsens beslut
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ny pensionspolicy uppdras kommundirektören att utarbeta riktlinjer för hantering av de olika förmånerna som framgår av pensionspolicyn.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till pensionspolicy har utarbetats. Tyresö kommun har inte någon gällande pensionspolicy. Den nu framtagna policyn gäller både förtroendevalda och medarbetare.

Den föreslagna policyn innehåller en övergripande redogörelse för gällande pensionsavtal, beslutsordning och tryggande av pensionsutfästelser. Dessutom beskrivs vilka förmåner som Tyresö kommun ska kunna erbjuda medarbetare vid nyanställning, under anställning och i samband med anställningsavslut i pensionssyfte. De flesta av förmånerna tillämpas redan i kommunen. Syftet med pensionspolicyn är både att få ordning och reda på erbjudna förmåner och att vara en attraktiv arbetsgivare för svårrekryterade grupper.

Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicy.

Bilagor
Kommunstyrelsens särskilda utskott protokollsutdrag 2014-11-27 § 53.pdf

§198 Detaljplan för Torpartäppan 6, beslut om antagande

Dnr 2013 KSM 0856

Kommunstyrelsens beslut
* Detaljplanen för fastigheten Torpartäppan 6 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Torpartäppan 6, för att möjliggöra styckning av fastigheten. Detaljplanen tas fram med enkelt förfarande. Detaljplanen var ute på samråd från den 25 augusti - 19 september och ute på underrättelse den 13 - 31 oktober 2014.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november och föreslår att kommunstyrelsen antar detaljplanen för fastigheten Torpartäppan 6.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Torpartäppan.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2014-11-26 § 150.pdf
Detaljplan_Torpartäppan_6_Planbeskrivning_Antagande.pdf
Detaljplan_Torpartäppan_6_plankarta_antagande.pdf
Detaljplan_Torpartäppan_6_särskilt_utlåtande.pdf

§199 Markanvisningsavtal Norra Tyresö centrum, kvarter 2

Dnr 2014 KSM 0983

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 2 godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
Kommunen ska verka för att inom ramen för kvarter två, erbjuda gymnasieskolan praktikplatser.

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Utvärderingen redovisas i en utvärderingsrapport. Föreslagen vinnare för kvarter 2 i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november 2014 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:

Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 2 godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
Kommunen ska verka för att inom ramen för kvarter två, erbjuda gymnasieskolan praktikplatser.

Sedan behandlingen i utskottet har några mindre revideringar av redaktionell karaktär gjorts i utvärderingsrapporten. Kompletterande information om utvärderingen har också lagts till.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2014-11-26 § 147.pdf
Tjansteskrivelse_Kvarter 2.pdf
NTC etapp 1 - rapport utvärdering.pdf
Utvärdering_NTC_Kv2.pdf

§200 Markanvisningsavtal Norra Tyresö centrum, kvarter 5a

Dnr 2014/SBF 0123 92

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5a godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
Kommunen ska verka för att inom ramen för kvarter två, erbjuda gymnasieskolan praktikplatser.

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Utvärderingen redovisas i en utvärderingsrapport. Föreslagen vinnare för kvarter 5a i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november 2014 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:

Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5a godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
Kommunen ska verka för att inom ramen för kvarter två, erbjuda gymnasieskolan praktikplatser.

Sedan behandlingen i utskottet har några mindre revideringar av redaktionell karaktär gjorts i utvärderingsrapporten. Kompletterande information om utvärderingen har också lagts till.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2014-11-26 § 148.pdf
Tjansteskrivelse_Kvarter 5a.pdf
NTC etapp 1 - rapport utvärdering.pdf
Utvärdering_NTC_Kv5a.pdf

§201 Markanvisningsavtal Norra Tyresö centrum, kvarter 5b

Dnr 2014/SBF 0124 92

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5b godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
Kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter 5b.

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Utvärderingen redovisas i en utvärderingsrapport. Föreslagen vinnare för kvarter 5b i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november 2014 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:

Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5b godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
Kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter 5b.

Sedan behandlingen i utskottet har några mindre revideringar av redaktionell karaktär gjorts i utvärderingsrapporten. Kompletterande information om utvärderingen har också lagts till.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2014-11-26 § 149.pdf
Tjansteskrivelse_Kvarter 5b.pdf
NTC etapp 1 - rapport utvärdering.pdf
Utvärdering_NTC_Kv5b.pdf

§202 Markavtal mellan Vattenfall AB Värme Norden och Tyresö kommun

Dnr 2014 KSM 0979

Kommunstyrelsens beslut
1. Markavtalet mellan Vattenfall AB Värme Norden och Tyresö kommun godkänns.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Ett avtal mellan Vattenfall AB Värme Norden och Tyresö kommun har upprättats. Markavtalet omfattar Vattenfalls fjärrvärmeledningar med tillhörande anordningar på eller i kommunens mark, men omfattas ej av annan rättighet såsom ledningsrätt eller servitut. Markavtalet ger rätt till Vattenfall att bibehålla befintliga anläggningar, anlägga nya anläggningar förutsatt att kommunen lämnar tillstånd till detta samt disponera utrymme för att utföra underhålls- och förnyelsearbeten under förutsättningar att erforderliga tillstånd erhålls från kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november 2014 och föreslår att kommunstyrelsen godkänner markavtalet mellan Vattenfall AB Värme Norden och Tyresö kommun samt ger chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2014-11-26 § 153.pdf
Markavtal mellan Vattenfall AB Norden och Tyresö kommun.pdf
Avtal Markavtal Vattenfall med fullmakt.pdf

§203 Förlängning av samarbetsavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning

Dnr 2010 KSM 0743 068

Kommunstyrelsens beslut
1. Förlängningen av samarbetsavtalet godkänns.
2. Energi- och klimatrådgivningen finansieras även fortsättningsvis av medel från Energimyndigheten.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 9 oktober 2014 att rekommendera kommunerna att teckna förlängning av samarbetsavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november och föreslår att kommunstyrelsen godkänner förlängningen av samarbetsavtalet samt att energi- och klimatrådgivningen även fortsättningsvis ska finansieras av medel från Energimyndigheten.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2014-11-26 § 162.pdf
Tjänsteskrivelse_Förlängning av samarbetsavtal avseende Kommunal energi- och klimatrådgivning.pdf
Rekommendation KSL.pdf
Samarbetsavtal energi- o klimatrådgivning 2015-2017.pdf

§204 Svar på remiss från Länsstyrelsen om strategi för en giftfri miljö

Dnr 2014/KS 0340 91

Kommunstyrelsens beslut
* Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om Giftfri miljö - strategi för Stockholms län.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till tilläggsyrkandet.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till strategi för att arbeta med det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november och föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om Giftfri miljö - strategi för Stockholms län.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om Giftfri miljö - strategi för Stockholms län.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att Miljöpartiets särskilda yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-11-26 § 163 ska läggas till remissvaret.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2014-11-26 § 163.pdf
Tjänsteutlåtande_Yttrande remiss Giftfri Miljö- strategi.pdf
Strategi-giftfri-miljo-remissversion-20140630.pdf

§205 Svar på remiss från Länsstyrelsen angående ett rikt växt- och djurliv

Dnr 2014/KS 0339 91

Kommunstyrelsens beslut
* Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om Ekosystemtjänster i en expansiv region - Strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till tilläggsyrkandet.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har remitterat en strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i länet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar med synpunkter på remissen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 november och föreslår att kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som svar på remissen om Ekosystemtjänster i en expansiv region.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om Ekosystemtjänster i en expansiv region - Strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att Miljöpartiets särskilda yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-11-26 § 164 ska läggas till remissvaret.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2014-11-26 § 164.pdf
Tjänsteskrivelse_Ekosystemtjänster.pdf
Remiss-strategi-riktväxtodjurliv.pdf

§206 Verksamhetsbidrag till brottsofferjouren i Nacka-Värmdö-Tyresö för verksamhetsåret 2015 - ärendet utgår

§207 Svar på revisionsrapport om intern kontroll avseende anläggningsredovisning

Dnr 2014/KS 0368 016

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunledningskontorets skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll avseende anläggningsredovisning.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, har PwC genomfört en granskning av intern kontroll avseende anläggningsredovisning, se bifogad revisionsrapport. Revisorerna önskar få kommunstyrelsens yttrande med anledning av granskningsresultatet senast den 14 december 2014.

Kommunledningskontoret redovisar svar på revisorernas synpunkter i bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
Svar på revisionsrapport om intern kontroll avseende anläggningsredovisning.pdf
Revisionsrapport intern kontroll avseende anläggningsredovisning.pdf
Anläggningsredovisning Tyresö rapport 2014.pdf

§208 Inrättande av kommunledningsutskott och antagande av arbetsordning och delegationer

Dnr 2014/KS 0471 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Ett kommunledningsutskott inrättas från och med 2015-01-01.
2. Utskottet består av 7 ledamöter och 7 ersättare.
3. Arbetsordning för kommunledningsutskottet antas.
4. Kommunledningsutskottet tilldelas delegationer enligt bilaga.
5. Kommunstyrelsens särskilda utskott upphör från och med 2015-01-01.

Beskrivning av ärendet
Ett kommunledningsutskott föreslås inrättas under kommunstyrelsen. Utskottet ska ha i uppdrag att bereda ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som inte bereds i andra utskott och beredningar under kommunstyrelsen. Utskottet ska även ha i uppdrag att besluta i ärenden som kommunstyrelsen delegerar samt följa och bereda frågor inom ett antal områden. I samband med inrättandet av kommunledningsutskottet föreslås kommunstyrelsens särskilda utskott upphöra.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arbetsordning m.m. kommunledningsutskottet.pdf
Arbetsordning KLU .pdf

§209 Val till kommunledningsutskottet

Dnr 2014/KS 0086 001

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i kommunledningsutskottet för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31, under förutsättning att de väljs till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31 av kommunfullmäktige:

Ledamöter
Fredrik Saweståhl (M)
Mats Lindblom (FP)
Anita Mattsson (S)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (KD)
Kristjan Vaigur (S)
Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare
Andreas Jonsson (M)
Anna Steele (FP)
Helen Dwyer (C)
Anna Lund (KD)
Karin Ljung (S)
Anders Linder (S)
Marcus Obligado (V)

Ordförande: Fredrik Saweståhl (M)
1:e vice ordförande: Mats Lindblom (FP)
2:e vice ordförande: Anita Mattsson (S)

Beskrivning av ärendet
För förslag om inrättande av kommunledningsutskott, se föregående ärende. Kommunstyrelsen föreslås utse följande ledamöter och ersättare i kommunledningsutskottet för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31, under förutsättning att de väljs till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31 av kommunfullmäktige:

Ledamöter
Fredrik Saweståhl (M)
Mats Lindblom (FP)
Anita Mattsson (S)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (KD)
Kristjan Vaigur (S)
Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare
Andreas Jonsson (M)
Anna Steele (FP)
Helen Dwyer (C)
Anna Lund (KD)
Karin Ljung (S)
Anders Linder (S)
Marcus Obligado (V)

Ordförande: Fredrik Saweståhl (M)
1:e vice ordförande: Mats Lindblom (FP)
2:e vice ordförande: Anita Mattsson (S)

Beslut/Protokollsutdrag
§209_prot_20141209.pdf (187 kb)

§210 Val till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2014/KS 0086 001

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31, under förutsättning att de väljs till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31 av kommunfullmäktige:

Ledamöter
Fredrik Saweståhl (M)
Mats Lindblom (FP)
Marie Åkesdotter (MP)
Anki Svensson (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (KD)
Anita Mattsson (S)
Kristjan Vaigur (S)
Lennart Jönsson (S)

Ersättare
Dick Bengtson (M)
Peter Odelvall (M)
Anna Steele (FP)
Helen Dwyer (C)
Anna Lund (KD)
Karin Ljung (S)
Anders Linder (S)
Peter Bylund (MP)
Marcus Obligado (V) 

Ordförande: Fredrik Saweståhl (M)
1:e vice ordförande: Mats Lindblom (FP)
2:e vice ordförande: Marie Åkesdotter (MP)

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslås utse följande ledamöter och ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31, under förutsättning att de väljs till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31 av kommunfullmäktige:

Ledamöter
Fredrik Saweståhl (M)
Mats Lindblom (FP)
Marie Åkesdotter (MP)
Anki Svensson (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (KD)
Anita Mattsson (S)
Kristjan Vaigur (S)
Lennart Jönsson (S)

Ersättare
Dick Bengtson (M)
Peter Odelvall (M)
Anna Steele (FP)
Helen Dwyer (C)
Anna Lund (KD)
Karin Ljung (S)
Anders Linder (S)
Peter Bylund (MP)
Marcus Obligado (V)

Ordförande: Fredrik Saweståhl (M)
1:e vice ordförande: Mats Lindblom (FP)
2:e vice ordförande: Marie Åkesdotter (MP)

Beslut/Protokollsutdrag
§210_prot_20141209.pdf (187 kb)

§211 Inrättande av beredning för medborgardialog och mångfald och antagande av arbetsordning

Dnr 2014/KS 0473 003

Kommunstyrelsens beslut
1. En beredning för medborgardialog och mångfald inrättas från och med 2015-01-01.
2. Beredningen för medborgardialog och mångfald består av 9 ledamöter och 9 ersättare.
3. Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och mångfald antas.
4. Demokratiberedningen upphör från och med 2015-01-01.
Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
En beredning för medborgardialog och mångfald föreslås inrättas under kommunstyrelsen. Beredningen ska ha i uppdrag att bereda ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut som rör områdena inom beredningens arbetsområde. Beredningen ska även arbeta med de särskilda uppdrag som kommunstyrelsen beslutar för beredningen. I samband med inrättandet av beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås demokratiberedningen upphöra.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inrättande av beredning för medborgardialog och mångfald och antagande av arbetsordning.pdf
Arbetsordning beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

§212 Kommunstyrelsens representation i kommunala rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet

Dnr 2014/KS 0475 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser en ledamot och en ersättare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet.
2. Kommunstyrelsen utser ordförande i respektive råd. Vice ordförande utses av råden.
3. Dessa regler ersätter regler om kommunstyrelsens representation i rådens arbetsordningar.
4. Råden ges i uppdrag att i samband med den nya mandatperioden återkomma till kommunstyrelsen med förslag på eventuellt ytterligare revidering av arbetsordningarna.
Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet är råd under kommunstyrelsen. På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslås att den kommunala representationen i respektive råd ändras från tre ledamöter och ersättare till en ledamot och en ersättare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens representation i kommunala rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet.pdf

§213 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2014/KS 0415 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun antas.
Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet justeras omedelbart.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade bifallit Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden lyfts området fritidsgårdar från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014 och föreslog kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun och att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 27 november. Ärendet återremitterades via minoritetsåterremiss med motiveringen att att kommunstyrelsen ska återkomma med en konsekvensanalys beträffande överförande av fritidsgårdsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden samt redovisa hur de negativa effekter, som verksamhetsansvariga för fritidsgårdarna befarar, ska förhindras.

Ärendet har kompletterats med en samverkansöverenskommelse som kommer träffas kring fortsatt samverkan om verksamhetsområdet fritidsgårdar flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun samt att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Samverkansöverenskommelse mellan BoU SF och UtvF.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-11-27 § 130.pdf

§214 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2014/KS 0416 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun antas.
Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet justeras omedelbart.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade bifallit Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden lyfts området fritidsgårdar från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014 och föreslog kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun och att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 27 november. Ärendet återremitterades via minoritetsåterremiss med motiveringen att att kommunstyrelsen ska återkomma med en konsekvensanalys beträffande överförande av fritidsgårdsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden samt redovisa hur de negativa effekter, som verksamhetsansvariga för fritidsgårdarna befarar, ska förhindras.

Ärendet har kompletterats med en samverkansöverenskommelse som kommer träffas kring fortsatt samverkan om verksamhetsområdet fritidsgårdar flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun samt att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Samverkansöverenskommelse mellan BoU SF och UtvF.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-11-27 § 131.pdf

§215 Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0339 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Anita Mattsson (S) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade bifallit Marie Åkesdotters (MP) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 september 2012 om att satsa mer på antimobbning. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för förslag till besvarande. Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 22 oktober 2014 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om antimobbing.pdf
Motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun.pdf

§216 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens beslut
* Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslut fattat av kommunjurist
Delegationsbeslut Yttrande gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen av gatukostnadsutredning för Nyfors 2014-11-19, dnr 2012/KSM 0850 90

Bilagor
delegatonsbeslut - domstolsinlagaom gatukostnadsutredning i Nyfors.pdf

§217 Kommunstyrelsens meddelanden december 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden december 2014.pdf
Samarbete och lokala överenskommelser mellan kommunerna och ...pdf
Kommuninvest Medlemssamråd 2015.pdf
Statskontorets rapport Informationsförsörjning om kommuner.pdf
Brev från Svenska byggnadsvårdsföreningen om hotet mot Sveriges byggda kulturarv.pdf
Månadsrapport samhällsbyggnadsförvaltningen.pdf
Månadsrapport fastighetsenheten protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott § 55.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 7 2014.pdf

§218 Nominering av ledamot till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening

Dnr 2014/KS 0403 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.

2. Leif Lanke (FP) nomineras som ledamot till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening.

Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslutet om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommuninvest har bjudit in till nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening. Valet av styrelseledamöter sker vid föreningsstämman den 16 april 2015. Nomineringar ska skickas in senast 9 januari 2015.

Leif Lanke (FP) föreslås nomineras som ledamot till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening.

Bilagor
Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelser för Kommuninverst ekonomisk förening.pdf 

§219 Val till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2014/KS 0086 001
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.

2. Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald för mandatperioden 2015-01-01 till 2015-12-31:

Ledamöter
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Mats Fält (M)
Peter Bylund (MP)
Mikael Onegård (M)
Martin Skjöldebrand (FP)
Pål Keusch (S)
Eija Räty (S)
Fredrik Melin (S)
Carl-Olof Strand (KD)

Ersättare
Gunilla Dahlberg (M)
Fredrik Bergkuist (M)
Anders Henjer (FP)
Helen Dwyer (C)
Per Lindén (KD)
Sara Granestrand (S)
Kjell Andersson (S)
Nasrin Isfandary (MP)
Ulla Hoffmann (V)

Ordförande: Ulrica Riis-Pedersen (C)
1:e vice ordförande: Mats Fält (M)
2:e vice ordförande: Peter Bylund (MP)

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslås utse följande ledamöter och ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald för mandatperioden 2015-01-01 till 2015-12-31:

Ledamöter
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Mats Fält (M)
Peter Bylund (MP)
Mikael Onegård (M)
Martin Skjöldebrand (FP)
Pål Keusch (S)
Eija Räty (S)
Fredrik Melin (S)
Carl-Olof Strand (KD)

Ersättare
Gunilla Dahlberg (M)
Fredrik Bergkuist (M)
Anders Henjer (FP)
Helen Dwyer (C)
Per Lindén (KD)
Sara Granestrand (S)
Kjell Andersson (S)
Nasrin Isfandary (MP)
Ulla Hoffmann (V)

Ordförande: Ulrica Riis-Pedersen (C)
1:e vice ordförande: Mats Fält (M)
2:e vice ordförande: Peter Bylund (MP)

Beslut/Protokollsutdrag
§219_prot_20141209.pdf (174 kb)