Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-05-12

Sammanträde 2015-05-12

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport maj 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport maj 2015.pdf
Ekonomisk rapport mars 2015.pdf

2 Kommunal borgen Tyresö Strands båtklubb *

Dnr 2015/KS 0246 11

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun ingår borgen för den ideella föreningen Tyresö Strands Båtklubb (TSBK) såsom för egen skuld upp till ett belopp om maximalt fyra miljoner kronor jämte ränta och andra kostnader. För detta ska TSBK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
2. Borgensåtagandet gäller till och med 2026-07-31.
3. I den händelse kommunen tvingas infria borgen, helt eller delvis, övergår äganderätten till samtliga båtplatsbryggor till kommunen tills dess att skulden är till fullo reglerad. När båtklubben till kommunen erlagt motsvarande summa som kommunen betalat såsom borgensman, återgår äganderätten till båtplatsbryggorna.
4. Tyresö Strand Båtklubb ska kunna visa att övrig finansiering föreligger innan kommunen tecknar borgen.
5. Ekonomichefen får besluta huruvida beslutspunkt 4 är uppfylld, samt underteckna borgenshandlingarna.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Strands Båtklubb (TSBK) ansöker om kommunal borgen för klubbens banklån om maximalt fyra miljoner kronor för finansiering av nya båtplatsbryggor, anslutande till den pir kommunen avser att anlägga inom området vid Strandängarna. Anläggandet av nya båtplatsbryggor är ett led i den pågående exploateringen av Strandängarna vid Tyresö Strand.

Ärendet bereddes på kommunledningsutskottets sammanträde den 30 april 2015. Efter sammanträdet har beslutspunkt 1 kompletterats med bestämmelse om borgensavgift.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om kommunal borgen.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §68.pdf

3 Remissvar lokalisering och utformning av nytt gymnasium

Dnr 2015/KS 0208 44

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Beslut i frågan hänskjuts till kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2015 remittera ett förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. Nämnderna har inkommit med sina remissvar.

Kommunledningskontoret har sammanfattat remissvaren i en tjänsteskrivelse. Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 30 april 2015 och föreslår att informationen noteras samt att beslut i frågan hänskjuts till kommunfullmäktige.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §69.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalisering och utformning av multihus.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på remiss om förslag till lokalisering och utformning av multihus.pdf
Socialnämndens remissvar om förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium.pdf
PU GAN 2015-03-29 § 20 Remiss förslag till lokalisering och utformning till multihus.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 5.pdf

4 Markanvisning för Kryddvägen och Basilikagränd

Dnr 2014/ KSM 0870

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Redovisningen av utvärderingen för markanvisningstävlingen gällande Kryddvägen och Basilikagränd noteras.
2. Som vinnare för västra delområdet Basilikagränd utses Brf Blåbärsridet 28/Reinova Properties.
3. Som vinnare för östra delområdet Kryddvägen utses Besqab.
4. Marken för det delområde inom detaljplanen för "Bostäder vid Kryddvägen" som benämns etapp 1 och som inte omfattas av markanvisningstävlingen direktanvisas till företaget LW-plåt genom dotterbolaget Kryddvägen Bostad AB.

Beskrivning av ärendet
1 november 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder vid Krvddvägen och Basilikagränd. Under vintern har tävlingsförslag inkommit till kommunen och en tjänstemannagupp har utvärderat samtliga inkomna anbud.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 28 april 2015 och föreslår kommunstyrelsen att notera redovisning, godkänna förslag till vinnare för de olika delområdena samt direktanvisa ett delområde som inte omfattas av tävlingen.

Bilagor
66.pdf
Tjänsteskrivelse markanvisningstävling Kryddvägen och Basilikagränd.pdf
Kryddvägen - rapport utvärdering.pdf

5 Samverkansavtal med Vattenfall eldistribution

Dnr 2014/KSM 0982

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet mellan Tyresö kommun och Vattenfall eldistribution AB.
2. Kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadsförvaltningens chef får i uppdrag att underteckna avtalet.
3. Kommunstyrelsen delegerar rätten att teckna servitutsavtal i enlighet med samarbetsavtalet till samhällsbyggnadsförvaltningens chef.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall eldistribution AB är ledningsägare och har linje- och nätkoncession för starkströmsledningar i Tyresö. Vattenfall äger, förvaltar och underhåller ledningar för leverans av el till hushåll och verksamheter i Tyresö.

Ett förslag till samverkansavtal har förhandlats fram gemensamt med fyra andra södertörnskommuner och omfattar de ledningar inom lokalnätet som inte tidigare har någon rättighet. Avtalet ger Vattenfall rätt att teckna avtalsservitut, reglerar ersättning till kommunen samt syftar till att förbättra samarbetet mellan kommunen och Vattenfall.

Bilagor
67.pdf
Tjänsteskrivelse Vattenfall samverkansavtal.pdf
Samverkansavtal Vattenfall eldistribution, inkl bilagor..pdf

6 Avtal om flytt av elanläggning

Dnr 2015/KSM 0315

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avtalet mellan Vattenfall eldistribution AB och Tyresö kommun godkänns.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
För att möta det ökade trafikflödet på Tyresövägen ska vägen breddas med ytterligare ett körfält. Vattenfall har elanläggningar i området vilka därför behöver markförläggas. Föreslaget avtal klarlägger respektive parts åtaganden och skyldigheter inför och vid nergrävningen av ledningen.

Bilagor
68.pdf
Tjänsteskrivelse flyttning av elanläggning.pdf
Flyttavtal 2015-04-23 w Markering av sekretess.pdf

7 Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun *

Dnr 2015/KS 0232 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun antas.
2. Dokumentet ersätter "Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun" antagna 2010-08-31.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har, på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande, uppdaterat riktlinjerna för internationellt arbete i Tyresö kommun. Riktlinjerna var i behov av uppdatering främst med anledning av att inriktningen på Tyresö kommuns internationella samarbete har ändrats. Förslaget på nya riktlinjer, som föreslås ersätta nu gällande riktlinjer, har anpassats bättre till aktuella förhållanden.

Ärendet bereddes på beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträde den 28 april 2015. Beredningen för medborgardialog och mångfald föreslår kommunstyrelsen att riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun antas med ett tillägg i riktlinjerna om att riktlinjerna vilar på bestämmelserna i Tyresö kommuns jämställdhetsplan och Tyresö kommuns policy för likabehandling samt att dokumentet ersätter "Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun" antagna 2010-08-31.

Efter beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde har tjänsteskrivelsen kompletterats med att det internationella arbetet ska utföras i enlighet med kommunens övriga policys och riktlinjer som till exempel likabehandlingsplan och jämställdhetsplan. Dessa perspektiv ska finnas med i all verksamhet och anges därmed inte specifikt i riktlinjerna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för internationellt samarbete.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-04-28 §21.pdf

8 Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms läns styrelse om att publicera datamängder som öppna data

Dnr 2015/KS 0028 008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Tyresö kommun ställer sig positiv till den rekommendation som lämnats av Kommunförbundet Stockholms län och är intresserade av att delta i samverkan med andra kommuner kring detta arbete.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har beslutat om en rekommendation till länets kommuner angående publicera öppna data, i första hand data gällande miljö, parkering och skolor.

Rekommendationen kring publicering av öppna data ligger i linje med nationella lagar och EU-direktiv, och KSL konstaterar att arbetet med publicering av öppna data i länets kommuner är begränsat.

KSL erbjuder även att stödja arbetet kring publicering av öppnad data och att verka för en samverkan mellan länets kommuner i frågan, inom ramen för IT-forums uppdrag.

Ärendet bereddes på kommunledningsutskottets sammanträde den 30 april 2015. Utskottet föreslår att Tyresö kommun ställer sig positiv till den rekommendation som lämnats av Kommunförbundet Stockholms län och är intresserade av att delta i samverkan med andra kommuner kring detta arbete.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §70.pdf

9 Överenskommelse om gemensam funktion för regional samverkan kring en trygg, säker och störningsfri region

Dnr 2015/KS 0226 31

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Överenskommelsen antas.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna överenskommelsen.

Beskrivning av ärendet
En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och samordna regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor eller kriser. En gemensam modell för samverkan togs fram 2014 i form av en avsiktsförklaring, med målet att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens medborgare både till vardags och i krissituationer. Avsiktsförklaringen antogs av kommunstyrelsen 2014-02-18.

Nu tas nästa steg i samverkan genom en gemensam överenskommelse för att realisera avsiktsförklaringen. Överenskommelsen omfattar bestämmelser om aktörsgemensam funktion, driftform och styrning, årlig rambudget och modell för kostnadsfördelning.

Överenskommelsen förändrar inte kommunens nuvarande arbetssätt inom Samverkan Stockholmsregionen eller kommunens ansvar för ledning och beslutsfattande inom sina egna organisationer, men hjälper att koordinera kommunens agerande när det behövs.

Ärendet bereddes på kommunledningsutskottets sammanträde den 30 april 2015. Utskottet föreslår att överenskommelsen ska antas. Eftersom sådant beslut anses likställigt med ett undertecknande, behöver ingen utses att underteckna överenskommelsen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §71.pdf

10 Avtal om näringspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen

Dnr 2015/KS 0238 012

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tyresö kommun deltar i näringslivspolitiskt samarbete inom Stockholmsregionen inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance under perioden 1 januari 2016 -31 december 2020.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör ges i uppdrag att underteckna bifogade avtal.

Beskrivning av ärendet
Stockholmsregionens näringslivspolitiska samarbete bedrivs inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance (SBA). I dagsläget ingår 50 kommuner, däribland alla kommuner i Stockholmsregionen. Målsättningen med partnerskapet är att långsiktigt främja tillväxt lokalt och regionalt inom Stockholm - Mälarregionen. Partnerskapet marknadsför sig internationellt under varumärket "Stockholm - The Capital of Scandinavia".

Kommunstyrelsen föreslås underteckna bifogade avtal om fortsatt deltagande i partnerskapet för ytterligare en femårsperiod.

Ärendet bereddes på kommunledningsutskottets sammanträde den 30 april 2015. Utskottet föreslår att Tyresö kommun deltar i näringslivspolitiskt samarbete inom Stockholmsregionen inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance under perioden 1 januari 2016 -31 december 2020 samt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör ges i uppdrag att underteckna bifogade avtal.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §72.pdf

11 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2015

Dnr 2015/KS 0220 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 182 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller med retroaktivitet från och med den 1 januari 2015.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 3,13 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med den 1 april 2015.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande ompröva timarvode och årsarvodet till förtroendevalda. Med anledning av detta föreslås att timarvodet höjs till 182 kronor per timme och att årsarvodet höjs med 3,13 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2015 respektive den 1 april 2015.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 30 april 2015. Efter sammanträdet har bilagor 1-3 kompletterats med årsarvoden för Tyresö bostäder.

Bilagor
Bilagor 1 2 3 - timarvode och årsarvode 2015 med Tyresö Bostäder.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §74.pdf

12 Svar på motion om äldreomsorg på finska *

Dnr 2013/KS 0484 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om äldreomsorg på finska till kommunfullmäktige den 12 december 2013 med förslag om att kartlägga framtida behov och önskemål om äldreomsorg bland Tyresös finsktalande äldre samt investering i kompetens- och kvalitetsutveckling för att möta behoven.

Motionen remitterades till socialnämnden som behandlade motionen den 26 november 2014. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade motionen den 15 januari och beslutade då remittera motionen även till kommunala pensionärsrådet. Rådet har yttrat sig över motionen den 15 april och föreslår att motionen kan anses besvarad. Kommunledningsutskottet beredde ärendet på nytt vid sitt sammanträde den 30 april 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §11.pdf
Kommunala pensionärsrådets svar på motion om äldreomsorg på finska.pdf
Svar på motion Äldreomsorg på finska.pdf
Motion om äldreomsorg på finska.pdf

13 Svar på motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning *

Dnr 2014/KS 0485 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning med förslag om:
- att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att utforma en policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning inom idrottsföreningar.
- att idrottsföreningar som får ekonomiskt stöd från kommunen ska godkänna en sådan policy och redovisa för nämnden hur policyn tillämpas.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Utvecklingsförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur förvaltningen jobbar och vilka krav som ställs på idrottsföreningar. Nämnden har behandlat ärendet tillsammans med ett ordförandeutlåtande och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes på kommunledningsutskottets sammanträde den 30 april 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §77.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om policy mot kränkande behandling trakasserier och mobbning.pdf
Motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning.pdf

14 Svar på motion om att öka ambitionen av ekologisk mat *

Dnr 2013/KS 0483 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnade in en motion i december 2013 om att öka ambitionen av ekologisk mat med förslaget att Tyresö kommun sätter upp mål om 50 procent ekologisk mat år 2014. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden samt upphandlingsenheten inom konsult- och servicekontoret.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska avslås och socialnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Upphandlingsenheten redovisar i bifogat PM hur enheten jobbar med frågan i dagsläget.

Ärendet bereddes på kommunledningsutskottets sammanträde den 30 april 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §78.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Socialnämndens svar på motion Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om ekologisk mat.pdf
PM Upphandlingsenheten Svar på motion om att öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Motion om att öka ambitionen av ekologisk mat.pdf

15 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Beslut om kommunal borgen 2015-04-26, dnr 2015/KS 0380 11

Delegationsbeslut fattat av säkerhetschef
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 2015-04-24
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 2015-04-30

Bilagor
Beslut om kommunal borgen för Tyresö bostäder.pdf

16 Kommunstyrelsens meddelanden maj 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden maj.pdf
SKL:s sammanträdesplan 2016.pdf
Överklagande Detaljplan för Nyfors mark- och miljööverdomstolen mål P 2270-15.pdf
Protokollsutdrag SN 150429 Organisatorisk tillhörighet för funktionen bostadsanpassning.pdf
Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen april 2015.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (121 kb)

§86 Kommundirektörens rapport maj 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport maj 2015.pdf

§87 Kommunal borgen Tyresö Strands båtklubb

Dnr 2015/KS 0246 11

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun ingår borgen för den ideella föreningen Tyresö Strands Båtklubb (TSBK) såsom för egen skuld upp till ett belopp om maximalt fyra miljoner kronor jämte ränta och andra kostnader. För detta ska TSBK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
2. Borgensåtagandet gäller till och med 2026-07-31.
3. I den händelse kommunen tvingas infria borgen, helt eller delvis, övergår äganderätten till samtliga båtplatsbryggor till kommunen tills dess att skulden är till fullo reglerad. När båtklubben till kommunen erlagt motsvarande summa som kommunen betalat såsom borgensman, återgår äganderätten till båtplatsbryggorna.
4. Tyresö Strand Båtklubb ska kunna visa att övrig finansiering föreligger innan kommunen tecknar borgen.
5. Ekonomichefen får besluta huruvida beslutspunkt 4 är uppfylld, samt underteckna borgenshandlingarna.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Strands Båtklubb (TSBK) ansöker om kommunal borgen för klubbens banklån om maximalt fyra miljoner kronor för finansiering av nya båtplatsbryggor, anslutande till den pir kommunen avser att anlägga inom området vid Strandängarna. Anläggandet av nya båtplatsbryggor är ett led i den pågående exploateringen av Strandängarna vid Tyresö Strand.

Ärendet bereddes på kommunledningsutskottets sammanträde den 30 april 2015. Efter sammanträdet har beslutspunkt 1 kompletterats med bestämmelse om borgensavgift.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om kommunal borgen.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §68.pdf

§88 Remissvar lokalisering och utformning av nytt gymnasium

Dnr 2015/KS 0208 44

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar in ett särskilt yttrande för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 27 januari 2015, § 5 för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2015 remittera ett förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. Nämnderna har inkommit med sina remissvar.

Kommunledningskontoret har sammanfattat remissvaren i en tjänsteskrivelse. Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 30 april 2015 och föreslår att informationen noteras samt att beslut i frågan hänskjuts till kommunfullmäktige.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §69.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalisering och utformning av multihus.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på remiss om förslag till lokalisering och utformning av multihus.pdf
Socialnämndens remissvar om förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium.pdf
PU GAN 2015-03-29 § 20 Remiss förslag till lokalisering och utformning till multihus.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 5.pdf

§89 Markanvisning för Kryddvägen och Basilikagränd

Dnr 2015/SBF 0071

Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av utvärderingen för markanvisningstävlingen gällande Kryddvägen och Basilikagränd noteras.
2. Som vinnare för västra delområdet Basilikagränd utses Brf Blåbärsriset 28/Reinova Properties.
3. Som vinnare för östra delområdet Kryddvägen utses Besqab.
4. Marken för det delområde inom detaljplanen för "Bostäder vid Kryddvägen" som benämns etapp 1 och som inte omfattas av markanvisningstävlingen direktanvisas till företaget LW-plåt genom dotterbolaget Kryddvägen Bostad AB.

Jäv
Mats Lindblom (FP) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig med hänvisning till skriftlig reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 28 april 2015 § 66 för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till skriftlig reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 28 april 2015 § 66 för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet (bilaga).

Jörgen Bengtsson (SD) lämnar in en skriftlig reservation för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Sverigedemokraterna (bilaga).

Beskrivning av ärendet
1 november 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder vid Krvddvägen och Basilikagränd. Under vintern har tävlingsförslag inkommit till kommunen och en tjänstemannagupp har utvärderat samtliga inkomna anbud.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 28 april 2015 och föreslår kommunstyrelsen att notera redovisning, godkänna förslag till vinnare för de olika delområdena samt direktanvisa ett delområde som inte omfattas av tävlingen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att:
1. Redovisningen av utvärderingen för markanvisningstävlingen gällande Kryddvägen och Basilikagränd noteras.
2. Som vinnare för västra delområdet Basilikagränd utses Brf Blåbärsriset 28/Reinova Properties.
3. Som vinnare för östra delområdet Kryddvägen utses Besqab.
4. Marken för det delområde inom detaljplanen för "Bostäder vid Kryddvägen" som benämns etapp 1 och som inte omfattas av markanvisningstävlingen direktanvisas till företaget LW-plåt genom dotterbolaget Kryddvägen Bostad AB.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ordförandes fjärde ordförandeförslag avslås.

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) avslagsyrkande.

Jörgen Bengtsson (SD) yrkar att samtliga av ordförandens förslag avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att avslå det fjärde ordförandeförslaget och finner att yrkandet avslås.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla ordförandens fjärde förslag röstar ja.
Den som vill avslå ordförandes fjärde förslag röstar nej.
Röstningsresultat: 7 ja och 6 nej, se bifogat röstningsprotokoll (bilaga).
Kommunstyrelsen har beslutat att bifalla ordförandens fjärde förslag.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att avslå ordförandens första, andra och tredje förslag och finner att yrkandet avslås.

Ordförande ställer proposition på att besluta enligt ordförandens första, andra och tredje förslag och finner att ordförandeförslagen bifalls.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
66.pdf
Tjänsteskrivelse markanvisningstävling Kryddvägen och Basilikagränd.pdf
Kryddvägen -  rapport utvärdering.pdf

§90 Samverkansavtal med Vattenfall eldistribution

Dnr 2015/SBF 0077

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet mellan Tyresö kommun och Vattenfall eldistribution AB.
2. Kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadsförvaltningens chef får i uppdrag att underteckna avtalet.
3. Kommunstyrelsen delegerar rätten att teckna servitutsavtal i enlighet med samarbetsavtalet till samhällsbyggnadsförvaltningens chef.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall eldistribudon AB är ledningsägare och har linje- och nätkoncession för starkströmsledningar i Tyresö. Vattenfall äger, förvaltar och underhåller ledningar för leverans av el till hushåll och verksamheter i Tyresö.

Ett förslag till samverkansavtal har förhandlats fram gemensamt med fyra andra södertörnskommuner och omfattar de ledningar inom lokalnätet som inte tidigare har någon rättighet. Avtalet ger Vattenfall rätt att teckna avtalsservitut, reglerar ersättning till kommunen samt syftar till att förbättra samarbetet mellan kommunen och Vattenfall.

Bilagor
67.pdf
Tjänsteskrivelse Vattenfall samverkansavtal.pdf
Samverkansavtal Vattenfall eldistribution, inkl bilagor..pdf

§91 Avtal om flytt av elanläggning

Dnr 2015/SBF 0079

Kommunstyrelsens beslut
1. Avtalet mellan Vattenfall eldistribution AB och Tyresö kommun godkänns.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till skriftlig reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 28 april 2015 § 68 för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet (bilaga).

Beskrivning av ärendet
För att möta det ökade trafikflödet på Tyresövägen ska vägen breddas med ytterligare ett körfält. Vattenfall har elanläggningar i området vilka därför behöver markförläggas. Föreslaget avtal klarlägger respektive parts åtaganden och skyldigheter inför och vid nergrävningen av ledningen.

Ordförandeförslag
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) föreslår att:
1. Avtalet mellan Vattenfall eldistribution AB och Tyresö kommun godkänns.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) avslagsyrkande och finner att yrkandet avslås.

Ordföranden ställer proposition på ordföranderörslaget och finner att ordförandeförslaget bifalls.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
68.pdf
Tjänsteskrivelse flyttning av elanläggning.pdf
Flyttavtal 2015-04-23 w Markering av sekretess.pdf

§92 Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0232 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun antas.
2. Dokumentet ersätter "Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun" antagna 2010-08-31.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig med hänvisning till särskilt yttrande i beredningen för medborgardialog och mångfald den 28 april 2015 § 21 för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har, på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande, uppdaterat riktlinjerna för internationellt arbete i Tyresö kommun. Riktlinjerna var i behov av uppdatering främst med anledning av att inriktningen på Tyresö kommuns internationella samarbete har ändrats. Förslaget på nya riktlinjer, som föreslås ersätta nu gällande riktlinjer, har anpassats bättre till aktuella förhållanden.

Ärendet bereddes på beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträde den 28 april 2015. Beredningen för medborgardialog och mångfald föreslår kommunstyrelsen att riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun antas med ett tillägg i riktlinjerna om att riktlinjerna vilar på bestämmelserna i Tyresö kommuns jämställdhetsplan och Tyresö kommuns policy för likabehandling samt att dokumentet ersätter "Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun" antagna 2010-08-31.

Efter beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde har tjänsteskrivelsen kompletterats med att det internationella arbetet ska utföras i enlighet med kommunens övriga policys och riktlinjer som till exempel likabehandlingsplan och jämställdhetsplan. Dessa perspektiv ska finnas med i all verksamhet och anges därmed inte specifikt i riktlinjerna.

Ordförandeförslag
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) föreslår att:
1. Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun antas.
2. Dokumentet ersätter "Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun" antagna 2010-08-31.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att internationellt arbete avseende ingående och avslutande av vänortsavtal och andra internationella samarbetsprojekt ska beslutas av kommunfullmäktige.

Jörgen Bengtsson (SD) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att ordförandeförslaget bifalls.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för internationellt samarbete.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-04-28 §21.pdf

§93 Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms läns styrelse om att publicera datamängder som öppna data

Dnr 2015/KS 0028 008

Kommunstyrelsens beslut
- Tyresö kommun ställer sig positiv till den rekommendation som lämnats av Kommunförbundet Stockholms län och är intresserade av att delta i samverkan med andra kommuner kring detta arbete.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har beslutat om en rekommendation till länets kommuner angående publicera öppna data, i första hand data gällande miljö, parkering och skolor.

Rekommendationen kring publicering av öppna data ligger i linje med nationella lagar och EU-direktiv, och KSL konstaterar att arbetet med publicering av öppna data i länets kommuner är begränsat.

KSL erbjuder även att stödja arbetet kring publicering av öppnad data och att verka för en samverkan mellan länets kommuner i frågan, inom ramen för IT-forums uppdrag.

Ärendet bereddes på kommunledningsutskottets sammanträde den 30 april 2015. Utskottet föreslår att Tyresö kommun ställer sig positiv till den rekommendation som lämnats av Kommunförbundet Stockholms län och är intresserade av att delta i samverkan med andra kommuner kring detta arbete.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §70.pdf

§94 Överenskommelse om gemensam funktion för regional samverkan kring en trygg, säker och störningsfri region

Dnr 2015/KS 0226 31

Kommunstyrelsens beslut
1. Överenskommelsen antas.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna överenskommelsen.

Beskrivning av ärendet
En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och samordna regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor eller kriser. En gemensam modell för samverkan togs fram 2014 i form av en avsiktsförklaring, med målet att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens medborgare både till vardags och i krissituationer. Avsiktsförklaringen antogs av kommunstyrelsen 2014-02-18.

Nu tas nästa steg i samverkan genom en gemensam överenskommelse för att realisera avsiktsförklaringen. Överenskommelsen omfattar bestämmelser om aktörsgemensam funktion, driftform och styrning, årlig rambudget och modell för kostnadsfördelning.

Överenskommelsen förändrar inte kommunens nuvarande arbetssätt inom Samverkan Stockholmsregionen eller kommunens ansvar för ledning och beslutsfattande inom sina egna organisationer, men hjälper att koordinera kommunens agerande när det behövs.

Ärendet bereddes på kommunledningsutskottets sammanträde den 30 april 2015. Utskottet föreslår att överenskommelsen ska antas. Eftersom sådant beslut anses likställigt med ett undertecknande, behöver ingen utses att underteckna överenskommelsen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §71.pdf

§95 Avtal om näringspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen

Dnr 2015/KS 0238 012

Kommunstyrelsens beslut
1. Tyresö kommun deltar i näringslivspolitiskt samarbete inom Stockholmsregionen inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance under perioden 1 januari 2016 -31 december 2020.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör ges i uppdrag att underteckna bifogade avtal.

Beskrivning av ärendet
Stockholmsregionens näringslivspolitiska samarbete bedrivs inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance (SBA). I dagsläget ingår 50 kommuner, däribland alla kommuner i Stockholmsregionen. Målsättningen med partnerskapet är att långsiktigt främja tillväxt lokalt och regionalt inom Stockholm - Mälarregionen. Partnerskapet marknadsför sig internationellt under varumärket "Stockholm - The Capital of Scandinavia".

Kommunstyrelsen föreslås underteckna bifogade avtal om fortsatt deltagande i partnerskapet för ytterligare en femårsperiod.

Ärendet bereddes på kommunledningsutskottets sammanträde den 30 april 2015. Utskottet föreslår att Tyresö kommun deltar i näringslivspolitiskt samarbete inom Stockholmsregionen inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance under perioden 1 januari 2016 -31 december 2020 samt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör ges i uppdrag att underteckna bifogade avtal.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §72.pdf

§96 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2015

Dnr 2015/KS 0220 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 182 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller med retroaktivitet från och med den 1 januari 2015.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 3,13 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med den 1 april 2015.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande ompröva timarvode och årsarvodet till förtroendevalda. Med anledning av detta föreslås att timarvodet höjs till 182 kronor per timme och att årsarvodet höjs med 3,13 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2015 respektive den 1 april 2015.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 30 april 2015. Efter sammanträdet har bilagor 1-3 kompletterats med årsarvoden för Tyresö bostäder.

Bilagor
Bilagor 1 2 3 - timarvode och årsarvode 2015 med Tyresö Bostäder.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §74.pdf

§97 Svar på motion om äldreomsorg på finska

Dnr 2013/KS 0484 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om äldreomsorg på finska till kommunfullmäktige den 12 december 2013 med förslag om att kartlägga framtida behov och önskemål om äldreomsorg bland Tyresös finsktalande äldre samt investering i kompetens- och kvalitetsutveckling för att möta behoven.

Motionen remitterades till socialnämnden som behandlade motionen den 26 november 2014. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade motionen den 15 januari och beslutade då remittera motionen även till kommunala pensionärsrådet. Rådet har yttrat sig över motionen den 15 april och föreslår att motionen kan anses besvarad. Kommunledningsutskottet beredde ärendet på nytt vid sitt sammanträde den 30 april 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att kompletteras med åsikter från pensionärsorganisationerna. I andra hand yrkar Anita Mattsson (S) bifall till motionen.

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons bifallsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att yrkandet avslås.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen och finner att yrkandet avslås.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att ordförandeförslaget bifalls.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §11.pdf
Kommunala pensionärsrådets svar på motion om äldreomsorg på finska.pdf
Svar på motion Äldreomsorg på finska.pdf
Motion om äldreomsorg på finska.pdf

§98 Svar på motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning

Dnr 2014/KS 0485 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning med förslag om:
- att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att utforma en policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning inom idrottsföreningar.
- att idrottsföreningar som får ekonomiskt stöd från kommunen ska godkänna en sådan policy och redovisa för nämnden hur policyn tillämpas.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Utvecklingsförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur förvaltningen jobbar och vilka krav som ställs på idrottsföreningar. Nämnden har behandlat ärendet tillsammans med ett ordförandeutlåtande och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes på kommunledningsutskottets sammanträde den 30 april 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen och finner att yrkandet avslås.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att ordförandeförslaget bifalls.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §77.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om policy mot kränkande behandling trakasserier och mobbning.pdf
Motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning.pdf

§99 Svar på motion om att öka ambitionen av ekologisk mat

Dnr 2013/KS 0483 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till motionen för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnade in en motion i december 2013 om att öka ambitionen av ekologisk mat med förslaget att Tyresö kommun sätter upp mål om 50 procent ekologisk mat år 2014. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden samt upphandlingsenheten inom konsult- och servicekontoret.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska avslås och socialnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Upphandlingsenheten redovisar i bifogat PM hur enheten jobbar med frågan i dagsläget.

Ärendet bereddes på kommunledningsutskottets sammanträde den 30 april 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avslår motionen.

Ordförandeförslag
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen och finner att yrkandet avslås.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att ordförandeförslaget bifalls.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §78.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Socialnämndens svar på motion Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om ekologisk mat.pdf
PM Upphandlingsenheten Svar på motion om att öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Motion om att öka ambitionen av ekologisk mat.pdf

§100 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Beslut om kommunal borgen 2015-04-26, dnr 2015/KS 0380 11

Delegationsbeslut fattat av säkerhetschef
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 2015-04-24
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 2015-04-30

Bilagor
Beslut om kommunal borgen för Tyresö bostäder.pdf

§101 Kommunstyrelsens meddelanden maj 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden maj.pdf
SKL:s sammanträdesplan 2016.pdf
Överklagande Detaljplan för Nyfors mark- och miljööverdomstolen mål P 2270-15.pdf
Protokollsutdrag SN 150429 Organisatorisk tillhörighet för funktionen bostadsanpassning.pdf
Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen april 2015.pdf